рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Нженерний метод визначення ризику

Нженерний метод визначення ризику - раздел Охрана труда, Безпека життєдіяльності людини Інженерний Метод Визначення Ризику Спирається На Статистику, Розрахунки Часто...

Інженерний метод визначення ризику спирається на статистику, розрахунки частоти прояву небезпек, імовірнісний аналіз безпеки та на побудову "дерев" небезпек. Приклад використання статистичного методу визначення ризику - розрахунок показників частоти та важкості виникнення нещасних випадків. У процесі визначення індивідуального ризику виникнення небезпечних подій використовують положення теорії ймовірності.

Величину ризику або частоту проявів небезпеки визначають відношенням кількості несприятливих випадків m виникнення небезпечної події А до загальної кількості можливих випадків п:


1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

R = P(A) = m/n, (1)

де Р(А) - ймовірність виникнення події А.

Ця формула дає змогу розрахувати величину загального та групового ризику. У разі оцінки загального ризику п визначає максимальну кількість усіх подій, а при оцінці групового ризику - максимальну кількість подій у певній групі, що вибрана із загальної кількості за певною ознакою. Зокрема, в групу можуть входити люди, що належать до однієї професії, віку, статі; групу становлять також транспортні засоби одного типу; один клас суб'єктів господарської діяльності і т. д.

Характерним прикладом визначення загального ризику може служити розрахунок числового значення загального ризику травматизму внаслідок ДТП, у тому числі зі смертельними наслідками в Україні. Так, за даними Департаменту державної автомобільної інспекції МВС України за 10 місяців 2003 р. в 30 314 ДТП загинуло 5 192 і поранено більше 34 000 осіб. Потрапити у ДТП міг кожен із загальної кількості громадян, що проживали в Україні за цей період, тобто п =50x106. Відтак числове значення загального ризику смертельних випадків у ДТП за цей період 2003 р. становитиме:

R = 5192 / 50х10б = 103,84x10-".

Числове значення загального ризику випадків поранення у ДТП за період 2003 р. становитиме:

R = 34000 / 50х106 = 680ХІ0-6.

З розглянутого прикладу робимо висновок, що із кожного мільйона громадян, які проживали в Україні, у ДТП загинуло за 10 місяців 2003 р. приблизно 104 людини, а отримали травми 680. За добу на дорогах України гине 16 і отримує поранення 104 людини, причому у 80% всіх ДТП відповідальними за нещасні випадки є водії автотранспорту, через них у 2003 р. загинуло 3 200 людей.

Ризик (імовірність) одночасного виникнення декількох небезпечних подій Аь Аг,...,А„ визначається як суму ймовірностей виникнення кожної з цих: подій

Р(А, і А2і... і АП) = Р(А,)Р(А2)...Р(А„) (1.2)

Ризик виникнення декількох несумісних небезпечних подій Аі, Аг,...,Ап визначають як суму ймовірностей виникнення кожної з цих подій:

Р(А, або А2 або ... або Ап) = P(A,)+P(A2)+ ... +Р(АП) (1.3)

або

/ л Л n

р £аі =£(р(Аі)). Iм ) і=і

Розглянемо послідовність або порядок визначення технічного ризику. У процесі визначення ризику виділяють три етапи: попередній аналіз аварій (фаза 1), визначення послідовності виникнення негативних подій (фаза 2) та аналіз можливих наслідків (фаза 3).

Попередній аналіз аварій (фаза 1)

Мета цієї фази дослідження ризику - визначення системи та виявлення можливості аварій. Після виявлення аварій їх класифікують відповідно до характеру їхніх наслідків. Типова класифікаційна шкала має вигляд:

Клас 1 - безпечні. До цього класу належать помилки персоналу, недоробки у проекті або порушення в роботі окремих вузлів, які не призводять до істотних порушень системи загалом, людських жертв та пошкодження обладнання.


1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

Клас 2 - граничні. До цього класу належать помилки персоналу, недоробки у проекті та порушення в роботі окремих вузлів, які хоч і призводять до істотних порушень у роботі системи загалом, однак піддаються виправленню без людських жертв і завдання суттєвих збитків обладнанню.

Клас 3 - критичні. До цього класу належать помилки персонал}/, недоробки у проекті або порушення у роботі окремих вузлів, які порушують роботу системи загалом, призводять до пошкодження обладнання або до таких аварій, що потребують негайних дій для врятування людей та обладнання.

Клас 4 - катастрофічні. До цього класу належать такі помилки персоналу, недоробки у проекті або порушення роботи окремих вузлів, які суттєво порушують роботу системи загалом, що спричинюють до руйнування обладнання, травм персоналу та навіть людських жертв.

Загалом перша фаза дослідження ризику - це перша спроба визначення стану технічних засобів системи і подій, які можуть призвести до аварій системи ще на стадії ескізного проектування.

Визначення послідовності виникнення негативних подій (фаза 2)

Методика визначення послідовності виникнення негативних подій (дерева подій або дерева помилок чи відмов) забезпечує встановлення ланцюга збоїв і відмов обладнання та помилок оператора. Використання дерева помилок дає змогу визначити такі показники, як коефіцієнт неготовності та ймовірності відмови технічних систем, які отримують шляхом спеціальних випробувань або узагальнення досвіду експлуатації. Дерево подій будують на підставі прямих та зворотних логічних міркувань, тобто індуктивним і дедуктивним методом.

Аналіз можливих наслідків (фаза 3)

На цьому етапі визначення ризику оцінюють шкоду, завдану шкідливими та небезпечними чинниками, майнові збитки та шкоду здоров'ю людини., дають загальну оцінку використаної технології.

1.4.4.2. Модельний метод визначення ризику

Цей метод ґрунтується на побу-

дові моделей впливу небезпек на окрему людину, соціальні та професійні групи. Використаємо модельний метод визначення ризику на підставі розгляду окремих прикладів.

Приклад 1. Електричний опір людського організму подамо у вигляді послідовного та паралельного з'єднання окремих елементів, що моделюють шкіру людини та її внутрішні органи. Моделювання електричного опору окремих елементів людського організму дає змогу, використовуючи методи електродинаміки, визначити повний опір тіла людини та небезпеку його ураження електричним струмом.1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності


Приклад 3. Моделюючи поширення хвилі звукового тиску можна визначити межу зони підвищеного акустичного навантаження, перебування в межах якої є небезпечним для людини (рис. 3).

Приклад 2. Використання статистичних даних дає змогу отримати емпіричні формули з метою розрахунку очікуваної кількості N ураження блискавкою об'єктів, не захищених блискавковідводами:

N = f(L, n, пг), (1)

де L - характерні лінійні розміри об'єктів, які захищені (довжина, ширина, висота); п - середня кількість ударів блискавки за рік, що припадає на 1 км" поверхні Землі; пг - кількість грозових годин на рік.

1.4.4.3. Експертний метод визначення ризику

Згідно з даним методом ймовірність виникнення різних подій визначають шляхом опитування досвідчених спеціалістів-експертів. Мета експертної оцінки - визначення комплексного (узагальненого) показника, що характеризує рівень безпеки якогось процесу або виробу. Експертна оцінка ризику полягає у використанні висновків спеціалістів-експертів та може бути віднесена до суб'єктивних методів визначення рівня безпеки. Цей метод доцільно використовувати для оцінки небезпечних ситуацій, яку неможливо зробити об'єктивними методами (наприклад, для оцінки естетичних показників) шляхом безпосередніх вимірів окремих параметрів. До робіт з експертної оцінки залучають досвідчених спеціалістів з техніки безпеки, ергономіки, технічної естетики та виробничої санітарії, які випробовують технологічний процес або виріб, а також спеціалізовані науково-дослідні та проектні інститути. Для відбору експертів використовують коефіцієнт компетентності

k = kl+k2+k3, (2)

де kt - чисельне значення рівня теоретичного знання проблеми; к2 - чисельне значення самооцінки практичного досвіду; к3 - чисельне значення самооцінки здатності до випробування.

До групи експертів належать і, в кого індекс компетентності перевищує середнє значення (0,5 < k < 1). Оцінюють показники незалежні експерти.

Структурна схема показників безпеки складається з трьох рівнів:

- показники 1-го рівня - одиничні показники безпеки;

- показники 2-го рівня - групові показники безпеки, кожен з яких характеризує однорідну групу показників безпеки;

- показник 3-го рівня - узагальнений показник безпеки, що характеризує сукупність усіх властивостей безпеки виробу.

До групових показників відносять показники техніки безпеки, ергономічні показники (гігієнічні, антропометричні, фізіологічні психофізіологічні, психологічні) та естетичні. Одиничні показники характеризують параметри безпеки, що стосуються кожної з вищенаведених груп. Узагальнений показник визначають із співвідношення:

Кзаг =2jKJi> ' (3)

J-'


1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльностіде Kjrp - груповий показник, що визначається для кожної з вищенаведених груп показників. Його обчислюють сумуванням відповідних одиничних показників:

і=1

де nij - коефіцієнт вагомості і-го показника; q - відносний показник процесу (виробу), який оцінюють.

Коефіцієнт вагомості Ші розраховують за допомогою методів математичної статистики. Відносний показник q( визначають шляхом зіставлення показників, що розглядаються з базовими варіантами:

Xj Bj

qi=— a6oqi= —, (5)

де Xj, Bj - середньоарифметичні значення нового та базового показника.

З двох останніх формул використовують ту, що дає підвищення рівня безпеки (вище або нижче базового).

Середньоарифметичне значення показника визначають співвідношеннями:

х = ХаДр;Р = Хм/-^_^ (6)

де ха - допоміжне середнє значення показник; d - ширина інтервалу оцінок, отриманих різними експертами; п - сумарна кількість даних (оцінок); М( - кількість оцінок в інтервалі; Ц - середнє значення інтервалу.

Кожний показник експерти оцінюють у балах від 0 до 10, розбиваючи цей діапазон на чотири ступені: 10-9 (середнє 9,5) - відмінно; 8-6 (середнє 7) - добре; 5-3 (середнє 4) - задовільно; 2-0 (середнє 1) - незадовільно. У кожному інтервалі за середніми значеннями визначають кількість виставлених оцінок М, сумарна кількість яких ^М = п . Допоміжне середнє значення показника визначають за формулою:

ха=^--------- --------------------------------- (7)

Рівень безпеки процесу (виробу), що оцінюють визначається співвідношенням:

j^ _ кзаг ,g4

Кбаз '

де кзаг - узагальнений показник безпеки.

Величина рівня безпеки, менша від одиниці, свідчить про те, що процес, який оцінюють за безпекою використання, не досягає базового. У висновку експерти дають якісну оцінку рівня безпеки за величиною узагальненого показника:

К = 0,2-0,4 - надзвичайно низький;

К = 0,5-0,9 - незадовільний;

К =1,0 -допустимий;

= 1,1-1,3 -високий;

К>1,4 -оптимальний.

У випадку розробки нового виробу приймальна комісія ухвалює одне з таких рішень: рекомендувати виріб для серійного виготовлення; доробити зразок за окремими одиничними показниками.


1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

1.4.4.4. Загальні методи оцінки ризику

У процесі керування ризиком особливе зацікавлення становить механізм оцінювання ризику, тому що без знання можливих масштабів ризику неможливо приймати адекватні рішення про діяльність у його умовах. Виділяють два підходи до оцінки ризику - якісний і кількісний.

Завдання якісної оцінки ризику - визначити можливі види ризику, оцінити ступінь їхньої небезпеки і виділити чинники, що впливають на рівень ризику. Як правило, якісний аналіз ризику проводять на стадії планування майбутньої діяльності людини чи групи людей. У повсякденному житті власні ризики люди найчастіше оцінюють на якісному рівні.

Кількісна оцінка ризику полягає у наданні ризику числового значення. Кількісна оцінка ризику значно складніша. її визначають:

- видом аналізованої діяльності;

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Безпека життєдіяльності людини

Науково методичний центр вищої освіти міністерства освіти і науки України.. р с яким.. безпека життєдіяльності людини..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Нженерний метод визначення ризику

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Безпека життєдіяльності як галузь науково-практичної діяльності та навчальна дисципліна
Актуальність проблеми безпеки життєдіяльності полягає у тенденції до зростання кількості нещасних випадків з людиною. Унаслідок аналізу закономірностей розвитку і життя людини, та спираючись на роб

Безпека життєдіяльності як галузь науково-практичної діяльності та навчальна дисципліна
Актуальність проблеми безпеки життєдіяльності полягає у тенденції до зростання кількості нещасних випадків з людиною. Унаслідок аналізу закономірностей розвитку і життя людини, та спираючись на роб

Система життєдіяльності
Системою, яку вивчає дисципліна "Безпека життєдіяльності", є система "люди-на-життєве середовище". Розглянемо характеристики компонентів цієї системи. 1. Теоретичн

Небезпеки та їхні чинники
У всі часи людина прагнула до забезпечення своєї безпеки. Але з появою нової сфери діяльності виникає щораз більше нових небезпек: нові прилади, машини, технологічні лінії, електричний струм, атомн

Управління ризиком
1.4.1. Прогнозування ібезпека Невід'ємним елементом управління ризиком з метою забезпечення безпеки життєдіяльності є прогнозування. У безпеці

Поняття про ризик небезпеки
Ризик небезпеки - імовірність події (подій), яка (які) є небезпечна. Ризик небезпеки є критерієм реалізації небезпеки. Він визначений ймовірністю прояву небезпеки та ймовірністю присутності людини

Загальні психофізіологічні особливості людини
Як відомо, людський організм - це сукупність систем тілесних (соматичних) і фізіологічних (кровообігу, дихання, травлення, серцево-судинна, сенсорна, опорно-рухова, нервова тощо). Визначальну роль

Закономірності та механізми дії органів чуття
Наші відчуття дають змогу нам не тільки сприймати навколишній світ у всьому його розмаїтті та красі, але водночас інформують нас про різні види та рівні небезпек, що є особливо важливим з погляду б

Людина як одиниця органічного світу. Структурна організація організму
Одиницею вимірювання безпеки життєдіяльності є тривалість життя людини. Організм як дискретна одиниця органічного світу може існувати у природних умовах тільки завдяки здатності утворювати

Таблиця 4
___________________ Чинники зовнішнього середовища:_________________ Фізичні Хімічні Електромагнітні Повітряне серед

Гіпокінезія
Головною особливістю людини на сучасному етапі її історичного розвитку є зменшення обсягу фізичної праці на виробництві та в побуті, що призвело до зменшення рухової активності і, як наслідок, до з

Критичні ситуації
Одним з найважливіших аспектів людської життєдіяльності є критичні ситуації, які в найзагальнішому плані можуть бути визначені як ситуації потенційної можливості і неможливості, конфлікту. В критич

Таблиця 8
Типологія критичних ситуацій___________________ Онтологічне поле Тип активності Внутрішня необхідність Нормальні умови

Депресія
Під впливом кризової ситуації людина перебуває в депресивному стані. Депресія - тривалий стан, що характеризується тугою, спадом сил, дуже низькою самооцінкою, почуттям вини чи подібними сим

Педагогічні основи психічної складової життєдіяльності людини
Сучасні досягнення психологічної науки дають змогу розглядати проблеми безпеки життєдіяльності людини не тільки в плані відношення "людина-світ", але й саму людину, її екзистенцію як можл

Навколишнє середовище та його складові
Навколишнє середовище - це частина зовнішнього середовища, що оточує людину, підтримує її існування, створює умови для діяльності і суспільних відносин, безпосередньо впливає на її житт

Метеорологічні чинники
Однією з важливих умов нормальної життєдіяльності людини є забезпечення нормативних, метеорологічних умов, які визначаються сумісною дією таких чинників, як температура, відносна вологість, швидкіс

Т, Y ( Т2 Y
qB=CVVYl_2. ш -ш , (24) А /V 7: де Спр - коефіцієнт випромінювання, Вт/м2

Природні небезпеки
До природних небезпек відносять абіотичні та біотичні небезпеки. Природні небезпеки є причиною появи таких небезпечних та шкідливих чинників: підвищенні та зниження температури, каменепади, слизькі

Абіотичні небезпеки
Розрізняють такі види абіотичних небезпек: літосферні, гідросферні, атмосферні та космічні. Літосферні небезпеки - це землетруси, вулкани, зсуви, селі. Землетрус - це підзе

Техногенні небезпеки
Взаємовідносини людини і навколишнього середовища споконвіку були непростими. Але особливого загострення вони набули наприкінці XX ст., коли господарсько-перетворююча діяльність людства за масштабн

Кшє 2nfC, w
де f - частота струму, Гц; С - ємність зовнішнього шару шкіри, Ф. Ємність зовнішнього шару шкіри, своєю чергою, розраховуємо за формулою: с=5М, (44) де Е - діе

Виробничі випромінювання
Найбільш поширені електромагнетні випромінювання - це процеси утворення вільного електромагнетного поля, спричиненого роботою телевізійних та радіолокаційних станцій, високовольтних мереж електропе

Онізуюче випромінювання
3.4.4.4.1. Основні поняття та визначення іонізуючого випромінювання Іонізуюче - це випромінювання, під впливом якого з нейтральних молекул та атомів утворюються іони. Іонізую

Суспільство як система і життєдіяльність людини
Зрозуміти суспільство як об'єктивний процес, пізнати закономірності його функціонування, розвитку - це головне завдання соціальної філософії. І хоч в історико-філософському ракурсі в розумінні сусп

Небезпеки, спричинені соціумом
Формування засад ринкової економіки створило в Україні принципово нову соціальну та економічну ситуацію. Нині дедалі більшого значення набуває поділ суспільства за рівнем та джерелом багатства, ная

Небезпеки в інформаційній сфері життєдіяльності людини
Сучасні реалії постіндустріального суспільства, зумовлені значним ростом інформації, відкривають ще одну сферу життєдіяльності людини - інформаційну. Сучасні засоби комунікації і обробки інформації

Основні прийоми маніпуляції
У кінці 30-х років на підставі практики обробки колективної свідомості в Нацистській Німеччині, в Інституті аналізу пропаганди (США) було виділено і систематизовано основні прийоми маніпуляції:

Небезпеки в духовній сфері життєдіяльності людини
Духовна сфера життєдіяльності людини визначає і формує інші сфери життєдіяльності суспільства та особи (побутову, службову, військову, виробничу, інформаційну, політичну та ін.). Тому розгляд небез

Принципи захисту національних інтересів України у духовно-релігійній сфері
До головних принципів захисту національних інтересів України у духовно-релігійній сфері відносять такі: - пріоритет прав людини; верховенство закону; єдине правове поле для усіх суб'єктів

Небезпеки у споживчій сфері
Небезпеки у споживчій сфері в основному спричинюються незадовільним станом якості послуг, товарів, споживання, користування якими спричинює шкоду життєдіяльності людини. Наприклад споживання в їжу

Комбіновані небезпеки катастрофічних процесів
3.9.1. Природно-техногенні небезпеки У наш час практично будь-який катастрофічний процес (забруднення, селі, зсуви, пилові бурі та інші явища) має комбінований

ЗЛО. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
Сучасній людській цивілізації властиві стрімкі темпи урбанізації. Вони зумовлені двома чинниками - "демографічним вибухом" другої половини XX ст. та науково-технічною революцією в усіх сф

ЗЛО. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
Сучасній людській цивілізації властиві стрімкі темпи урбанізації. Вони зумовлені двома чинниками - "демографічним вибухом" другої половини XX ст. та науково-технічною революцією в усіх сф

Нещасні випадки військового характеру
У повсякденному житті людини мають місце небезпеки, спричинені нещасними випа

Воєнні небезпеки
У сучасних умовах, внаслідок бурхливого розвитку військової індустрії, є велика кількість високоефективної зброї як звичайного, так і масового ураження. Різноманітні міждержавні політичні конфлікти

Вибухове перетворення речовини
Взалежності від хімічного складу і зовнішніх умов, в яких стається вибухове перетворення речовини, розрізняють швидке горіння, вибух і детонацію.

Таблиця 12
Розподіл енергії за уражуючйми чинниками______________ Уражуючі чинники Нейтронний боєприпас, % Ядерний боєприпас, %

Засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри людини
Звичайні засоби захисту шкіри - це предмети одягу та взуття, що можуть бути у кожної людини. Найпростішим засобом захисту шкіри є робочий одяг (спецівка) -куртка і штани, комбінезони, халати

Перша медична допомога потерпілим
Першу медичну допомогу надають санітари і санітарні інструктори, а також самі потерпілі (самодопомога) чи товариші (взаємодопомога) як правило на місці отримання ушкоджень. її надають для часового

Правові основи захисту від надзвичайних ситуацій
Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" визначає організаційні та правові основи захисту громадян України, іноземці

Основні поняття та визначення
Надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене аварі

Класифікація надзвичайних ситуацій
Відповідно до статті 7 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" надзвичайні ситуації техногенного та природного хар

Заходи, які проводять завчасно по життєзабезпеченню населення в НС
Організація життєзабезпечення населення в екстремальних умовах є комплексом заходів, спрямованих на створення і підтримання нормальних умов, життя, здоров'я і працездатності людей. Він охоплює:

Сили та засоби, які використовують для життєзабезпечення населення
Важлива роль у забезпеченні життєдіяльності заселення належить службам торгівлі і харчування ЦЗ та їхні формування. Вони створюються рішенням виконкому обласних, міських і районних Рад (держадмініс

Призначення першої долікарської допомоги та загальні принципи її надання
За даними ВООЗ, близько 30% осіб, які загинули внаслідок нещасних випадків та НС, могли б бути врятовані, якби їм своєчасно і правильно надали першу долікарську допомогу, здійснили заходи щодо ожив

Аптечка швидкої допомоги
Аптечка швидкої допомоги з набором медикаментів і засобів, обов'язково повинна бут

Надання першої допомоги при ураженні ділянок мозку, зупинці дихання та серцевої діяльності
Унаслідок різного виду травм, сильного болю, втрати крові, нестачі кисню в організмі, при замерзанні та перегріві тощо можливе ураження центру свідомості -мозку. Ураження мозку призводить до різног

Надання першої допомоги при ураженні ділянок мозку, зупинці дихання та серцевої діяльності
Унаслідок різного виду травм, сильного болю, втрати крові, нестачі кисню в організмі, при замерзанні та перегріві тощо можливе ураження центру свідомості -мозку. Ураження мозку призводить до різног

Долікарська допомога при термічних впливах та хімічних опіках
Відхилення температури навколишнього середовища від допустимих значень становить небезпеку для людини. Ця небезпека тим більша, чим більше відхилення температури середовища чи речей, з якими контак

Допомога при отруєннях
Отруєння - це група захворювань, викликаних впливом на організм отрут різного походження. При отруєнні, особливо невідомою токсичною речовиною, потріб- 5. Надання першої дол

Допомога при ураженні електричним струмом та блискавкою
Пошкодження організму, спричинені протіканням через нього електричного струму, електричною дугою або блискавкою, називаються електричною травмою.

Надання першої допомоги при утопленні
Людину, що тоне, потрібно передусім витягнути з води на берег чи палубу судна. Витягуючи потерпілого, треба бути дуже обережним, оскільки він може не контролювати свої дії і здатен, вчепившись за р

Посттравматичний синдром та його подолання
Постравматичний розлад - тривожний розлад, в якому страх і супутні синдроми виникають зразу після травматичної події і тривають менше місяця. Стресові розлади суттєво знижують загал

Загальні аспекти управління безпекою життєдіяльності
Управління безпекою життєдіяльності - це комплекс дій з підготовки, прийняття і реалізації рішень, спрямованих на забезпечення безпеки людини у сфері виробництва та побуту як за нормальних умов, та

Законодавчі основи безпеки життєдіяльності
У Декларації про державний суверенітет України, прийнятій Верховною Радою 16 липня 1990 р., окремий розділ присвячено екологічній безпещ як складовій частині безпеки життя людини. В першій

Апарат управліннябезпекою життєдіяльності
Управління безпекою життєдіяльності є складовою частиною системи державного управління загалом. Тому державне управління безпекою життєдіяльності здійснюють: - Кабінет Міністрів України;

Нагляд і контроль угалузі безпеки життєдіяльності
Державний нагляд за додержанням законодавства з БЖД охорони праці та екологічної безпеки ведуть спеціально уповноважені органи та інспекції, які не залежать у своїй діяльності від власника або упов

Головні завдання і функції системи управління безпекою життєдіяльності
Система управління безпекою життєдіяльності (СУБЖ) - це сукупність безпеки життєдіяльності та елементів управління її станом. Основні завдання СУБЖ: 1) Планування робіт, які ведуться на де

Додаток 1. Деякі коди країн в штрихових кодах EAN
  00-09 - США і Канада; 560 - Португалія; 777 - Болівія; 20-29 - резерв EAN; 569 - Ісландія;

Додаток 2. Найпоширеніші екозалежні хвороби люди ни
  Хвороби Чинники навколишнього середовища Хвороби системи кровообігу (серце, судини) Сумарний індекс заб

Додаток 4. Промислові протигази
  Марка коробки Колір коробки Небезпечні хімічні речовини, від яких захищає протигаз А Коричневий

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги