рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Молодь в сфері праці та зайнятості. Молодіжне безробіття

Молодь в сфері праці та зайнятості. Молодіжне безробіття - раздел Социология, Молодіжна соціологія Коло Питань, Що Розглядаються: Ринок Праці В Срср Та В Сучасній Укра...

Коло питань, що розглядаються:

ринок праці в СРСР та в сучасній Україні

економічне становище української молоді в пострадянський період, тенденції соціального розшарування

зміни в ціннісних орієнтаціях, трудовій моралі, економічній свідомості та поведінці сучасної української молоді

структура зайнятості та сучасний розподіл молоді в сфері виробництва, торгівлі, обслуговування

самореалізація молоді в сфері підприємництва та бізнесу

молодіжне безробіття та його соціально-економічні наслідки

соціально-психологічні аспекти безробіття та роль безробітного як рольовий тип

заходи, спрямовані на вирішення проблем молодіжної зайнятості, та міжнародний досвід в цьому

Молоді покоління сьогодні відчувають на собі кардинальні трансформації в соціально-політичному та економічному житті, які відбуваються дуже швидко і в досить короткий проміжок часу. В життєвий досвід сьогоднішніх випускників шкіл частково увійшов історичний факт падіння тоталітарної державної системи, в своєму безпосередньому оточенні вони зіштовхуються з елементами руйнування і розпаду колишніх суспільних структур і з проявами складних форм, яких набувають нові структури, зокрема сьогоднішній ринок. На очах відбувається суттєве зростання соціальної диференціації суспільства і поляризації доходів населення. З виникненням ринку праці кардинально змінилися умови працевлаштування молоді. Замість державної гарантії робочого місця віднині молода людина сама відповідає за пошуки роботи і працевлаштування. У зв'язку з появою безробіття і перспективою його подальшого зростання працевлаштування молоді виростає у небувалу до цих пір проблему.

В ринковій економіці як сукупності певних відносин в сфері обміну, через які здійснюється реалізація товарів і кінцеве визнання суспільством характеру праці, що в них заключається, прийнято відрізняти ринок робочої сили і ринок споживацьких товарів та послуг.

Ще недавно дослідники в СРСР стверджували, що у посткапіталістичних умовах ринок праці взагалі відсутній; більш того, зникає товарність робочої сили, та й вона сама. Найчастіше при цьому користувались поняттями "робоча сила" та "трудові ресурси1'. Зокрема, під "робочою силою" розуміли деяку сукупність фізичних та духовних здібностей окремо взятої людини, які вона використовує в процесі створення будь-яких споживацьких вартостей.

В тих же 60-80-х роках під "трудовими ресурсами" розуміли фізично розвинену частину населення конкретної країни, що володіє розумовими здібностями і певними знаннями, необхідними для праці в народному господарстві. Останнє, до речі, в основному і розвивалося за рахунок постійного приросту трудових ресурсів, тобто інтенсивного включення в нього все нових і нових загонів робітників. Головним джерелом їх підготовки була широко розвинена мережа професійно-технічних училищ, технікумів, заводів — втузів (вищих технічних учбових закладів). Флагманами в цьому були професійно-технічні училища, що створювалися і функціонували на базі великих промислових підприємств, - так звані базові ПТУ.

Значну частку працюючих складали молоді люди, але в багатьох випадках структура зайнятості не співпадала зі структурою кваліфікації. В Болгарії 70% молодих людей з вищою освітою працювали на місцях, що не відповідали їх кваліфікації, в СРСР - 57%, в Угорщині - 56%. На зайнятість впливала і обов'язкова середня освіта, що була введена в ряді країн, в силу чого, наприклад, у Болгарії середній вік, в якому молоді люди приходили на першу роботу, складав 18,5 років. В країнах, де визначився перехід до ринкової економіки, ці обставини в області зайнятості молоді поглибили загальносвітову тенденцію до збільшення частки молоді серед безробітних. У 80-ті роки в Югославії молоді люди до 25 років складали 59,4% всіх безробітних.

Великі за чисельністю працюючих трудові ресурси в колишньому СРСР, союзних республіках (зокрема, в Україні) об'єктивно існували у зв'язку з наявністю значної кількості робочих місць, що не потребують високопрофесійної підготовки. Мова йде про малопродуктивну ручну працю, вдосконалити яку в роки соціалізму намагались, наприклад, шляхом впровадження і використання малої механізації.

Сучасна ситуація на ринку праці в постсоціалістичних країнах має принципово інший характер. Інтенсивне технічне переобладнання виробництва, комп'ютеризація, впровадження новітніх технологій, інформаційних систем, електронні та біологічні революції принципово змінили статус і роль людини в процесі створення матеріальних і духовних благ. Чим інтенсивніше, високоорганізованіше, технічно оснащене виробництво, тим більше людина повинна вчитися, підвищувати свою кваліфікацію і навіть переучуватися, змінюючи рід діяльності. Підраховано, що за своє трудове життя людина вимушена 5-6, а то й більше разів змінювати професію, спеціальність. До того ж в світі щорічно з'являються тисячі нових професій і спеціальностей, змінюється їх рейтинг, престиж, потреба в багатьох професіях і спеціальностях відпадає.

Реорганізація ринку праці, що почалася, перехід від адміністративних методів господарювання до економічних, відмова від примусових та напівпримусових форм зайнятості і послаблення жорсткого контролю з боку держави в цій області (обов'язковість працевлаштування, розподіл молодих спеціалістів та ін.), неможливість в умовах економічної кризи і розвитку ринку підтримувати штучні форми зайнятості, неготовність систем освіти і професійного навчання забезпечити нову якість підготовки кадрів - все це вже в кінці 80-х років викликало появу безпрецедентної для цих країн проблеми працевлаштування молоді.

Безумовно, ринок праці сьогодні об'єктивна реальність і стосується практично усіх, так як відбувається зміна суспільного ладу. Сучасна ситуація в сфері праці і зайнятості ставить молодь в дуже складні умови. Якщо раніше система розподілу випускників учбових закладів гарантувала їм зайнятість за спеціальністю, то тепер розподіл проводиться в різко обмеженому масштабі, ставлячи молодих спеціалістів в систему жорсткої конкуренції з людьми, що мають досвід роботи. Випускник повинен бути готовим до такої конкуренції, повинен вміти доводити наявність у себе відповідних знань, вмінь і здібностей, свою компетентність. Якщо в минулому суспільство надавало молодій людині гарантії на працю і вибір професії (повна зайнятість, розподіл робочої сили з центру, відносно вирівняні стартові можливості і професійна мобільність), то з переходом до ринкової економіки вся ситуація, пов'язана з працею людини в суспільстві, кардинально змінилася. Ці нові умови вступу молоді в трудове життя добре видно з наведення тих принципових положень, що властиві ринковій економіці, характеру її соціально-трудових відносин, системі соціального забезпечення і т.д., які жорстко проектуються на суб'єктивні орієнтації молоді і її реальне працевлаштування, здійснення трудових відносин. Це наступні положення:

1) конкуренція на ринку робочої сили, де працівник є товаром, попит на який визначається його якістю і кон'юнктурою ринку, питання про вибір професії вирішується в конкретній ситуації на ринку праці;

2) наявність постійного надлишку робочої сили, що породжує безробіття, досить високе серед молоді;

3) особиста відповідальність людини за забезпечення себе роботою, в тому числі придбання кваліфікації;

4) прийняття рішення про розміри винагороди за працю (крім бюджетних організацій) виключно роботодавцем;

5) соціальні гарантії на житло, медичне обслуговування і пенсії крім державного мінімуму залежать від успіхів в економічній діяльності і від корпоративної приналежності;

6) відсутність можливостей передбачення попиту на професії;

7) невизначеність професіонального майбутнього: неможливість ранньої спеціалізації і планування життя на віддалену перспективу для учнів та студентів; необхідність психологічної готовності до можливої зміни спеціальності, до постійного доучування і переучування, тобто необхідності бути універсальним працівником.

Всі ці параметри, що характеризують конкурентний ринок праці, який прийшов на з

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Молодіжна соціологія

Молодь як соціальна спільнота. Молодь України в соціально-демографічному вимірі. Самопочуття та соціальна мобільність молоді. Молодь в сфері праці та зайнятості.

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Молодь в сфері праці та зайнятості. Молодіжне безробіття

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Молодь як соціальна спільнота, її соціальний статус та самоідентифікація. Вікові межі періоду молодості
Полеміка між науковцями з приводу визначення молоді, критеріїв виділення її в самостійну групу, вікових меж має давню історію. Вчених розділяють різні підходи до предмету дослідження - з позицій со

Молодь в соціально-демографічному вимірі
Коло питань, що розглядаються: демографічний вимір молоді в світі: - молодіжна популяція: зміни та перспективи - молодіжна популяція в головних регіонах світу -

Соціалізація, соціальне самопочуття та соціальна мобільність молоді
Коло питань, що розглядаються: сутність соціалізації різні теорії та визначення соціалізації фактори, моделі та форми соціалізації стадії, етапи соціалізації та

Любов, секс та молодіжна сім'я як предмет соціологічного та соціально-психологічного дослідження
Коло питань, що розглядаються: любов та соціокультурні аспекти сексуальності родина в системі життєвих цінностей, її функції та структуральні особливості історич

Проблеми молодіжної освіти та професійної підготовки
Коло питань, що розглядаються: освіта як соціальне явище; її мета, завдання, функції О освіта в СРСР - досягнення та недоліки освіта в Україні у перехідний період соціаль

Негативні явища в молодіжному середовищі. Девіантна та деліквентна поведінка молоді
Коло питань, що розглядаються: визначення понять "девіантна (відхилена) поведінка" та "соціальні норми" причини девіантної поведінки та молодіжної злочинності в світі та в Україні

Ціннісні орієнтації, культурні потреби та духовний світ молоді. Молодіжна субкультура та контркультура в світі та в сучасній Україні
Коло питань, що розглядаються: ціннісні орієнтації та духовний розвиток молоді суспільство та культура сфери, риси, складові, форми та різновиди культури факторна обумов

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги