рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Небезпеки в духовній сфері життєдіяльності людини

Небезпеки в духовній сфері життєдіяльності людини - раздел Охрана труда, Безпека життєдіяльності людини Духовна Сфера Життєдіяльності Людини Визначає І Формує Інші Сфери Життєдіяльн...

Духовна сфера життєдіяльності людини визначає і формує інші сфери життєдіяльності суспільства та особи (побутову, службову, військову, виробничу, інформаційну, політичну та ін.). Тому розгляд небезпек у цій сфері є надзвичайно актуальним. Поширення впливу культів, містичних рухів, діяльність яких супроводжується підривом національної безпеки, а також нанесення непоправних травм психічному і фізичному здоров'ю особи, провокування суїцидальної поведінки формують небезпеки в духовній сфері життєдіяльності людини

3.7.1. Духовно-релігійна складова національної безпеки України

Духовно-релігійна складова національної безпеки України - стан релігійно-церковного життя нації, який є чи за певних обставин може бути загрозою для національних інтересів держави, стабільного розвитку суспільства, здійснення прав і свобод громадян. Це стан захищеності життєво важливих духовно-релігійних інтересів українського суспільства (особи, груп віруючих, держави) від внутрішніх загроз і зовнішнього втручання та відповідна система суспільно-політичних заходів, яка забезпечує цю захищеність.

Аналіз релігійної складової національної безпеки надає можливість визначити такі її головні напрями:

- духовно-релігійна незалежність, що означає, насамперед, самодостатню життєдіяльність усіх компонентів державно-церковних відносин, їхню спроможність відстоювати національні інтереси України як у внутрішньому житті країни, так і на міжнародній арені;

- демократичність і стабільність духовно-релігійного життя у державі, що передбачає міцність та надійність державних, політичних і громадських інституцій, що мають забезпечувати свободу віросповідання, стримувати дестабілізуючі чинники та гарантувати духовно-релігійні права й свободи кожного окремого громадянина, віруючої громади, церкви тощо;

- здатність до саморозвитку й прогресу, тобто природна спроможність до самостійної реалізації національних інтересів у духовно-релігійній сфері відповідно до змін, що відбуваються як усередині країни, так і в міжнародному житті.


3. Безпека людини в різних сферах життєдіяльності

Основними об'єктами релігійної складової національної безпеки України слід вважають:

- особу, її релігійні права й свободи;

- релігійні організації та взаємини між ними;

- державу, її національно-культурну самобутність, незалежність і територіальну цілісність.

Головним суб'єктом духовно-релігійної безпеки є Українська держава, яка разом із національною церквою (церквами) здійснює цілеспрямовану політику в релігійній сфері, з метою забезпечення духовної єдності українського народу, стабільності та динамізму прогресивного розвитку всього суспільства. Результатами такої політики повинна стати якомога повніша реалізація національних інтересів у духовно-релігійній сфері й, насамперед, зміцнення суверенітету й незалежності України, ефективне та соціальне орієнтоване державне управління духовними процесами, свобода волевиявлення й реалізація духовних потреб як окремого громадянина, так і всього українського суспільства, конструктивне розв'язання міжконфесійних конфліктів тощо.

Найважливішими чинниками релігійної безпеки України є такі:

- внутрішньорелігійна стабільність (міжконфесійна злагода - здатність до розв'язання релігійних конфліктів, насамперед ненасильницькими методами);

- зовнішньорелігійна стабільність (зміцнення міжнародного авторитету України як великої європейської християнської держави, розвиток її національно-культурної самобутності та незалежності - наявність для цього ефективного механізму);

- повне задоволення релігійних потреб усього українського суспільства, свобода волевиявлення та віросповідання як окремих громадян, так і груп віруючих;

- наявність комплексної стратегії суспільно-політичного й духовного розвитку держави, зокрема у сфері забезпечення релігійної безпеки України.

3.7.2. Основні загрози національній безпеці в сферах життєдіяльності

Духовно-релігійний чинник безпосередньо впливає і може суттєво підвищувати небезпеку можливих основних загроз національній безпеці України в найважливіших сферах життєдіяльності суспільства:

У політичній сфері:

- ідеологічну підтримку й забезпечення посягань на конституційний лад і державний суверенітет України;

- втручання через засоби духовно-релігійного впливу у внутрішні справи України з боку інших держав;

- наявність сепаратистських тенденцій, зокрема на релігійному ґрунті, в окремих регіонах та у певних політичних сил в Україні;

- масові порушення прав громадян, зокрема свободи совісті та віровизнання, в Україні та за її межами;

- загострення міжетнічних і міжконфесійних відносин;

- невиконання чи неналежне виконання законних рішень органів державної влади та місцевого самоврядування.


3. Безпека людини в різних сферах життєдіяльності

В економічній сфері:

- ідеологічну підтримку економічної ізоляції України від світової економічної системи;

- неконтрольований приплив в Україну іноземної валюти, матеріалів і цінностей під виглядом підтримки екуменічної та місіонерської діяльності;

- діяльність "тіньових" економічних структур під "дахом" духовно-редагій-них та місіонерських центрів;

- привнесення іноземних ціннісних життєвих орієнтирів та уподобань, які підривають престиж і конкурентоспроможність вітчизняного товаровиробника тощо.

У соціальній сфері:

- культове пригноблення соціальної активності громадян, звуження їхніх світоглядних орієнтирів, руйнація усталених суспільних та родинних зв'язків;

- релігійне забарвлення суспільно-політичних протистоянь окремих соціальних верств населення та регіонів України;

- загрозу життю і здоров'ю населення через поширення різноманітних форм "нетрадиційного лікування", знахарства, окультизму тощо;

- використовування методів психокорекції, зомбування, залякування людей;

- поширення новітніми тоталітарними релігійними течіями і культами різноманітних форм моральної та духовної деградації в суспільстві, особливо серед молоді.

У військовій сфері:

- грубе порушення принципу відокремлення церкви від держави через не-контрольовану "співпрацю" окремих релігійних організацій із силовими структурами і, як наслідок, політизація силових структур та зниження рівня боєздатності воєнної організації держави;

- створення та функціонування незаконних воєнізованих формувань під приводом необхідності захисту віри та церкви.

В інформаційній сфері:

- гальмування міжнародними релігійними центрами входження України до
світового інформаційного простору, розповсюдження ними необ'єктивної
інформації щодо нашої країни;

інформаційна експансія через духовно-релігійні канали з боку інших держав;

- витік через духовно-релігійні канали інформації, яка становить державну та
іншу, передбачену законом, таємницю, а також конфіденційної інформації,
що є власністю держави.

3.7.3. Небезпеки, спричинені діяльністю новітніх та нетрадиційних культів, містичних рухів

Діяльність новітніх та нетрадиційних культів, містичних рухів несе небезпеку не тільки для держави і суспільства але й для безпечної життєдіяльності особистості: 1. Поширення впливу культів, діяльність яких супроводжується підривом національної безпеки, порушенням громадського порядку, ушкодженням здоров'я та моральності населення. Загрози, переслідування, а в деяких


174 3. Безпека людини в різних сферах життєдіяльності

випадках і фізичний тиск на тих, хто вирішив залишити культ, з боку його лідерів.

2. Використання релігійних організацій кримінальними структурами. Можливе відмивання через секти "брудних" грошей, отриманих злочинним шляхом чи, навпаки, використання пожертв і навіть самих віруючих для протиправної діяльності. У цьому зв'язку створює небезпеку поширення наркоманії. Деякі керівники неокультів використовують різні наркотичні речовини, вводячи своїх послідовників у залежність, що надає можливість маніпулювати віруючими та отримувати прибутки.

3. Можливий вихід з-під контролю окремого войовничого культу, діяльність якого може призвести до загибелі людей, масових заворушень та терористичних актів.

4. Використання керівниками культів спеціальних хімічних препаратів, технічних засобів, а також останніх наукових розробок для маніпулювання психікою адептів.

3.7.3.1. Загальна класифікація небезпечних культів

До основних деструктивних37 ознак культового устрою релігійної або містичної групи тоталітарної спрямованості можна віднести:

- групову ізоляцію (ізоляція групи, ізольована група), що призводить адептів до усвідомлення власної групової надзвичайності;

- наявність директивного лідера, який орієнтує групу за вигідним для себе напрямом у прийнятті колективного рішення;

- однорідність (гомогенність) групи, що має розвиток внаслідок недопущення (часто лідером) існування різних думок або цінностей;

- відсутність визначених процедурних норм, особливо у ситуації емоційного напруження або стресу.

Деструктивний культ - це релігійна або містична організація, діяльність котрої супроводжується порушенням громадської безпеки та порядку, ушкодженням здоров'я і моральності населення.

Деструктивні культи завдають шкоди державі тим, що їх члени часто зрікаються суспільного життя і трудової діяльності або чинять протизаконні дії, перебуваючи під впливом керівників культів. У частини адептів неокультів спостерігаються порушення фізичного та психічного стану. Найбільш соціально-небезпечними різновидами деструктивних культів є тоталітарні культи.

Тоталітарний культ - це релігійна або містична організація, котра характеризується необмеженою владою духовних лідерів, жорсткою дисципліною, сильним впливом на психіку адептів, релігійним фанатизмом та екстремізмом.

Особливо небезпечними протиправними виявами характеризується діяльність таких культів, що отримали назву "апокаліптичні" (апокаліпсис - кінець світу, після якого має наступити божий суд над людьми). За словами Б. Хоффмана, директора шотландського Центру вивчення тероризму та політичного насильства, релігійний обов'язок у членів таких організацій завжди асоціюється із убивствами в ім'я "спасіння" та утвердження "істинної віри".

Деструкція {лат. destmctio) - порушення чи руйнація нормальної структури чогось.


3. Безпека людини в різних сферах життєдіяльності____________________________ 175

Апокаліптичний культ - різновид тоталітарного угруповання, де сповідують масове насильство як законний засіб прискорення "божого суду" над невіруючими. Екстремістськи налаштовані лідери апокаліптичних культів проповідують серед своїх віруючих поняття про гріховність та ворожість навколишнього світу, наголошуючи на необхідності боротьби з іновірцями і "безбожниками", а в деяких випадках намагаються організувати масові самогубства членів свого культу або загибель інших людей, приурочивши їх до встановленої ними дати апокаліпсису.

Харизматичний лідер (диктатор) виразно зловживає своєю владою, норми, якими він керується в повсякденному житті, радикально відрізняються від тих, що застосовують до рядових членів. Групова ізоляція від суспільного контексту досягає високого рівня; соціальне оточення та весь світ демонізується і врятуються лише члени руху. Часто такі групи намагаються досягти максимальної фізичної ізоляції, переїжджають у безлюдні місця, ферми, острови і т. ін. У таких групах заохочуються подвійні істини - вводити в оману "зовнішніх" вважається нормальною практикою.

Тут постійно підтримують атмосферу страху й загрози. Страх - головна зброя тоталітарних культів. Страх людини перед самотністю після тривалого перебування у громаді, де вона не могла на самоті залишитися зі своїми думками. Страх перед самостійним життям, котре здається неможливим після обмеженого світу релігійної громади. Страх перед переслідуванням, а в деяких випадках і фізичною розправою, на що здатні "брати та сестри", які так захоплено закликають до "загальної любові".

3.7.3.2. Небезпеки, спричинені членством у небезпечних культах

Загалом активне використання значною частиною неокультів таких методик, як медитація, монотонне співання тощо досягається через тривалі пости, настанови та молитви, самонавіювання та контрольовані дихальні вправи. Така культова практика призводить до збіднення або перенасичення крові киснем і зміни процесів мозкової діяльності, а також може викликати зміни у стані свідомості, подібні до наркотичного трансу. Типовий психологічний портрет адепта, який час від часу перебуває у стані релігійного екстазу, характеризується екзальтацією, підвищеною сугестивністю, звуженим фокусом самосвідомості, зростаючою залежністю та підсиленим прийняттям ролі, котру нав'язує інструктор.

Останні дослідження, проведені німецькими психологами у групах медитації, довели, що постійне промовляння мантри суттєво понижує здатність органів чуття людини до сприйняття зовнішньої інформації, так як загальна концентрація уваги спрямована не на навколишній світ, а передусім на мантру.

За рахунок зменшення природного інформаційного навантаження на свідомість особи, яка у нормальної людини сягає 10 біт інформації на секунду, у адепта відкривається новий домінуючий канал зв'язку "Свідомість - Несвідоме". Цей канал поступово витісняє решту емоцій і зовнішніх подразників, робить людину здатною свідомо сприймати ейдетичні образи та галюцинації, перетворюючи її на асоціальну особу. Медитація, як і решта культових методик маніпулювання людською свідомістю, викликає у своїх адептів згасання "узагальненої орієнтації щодо реальності", що, на погляд багатьох колишніх прихильників культу, призводить до розпаду особистісних розумових процесів. У деяких особливо вразливих людей застосування подібних методик може призвести до психічних зривів та психічної патології.


З, Безпека людини в різних сферах життєдіяльності

У 1993 р. в Україні було проведено психологічну експертизу з метою дослідження людей, які відчули на собі вплив деяких новітніх релігійних культів ("Велике Біле Братство", "Богородичний центр" тощо). До складу експертної комісії входили досвідчені вчені-психологи (О. Жажков, О. Бухтояров, Л. Тарасова). У результаті дослідження вони дійшли до висновку: у людей, які зазнали впливу керівників цих угруповань, піддалися "зомбуванню" психоенергетичними засобами, відбулися в особистих інтелектуальних і енергетичних структурах суттєві розлади. Такі зміни виявляються у механізмах нервової регуляції поведінкою і життєдіяльністю. Відбувається спотворення природного механізму функціональної асиметрії.

Членів секти занурювали у спеціальний психічний стан, невід'ємною частиною якого була суїцидальна поведінка. Більше 800 осіб, які були під слідством одночасно голодували і несамовито страждали. Задіяні психотехнології для масової обробки свідомості були настільки сильними, що затримані сектанти аж через 3 дні починали потроху реагувати на слідчих, співбесідників. У затриманих "братів" і "сестер" в СІЗО спостерігали таку саму ламку, як у наркоманів ще до того, як вони почали страждати від голоду.

Дослідники зазначають, що подібні результати спостерігав доктор Камерон ("Програма ЦРУ М-Культура", Канада) під час застосування шокової та інших форм впливів на психіку. У таких осіб знижуються вищі інтелектуальні функції та вербальний інтелект, що, своєю чергою, спричинює зниження межі критичності, підвищення догматизму і стереотипії в інтелектуальній діяльності; змінюється співвідношення інтелектуального раціонально-логічного та іраціонально-інтуїтивного контурів вертикальної ієрархії нервової регуляції. Отже, це призводить до нівеляції творчої індивідуальності, а особливо творчої уяви, механізмів висування і критичної перевірки гіпотез, інтуїції, пластичності поведінки тощо. Було виявлено такі фенотипові риси у структурі особи: соціальна дезадаптація; схильність до формування чи сприйняття так званих надцінних ідей, що з часом опановують свідомістю індивіда, знецінюючи все інше; поєднання характеристик підвищеної чуттєвості з емоційною холодністю, відчуженістю у зв'язках із соціальним середовищем. Проте слід акцентувати увагу на принципі добровільності, котрим керуються віруючі, сприймаючи ті чи інші релігійні погляди, ідеї, настанови, релігійний авторитаризм тощо. Саме цей принцип стає тією "нормою, певним статусом, без чого віруючий свою життєдіяльність і уявити не може".

Спеціалісти підрахували, що для реабілітації людини, яка побувала 10 днів у секті потрібно залучити до роботи протягом 9-Ю місяців одночасно трьох спеціалістів: психолога, психіатра, соціолога. Крім цього незворотні психо-соматичні процеси не дають 100% гарантії реабілітації. Сектанти набувають психічного захворювання - "залежний розлад особистості". Такі люди не вміють і бояться приймати самостійні рішення.

3.7.3.3. Втягування нових адептів до секти

Процес втягування нових адептів до секти має ретельно розроблену стратегію і умовно поділяється на чотири етапи. І етап (полестити та спокусити):

- досягається через прості, навіть спрощені відповіді на складні питання буття (життя, смерть, хвороба) у теплій атмосфері групи;

- наголошується на всіх актуальних проблемах сучасної епохи (екологія, прибульці з космосу, медитація, "звільнення" тощо);


З, Безпека людини в різних сферах життєдіяльності____________________________ 177

- використовуються лестощі ("ти гарний, розумний, ти потрібен нам для Великої Місії");

- гарантуються щастя, свобода і знання.

II етап (нейтралізуються психозахисні якості особистості та її здатність до
критичного сприйняття дійсності):

- досягається завдяки втомі (напружена праця, лекції, тривале проповідування по домівках або у громадських місцях з метою вербування нових членів, виснажливі медитації, молитви, засвоєння доктрини секти тощо);

- відбувається зміна режиму харчування (дієта, піст тощо);

- створюються такі умови життя, за яких адепт не може "зупинитися" і замислитися над тим, що він робить і як живе;

- обмежується приватне життя особи (значно зменшується можливість побути на самоті, обов'язкове насильницьке сповідування перед групою, статева регламентація тощо);

- змінюється лексичний запас (майбутній сектант повинен опанувати мову, котра "добре" сприймається на слух, справляє враження серйозної у науковому або релігійному сенсі, проте має сенс лише всередині групи);

- зазначена методика позбавляє адепта будь-якого спілкування зі світом і фактично звужує його інтелектуальний потенціал (результат, протилежний обіцянкам на першому етапі).

III етап (закріплюється членство адепта у групі, стимулюються соціальні
розриви):

- наполегливі рекомендації (покинути навчання);

- від'їзд за кордон (як правило, під приводом продовження сектантської підготовки);

- розрив із сім'єю, друзями, суспільством; будь-яка інформація, що надходить ззовні, проголошується підозрілою та необ'єктивною; всі, хто критикує секту, змальовуються негативно, як небезпечні й такі, які виступають проти прогресу людства; іноді родина проголошується відповідальною за всі труднощі, що спіткали членів секти;

- суспільство визнається місцем загибелі, медицина вважається непотрібною, психіатрія - небезпечною, інші релігії як повністю переборені, політика -застарілою; лише група під керівництвом Свого Вчителя, який оголошує себе рятівником людства, може вести паству дорогою до щастя;

- коли у свідомості членів групи поширюється впевненість у власну винятковість і здатність до спасіння людства, їм пояснюють, що "суспільство чинить опір, у нього є свої звички, свої інтереси, вам не повірять, вас переслідуватимуть; і це є доказом того, що ви - в Істині; така аргументація збільшення опору суспільства щодо адепта призводить до глибшого поглинання останнього сектою.

IV етап (спроба повернутися до суспільства стає неможливою):

- відсутні прибуток, соціальна підтримка та практичний професійний досвід;

- часта зміна місць перебування не дозволяє встановлювати стійкі зв'язки із зовнішнім (стосовно групи) світом, які б могли полегшити повернення; втрачаються старі друзі;

- родинні зв'язки або розірвано, або загострено до конфлікту;3. Безпека людини в різних сферах життєдіяльності


- якщо подружжя та їх діти - члени однієї групи, то неможливо вийти з секти одному, необхідно, щоб цього зажадало якнайменш двоє дорослих членів родини;

- страх, жорстка дисципліна, суворі покарання, постійні доноси, побоювання зовнішнього світу, грошові борги тощо;

- приймається рішення, що простіше залишитися, бути як інші;

- можливість досягти щастя, свободи, багатства або знання повною мірою узгоджується з необхідністю терпіти страждання; домінуючою стає мотивація, що дуже нерозумно відступити, коли мета вже близько, коли вже стільки вистраждано і вкладено (зокрема й фінансів);

- якщо член секти пережив багато страждань, то він готовий до більших випробувань, навіть суїциду.

Наведені вище етапи (лестощів і спокуси; нейтралізації психозахисних якостей особистості та її здатності до критичного сприйняття дійсності; закріплення персонального членства у групі та стимулювання соціальних розривів; формування неможливості повернення до суспільства) спрямовані насамперед на те, щоб швидко і міцно поєднати людину із сектою, спаплюжити її свідомість та розвинути комплекс гострої інфантилізації. За таких умов адепти культової групи стають повністю залежними від свого "вчителя" і здатні перетворитися на небезпечних фанатиків.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Безпека життєдіяльності людини

Науково методичний центр вищої освіти міністерства освіти і науки України.. р с яким.. безпека життєдіяльності людини..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Небезпеки в духовній сфері життєдіяльності людини

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Безпека життєдіяльності як галузь науково-практичної діяльності та навчальна дисципліна
Актуальність проблеми безпеки життєдіяльності полягає у тенденції до зростання кількості нещасних випадків з людиною. Унаслідок аналізу закономірностей розвитку і життя людини, та спираючись на роб

Безпека життєдіяльності як галузь науково-практичної діяльності та навчальна дисципліна
Актуальність проблеми безпеки життєдіяльності полягає у тенденції до зростання кількості нещасних випадків з людиною. Унаслідок аналізу закономірностей розвитку і життя людини, та спираючись на роб

Система життєдіяльності
Системою, яку вивчає дисципліна "Безпека життєдіяльності", є система "люди-на-життєве середовище". Розглянемо характеристики компонентів цієї системи. 1. Теоретичн

Небезпеки та їхні чинники
У всі часи людина прагнула до забезпечення своєї безпеки. Але з появою нової сфери діяльності виникає щораз більше нових небезпек: нові прилади, машини, технологічні лінії, електричний струм, атомн

Управління ризиком
1.4.1. Прогнозування ібезпека Невід'ємним елементом управління ризиком з метою забезпечення безпеки життєдіяльності є прогнозування. У безпеці

Поняття про ризик небезпеки
Ризик небезпеки - імовірність події (подій), яка (які) є небезпечна. Ризик небезпеки є критерієм реалізації небезпеки. Він визначений ймовірністю прояву небезпеки та ймовірністю присутності людини

Нженерний метод визначення ризику
Інженерний метод визначення ризику спирається на статистику, розрахунки частоти прояву небезпек, імовірнісний аналіз безпеки та на побудову "дерев" небезпек. Приклад використання статисти

Загальні психофізіологічні особливості людини
Як відомо, людський організм - це сукупність систем тілесних (соматичних) і фізіологічних (кровообігу, дихання, травлення, серцево-судинна, сенсорна, опорно-рухова, нервова тощо). Визначальну роль

Закономірності та механізми дії органів чуття
Наші відчуття дають змогу нам не тільки сприймати навколишній світ у всьому його розмаїтті та красі, але водночас інформують нас про різні види та рівні небезпек, що є особливо важливим з погляду б

Людина як одиниця органічного світу. Структурна організація організму
Одиницею вимірювання безпеки життєдіяльності є тривалість життя людини. Організм як дискретна одиниця органічного світу може існувати у природних умовах тільки завдяки здатності утворювати

Таблиця 4
___________________ Чинники зовнішнього середовища:_________________ Фізичні Хімічні Електромагнітні Повітряне серед

Гіпокінезія
Головною особливістю людини на сучасному етапі її історичного розвитку є зменшення обсягу фізичної праці на виробництві та в побуті, що призвело до зменшення рухової активності і, як наслідок, до з

Критичні ситуації
Одним з найважливіших аспектів людської життєдіяльності є критичні ситуації, які в найзагальнішому плані можуть бути визначені як ситуації потенційної можливості і неможливості, конфлікту. В критич

Таблиця 8
Типологія критичних ситуацій___________________ Онтологічне поле Тип активності Внутрішня необхідність Нормальні умови

Депресія
Під впливом кризової ситуації людина перебуває в депресивному стані. Депресія - тривалий стан, що характеризується тугою, спадом сил, дуже низькою самооцінкою, почуттям вини чи подібними сим

Педагогічні основи психічної складової життєдіяльності людини
Сучасні досягнення психологічної науки дають змогу розглядати проблеми безпеки життєдіяльності людини не тільки в плані відношення "людина-світ", але й саму людину, її екзистенцію як можл

Навколишнє середовище та його складові
Навколишнє середовище - це частина зовнішнього середовища, що оточує людину, підтримує її існування, створює умови для діяльності і суспільних відносин, безпосередньо впливає на її житт

Метеорологічні чинники
Однією з важливих умов нормальної життєдіяльності людини є забезпечення нормативних, метеорологічних умов, які визначаються сумісною дією таких чинників, як температура, відносна вологість, швидкіс

Т, Y ( Т2 Y
qB=CVVYl_2. ш -ш , (24) А /V 7: де Спр - коефіцієнт випромінювання, Вт/м2

Природні небезпеки
До природних небезпек відносять абіотичні та біотичні небезпеки. Природні небезпеки є причиною появи таких небезпечних та шкідливих чинників: підвищенні та зниження температури, каменепади, слизькі

Абіотичні небезпеки
Розрізняють такі види абіотичних небезпек: літосферні, гідросферні, атмосферні та космічні. Літосферні небезпеки - це землетруси, вулкани, зсуви, селі. Землетрус - це підзе

Техногенні небезпеки
Взаємовідносини людини і навколишнього середовища споконвіку були непростими. Але особливого загострення вони набули наприкінці XX ст., коли господарсько-перетворююча діяльність людства за масштабн

Кшє 2nfC, w
де f - частота струму, Гц; С - ємність зовнішнього шару шкіри, Ф. Ємність зовнішнього шару шкіри, своєю чергою, розраховуємо за формулою: с=5М, (44) де Е - діе

Виробничі випромінювання
Найбільш поширені електромагнетні випромінювання - це процеси утворення вільного електромагнетного поля, спричиненого роботою телевізійних та радіолокаційних станцій, високовольтних мереж електропе

Онізуюче випромінювання
3.4.4.4.1. Основні поняття та визначення іонізуючого випромінювання Іонізуюче - це випромінювання, під впливом якого з нейтральних молекул та атомів утворюються іони. Іонізую

Суспільство як система і життєдіяльність людини
Зрозуміти суспільство як об'єктивний процес, пізнати закономірності його функціонування, розвитку - це головне завдання соціальної філософії. І хоч в історико-філософському ракурсі в розумінні сусп

Небезпеки, спричинені соціумом
Формування засад ринкової економіки створило в Україні принципово нову соціальну та економічну ситуацію. Нині дедалі більшого значення набуває поділ суспільства за рівнем та джерелом багатства, ная

Небезпеки в інформаційній сфері життєдіяльності людини
Сучасні реалії постіндустріального суспільства, зумовлені значним ростом інформації, відкривають ще одну сферу життєдіяльності людини - інформаційну. Сучасні засоби комунікації і обробки інформації

Основні прийоми маніпуляції
У кінці 30-х років на підставі практики обробки колективної свідомості в Нацистській Німеччині, в Інституті аналізу пропаганди (США) було виділено і систематизовано основні прийоми маніпуляції:

Принципи захисту національних інтересів України у духовно-релігійній сфері
До головних принципів захисту національних інтересів України у духовно-релігійній сфері відносять такі: - пріоритет прав людини; верховенство закону; єдине правове поле для усіх суб'єктів

Небезпеки у споживчій сфері
Небезпеки у споживчій сфері в основному спричинюються незадовільним станом якості послуг, товарів, споживання, користування якими спричинює шкоду життєдіяльності людини. Наприклад споживання в їжу

Комбіновані небезпеки катастрофічних процесів
3.9.1. Природно-техногенні небезпеки У наш час практично будь-який катастрофічний процес (забруднення, селі, зсуви, пилові бурі та інші явища) має комбінований

ЗЛО. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
Сучасній людській цивілізації властиві стрімкі темпи урбанізації. Вони зумовлені двома чинниками - "демографічним вибухом" другої половини XX ст. та науково-технічною революцією в усіх сф

ЗЛО. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
Сучасній людській цивілізації властиві стрімкі темпи урбанізації. Вони зумовлені двома чинниками - "демографічним вибухом" другої половини XX ст. та науково-технічною революцією в усіх сф

Нещасні випадки військового характеру
У повсякденному житті людини мають місце небезпеки, спричинені нещасними випа

Воєнні небезпеки
У сучасних умовах, внаслідок бурхливого розвитку військової індустрії, є велика кількість високоефективної зброї як звичайного, так і масового ураження. Різноманітні міждержавні політичні конфлікти

Вибухове перетворення речовини
Взалежності від хімічного складу і зовнішніх умов, в яких стається вибухове перетворення речовини, розрізняють швидке горіння, вибух і детонацію.

Таблиця 12
Розподіл енергії за уражуючйми чинниками______________ Уражуючі чинники Нейтронний боєприпас, % Ядерний боєприпас, %

Засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри людини
Звичайні засоби захисту шкіри - це предмети одягу та взуття, що можуть бути у кожної людини. Найпростішим засобом захисту шкіри є робочий одяг (спецівка) -куртка і штани, комбінезони, халати

Перша медична допомога потерпілим
Першу медичну допомогу надають санітари і санітарні інструктори, а також самі потерпілі (самодопомога) чи товариші (взаємодопомога) як правило на місці отримання ушкоджень. її надають для часового

Правові основи захисту від надзвичайних ситуацій
Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" визначає організаційні та правові основи захисту громадян України, іноземці

Основні поняття та визначення
Надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене аварі

Класифікація надзвичайних ситуацій
Відповідно до статті 7 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" надзвичайні ситуації техногенного та природного хар

Заходи, які проводять завчасно по життєзабезпеченню населення в НС
Організація життєзабезпечення населення в екстремальних умовах є комплексом заходів, спрямованих на створення і підтримання нормальних умов, життя, здоров'я і працездатності людей. Він охоплює:

Сили та засоби, які використовують для життєзабезпечення населення
Важлива роль у забезпеченні життєдіяльності заселення належить службам торгівлі і харчування ЦЗ та їхні формування. Вони створюються рішенням виконкому обласних, міських і районних Рад (держадмініс

Призначення першої долікарської допомоги та загальні принципи її надання
За даними ВООЗ, близько 30% осіб, які загинули внаслідок нещасних випадків та НС, могли б бути врятовані, якби їм своєчасно і правильно надали першу долікарську допомогу, здійснили заходи щодо ожив

Аптечка швидкої допомоги
Аптечка швидкої допомоги з набором медикаментів і засобів, обов'язково повинна бут

Надання першої допомоги при ураженні ділянок мозку, зупинці дихання та серцевої діяльності
Унаслідок різного виду травм, сильного болю, втрати крові, нестачі кисню в організмі, при замерзанні та перегріві тощо можливе ураження центру свідомості -мозку. Ураження мозку призводить до різног

Надання першої допомоги при ураженні ділянок мозку, зупинці дихання та серцевої діяльності
Унаслідок різного виду травм, сильного болю, втрати крові, нестачі кисню в організмі, при замерзанні та перегріві тощо можливе ураження центру свідомості -мозку. Ураження мозку призводить до різног

Долікарська допомога при термічних впливах та хімічних опіках
Відхилення температури навколишнього середовища від допустимих значень становить небезпеку для людини. Ця небезпека тим більша, чим більше відхилення температури середовища чи речей, з якими контак

Допомога при отруєннях
Отруєння - це група захворювань, викликаних впливом на організм отрут різного походження. При отруєнні, особливо невідомою токсичною речовиною, потріб- 5. Надання першої дол

Допомога при ураженні електричним струмом та блискавкою
Пошкодження організму, спричинені протіканням через нього електричного струму, електричною дугою або блискавкою, називаються електричною травмою.

Надання першої допомоги при утопленні
Людину, що тоне, потрібно передусім витягнути з води на берег чи палубу судна. Витягуючи потерпілого, треба бути дуже обережним, оскільки він може не контролювати свої дії і здатен, вчепившись за р

Посттравматичний синдром та його подолання
Постравматичний розлад - тривожний розлад, в якому страх і супутні синдроми виникають зразу після травматичної події і тривають менше місяця. Стресові розлади суттєво знижують загал

Загальні аспекти управління безпекою життєдіяльності
Управління безпекою життєдіяльності - це комплекс дій з підготовки, прийняття і реалізації рішень, спрямованих на забезпечення безпеки людини у сфері виробництва та побуту як за нормальних умов, та

Законодавчі основи безпеки життєдіяльності
У Декларації про державний суверенітет України, прийнятій Верховною Радою 16 липня 1990 р., окремий розділ присвячено екологічній безпещ як складовій частині безпеки життя людини. В першій

Апарат управліннябезпекою життєдіяльності
Управління безпекою життєдіяльності є складовою частиною системи державного управління загалом. Тому державне управління безпекою життєдіяльності здійснюють: - Кабінет Міністрів України;

Нагляд і контроль угалузі безпеки життєдіяльності
Державний нагляд за додержанням законодавства з БЖД охорони праці та екологічної безпеки ведуть спеціально уповноважені органи та інспекції, які не залежать у своїй діяльності від власника або упов

Головні завдання і функції системи управління безпекою життєдіяльності
Система управління безпекою життєдіяльності (СУБЖ) - це сукупність безпеки життєдіяльності та елементів управління її станом. Основні завдання СУБЖ: 1) Планування робіт, які ведуться на де

Додаток 1. Деякі коди країн в штрихових кодах EAN
  00-09 - США і Канада; 560 - Португалія; 777 - Болівія; 20-29 - резерв EAN; 569 - Ісландія;

Додаток 2. Найпоширеніші екозалежні хвороби люди ни
  Хвороби Чинники навколишнього середовища Хвороби системи кровообігу (серце, судини) Сумарний індекс заб

Додаток 4. Промислові протигази
  Марка коробки Колір коробки Небезпечні хімічні речовини, від яких захищає протигаз А Коричневий

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги