рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Чи має будь-яка зі сторін договору доручення право відмовитися від договору на підставі ЦК України?

Чи має будь-яка зі сторін договору доручення право відмовитися від договору на підставі ЦК України? - раздел Социология, Навчальної дисципліни Актуальні проблеми цивільного права А) Так, І Довіритель, І Повірений; Б) Так, Але Лише Повірений; ...

А) так, і довіритель, і повірений;

Б) так, але лише повірений;

В) так, але лише довіритель;

Г) ні, жодна зі сторін не має такого права на підставі закону.

 

6. Відмова довірителя від договору доручення:

А) не є підставою для відшкодування збитків, завданих повіреному припиненням договору;

Б) є підставою для відшкодування збитків, завданих повіреному припиненням договору, але розмір відшкодування не повинен перевищувати витрат, пов’язаних з виконанням доручення;

В) є підставою для відшкодування збитків, завданих повіреному припиненням договору;

Г) не є підставою для відшкодування збитків, завданих повіреному припиненням договору, крім випадку припинення договору, за яким повірений діяв як комерційний представник.

 

7. Обов’язковим елементом доручення є:

А) здійснення чи набуття однією особою суб’єктивних прав та обов’язків для іншої;

Б) здійснення чи набуття однією особою об’єктивних прав та обов’язків для іншої;

В) здійснення чи набуття однією особою суб’єктивних прав та обов’язків для іншої, а ті в свою чергу для третіх осіб;

Г) здійснення чи набуття однією особою суб’єктивних та об’єктивних прав та обов’язків для іншої;

 

8. Договір доручення вважається:

А) консенсуальним;

Б) реальним;

В) реальним і консенсуальним.

 

9. Договір доручення може бути укладений у формі:

А) укладається у будь-якому випадку у письмовій формі з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією;

Б) укладається тільки в простій письмовій формі;

В) укладається як у письмовій, так і в усній формі;

Г) все залежить тільки від суми договору.

 

10. У разі припинення юридичної особи, яка є комерційним представником, довіритель має право відмовитися від договору доручення:

А) не має права відмовитися;

Б) без попереднього повідомлення про це повіреному;

В) обов’язково має попередньо повідомити повіреного;

Г) попереднього повідомляє про це повіреного за один місяць.

 

11. Яка з наведених ознак не є ознакою договору комісії:

А) комісіонер укладає правочини від імені комітента;

Б) комісіонер укладає правочини за дорученням комітента;

В) комісіонер укладає правочини за рахунок комітента;

Г) комісіонер укладає правочини на умовах, найбільш вигідних для комітента.

 

12. За якої умови (умов) комісіонер набуває право укладати договір субкомісії з третьою особою:

А) за власним бажанням;

Б) як правило, за згодою комітента;

В) за домовленістю комітента та субкомісіонера;

Г) у разі видання відповідного підзаконного акту.

 

13. Яка з цих ознак не є притаманною договору комісії:

А) консенсуальний характер;

Б) оплатність;

В) особистий характер;

Г) строковість та безстроковість.

 

14. Яким є загальний наслідок купівлі комісіонером майна за вищою ціною, ніж була погоджена в договорі комісії:

А) комітент має право не приймати виконання за договором комісії;

Б) комітент має право не приймати виконання за договором комісії, заявивши про це комісіонерові в розумний строк;

В) комітент зобов’язаний прийняти таке виконання;

Г) комітент зобов’язаний прийняти таке виконання, але має право вимагати відшкодування збитків.

 

15. Що являє собою інститут «делькредере» в договорі комісії:

А) відшкодування комісіонером збитків, завданих комітентові;

Б) відшкодування комітентом збитків, завданих комісіонерові;

В) порука комісіонера стосовно виконання договору комісії третьою особою, щодо якої не застосовуються норми Цивільного кодексу України про поруку як спосіб забезпечення виконання зобов’язань;

Г) порука комісіонера стосовно виконання договору комісії третьою особою, щодо якої застосовуються норми цивільного кодексу про поруку як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

 

16. Який з цих випадків не є підставою для припинення договору комісії згідно Цивільного кодексу України:

А) смерть фізичної особи-комісіонера;

Б) ліквідація юридичної особи-комісіонера;

В) відмова комітента від договору комісії;

Г) визнання комісіонера недієздатним.

 

17. При виконанні операцій з цінними паперами під час здійснення комісійної діяльності за договорами з клієнтом торговці зобов’язані:

А) діяти в інтересах клієнта;

Б) попереджати клієнтів про ризики конкретного правочину з цінними паперами;

В) виконувати договори на купівлю в порядку надходження замовлення, якщо інше не передбачено договором;

Г) у першу чергу виконувати замовлення від клієнтів, а потім здійснювати власні операції з такими самими цінними паперами;

Д) всі вищеперераховані відповіді вірні.

 

18. Договір комісії належить до групи договорів:

А) про надання посередницьких послуг;

Б) це один із різновидів договору зберігання;

В) про кредитні зобов’язання;

Г) про надання банківських послуг.

19. Предметом договору управління майном можуть бути:

А) будь-яке майно;

Б) підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, цінні папери, майнові права та інше майно;

В) майнові та особисті немайнові права;

Г) індивідуально-визначені речі.

 

20. Право довірчої власності управителя на отримане в управління майно виникає:

А) якщо це прямо передбачено договором управління майном;

Б) якщо це прямо передбачено законом;

В) на підставі закону або рішення суду;

Г) в будь-яких випадках довірчого управління майном.

 

21. Істотними умовами договору управління майном виступають:

А) перелік майна, що передається в управління;

Б) розмір і форма плати за управління майном;

В) предмет договору;

Г) строк і сторони договору.

 

22. Якщо сторони не визначили строку договору управління майном, такий договір вважається:

А) укладеним на п’ять років;

Б) неукладеним;

В) недійсним;

Г) укладеним на невизначений строк.

 

23. При здійсненні управління майном управитель виступає:

А) від свого імені;

Б) від імені установника управління;

В) від свого імені або від імені установника.

 

24. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління:

А) не допускається;

Б) не допускається, крім випадку визнання установника управління банкрутом або звернення стягнення за вимогою заставодержателя на майно, що є предметом договору застави;

В) допускається у будь-яких випадках;

Г) допускається, якщо інше не передбачено договором управління майном.

 

25. Управитель має право на:

А) плату, якщо інше не передбачено договором;

Б) плату, встановлену договором;

В) розумну плату, якщо договором не встановлено розмір плати;

Г) плату, встановлену договором, а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв’язку з управлінням майном.

 

26. У разі припинення договору управління майном майно, що було передане в управління, або майно, набуте від такого управління, передається:

А) вигодонабувачу;

Б) управителю;

В) установникові управління у порядку, визначеному договором;

Г) установнику та вигодонабувачу порівну.

 

27. Підставами виникнення відносин з управління майном згідно Цивільного кодексу України є:

А) такі відносини виникають внаслідок закону або договору управління майном;

Б) на підставі одностороннього правочину;

В) на підставі юридичного вчинку;

Г) на підставі інших правових форм волевиявлення власника з передання належного йому майна в управління.

 

28. Чи має право неповнолітня фізична особа (тобто особа у віці від 14 до 18 років) укладати договір управління майном:

А) неповнолітня особа не має такого права;

Б) має право вчиняти такий правочин на свій розсуд;

В) має право вчиняти такий правочин за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників.

29. У широкому розумінні позикові правовідносини виступають як:

А) позика-зобов’язання, що виникає на підставі приватноправових угод, в силу яких одна сторона передає у власність іншій стороні гроші або речі, визначені родовими ознаками, під зустрічне зобов’язання повернути їх у майбутньому в такій самій кількості і того ж роду;

Б) позика-зобов’язання, що виникає на підставі публічноправових угод, в силу яких одна сторона передає у власність іншій стороні гроші або речі, визначені родовими ознаками, під зустрічне зобов’язання повернути їх у майбутньому в такій самій кількості і того ж роду;

В) позика-борг, що виникає при будь-якому борговому зобов’язанні, в якому одна особа має заборгованість перед іншою;

Г) передача коштів на засадах повернення такої ж кількості або надання авансу, попередньої оплати відстрочення робіт або послуг, що опосередковується договором.

 

30. Договором позики є:

А) грошова сума або нерухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання;

Б) договір за яким одна сторона передає у власність другій стороні грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а останній зобов’язується повернути першій стороні таку ж суму грошових коштів або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості;

В) це договір за яким банк або інша фінансова установа зобов’язується надати грошові кошти позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити за нього відсотки;

Г) це договір, за яким одна сторона, що прийняла від другої сторони або для неї грошову суму, що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та відсотки на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

31. Шкода, завдана фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, відшкодовується:

А) нею на загальних підставах;

Б) державою;

В) державою у повному обсязі;

Г) органом опіки та піклування.

 

32. Які є способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого:

А) передати річ того ж роду і такої ж якості;

Б) полагодити пошкоджену річ;

В) відшкодувати завдані збитки;

Г) відшкодувати завдані збитки або відшкодувати її в натурі.

 

33. Розмір доходу від підприємницької діяльності, втраченого фізичною особою-підприємцем внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, визначених на підставі даних:

А) Кабінету Міністрів України;

Б) органу державної податкової служби;

В) судових органів;

Г) інших органів.

 

34. Особа, яка неправомірно заволоділа транспортним засобом, завдала шкоди діяльністю щодо його використання, зобов’язана відшкодувати її:

А) в натурі;

Б) частково;

В) частково, але можуть бути виключення;

Г) на загальних підставах.

 

35. Розмір відшкодування втраченого потерпілим, який працював за трудовим договором, заробітку внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я визначається у відсотках до його середньомісячного заробітку до каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, які (відсотки) відповідають:

А) сумі витрат, які потерпілий здійснив або має здійснити для відновлення працездатності;

Б) ступеню втрати загальної працездатності незалежно від професії та кваліфікації потерпілого;

В) ступеню втрати потерпілим професійної працездатності, а за її відсутності – загальної працездатності;

Г) тривалості необхідного лікування.

 

36. Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг), підлягає відшкодуванню якщо:

А) на порушення вимог закону не встановлено строку придатності товару, роботи (послуги);

Б) особу не було попереджено про необхідні дії після спливу строку придатності і про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

В) вірних відповідей немає

Г) вірні відповіді А) та Б).

37. Цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного в банк, і права вкладника на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та відсотків, у банку який його видав, є:

А) векселем;

Б) ощадною книжкою;

В) ощадним сертифікатом;

Г) акцією.

 

38. Предметом договору банківського рахунку є:

А) дії банку, спрямовані на виконання зобов’язання щодо належного надання фінансової послуги з відкриття та ведення рахунку;

Б) належне виконання банком розпорядження клієнта щодо здійснення розрахунків з контрагентами;

В) вимога клієнта до банку щодо розпорядження у грошовому еквіваленті обсягом вимог;

Г) дії клієнта, спрямовані на виконання зобов’язання щодо належного повернення грошових коштів.

 

39. Рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом банку на встановлений строк та під визначений відсоток відповідно до умов договору, є рахунком:

А) вкладним (депозитним);

Б) поточним;

В) поточним бюджетним;

Г) кореспондентським.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчальної дисципліни Актуальні проблеми цивільного права

Міністерство внутрішніх справ україни.. національна академія внутрішніх справ.. навчально науковий інститут права та психології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Чи має будь-яка зі сторін договору доручення право відмовитися від договору на підставі ЦК України?

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

КИЇВ 2013
  Методичні матеріали обговорені та схвалені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології 07 лютого 2013 р. (протокол № 2).

Магістр
за спеціальністю 8.060100 “Правознавство” напряму підготовки «Право» кваліфікації «Магістр права» Підготовка магістрів зі спеціальності 8.060100 «Пр

Система базових знань та вмінь магістра
  Магістр повинен знати: 1. З циклу гуманітарних та соціально - економічних дисциплін:   · історію державотворення укра

ІІІ. ПРИКЛАДНИЙ, ТВОРЧИЙ
Володіння методологією дослідження теоретичних завдань та проблем організації правової служби на підприємстві, в організації, сформованість вмінь та навичок творчого користування новітніми технолог

ІІІ. ТВОРЧИЙ
3.1. Вирішення фахових завдань шляхом застосування нових методів (алгоритмів) діяльності в нових умовах. 3.2. Постійне вдосконалення організації правової роботи завдяки використанню е

АНОТАЦІЯ
Навчально – методичний комплекс навчальної дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» є специфічною частиною освітньо-професійної програми підготовки магістрів права. Змістом

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Право власності як інститут цивільного права, є предметом вивчення однойменної навчальної дисципліни – однієї з базових навчальних дисциплін цивільно-правового циклу, які викладаються в науково-нав

Київ 2012
Актуальні проблеми цивільного права України // Навчальна програма навчальної дисципліни Актуальні проблеми цивільного права України . – Навчально-науковий інститут права та психології Націонал

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми цивільного права України» присвячена висвітленню проблем пов’язаним з правом власності. Основна мета викладаннядисципліни «Актуаль

Проблеми визначення сутності цивільних правовідносин. Їхнє місце в системі правовідносин
Цивільне право є базовою галуззю права, яка регулює приватні правовідносини. У сучасних умовах значно більшого значення набуває застосування засад цивільного законодавства до врегулювання приватних

Проблеми визначення цивільно-правового статусу фізичної особи.
Розглядаючи питання правового статусу фізичних осіб, необхідно розкрити такі поняття як цивільна правосуб’єктність, що складається з цивільної правоздатності та цивільної дієздатності. Необхідно чі

Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи.
Юридичні особи, як і фізичні наділені правосуб’єктністю – тобто цивільною правоздатністю і дієздатністю. На відміну від фізичних осіб у юридичніх правоздатність і дієздатність виникають одночасно з

Проблеми визначення цивільно-правового статусу держави і територіальних громад.
Держава діє як суб’єкт цивільного права тоді, коли стороною у цивільних правовідносинах виступає не той чи інший відокремлений державний орган, а саме держава. Як правило це відбувається у випадках

Проблеми здійснення та захисту цивільних прав
У науковій літературі під здійсненням суб’єктивного цивільного права розуміють добровільне вчинення уповноваженою особою відповід­них дій, спрямованих на використання можливостей, закладених у суб’

Правочини і їх значення у виникненні зміні та припиненні цивільних правовідносин
В межах теми необхідно дати визначення поняття правочину як дії особи, яка спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та цивільних обов'язків. Необхідно розкрити умови дійсності пра

Особисті немайнові права та проблеми забезпечення їх здійснення.
Ознаками особистих немайнових прав є те, що вони: належать кожній фізичній особі від народження або за законом; не мають економічного змісту; тісно пов'язані з фізичною особою. Більшість особистих

Актуальні проблеми речових прав
Право власності та інші речові права складають підгалузь цивільного права – речове право. Вказана підгалузь є невід'ємною частиною цивільного права будь-якої розвинутої держави. В чинному Цивільном

Актуальні проблеми цінних паперів як об’єктів цивільних правовідносин
Цінні папери — це документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, т

Актуальні проблеми права інтелектуальної власності
Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності. Суб'єктами права інтелектуальної власності є т

Актуальні проблеми зобов’язального права
Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші т

Актуальні проблеми забезпечення виконання зобов’язань
Відповідно до чинного цивільного законодавства виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, завдатком, заставою та притриманням. Усі правочини щодо забезпечення викон

Цивільний договір
Договірне право складає значну частину зобов’язального права. Воно врегульовує відносини, які виникають в результаті домовленості двох і більше сторін, щодо встановлення, зміни або припинення цивіл

Недоговірні зобов’язання
Недоговірне зобов'язанням є правовідношення, яке виникає на під­ставі правомірних односторонніх дій особи (правочинів чи юри­дичних вчинків), або неправомірних дій особи (правопорушень) наслідки за

Актуальні проблеми спадкового права
Спадкове право регулює відносини щодо переходу прав та обов'язків померлої особи (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців) у порядку універсального правонаступництва. Спадщина – це сукупні

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності
Цивільно-правова відповідальність – це санкції, що застосовуються до правопорушника через покладання на нього додаткових цивільно-правових обов’язків або позбавлення належного йому суб’єктивного ци

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
  № теми Назва теми Всього Лекції Семін Пр.зн. Інд.робота Самост.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(за вимогами кредитно-модульної системи навчання) Мета: “Актуальні проблеми цивільного права ” — це підготовка майбутнього фахівця в галузі приватного пра

Лекція: 2 год.
Розглядаючи питання правового статусу фізичних осіб, необхідно розкрити такі поняття як цивільна правосуб’єктність, що складається з цивільної правоздатності та цивільної дієздатності. Необхідно чі

Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи.
Юридичні особи, як і фізичні наділені правосуб’єктністю – тобто цивільною правоздатністю і дієздатністю. На відміну від фізичних осіб у юридичніх правоздатність і дієздатність виникають одночасно з

Проблеми визначення цивільно-правового статусу держави і територіальних громад.
Держава діє як суб’єкт цивільного права тоді, коли стороною у цивільних правовідносинах виступає не той чи інший відокремлений державний орган, а саме держава. Як правило це відбувається у випадках

Проблеми здійснення та захисту цивільних прав
У науковій літературі під здійсненням суб’єктивного цивільного права розуміють добровільне вчинення уповноваженою особою відповід­них дій, спрямованих на використання можливостей, закладених у суб’

Проблеми здійснення та захисту цивільних прав – 2 год.
В межах теми необхідно дати визначення поняття правочину як дії особи, яка спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та цивільних обов'язків. Необхідно розкрити умови дійсності пра

Самостійна робота. Тема 7 – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Що таке правочин? Які його характеристики як юридичного факту? 2. Якою має бути правова ціль правочину? Що таке правовий резуль

Особисті немайнові права та проблеми забезпечення їх здійснення.
Ознаками особистих немайнових прав є те, що вони: належать кожній фізичній особі від народження або за законом; не мають економічного змісту; тісно пов'язані з фізичною особою. Більшість особистих

Практичне заняття. Тема 8. – 2 год.
Задача 1.В одній з газет, що видається у м. Дніпропетровськ у 2006 році була опублікована стаття у якій її автор доводив, що керівник Дніпропетровського підпілля під час Великої Ві

Лекція. Тема 9. – 2 год.
Право власності та інші речові права складають підгалузь цивільного права – речове право. Вказана підгалузь є невід'ємною частиною цивільного права будь-якої розвинутої держави. В чинному Цивільном

Лекція. Тема 11. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності ‑ 2 год.
Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності. Суб'єктами права інтелектуальної власності є т

Самостійна робота. Тема 11. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Що є об'єктами права інтелектуальної власності? 2. Хто виступає суб'єктами права інтелектуальної власності? 3. Які осо

Самостійна робота. Тема 13. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Поняття та значення способів забезпечення виконання зобов’язань. 2. Класифікація способів забезпечення виконання зобов’язань.

Актуальні проблеми недоговірних зобов’язань і спадкового права
Терміни та поняття до змістовного модулю 6: Недоговірні зобов’язання, публічна обіцянка винагороди, вчинення дій у майнових інтересах особи без її доручення, набуття, збер

Самостійна робота. Тема 17. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Що таке міри захисту та міри відповідальності? 2. Які наслідки чекають на правопорушника у майновій сфері? 3. Що таке

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література:   1. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцов

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Тема 2. Проблеми визначення сутності цивільних правовідносин. Їхнє місце в системі правовідносин
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 5. Проблеми визначення цивільно-правового статусу держави і територіальних громад.
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 6. Проблеми здійснення та захисту цивільних прав.
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 5. Правочини і їх значення у виникненні зміні та припиненні цивільних правовідносин
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 9. Актуальні проблеми речових прав
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 10. Актуальні проблеми цінних паперів як об’єктів цивільних правовідносин
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 11. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 12. Актуальні проблеми зобов’язального права
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 14. Цивільний договір
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 16. Актуальні проблеми спадкового права
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 17. Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 4. Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи.
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС Н

Тема 8. Особисті немайнові права та проблеми забезпечення їх здійснення.
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС Н

Тема 15. Недоговірні зобов’язання
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС Н

Самостійна робота. Тема 13. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Поняття та значення способів забезпечення виконання зобов’язань. 2. Класифікація способів забезпечення виконання зобов’язань.

Самостійна робота. Тема 17. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Що таке міри захисту та міри відповідальності? 2. Які наслідки чекають на правопорушника у майновій сфері? 3. Що таке

Методичні рекомендації щодо опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел по темі лекції.
  Важливе місце у вивченні студентами дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» відіграють лекції. Лекції слугують тим підґрунтям та інструментом, що спрямовують студен

Підсумковий контроль.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і має на меті перевірку системності, ефективності самостійної роботи та рівня підготовлен

Система поточного контролю
Поточний контроль полягає у виконанні індивідуальних завдань на семінарських та практичних заняттях, прояву у студентів здатності до колективної роботи та активності студентів на практичних

Рубіжний контроль.
Рубіжний контроль знань є показником якості вивчення окремих розділів, тем і пов'язаних з цим пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних якостей студентів. Його завдання - сигналізува

Система підсумкового контролю.
Іспит (екзамен) є формою підсумкового контролю знань з дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» за семестр та підлягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі

Академічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знань
Оцінка ECTS За національною шкалою Визначення А (90-100) відмінно ВІДМІННО – відмінне виконан

Виберіть одну вірну відповідь
  1. Речове право є: а) абсолютним правом; б) відносним правом; в) зобов’язальним правом;   2. Об'єктами речових прав є: а)

Виберіть одну вірну відповідь
    51. Суб'єктами сервітутних правовідносин можуть бути: а) держава і територіальні громади; б) тільки фізичні особи; в) фізичні та юридичні

У якому випадку банк має право списати грошові кошти з рахунку клієнта?
А) за рішенням суду; Б) за розпорядженням клієнта; В) у випадках, встановлених договором між банком і клієнтом; Г) всі відповіді вірні.   4

Перелік навчального оснащення
з дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»     Види оснащення Найменування

МЕТОДИЧНІ, НАОЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ, СТИМУЛЬНІ, ТА ОПОРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ
Застосування інформаційних технологій дозволяє змінити способи передачі навчального матеріалу, які традиційно здійснюються під час лекцій, за допомогою спеціально розроблених мультимедіа засобів. П

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141. 2. Цивільний кодекс України від 16

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги