рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Таблиця 8

Таблиця 8 - Курсовой Проект, раздел Транспорт, До виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі Автомобілі та автомобільне господарство Результати Розрахунків Швидкості Динамічного Фактора І Прискорення Ав...

Результати розрахунків швидкості динамічного фактора і прискорення автомобіля

Переда-ча Параметр Кi
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1
wi, с-1                    
Ne, кВт                    
Mк, Н× м                    
Ge, г/кВт×год.                    
Перша (нижча) uк1= E1= V1, м/с                    
D1                    
j1, м/с2                    
Друга uк2= E2= V2, м/с                    
D2                    
j2, м/с2                    
Остання (вища) uкi= Ei= V1, м/с                    
Di                    
ji, м/с2                    

 

На основі обчислених даних (табл. 8) будують динамічну характеристику (рис. 5) і графік прискорень автомобіля, що проектується (рис. 6).

Рис.5. Динамічна характеристика автомобіля

Рис.6. Графік прискорень автомобіля при ψ=0,02

 

 

2.6.2. Побудова графіків часу i шляху розгону автомобіля

Для побудови графіка часу v = f(ta) i шляху v = f(Sа) розгону автомобіля графоаналітичним методом використовують графік прискорень автомобіля ja = f(va) (рис.6).

Для цього кожну криву графіка прискорень ділять на кілька інтервалів (рис.7), кінці яких з'єднують відрізками прямої, тобто представляють її у вигляді кусочно-лiнiйної функції.

 

Рис.7. Графік прискорень автомобіля при ψ=0,02

(у вигляді кусочно-лінійної функції)

 

Кінці інтервалів швидкостей i прискорень позначають відповідно vi1, vi2… vin і ji1, vi2… jin.

Тоді для кожного інтервалу швидкостей час розгону автомобіля буде дорівнювати:

 

Шлях розгону для кожного інтервалу швидкостей:

 

Знайденi в дiапазонi вiд va= 0 до vа = vаmax значення tin i Sin заносять до табл. 9.

Таблиця 9

Результати обчислень часу і шляху розгону автомобіля

  Інтервал швидкості
n-1 n
Швидкість в кінці інтервала vai, м/с                
Прискорення в кінці інтервала jai, м/с2                
Час розгону в інтервалі, ti, с.                
Сумарний час розгону T= ti, с                
Шлях розгону в інтервалі Si, м                
Сумарний шлях розгону S= Si, м                

 

Користуючись розрахунковими даними, будують графіки залежностей v = f(ta) i v = f(Sa) (рис.8).

 

Рис.8. Швидкісна характеристика розгону автомобіля при ψ=0,02

2.6.3. Побудова паливно-швидкiсної характеристики автомобіля

Для побудови паливно-економiчної характеристики автомобіля використовують залежність:

Qs = , л/100км (32)

де qN - питома витрата при максимальній потужності двигуна, г/кВт*год;

- питома вага палива, г/см3 (для бензину б = 0,75 г/см3, для дизельного палива д = 0,83 г/см3);

hтр - ККД трансмiсiї;

- коефіцієнт, який враховує зміну питомої витрати палива в залежності від частоти обертання колінчастого вала двигуна (визначається за графіком рис. 9 а);

KN - коефіцієнт впливу ступеня використання потужностi двигуна на величину qN (визначається за графiком рис. 9 б).

 

Рис. 9.а. Графік залежності коефіцієнта зміни питомої витрати палива від частоти обертання колінчастого вала
Рис. 9.б. Графік залежності коефіцієнта впливу від ступеня використання потужності двигуна

Розрахунки для отримання даних для побудови паливно-економiчної характеристики автомобіля виконують в такій послідовності. З табл. 9 в табл. 11 виписують значення , , vai (для вищої передачі). Туди ж заносять визначені за графіками рис.9а i 9б значення коефiцiєнтiв i KN .

Після підрахування сил =y*Ga , = W*vi2 та потужностi Nп i , яка дорiвнює:

Nп i= (y1* Ga * vi + * vi)/(1000* тр) (33)

де Nп i - потужнiсть, яку повинен розвити двигун при русi автомобiля по дорозi з коефiцiєнтом опору = 0,02 зi швидкiстю vi; значення , та Nп i заносять до табл.10.

 

На основi вихiдних даних (табл.10) розраховують значення QSi (за формулою (32)) i будують графiк залежностi QSi = f(va) (рис.10).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі Автомобілі та автомобільне господарство

Житомирський державний технологічний університет.. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Таблиця 8

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Таблиця 10
До визначення показникiв паливно-швидкiсної характеристики автомобiля Величина Частота обертання колінчастого вала і ,

Керованiсть автомобiля
Керованiсть автомобiля визначається мірою вiдповiдностi траєкторiї його руху положенню керованих колiс. Її оцiнюють критичними швидкостями руху по боковому ковзанню vкер i по збоченню v

Зчеплення
Після вибору і обгрунтування конструкції зчеплення його кінематична схема вміщується до розрахунково-пояснювальної записки ( рис. 15).   а &nb

Коробка передач
Засновують на результатах розрахунків максимального крутного моменту двигуна, кількості передач і їх передаточних чисел, а також враховуючи цільове призначення і умови експлуатації автомобіля, що п

Карданна передача
Виходячи із компоновочної схеми автомобіля, що проектується, його призначення, схеми приводу ведучих коліс, необхідно вибрати та обгрунтувати схему карданної передачі, кількість валів та шарнірів,

Головна передача
На основі заданого цільового призначення автомобіля, що проектується, необхідно обрати та обгрунтувати тип головної передачі і, враховуючи її конструктивні особливості, накреслити її кінематичну сх

Несуча система
В залежності від типу автомобіля і його силової схеми основним несучим елементом може бути рама або кузов. При проектуванні несучої системи необхідно враховувати тип, призначення, умови експлуатаці

Гальмовий привод
Для робочої гальмової системи переважними є два види приводів – гідравлічний і пневматичний, в меншій мірі використовуються механічні і комбіновані приводи. Гідравлічний привод відрізняєть

Завдання
  на курсовий проект з дисципліни “А В Т О М О Б І Л І”   Студента групи ________________________________________  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги