рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні рекомендації щодо опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел по темі лекції.

Методичні рекомендації щодо опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел по темі лекції. - раздел Социология, Навчальної дисципліни Актуальні проблеми цивільного права   Важливе Місце У Вивченні Студентами Дисципліни «Актуальні Про...

 

Важливе місце у вивченні студентами дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» відіграють лекції. Лекції слугують тим підґрунтям та інструментом, що спрямовують студентів у найбільш раціональному напрямі щодо вивчення навчальної дисципліни та надають йому знання в обсязі, необхідному для подальшого поглибленого вивчення навчальної дисципліни, роз’яснюють найбільш складні поняття та положення навчальної дисципліни. Плідна робота студентів на лекціях є запорукою подальшого успішного оволодіння тим необхідним масивом знань, що сприятиме формуванню із студента фахівця з необхідним рівнем знань та навичок. На початку лекції, як правило, викладач оголошує тему лекції, план її проведення та необхідну навчальну літературу і нормативно-правові джерела. Крім того, посилання на наукову і спеціальну літературу а також нормативно-правові джерела здійснюються викладачем в ході проведення лекції. Тому, під час лекції студенти повинні уважно слухати викладача, аналізувати отримувану інформацію, а також конспектувати найбільш важливі та необхідні масиви інформації, що надається. В кінці лекції студент може задати викладачеві питання щодо роз’яснення незрозумілих положень прослуханої лекції. Належне ведення конспекту під час лекції сприятиме збереженню необхідної інформації та надасть йому змогу в подальшому проаналізувати її.

Робота над конспектами лекцій

При підготовці до семінарських та практичних занять студент уважно читає складений ним конспект лекції та аналізує повторно отримувану інформацію. При опрацюванні матеріалу лекції він звіряє наявність викладеного на лекції та законспектованого ним матеріалу із планом семінарського заняття, що знаходиться у навчально-методичному комплексі та методичних матеріалах для проведення семінарських та практичних занять із обраної дисципліни. При відсутності у конспекті матеріалу з окремих питань лекції, неповне розкриття того чи іншого питання лекції або винесенні їх на самостійне опрацювання чи написання реферату, доповіді зобов’язує студента звернутися до рекомендованих підручників, навчальних посібників та нормативно-правових актів.

Вивчення навчального матеріалу з підручників, навчальних посібників, робота з нормативно-правовими джерелами, опрацювання матеріалу за першоджерелами, науковою і спеціальною літературою.

 

Працювати із підручниками, навчальними посібниками та нормативно-правовим джерелами, науковою і спеціальною літературою необхідно так, щоб отримати з них максимум теоретичних знань та необхідних відомостей. При роботі з цими джерелами студент, в першу чергу, повинен ознайомитись із їх змістом, щоб визначити, чи необхідно опрацьовувати дане джерело і чи має воно відношення до навчального курсу, що вивчається, а лише після цього відбирає необхідний для вивчення матеріал з цього джерела (глави, розділи і т. ін.) та розпочинає його вивчення. При опрацюванні матеріалу необхідно з’ясувати суть питання, що вивчається, не уникаючи при цьому визначення суті незрозумілих чи незнайомих слів, термінів та не з’ясувавши їх змісту у словниках, довідниках, контексті речення. При вивченні матеріалу за підручником, навчальним посібником, роботі із науковою і спеціальною літературою необхідно аналізувати прочитане із прослуханою та законспектованою лекцією, робити логічні висновки, відмічати незрозумілі положення з метою їх подальшого з’ясування на практичному занятті. Тому під час опрацювання студентом матеріалу за підручником, навчальним посібником, опрацюванні матеріалів нормативно-правових актів бажано і необхідно відпрацювати зручну для себе певну систему позначень (підкреслювання, помітки на полях книги чи нормативно-правового акту, виписки, позначення маркерами різних кольорів, формулювання інших авторів та нормативно-правових джерел, посилання на інші джерела, виписки необхідних відомостей на окремих листках та ін.) та фіксації опрацьованого матеріалу. Крім того, при роботі із науковою та спеціальною літературою студент може отримати посилання на джерела не вказані в навчально-методичному комплексі, що є, безперечно, цінним для самостійного поглибленого вивчення правового матеріалу.


Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

Навчальна дисципліна «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» передбачає підготовку студентів до семінарських занять. Вивчення теоретичних аспектів інституту права власності передбачає їх застосування на семінарських заняттях за допомогою контрольних питань та усних опитуваній студентів.

Мета семінарів — реалізація набутих знань, вмінь та навичок у практичній діяльності.

Завданнями семінарських занять є:

- поглиблення теоретичних знань, що були отримані на лекціях;

- написання наукових статей та доповідей;

- розвиток наукового мислення, навичок ораторської майстерності.

 

Основою для підготовки студентів до семінарських занять є тематичні плани семінарських занять. При підготовці до семінарського заняття студент повинен всебічно розглянути і засвоїти питання, що були предметом лекції та винесені на практичний розгляд, а саме:

- ознайомитись з планом семінарського заняття та переліком навчальної літератури, що надана наприкінці плану;

- перевірити наявність попереднього конспекту лекції;

- підготувати запитання до викладача з питань, які виносяться на розгляд;

- підготувати статті з проблемних питань за темою, що розглядається.

В процесі підготовки студент має чітко усвідомити зміст питань, що виносяться на обговорення, довести свою думку щодо них, або пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань, що обговорюються. Це досягається завдяки аналізу правових норм діючого законодавства про право власності. Допомогою також можуть бути монографії вчених-юристів, доповіді та статі щодо вдосконалення відповідного правового інституту. Бажано при підготовці до семінарських занять опрацювати міжнародне законодавство. Важливо надавати особисту оцінку при порівнянні норм внутрішнього законодавства з зарубіжними аналогами та аргументувати свою точку зору. Взагалі кожна з тем семінарських занять передбачає розгорнуту відповідь студента де висвітлюються, серед інших, і питання розвитку національного законодавства в частині права власності.

Позитивним моментом підготовки до семінарських занять є написання студентами рефератів, спроба написання наукових статей, змістовних доповідей.

При проведенні семінарського заняття викладач оцінює усні та/або письмові відповіді студентів, підготовлені доповіді та реферати, участь у дискусіях, вміння доводити власні думки та захищати свою позицію.

Отримання студентами оцінки за семінарські заняття враховуються при встановленні підсумкової оцінки з дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ».

Підготовка студентів до семінарських занять може відбуватися у таких основних формах:

- опрацювання лекційного матеріалу шляхом обов’язкового вивчення запропонованих викладачем визначень та відповідей на запитання які плануються на семінарське заняття;

- вивчення законодавства, що регулює захист прав споживачів шляхом співставлення теоретичних основ з нормативним матеріалом щодо теми що вивчається;

- використання при самостійній підготовці студентами монографій вчених-юристів, наукових статей, судової практики;

- написання реферативних робіт та складання переліку питань, які на думку студентів недостатньо висвітлені в літературі чи на попередній лекції для їх чіткого засвоєння;

- з метою кращого засвоєння матеріалу самостійне конспектування важливих, з точки зору студента, питань.

Тематика реферативних робот запропонована по кожній темі навчальної дисципліни. Студентам пропонується написати реферат та скласти на його основі змістовну доповідь, яка буде вислухана на семінарському занятті. Мета доповіді полягає в засвоєнні іншими студентами основних аспектів розглянутої теми та формування запитань які можуть виникати в процесі подальшої дискусії.

Вказівки до написання реферативних робіт:

обсяг — 10-15 аркушів формату А4;

наявність в вступній частині актуальності теми, що розглядається;

наявність власних висновків та пропозицій;

наявність списку використаних джерел.

З метою раціонального використання семінарського часу на занятті може бути обговорено не більше двох рефератів. Час який залишається відводиця для усних опитувань студентів.

Кращі реферати можуть бути рекомендовані до друку як наукові статті, надаватися на конкурси студентських наукових робіт.

Непідготовленість студента до семінарського заняття чи відсутність його на занятті розцінюється як академічна заборгованість яка повинна бути відпрацьована. Наявність академічної заборгованості із семінарського заняття є підставою для не допуску до складання заліку з дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ».


Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять з дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

Мета практичних занять полягає у закріпленні і поглибленні набутих теоретичних знань студентів, опануванні навичками застосування цих знань при вирішенні конкретних процесуальних ситуативних питань, контролі засвоєння матеріалу, стимулювання самостійної роботи студентів над вивченням навчальної дисципліни, засвоєння ними основних положень та вивчення специфіки галузі права.

Основоюдля підготовки до практичних занять є тематичні плани проведення практичних занять. Тематичним планом передбачено проведення практичних занять з основних тем дисципліни. На практичних заняттях використовуються різні форми та методи контролю знань студентів: усне опитування, дискусія, реферативні повідомлення та їх обговорення, вирішення практичних завдань, тестовий контроль.

Специфіка практичних занять з дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» полягає в тому, що під час їх проведення значна увага зосереджується на поєднанні глибокого опанування теоретичним матеріалом з зосередженням на вирішенні практичних завдань, які передбачені планами практичних занять та/або підготовлені викладачем до кожного конкретного заняття.

Практичні заняття можуть проходити в різних формах: співбесіда, доповідь, реферативна доповідь, дискусія, колоквіум, рольові ігри, складання процесуальних документів та ін.

Найбільш продуктивними і раціональними формами заняття є співбесіда та дискусія, поєднані з розглядом конкретних процесуальних ситуацій. Вони дають можливість обговорити питання з багатьох сторін та залучити до такого обговорення максимальну кількість студентів, допомагають розвивати мислення та мову, сприяють засвоєнню матеріалу та зобов’язують готуватися їх до кожного заняття.

Студент, приймаючи участь у практичному занятті, при обговоренні того чи іншого питання повинен:

– чітко формулювати основні теоретичні положення;

– обґрунтовувати і доводити свої міркування і твердження;

– давати повну і стислу відповідь на поставлене запитання;

– доповнювати доповідача та ін.

У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти повинні всебічно розглянути і усвідомити зміст питань, що виносяться на заняття, опрацювати необхідну літературу (підручники, навчальні посібники, наукову та спеціальну літературу) та нормативно-правові акти, постанови Верховного Суду України і рекомендації й роз’яснення Вищого господарського суду України, рішення Конституційного Суду України. Особливу увагу необхідно приділити судовій практиці. Перевірку засвоєння своїх знань студенти здійснюють за допомогою питань для самоконтролю.

При підготовці до практичних занять та у процесі самостійної роботи студентів значну допомогу може надати використання різноманітних технічних засобів та технологій (комп’ютер, відеотехніка, мережа Internet, інформаційні банки даних). Найбільш зручним для використання у навчальному процесі є комп’ютер, оскільки він допомагає здійснювати пошук і систематизацію необхідної інформації, мінімізує витрати часу на такі дії, оптимізує самостійну роботу студентів, надає доробкам студентів закінченого і естетичного вигляду.

Викладач навчальної дисципліни визначає план занять та дає завдання.

В завдання може входити:

- вивчення судової практики з даного питання;

- вивчения рекомендованої до кожного практичного заняття літератури, нормативного матеріалу;

- самостійне розв’язання задач та обговорення теоретичних, проблемних питань, яке повинно випливати з вирішення практичних завдань.

- Написання доповіді по темі практичного заняття.

- Складання процесуальних документів.

Методичні рекомендації до вирішення задач:

Вирішенню задач має передувати глибоке вивчення рекомендованих джерел, спеціальної обов'язкової і додаткової літератури, законодавчих та підзаконнкх актів, узагальнень судової, прокурорської та управлінської практики застосування законодавства в сфері цивільно-правової відповідальності.

Безпосереднє вирішення задач потрібно розпочинати з уважного і ретельного вивчення та засвоєння фактичних обставин фабули викладеної справи, що мають юридичне значення, які викладені у відповідних умовах задачі. Важливо врахувати, що чітке розуміння обставин справи дає можливість визначити коло суспільних відносин в сфері, що розглядається та інших споріднених правовідносин та застосувати відповідні правові норми регулятивного чи забезпечувального спрямування.

На підставі теоретичних знань, аналізу чинного законодавства далі необхідно ретельно визначити особливості правовідносин, їх характер, види, класи та внутрішні структурні елементи -підстави виникнення, суб'єктний і об'єктний склади, охарактеризувати зміст цих правовідносин, тобто права і обов'язки суб'єктів, при необхідності вказати на підстави їх зміни або припинення. Такий підхід дає змогу найбільш чітко і вірно визначити необхідну підгалузь, правовий інститут, конкретний законодавчий чи підзаконний акт або правову норму (групу норм) нормативно-правового акта, що регулює безпосередньо вказані правовідносини в сфері права власності.

Після встановлення фактичних обставин справи і вибору відповідної правової норми (групи чи системи норм) необхідно дати вказаним обставинам достовірну, повну і логічну науково обгрунтовану юридичну кваліфікацію, використавши при цьому сукупність способів тлумачення правових норм (спеціально-юридичних, граматичних, логічних, системних тощо).

Вирішення кожного казусу має супроводжуватися короткою характеристикою питань відповідної теми курсу, які випливають зі змісту задачі з обов'язковим посиланням на джерела опублікування відповідних законодавчих чи підзаконних актів або на навчальну і спеціальну літературу.

Використовувані положення, окремі витяги та норми доцільно брати в лапки (" "), чітко визнаючи їх офіційне джерело опублікування, повну назву, вказуючи на відповідний номер та статтю. Якщо дається аналіз і оцінка нормативно-правового акту, то потрібно вказати його форму, орган, який його прийняв, рік, місяць і дату прийняття. При необхідності слід дати посилання на акти офіційного тлумачення норм права, зокрема роз'яснень Пленуму Верховного Суду України з питань застосування відповідних норм законодавства.

Робота над вирішенням задач має носити творчий, аналітичний, критичний і самостійний характер з тим, щоб забезпечити всебічно і добре обґрунтовані висновки, які б базувалися виключно на нормах чинного законодавства. При вирішенні завдань, в яких йдеться про форми реалізації і захисту прав громадян доцільно посилатися на норми міжнародних угод і конвенцій, давати обґрунтований порівняльно-правовий аналіз норм, які забезпечують формально-юридичні форми і засоби охорони прав громадян і інших суб'єктів зазначених правовідносин.

Вирішення задач повинно супроводжуватися обґрунтованим висновком, який має містити оцінку щодо окремих дій та поведінки суб'єктів цих правовідносин та в концентрованій формі однозначну стверджувальну відповідь щодо поставлених питань і узагальненої оцінки обставин справи. При необхідності слід дати оцінку юридичним наслідкам неправомірної поведінки суб'єктів правовідносин з посиланням на конкретні норми регулятивного та забезпечувального характеру.

Висновки задач необхідно базувати на аналізі і юридичній оцінці норм законів і підзаконних актів України, міжнародно-правових актів, які щойно використані у процесі вирішення задач.

Рішення можуть вважатись обгрунтованими, якщо у процесі даються відповідні посилання на офіційно визнані джерела публікування нормативно-правових актів: Відомості Верховної Ради України, Зібрання постанов і розпоряджень Уряду України, бюлетені законодавства і юридичні практики України, збірники поточного законодавства, нормативних актів, судової практики, офіційно друковані газетні видання Верховної Ради України «Голос України», органів державної виконавчої влади «Урядовий кур'єр», інші газети та друковані офіційні видання нормативно-правових актів міністерств та відомств України, або інкорпоровані нормативно-правові акти у формі окремих зібрань.

Дотримання викладених вказівок сприятиме формуванню у студентів професійних правничих навичок та підвищення їх загальної і спеціальної культури, вміння працювати з першоджерелами норм права власності.


 

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

 

Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння студентами знань та їх реалізації.

Мета СРС –сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завдання СРС – засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із предмета.

СРСзабезпечується навчально-методичним комплексом дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ», методичними матеріалами для практичних та семінарських занять, методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, конспектами лекцій, підручниками та навчальними посібниками.

Роль викладачів і кафедри в організації самостійної роботи студентів визначається двома основними задачами:

а) допомогти студенту в придбанні навичок самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни, роботи над книгою, конспектуванню, використанню нормативно-правового матеріалу, ознайомленню з практикою, підготовці доповідей і рефератів для наукових студентських конференцій чи семінарських занять і т.д.

б) забезпечити необхідний контроль за самостійним вивченням студентами навчального матеріалу.

Основними формами організації і контролю за самостійною роботою студентів з боку викладача можуть бути визнані наступні:

а) проведення консультацій (індивідуальних, з окремими студентами і так званих «тематичних», загальних для групи, курсу і т.д.), а іноді і загальних лекцій (бесід) на тему: «Як працювати над книгою», «Методика конспектування», «Як підбирати необхідну літературу», «Як користатися довідниками по законодавству», «Як узагальнювати практику» та т.ін.

Виклик на консультації з метою перевірки самостійної роботи студентів може провадитися і вибірково або по групах.

б) проведення колоквіумів по групах у спеціально відведений для кожної групи час, але не більш одного-двох разів за семестр, з метою перевірки засвоєння навчального матеріалу (чи окремих питань і тем курсу), ведення конспектів, вивчення практики.

в) проведення в навчальний час, використовуючи частину лекції чи семінарського заняття, невеликих письмових робіт з опрацьованого студентами матеріалу з метою перевірки якості засвоєння вивченого матеріалу й уміння студентів викладати свої думки, робити самостійні висновки й узагальнення. У випадку незадовільного виконання письмової роботи викладач може зобов'язати студента до повторного виконання такого академічного завдання.

г) перегляд конспектів, складених студентами по рекомендованій літературі.

д) перевірка словників-визначень необхідних по даній дисципліні юридичних термінів і понять.

е) перевірка рефератів.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчальної дисципліни Актуальні проблеми цивільного права

Міністерство внутрішніх справ україни.. національна академія внутрішніх справ.. навчально науковий інститут права та психології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні рекомендації щодо опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел по темі лекції.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

КИЇВ 2013
  Методичні матеріали обговорені та схвалені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології 07 лютого 2013 р. (протокол № 2).

Магістр
за спеціальністю 8.060100 “Правознавство” напряму підготовки «Право» кваліфікації «Магістр права» Підготовка магістрів зі спеціальності 8.060100 «Пр

Система базових знань та вмінь магістра
  Магістр повинен знати: 1. З циклу гуманітарних та соціально - економічних дисциплін:   · історію державотворення укра

ІІІ. ПРИКЛАДНИЙ, ТВОРЧИЙ
Володіння методологією дослідження теоретичних завдань та проблем організації правової служби на підприємстві, в організації, сформованість вмінь та навичок творчого користування новітніми технолог

ІІІ. ТВОРЧИЙ
3.1. Вирішення фахових завдань шляхом застосування нових методів (алгоритмів) діяльності в нових умовах. 3.2. Постійне вдосконалення організації правової роботи завдяки використанню е

АНОТАЦІЯ
Навчально – методичний комплекс навчальної дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» є специфічною частиною освітньо-професійної програми підготовки магістрів права. Змістом

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Право власності як інститут цивільного права, є предметом вивчення однойменної навчальної дисципліни – однієї з базових навчальних дисциплін цивільно-правового циклу, які викладаються в науково-нав

Київ 2012
Актуальні проблеми цивільного права України // Навчальна програма навчальної дисципліни Актуальні проблеми цивільного права України . – Навчально-науковий інститут права та психології Націонал

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми цивільного права України» присвячена висвітленню проблем пов’язаним з правом власності. Основна мета викладаннядисципліни «Актуаль

Проблеми визначення сутності цивільних правовідносин. Їхнє місце в системі правовідносин
Цивільне право є базовою галуззю права, яка регулює приватні правовідносини. У сучасних умовах значно більшого значення набуває застосування засад цивільного законодавства до врегулювання приватних

Проблеми визначення цивільно-правового статусу фізичної особи.
Розглядаючи питання правового статусу фізичних осіб, необхідно розкрити такі поняття як цивільна правосуб’єктність, що складається з цивільної правоздатності та цивільної дієздатності. Необхідно чі

Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи.
Юридичні особи, як і фізичні наділені правосуб’єктністю – тобто цивільною правоздатністю і дієздатністю. На відміну від фізичних осіб у юридичніх правоздатність і дієздатність виникають одночасно з

Проблеми визначення цивільно-правового статусу держави і територіальних громад.
Держава діє як суб’єкт цивільного права тоді, коли стороною у цивільних правовідносинах виступає не той чи інший відокремлений державний орган, а саме держава. Як правило це відбувається у випадках

Проблеми здійснення та захисту цивільних прав
У науковій літературі під здійсненням суб’єктивного цивільного права розуміють добровільне вчинення уповноваженою особою відповід­них дій, спрямованих на використання можливостей, закладених у суб’

Правочини і їх значення у виникненні зміні та припиненні цивільних правовідносин
В межах теми необхідно дати визначення поняття правочину як дії особи, яка спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та цивільних обов'язків. Необхідно розкрити умови дійсності пра

Особисті немайнові права та проблеми забезпечення їх здійснення.
Ознаками особистих немайнових прав є те, що вони: належать кожній фізичній особі від народження або за законом; не мають економічного змісту; тісно пов'язані з фізичною особою. Більшість особистих

Актуальні проблеми речових прав
Право власності та інші речові права складають підгалузь цивільного права – речове право. Вказана підгалузь є невід'ємною частиною цивільного права будь-якої розвинутої держави. В чинному Цивільном

Актуальні проблеми цінних паперів як об’єктів цивільних правовідносин
Цінні папери — це документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, т

Актуальні проблеми права інтелектуальної власності
Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності. Суб'єктами права інтелектуальної власності є т

Актуальні проблеми зобов’язального права
Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші т

Актуальні проблеми забезпечення виконання зобов’язань
Відповідно до чинного цивільного законодавства виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, завдатком, заставою та притриманням. Усі правочини щодо забезпечення викон

Цивільний договір
Договірне право складає значну частину зобов’язального права. Воно врегульовує відносини, які виникають в результаті домовленості двох і більше сторін, щодо встановлення, зміни або припинення цивіл

Недоговірні зобов’язання
Недоговірне зобов'язанням є правовідношення, яке виникає на під­ставі правомірних односторонніх дій особи (правочинів чи юри­дичних вчинків), або неправомірних дій особи (правопорушень) наслідки за

Актуальні проблеми спадкового права
Спадкове право регулює відносини щодо переходу прав та обов'язків померлої особи (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців) у порядку універсального правонаступництва. Спадщина – це сукупні

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності
Цивільно-правова відповідальність – це санкції, що застосовуються до правопорушника через покладання на нього додаткових цивільно-правових обов’язків або позбавлення належного йому суб’єктивного ци

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
  № теми Назва теми Всього Лекції Семін Пр.зн. Інд.робота Самост.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(за вимогами кредитно-модульної системи навчання) Мета: “Актуальні проблеми цивільного права ” — це підготовка майбутнього фахівця в галузі приватного пра

Лекція: 2 год.
Розглядаючи питання правового статусу фізичних осіб, необхідно розкрити такі поняття як цивільна правосуб’єктність, що складається з цивільної правоздатності та цивільної дієздатності. Необхідно чі

Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи.
Юридичні особи, як і фізичні наділені правосуб’єктністю – тобто цивільною правоздатністю і дієздатністю. На відміну від фізичних осіб у юридичніх правоздатність і дієздатність виникають одночасно з

Проблеми визначення цивільно-правового статусу держави і територіальних громад.
Держава діє як суб’єкт цивільного права тоді, коли стороною у цивільних правовідносинах виступає не той чи інший відокремлений державний орган, а саме держава. Як правило це відбувається у випадках

Проблеми здійснення та захисту цивільних прав
У науковій літературі під здійсненням суб’єктивного цивільного права розуміють добровільне вчинення уповноваженою особою відповід­них дій, спрямованих на використання можливостей, закладених у суб’

Проблеми здійснення та захисту цивільних прав – 2 год.
В межах теми необхідно дати визначення поняття правочину як дії особи, яка спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та цивільних обов'язків. Необхідно розкрити умови дійсності пра

Самостійна робота. Тема 7 – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Що таке правочин? Які його характеристики як юридичного факту? 2. Якою має бути правова ціль правочину? Що таке правовий резуль

Особисті немайнові права та проблеми забезпечення їх здійснення.
Ознаками особистих немайнових прав є те, що вони: належать кожній фізичній особі від народження або за законом; не мають економічного змісту; тісно пов'язані з фізичною особою. Більшість особистих

Практичне заняття. Тема 8. – 2 год.
Задача 1.В одній з газет, що видається у м. Дніпропетровськ у 2006 році була опублікована стаття у якій її автор доводив, що керівник Дніпропетровського підпілля під час Великої Ві

Лекція. Тема 9. – 2 год.
Право власності та інші речові права складають підгалузь цивільного права – речове право. Вказана підгалузь є невід'ємною частиною цивільного права будь-якої розвинутої держави. В чинному Цивільном

Лекція. Тема 11. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності ‑ 2 год.
Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності. Суб'єктами права інтелектуальної власності є т

Самостійна робота. Тема 11. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Що є об'єктами права інтелектуальної власності? 2. Хто виступає суб'єктами права інтелектуальної власності? 3. Які осо

Самостійна робота. Тема 13. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Поняття та значення способів забезпечення виконання зобов’язань. 2. Класифікація способів забезпечення виконання зобов’язань.

Актуальні проблеми недоговірних зобов’язань і спадкового права
Терміни та поняття до змістовного модулю 6: Недоговірні зобов’язання, публічна обіцянка винагороди, вчинення дій у майнових інтересах особи без її доручення, набуття, збер

Самостійна робота. Тема 17. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Що таке міри захисту та міри відповідальності? 2. Які наслідки чекають на правопорушника у майновій сфері? 3. Що таке

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література:   1. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцов

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Тема 2. Проблеми визначення сутності цивільних правовідносин. Їхнє місце в системі правовідносин
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 5. Проблеми визначення цивільно-правового статусу держави і територіальних громад.
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 6. Проблеми здійснення та захисту цивільних прав.
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 5. Правочини і їх значення у виникненні зміні та припиненні цивільних правовідносин
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 9. Актуальні проблеми речових прав
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 10. Актуальні проблеми цінних паперів як об’єктів цивільних правовідносин
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 11. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 12. Актуальні проблеми зобов’язального права
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 14. Цивільний договір
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 16. Актуальні проблеми спадкового права
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 17. Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 4. Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи.
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС Н

Тема 8. Особисті немайнові права та проблеми забезпечення їх здійснення.
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС Н

Тема 15. Недоговірні зобов’язання
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС Н

Самостійна робота. Тема 13. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Поняття та значення способів забезпечення виконання зобов’язань. 2. Класифікація способів забезпечення виконання зобов’язань.

Самостійна робота. Тема 17. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Що таке міри захисту та міри відповідальності? 2. Які наслідки чекають на правопорушника у майновій сфері? 3. Що таке

Підсумковий контроль.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і має на меті перевірку системності, ефективності самостійної роботи та рівня підготовлен

Система поточного контролю
Поточний контроль полягає у виконанні індивідуальних завдань на семінарських та практичних заняттях, прояву у студентів здатності до колективної роботи та активності студентів на практичних

Рубіжний контроль.
Рубіжний контроль знань є показником якості вивчення окремих розділів, тем і пов'язаних з цим пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних якостей студентів. Його завдання - сигналізува

Система підсумкового контролю.
Іспит (екзамен) є формою підсумкового контролю знань з дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» за семестр та підлягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі

Академічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знань
Оцінка ECTS За національною шкалою Визначення А (90-100) відмінно ВІДМІННО – відмінне виконан

Виберіть одну вірну відповідь
  1. Речове право є: а) абсолютним правом; б) відносним правом; в) зобов’язальним правом;   2. Об'єктами речових прав є: а)

Виберіть одну вірну відповідь
    51. Суб'єктами сервітутних правовідносин можуть бути: а) держава і територіальні громади; б) тільки фізичні особи; в) фізичні та юридичні

Чи має будь-яка зі сторін договору доручення право відмовитися від договору на підставі ЦК України?
А) так, і довіритель, і повірений; Б) так, але лише повірений; В) так, але лише довіритель; Г) ні, жодна зі сторін не має такого права на підставі закону.  

У якому випадку банк має право списати грошові кошти з рахунку клієнта?
А) за рішенням суду; Б) за розпорядженням клієнта; В) у випадках, встановлених договором між банком і клієнтом; Г) всі відповіді вірні.   4

Перелік навчального оснащення
з дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»     Види оснащення Найменування

МЕТОДИЧНІ, НАОЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ, СТИМУЛЬНІ, ТА ОПОРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ
Застосування інформаційних технологій дозволяє змінити способи передачі навчального матеріалу, які традиційно здійснюються під час лекцій, за допомогою спеціально розроблених мультимедіа засобів. П

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141. 2. Цивільний кодекс України від 16

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги