рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Безпека життєдіяльності як галузь науково-практичної діяльності та навчальна дисципліна

Безпека життєдіяльності як галузь науково-практичної діяльності та навчальна дисципліна - раздел Охрана труда, Безпека життєдіяльності людини Актуальність Проблеми Безпеки Життєдіяльності Полягає У Тенденції До Зростанн...

Актуальність проблеми безпеки життєдіяльності полягає у тенденції до зростання кількості нещасних випадків з людиною. Унаслідок аналізу закономірностей розвитку і життя людини, та спираючись на роботи М.А. Котика, можна виділити низку обставин, що сприяють такому стану сучасності:

Розвиток суспільства, техносфери випереджує розвиток культури безпеки в цих сферах життєдіяльності.

Ріст ціни помилки. Якщо одна людина у давнину могла заподіяти шкоди декільком людям то сьогодні жертвами можуть стати мільйони.

Первісні люди жили в системі "людина-природа", сьогодні сфери життєдіяльності людини набагато різноманітніші, складніші.

Людина має здатність адаптуватися не тільки до небезпек життєвого середовища, але й до порушення правил безпеки.

Проблема безпеки завжди була найактуальнішим завданням, яке намагалися вирішити по-різному: створення безпечних умов роботи, профілактика та охорона здоров'я, проведення профілактичних і випереджальних заходів і прийняття правильних рішень у різних умовах життєдіяльності, у тому числі в умовах надзвичайних ситуацій та ін.

Формування категорії безпеки з теоретичного погляду є питанням принципової важливості, оскільки безпеку, як стан, розглядають лише з позиції комплексного погляду, що враховує різноплановість і багатоаспектність складових життєдіяльності людини. Тому безпеку треба розглядати як захист від небезпеки, одну з основних умов самовизначення, саморозвитку особистості, людини загалом. На цій підставі наведемо найбільш вдале визначення безпеки за В. Серебрянниковим:

Безпека (у перекладі з грецьк. - "володіти ситуацією") - це стан захищеності особистості, суспільства, держави від зовнішніх і внутрішніх небезпек і загроз, що ґрунтуються на діяльності людей, суспільства, держави, світової співдружності народів з виявлення (вивчення), попередження, ослаблення, усування (ліквідації) і відбивання небезпек і загроз, здатних знищити їх, позбавити їх фундаментальних матеріальних і духовних цінностей, нанести неприйняті (недопустимі об'єктивно і суб'єктивно) збитки, закрити шлях до виживання та розвитку.

Попередження виникнення небезпеки чи загрози - дії що охоплюють запобігання, профілактику і припинення.

Запобігання - діяльність, спрямована на недопущення виникнення ситуацій, подій що ведуть до появи небезпек чи загроз.

Профілактика - заходи щодо виявлення, усунення (нейтралізація, блокування, обмеження сфери чи сили дії) причин і умов виникнення загроз чи небезпек.

Припинення - діяльність що полягає у недопущенні розвитку, тривалості, доведення до завершення, реалізації загрози чи небезпеки, що вже активізована.


1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

У системі безпеки однією з основних її складових є безпека життєдіяльності. Безпека в цьому контексті виступає як стан захищеності особистості в середовищі проживання від загроз її життєдіяльності.

Поняття "Життєдіяльність" складається з двох слів - "життя" і "діяльність".

Життя - такий спосіб існування систем, який передбачає обмін речовин, енергією, здатність до саморегуляції, росту, розмноження і адаптації до умов середовища існування.

Адаптація (adaptatio - пристосування) - сукупність морфофізіологічних, популяційних та інших властивостей живих організмів, що забезпечують можливість стійкого виживання в конкретних умовах середовища. Розрізняють загальну (пристосування до широкого діапазону умов середовища) та одиничну адаптацію (пристосування до локальних чи специфічних умов середовища).

Діяльність - акт зіштовхування спрямованої на ціль вільної свободи суб'єкта і об'єктивних закономірностей буття. У структурі діяльності виділяють суб'єктну (скерований на ціль суб'єкт) та об'єктну (предмет діяльності, знаряддя діяльності, продукт діяльності) компоненти.

Діяльність людини постає як особливий, специфічний прояв людської активності. Діяльність є універсальним середовищем, що поєднує людину зі світом, у тому числі з її особливим духовним універсумом. Виділяють три основні види людської діяльності:

1) матеріально-практична: перетворення природи; подолання опору матеріалу; лїя з об'єктами

2) духовна: усвідомлення; знання; мислення; створення понять, ідей.

3) духовно-практична - створення особливих символічних форм, що фіксують вищі цінності людини (філософія, релігія, мистецтво).

Головними характеристиками діяльності людини є: перетворюваїьний характер; цілеспрямованість; предметність; від її процесів залежить масштаб людини; соціально-організована; свідома; набуває рівневого вигляду, коли переростає у самодіяльність.

У процесі діяльності людина виступає як суб'єкт діяльності, а її дії спрямовані на зміни об'єкта діяльності.

Завдання діяльності - потреба, що виникає в певних умовах і може бути задоволена внаслідок визначеної структури діяльності, до якої належить:

- предмет діяльності - елементи навколишнього середовища, що суб'єкт отримав до початку своєї діяльності і які потрібно трансформувати у продукт;

- засіб діяльності - об'єкт, що опосередковує вплив суб'єкта на предмет діяльності, або те, що звичайно називають "знаряддям праці", і стимули, які використовують, наприклад, у діяльності управління;

- процедура діяльності - технологія (спосіб, метод) одержання бажаного продукту. Інформацію про спосіб діяльності фіксують у вигляді програми чи алгоритму на певних матеріальних носіях чи в усних переказах;

- умови діяльності - характеристика оточення суб'єкта в процесі діяльності (температура, склад повітря, рівень акустичних шумів, пристосованість приміщення до праці, меблі, а також соціальні умови, просторові та часові чинники);


1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності- продукт діяльності - те, що одержано унаслідок трансформ ації предмета в
процесі діяльності.

Існує три види завдань діяльності:

- професійні - завдання, що безпосередньо спрямовані на виконання мети, поставленої перед фахівцем як професіоналом;

- соціально-виробничі- завдання, що пов'язані з діяльністю фахівця у сфері виробничих відносин у трудовому колективі (наприклад, інтерактивне та комунікативне спілкування тощо);

- соціально-побутові - завдання діяльності, що виникають у повсякденному житті і пов'язані з домашнім господарством, відпочинком, родинним спілкуванням, фізичним і культурним розвитком тощо і можуть впливати на якість виконання професійних та соціально-виробничих завдань.

Отже, діяльність людини - динамічна система взаємодій людини із навколишнім світом, в яких вона досягає свідомо поставлених цілей, що з'являються внаслідок виникнення у неї певних потреб. Відповідно до цього проблему безпеки життєдіяльності людини потрібно вирішувати в контексті вищезазначених аспектів діяльності. 


Рис. 1. Модель загроз безпеці життєдіяльності людини

У людському бутті життя і діяльність нерозривно поєднані. Життєдіяльність є специфічно людською формою активності, необхідною умовою існування людського суспільства, зміст якої полягає у зміні та перетворенні в її інтересах середовища проживання. Отже вона охоплює усю різноманітність взаємодії людини з навколишнім середовищем. В процесі життєдіяльності людина постійно перебуває під впливом небезпек як реальних, так і потенційних.

 


8 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

Небезпека - це загроза безпеці, тобто умова чи ситуація, яка існує в навколишньому середовищі і здатна призвести до небажаного вивільнення енергії, що може спричинити фізичну, психічну, моральну шкоду, поранення різної важкості (від легких до смертельних).

Середовище проживання - сукупність чинників, які впливають на здоров'я і працездатність людини, визначають тривалість її життя, умови її існування та життєдіяльності.

Чинники середовища проживання поділяють на три групи:

Природні (біосфера): клімат, місцевість, географічне положення.

Соціально-економічні: законодавство про працю, про охорону праці, економічні чинники, організація і структура суспільства, суспільно-політичні чинники.

Організаційні і технічні (техносфера): засоби і предмети праці, технологічні процеси, організація виробництва, умови праці.

Небезпечні і шкідливі чинники середовища проживання людини:

Фізичні:

- можливі механічні впливи (рухомі предмети, машини, аварії, удари, травми);

- забруднення повітря для дихання;

- підвищена чи понижена температура повітря, наявність гарячих чи холодних поверхонь предметів;

- підвищений чи понижений атмосферний тиск, його коливання;

- вологість повітря, рухливість повітря (протяги);

- освітлення;

- підвищений рівень шуму, звуку, ультразвуку, вібрації;

- вплив електричного струму і напруги;

- іонізуюче випромінювання (проникаюча радіація, гамма випромінювання, рентгенівське, ультрафіолетове, інфрачервоне випромінювання);

- електричні і магнітні поля.

Хімічні:

------- —. . . . .

- хімічно шкідливі речовини у повітрі і харчових продуктах (токсичні ре
човини, канцерогени, мутагени, роздразнюючі речовини, наркотики та
ін V

- лікарські речовини.
Біологічні:

- патологічні мікроорганізми (бактерії, віруси, грибкові організми) і продукти їхньої життєдіяльності;

- якісний і кількісний склад речовин необхідний для життєдіяльності людини (повітря, харчових продуктів тощо);

 

- представники флори і фауни та продукти їхньої життєдіяльне сті. Психофізіологічні:

- інформація;

- нервово-психологічні перевантаження, розумова перевтома;

- стреси. Духовні:

~ релігія;

- незнання сутності та місії людини.


1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

Державний стандарт України - ДСТУ 2293-99 визначає термін "безпека" як стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди.

Ризик - імовірність події, подій.

Безпеку можна також розглядати як збалансований, стан людини, соціуму, держави, природних, антропогенних систем тощо.

"Безпека людини" - це поняття, що відображає саму суть людського життя, її ментальні, соціальні і духовні надбання. Безпека людини - невід'ємна складова характеристика стратегічного напряму розвитку людства, що визначений ООН як "сталий людський розвиток" - такий розвиток, який веде не тільки до економічного, а й до соціального, культурного, духовного зростання, що сприяє гуманізації менталітету громадян і збагаченню позитивного загальнолюдського досвіду.

Безпека життєдіяльності - це стан захищеності суб'єкта діяльності1 від небезпек і загроз.

Досягають безпеки життєдіяльності діяльністю людей, суспільства, держави, світової співдружності народів з виявлення (вивчення), попередження, ослаблення, усування (ліквідації) і відбивання небезпек і загроз.

Небезпеки і загрози для безпеки життєдіяльності становлять ушкодження, травми чи їхня потенційність.

Ушкодження, травма - це порушення цілості або функцій тканин унаслідок зовнішньої дії фізичних або хімічних чинників. Травми, ушкодження можуть бути поділені на дві групи: фізичні та хімічні.

Фізичні ушкодження:

- механічні (заподіювані тупими і гострими предметами, вогнепальні, усі види механічного задушення);

- які виникли внаслідок дії низької чи високої температури;

 

- від дії електрики. Хімічні ушкодження:

- хімічні опіки їдкими речовинами;

- отруєння.

Ушкодження можуть бути анатомічні, що порушують цілість тканин (садна, рани, переломи кісток, розриви внутрішніх органів тощо) і функціональні (біль, шок, струс головного мозку). Функціональні ушкодження частіше поєднуються з анатомічними.

При розвитку травматичного процесу нерідко виникають супутні ускладнюючі захворювання, що безпосередньо пов'язані з ушкодженнями (травматичний артрит, міозит, пневмонія, сепсис тощо).

Ушкодження бувають несмертельні (коли потерпілий залишається живий) і смертельні (коли внаслідок заподіяної травми настає смерть).

Трапляються ушкодження, які спричинюють смерть тільки внаслідок особливих обставин чи умов. Це буває при кровотечі з рани, якщо тривалий час не надають медичної допомоги. Іноді виникнення таких ушкоджень залежить безпосередньо від патологічного стану органа: наприклад, розрив різко збільшеної селезінки, що виступає з підребер'я, внаслідок навіть незначного за силою удару, з подальшою смертельною внутрішньою кровотечею. Зрідка незначне ушкодження, яке здебіль-

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Безпека життєдіяльності людини

Науково методичний центр вищої освіти міністерства освіти і науки України.. р с яким.. безпека життєдіяльності людини..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Безпека життєдіяльності як галузь науково-практичної діяльності та навчальна дисципліна

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Безпека життєдіяльності як галузь науково-практичної діяльності та навчальна дисципліна
Актуальність проблеми безпеки життєдіяльності полягає у тенденції до зростання кількості нещасних випадків з людиною. Унаслідок аналізу закономірностей розвитку і життя людини, та спираючись на роб

Система життєдіяльності
Системою, яку вивчає дисципліна "Безпека життєдіяльності", є система "люди-на-життєве середовище". Розглянемо характеристики компонентів цієї системи. 1. Теоретичн

Небезпеки та їхні чинники
У всі часи людина прагнула до забезпечення своєї безпеки. Але з появою нової сфери діяльності виникає щораз більше нових небезпек: нові прилади, машини, технологічні лінії, електричний струм, атомн

Управління ризиком
1.4.1. Прогнозування ібезпека Невід'ємним елементом управління ризиком з метою забезпечення безпеки життєдіяльності є прогнозування. У безпеці

Поняття про ризик небезпеки
Ризик небезпеки - імовірність події (подій), яка (які) є небезпечна. Ризик небезпеки є критерієм реалізації небезпеки. Він визначений ймовірністю прояву небезпеки та ймовірністю присутності людини

Нженерний метод визначення ризику
Інженерний метод визначення ризику спирається на статистику, розрахунки частоти прояву небезпек, імовірнісний аналіз безпеки та на побудову "дерев" небезпек. Приклад використання статисти

Загальні психофізіологічні особливості людини
Як відомо, людський організм - це сукупність систем тілесних (соматичних) і фізіологічних (кровообігу, дихання, травлення, серцево-судинна, сенсорна, опорно-рухова, нервова тощо). Визначальну роль

Закономірності та механізми дії органів чуття
Наші відчуття дають змогу нам не тільки сприймати навколишній світ у всьому його розмаїтті та красі, але водночас інформують нас про різні види та рівні небезпек, що є особливо важливим з погляду б

Людина як одиниця органічного світу. Структурна організація організму
Одиницею вимірювання безпеки життєдіяльності є тривалість життя людини. Організм як дискретна одиниця органічного світу може існувати у природних умовах тільки завдяки здатності утворювати

Таблиця 4
___________________ Чинники зовнішнього середовища:_________________ Фізичні Хімічні Електромагнітні Повітряне серед

Гіпокінезія
Головною особливістю людини на сучасному етапі її історичного розвитку є зменшення обсягу фізичної праці на виробництві та в побуті, що призвело до зменшення рухової активності і, як наслідок, до з

Критичні ситуації
Одним з найважливіших аспектів людської життєдіяльності є критичні ситуації, які в найзагальнішому плані можуть бути визначені як ситуації потенційної можливості і неможливості, конфлікту. В критич

Таблиця 8
Типологія критичних ситуацій___________________ Онтологічне поле Тип активності Внутрішня необхідність Нормальні умови

Депресія
Під впливом кризової ситуації людина перебуває в депресивному стані. Депресія - тривалий стан, що характеризується тугою, спадом сил, дуже низькою самооцінкою, почуттям вини чи подібними сим

Педагогічні основи психічної складової життєдіяльності людини
Сучасні досягнення психологічної науки дають змогу розглядати проблеми безпеки життєдіяльності людини не тільки в плані відношення "людина-світ", але й саму людину, її екзистенцію як можл

Навколишнє середовище та його складові
Навколишнє середовище - це частина зовнішнього середовища, що оточує людину, підтримує її існування, створює умови для діяльності і суспільних відносин, безпосередньо впливає на її житт

Метеорологічні чинники
Однією з важливих умов нормальної життєдіяльності людини є забезпечення нормативних, метеорологічних умов, які визначаються сумісною дією таких чинників, як температура, відносна вологість, швидкіс

Т, Y ( Т2 Y
qB=CVVYl_2. ш -ш , (24) А /V 7: де Спр - коефіцієнт випромінювання, Вт/м2

Природні небезпеки
До природних небезпек відносять абіотичні та біотичні небезпеки. Природні небезпеки є причиною появи таких небезпечних та шкідливих чинників: підвищенні та зниження температури, каменепади, слизькі

Абіотичні небезпеки
Розрізняють такі види абіотичних небезпек: літосферні, гідросферні, атмосферні та космічні. Літосферні небезпеки - це землетруси, вулкани, зсуви, селі. Землетрус - це підзе

Техногенні небезпеки
Взаємовідносини людини і навколишнього середовища споконвіку були непростими. Але особливого загострення вони набули наприкінці XX ст., коли господарсько-перетворююча діяльність людства за масштабн

Кшє 2nfC, w
де f - частота струму, Гц; С - ємність зовнішнього шару шкіри, Ф. Ємність зовнішнього шару шкіри, своєю чергою, розраховуємо за формулою: с=5М, (44) де Е - діе

Виробничі випромінювання
Найбільш поширені електромагнетні випромінювання - це процеси утворення вільного електромагнетного поля, спричиненого роботою телевізійних та радіолокаційних станцій, високовольтних мереж електропе

Онізуюче випромінювання
3.4.4.4.1. Основні поняття та визначення іонізуючого випромінювання Іонізуюче - це випромінювання, під впливом якого з нейтральних молекул та атомів утворюються іони. Іонізую

Суспільство як система і життєдіяльність людини
Зрозуміти суспільство як об'єктивний процес, пізнати закономірності його функціонування, розвитку - це головне завдання соціальної філософії. І хоч в історико-філософському ракурсі в розумінні сусп

Небезпеки, спричинені соціумом
Формування засад ринкової економіки створило в Україні принципово нову соціальну та економічну ситуацію. Нині дедалі більшого значення набуває поділ суспільства за рівнем та джерелом багатства, ная

Небезпеки в інформаційній сфері життєдіяльності людини
Сучасні реалії постіндустріального суспільства, зумовлені значним ростом інформації, відкривають ще одну сферу життєдіяльності людини - інформаційну. Сучасні засоби комунікації і обробки інформації

Основні прийоми маніпуляції
У кінці 30-х років на підставі практики обробки колективної свідомості в Нацистській Німеччині, в Інституті аналізу пропаганди (США) було виділено і систематизовано основні прийоми маніпуляції:

Небезпеки в духовній сфері життєдіяльності людини
Духовна сфера життєдіяльності людини визначає і формує інші сфери життєдіяльності суспільства та особи (побутову, службову, військову, виробничу, інформаційну, політичну та ін.). Тому розгляд небез

Принципи захисту національних інтересів України у духовно-релігійній сфері
До головних принципів захисту національних інтересів України у духовно-релігійній сфері відносять такі: - пріоритет прав людини; верховенство закону; єдине правове поле для усіх суб'єктів

Небезпеки у споживчій сфері
Небезпеки у споживчій сфері в основному спричинюються незадовільним станом якості послуг, товарів, споживання, користування якими спричинює шкоду життєдіяльності людини. Наприклад споживання в їжу

Комбіновані небезпеки катастрофічних процесів
3.9.1. Природно-техногенні небезпеки У наш час практично будь-який катастрофічний процес (забруднення, селі, зсуви, пилові бурі та інші явища) має комбінований

ЗЛО. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
Сучасній людській цивілізації властиві стрімкі темпи урбанізації. Вони зумовлені двома чинниками - "демографічним вибухом" другої половини XX ст. та науково-технічною революцією в усіх сф

ЗЛО. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
Сучасній людській цивілізації властиві стрімкі темпи урбанізації. Вони зумовлені двома чинниками - "демографічним вибухом" другої половини XX ст. та науково-технічною революцією в усіх сф

Нещасні випадки військового характеру
У повсякденному житті людини мають місце небезпеки, спричинені нещасними випа

Воєнні небезпеки
У сучасних умовах, внаслідок бурхливого розвитку військової індустрії, є велика кількість високоефективної зброї як звичайного, так і масового ураження. Різноманітні міждержавні політичні конфлікти

Вибухове перетворення речовини
Взалежності від хімічного складу і зовнішніх умов, в яких стається вибухове перетворення речовини, розрізняють швидке горіння, вибух і детонацію.

Таблиця 12
Розподіл енергії за уражуючйми чинниками______________ Уражуючі чинники Нейтронний боєприпас, % Ядерний боєприпас, %

Засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри людини
Звичайні засоби захисту шкіри - це предмети одягу та взуття, що можуть бути у кожної людини. Найпростішим засобом захисту шкіри є робочий одяг (спецівка) -куртка і штани, комбінезони, халати

Перша медична допомога потерпілим
Першу медичну допомогу надають санітари і санітарні інструктори, а також самі потерпілі (самодопомога) чи товариші (взаємодопомога) як правило на місці отримання ушкоджень. її надають для часового

Правові основи захисту від надзвичайних ситуацій
Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" визначає організаційні та правові основи захисту громадян України, іноземці

Основні поняття та визначення
Надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене аварі

Класифікація надзвичайних ситуацій
Відповідно до статті 7 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" надзвичайні ситуації техногенного та природного хар

Заходи, які проводять завчасно по життєзабезпеченню населення в НС
Організація життєзабезпечення населення в екстремальних умовах є комплексом заходів, спрямованих на створення і підтримання нормальних умов, життя, здоров'я і працездатності людей. Він охоплює:

Сили та засоби, які використовують для життєзабезпечення населення
Важлива роль у забезпеченні життєдіяльності заселення належить службам торгівлі і харчування ЦЗ та їхні формування. Вони створюються рішенням виконкому обласних, міських і районних Рад (держадмініс

Призначення першої долікарської допомоги та загальні принципи її надання
За даними ВООЗ, близько 30% осіб, які загинули внаслідок нещасних випадків та НС, могли б бути врятовані, якби їм своєчасно і правильно надали першу долікарську допомогу, здійснили заходи щодо ожив

Аптечка швидкої допомоги
Аптечка швидкої допомоги з набором медикаментів і засобів, обов'язково повинна бут

Надання першої допомоги при ураженні ділянок мозку, зупинці дихання та серцевої діяльності
Унаслідок різного виду травм, сильного болю, втрати крові, нестачі кисню в організмі, при замерзанні та перегріві тощо можливе ураження центру свідомості -мозку. Ураження мозку призводить до різног

Надання першої допомоги при ураженні ділянок мозку, зупинці дихання та серцевої діяльності
Унаслідок різного виду травм, сильного болю, втрати крові, нестачі кисню в організмі, при замерзанні та перегріві тощо можливе ураження центру свідомості -мозку. Ураження мозку призводить до різног

Долікарська допомога при термічних впливах та хімічних опіках
Відхилення температури навколишнього середовища від допустимих значень становить небезпеку для людини. Ця небезпека тим більша, чим більше відхилення температури середовища чи речей, з якими контак

Допомога при отруєннях
Отруєння - це група захворювань, викликаних впливом на організм отрут різного походження. При отруєнні, особливо невідомою токсичною речовиною, потріб- 5. Надання першої дол

Допомога при ураженні електричним струмом та блискавкою
Пошкодження організму, спричинені протіканням через нього електричного струму, електричною дугою або блискавкою, називаються електричною травмою.

Надання першої допомоги при утопленні
Людину, що тоне, потрібно передусім витягнути з води на берег чи палубу судна. Витягуючи потерпілого, треба бути дуже обережним, оскільки він може не контролювати свої дії і здатен, вчепившись за р

Посттравматичний синдром та його подолання
Постравматичний розлад - тривожний розлад, в якому страх і супутні синдроми виникають зразу після травматичної події і тривають менше місяця. Стресові розлади суттєво знижують загал

Загальні аспекти управління безпекою життєдіяльності
Управління безпекою життєдіяльності - це комплекс дій з підготовки, прийняття і реалізації рішень, спрямованих на забезпечення безпеки людини у сфері виробництва та побуту як за нормальних умов, та

Законодавчі основи безпеки життєдіяльності
У Декларації про державний суверенітет України, прийнятій Верховною Радою 16 липня 1990 р., окремий розділ присвячено екологічній безпещ як складовій частині безпеки життя людини. В першій

Апарат управліннябезпекою життєдіяльності
Управління безпекою життєдіяльності є складовою частиною системи державного управління загалом. Тому державне управління безпекою життєдіяльності здійснюють: - Кабінет Міністрів України;

Нагляд і контроль угалузі безпеки життєдіяльності
Державний нагляд за додержанням законодавства з БЖД охорони праці та екологічної безпеки ведуть спеціально уповноважені органи та інспекції, які не залежать у своїй діяльності від власника або упов

Головні завдання і функції системи управління безпекою життєдіяльності
Система управління безпекою життєдіяльності (СУБЖ) - це сукупність безпеки життєдіяльності та елементів управління її станом. Основні завдання СУБЖ: 1) Планування робіт, які ведуться на де

Додаток 1. Деякі коди країн в штрихових кодах EAN
  00-09 - США і Канада; 560 - Португалія; 777 - Болівія; 20-29 - резерв EAN; 569 - Ісландія;

Додаток 2. Найпоширеніші екозалежні хвороби люди ни
  Хвороби Чинники навколишнього середовища Хвороби системи кровообігу (серце, судини) Сумарний індекс заб

Додаток 4. Промислові протигази
  Марка коробки Колір коробки Небезпечні хімічні речовини, від яких захищає протигаз А Коричневий

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги