рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ - раздел Сельское хозяйство, Агротехнологій та екології   "метеорологогія І Кліматологія" – Це Дисципліна, Що...

 

"Метеорологогія і кліматологія" – це дисципліна, що разом з іншими гео-графічними і біологічними науками входить у структуру системи екологічних знань.

Метеорологія – наука, яка вивчає і пояснює фізичні явища і процеси, що відбуваються в атмосфері при її взаємодії з підстилюючою поверхнею. Один з основних розділів метеорології, присвячений вивченню умов формування клімату і кліматичних режимів різних країн і районів, відокремився у більш–менш самостійну дисципліну – кліматологію. Мета курсу „Метеорологія і кліматологія” – надання студентам–екологам знань щодо причин виникнення, характер проходження і наслідки процесів, що відбуваються в атмосфері.

Завданнямидисципліни є:

– ознайомити студентів із будовою атмосфери; з газовим складом повітря; просторовим розподілом на земній кулі тиску, температури, вологості; процесами перетворення сонячної радіації в атмосфері; тепловим та водним режимом; властивостями основних циркуляційних систем, що визначають зміни погоди у різних широтах;

– ознайомити с устроєм метеорологічних приладів та навчити виконувати прості метеорологічні спостереження та вимірювання, а також проводити первинну обробку і аналіз метеорологічної інформації;

– сформувати уявлення про кліматичну систему, про процеси кліматоутворення, про системи класифікації кліматів та крупномасштабні зміни клімату.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

– склад і будову атмосфери, її основні кількісні і якісні характеристики,

– характер радіаційного і теплового режиму атмосфери і земної поверхні (включаючи радіаційні процеси та різні механізми нерадіаційного обміну між атмосферою і підсилюючою поверхнею та всередині атмосфери),

– вологообмін і фазові перетворення води в атмосфері у її взаємодії з земною поверхнею,

– механізм атмосферних рухів,

– принципи проведення метеорологічних спостережень,

– основні метеорологічні елементи і явища і методи їх вимірювання,

вміти:

– правильно користуватися термінологією, працювати з навчальною, науковою та довідниковою літературою з метеорології та кліматології;

– виконувати найпростіші вимірювання метеорологічних величин і спостереження за атмосферними явищами;

– робити обробку та аналіз метеорологічної інформації.

Дисципліна базується на знаннях, отриманих при вивченні таких фундаментальних наук як хімія, фізика, математика, геологія, геофізика та ін. У подальшому отримані з метеорології та кліматології знання будуть використовуватися студентами для освоєння інших дисциплін (наприклад таких як сільськогосподарська екологія та ін.), для виконання курсових, дипломних та науково-дослідних робіт, а також у практичній діяльності.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Агротехнологій та екології

Кафедра рослинництво.. затверджую декан факультету агротехнологій та екології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Метеорологія і кліматологія»   напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ОКР «Бакалавр»

Змістовий модуль 1. Основи загальної метеорології. Тепловий режим
Тема 1. Вступ. Предмет і завдання метеорології та кліматології. Методи досліджень в метеорології. Становлення метеорології як науки, основні етапи розвитку. Гідрометеорологічна слу

Змістовий модуль 2. Вологість. Агрокліматичні показники
Тема 5. Водяна пара в атмосфері. Опади. Кількісні характеристики вологості повітря. Методи і прилади для вимірювання вологості повітря. Добовий і річний хід характеристик вологості

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п Назва теми Кількість годин Організація метеорологічних спостережень

САМОСТІЙНА РОБОТА
№ з/п Назва теми Кількість годин   Модуль 1   Тема 1. Вступ

НДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  1. За фактичними метеорологічними даними студенти повинні знайти дати стійкого переходу середньодобової температури повітря через 0, 5, 10 та 15 оС в сторону збільшення т

МЕТОДИ НАВЧАННЯ
  Основними формами навчання дисципліни є:читання лекцій, проведення лабораторних робіт, самостійна робота студентів, виконання ІНДЗ. Основним методом навчан

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Засвоєння матеріалу що викладається на лекціях контролюється при проведенні модульних контролів. Модульний контроль з змістових модулів: Модульний контроль з моду

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Поточне тестування та самостійна робота в 5 семестрі СРС, НДРС Сума Змістовний модуль № 1 Змістовний модуль № 2

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового проекту (роботи), прак

Додаткова література
3. Божко Л.Ю. Агрометеорологічні розрахунки і прогнози: Навчальний посібник/ Л.Ю. Божко. –К.: КНТ, 2005. -216с. 4. Варбанец Т.В. Метеорология: учебное пособие / Т.В. Варбанец. – Одесса: Фе

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги