рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Створення ФЗС

Створення ФЗС - Конспект, раздел Философия, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області Потреба У Фзс Визначається: - На Огд, Не Залежно Від Форми Власності...

Потреба у ФЗС визначається:

- на ОГД, не залежно від форми власності та відомчої належності, - виходячи з необхідності укриття найбільшої працюючої зміни, а в закладах охорони здоров’я – додатково нетранспортабельних хворих, які не підлягають евакуації або не можуть бути евакуйовані в безпечний район у разі виникнення НС мирного часу або в особливий період;

- в населених пунктах, в тому числі в закладах охорони здоров’я – всього працюючого та непрацюючого населення, яке не може бути евакуйоване в безпечний район у разі виникнення НС мирного часу або в особливий період.

 

 

Організація і виконання рятувальних і невідкладних аварійно-відновлю-вальних робіт в осередках ураження і зонах стихійного лиха є одним із головних завдань цивільної обо­рони.

Рятувальні роботи включають: розвідку осередків ура­ження, локалізацію і гасіння пожеж, знайдення уражених і діс­тавання їх з під завалів, а також з пошкоджених, загазованих та які горять будинків і споруд, надання потерпілим першої медичної допомоги і евакуацію їх в лікувальні заклади; вивід (вивіз) населення із зон хімічного і небезпечного радіоак­тивного зараження, проведення санітарної обробки людей, ветеринарної обробки тварин, обеззараження техніки, засобів захисту і одягу, продовольства, харчової сировини, води і фуражу; території, споруд, обладнання суб'єктів господарю­вання і транспортних засобів.

Невідкладні аварійно-відновлювальні роботи включають:

прокладку колонних шляхів, устрій проходів в завалах і на за­раженій місцевості; локалізацію аварій на комунальних і енер­гетичних мережах; відновлення окремих установок і мереж водозабезпечення і каналізації, систем енерго- та життєзабез­печення з метою успішного виконання рятувальних робіт;

зміцнення або обвалення конструкцій будинків і споруд, що загрожують обвалом і створюють завади безпечному руху і виконанню рятувальних робіт.

Відкопування і розкривання завалених сховищ, укрит­тів і підвалів залежить від типу входів, аварійних виходів та характеру завалів і можливі наступні варіанти цих робіт: відкопування входу і люка аварійного виходу;

розбирання завалу над перекриттям сховища (укриття, під­валу) з наступним пробиванням в ньому отвору; розбирання завалу у зовнішньої стіни будинку над приямком аварійного виходу; розбирання завалу у стіни будинку з наступним відкопу­ванням приямку в ґрунті і пробиванням пролому в зовнішній стіні; пробивання пролому в стіні із сусіднього підвального при­міщення; розбирання завалу в приямку сходової клітки з наступним відкриванням дверей або пробивання в них пролому.

Подача повітря в завалені сховища, укриття або підва­ли здійснюється через забірні повітряні отвори (після роз­чищення завалів), через отвори, що вирізані в дверях або прос­вердлені в несущих конструкціях, а також через проломи чи відкопані вікна. Розмір отвору залежить від об'єму і швид­кості повітря, що подається в сховище (укриття чи підвал). Засоби подачі повітря повинні забезпечувати подачу повітря із розрахунку 2 м3/г на одну людину. Нормативи на виконання робіт, що пов'язані з подачею повітря, наведені в таблицях.

Знаходження і рятування людей, що знаходяться під за­валами, розпо-чинається відразу після вводу сил в осередки ураження. Нормативи на виконання цих робіт наведені в таб­лицях.

Аварійні і відновлювальні роботи на комунальних та енергетичних мережах включають роботи, які спрямовані:

- на системах водозабезпечення - знаходження колодязів (камер), їх відко-пуванню і відключенню вводів в будинки або часток мережі;

- на мережах каналізації - на запобігання загрози за­топлення об'єктів, відводу в безпечні місця стічних вод, що витікають на поверхню землі, устрою перепусків в обхід зруй­нованих часток мереж;

- мережах теплозабезпечення - знаходження і відкриван­ня оглядових колодязів і камер близько розташованих біля теплоелектростанцій або котельних та відключення мереж теплозабезпечення;

- на системах газозабезпечення - відключення подавання га­зу шляхом закриття засувів на магістральних та газорозподільних магістралях і газгольдерах.;

- на системах електрозабезпечення - відключення розподі­льчих сітей або окремих дільниць мереж електрозабезпечення.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області

Навчально методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності луганської області.. курси підвищення кваліфікації керівних кадрів.. опорний конспект лекцій до навчального модуля..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Створення ФЗС

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Організація збору інформації та обмін нею у сфері ЦЗ, забезпечення своєчасного оповіщення та інформування про загрозу і виникнення НС
Тема заняття: Організація інформування та оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації. Навчальні питання : 1. Нормативно-правова

Та оповіщення в надзвичайних ситуаціях"
Це Положення визначає порядок: - оповіщення керівного складу центральних і місцевих органів виконавчої влади та відповідних органів ЦО; - забезпечення зв'язку для цен

Телевізійний зв’язок
    Основні завдання і вимоги щодо систем інформування та оповіщення:  

Третє питання

Навчальні питання
1.Мережа спостереження та лабораторного контролю. Мета, завдання: - передача органам управління цивільного захисту (ЦЗ) і населенню сигналів оповіщення про загрозу надзвичайних си

Контроль за якістю продуктів харчування
Основні принципи державної політики щодо забезпечення якості та безпеки продуктів харчування та харчової сировини: - пріоритетність збереження та зміцнення здоров’я людини, визнання його п

Контроль за якістю питної води
Нормування змісту шкідливих домішок у воді є основою забезпечення здоров’я населення. Склад води для споживчого використання повинен відповідати вимогам ДСТУ «Вода питна»: сухий залишок не повинен

Перелік
Закладів, які здійснюють спостереження та лабораторний контроль на території Луганської області у повсякденній діяльності: 1. Обласна санітарно-епідеміологічна станція – головна – 1

Укриття населення в захисних спорудах та інженерний захист населення і територій при надзвичайних ситуаціях
Навчальні питання : 1. Укриття у захисних спорудах. 2. Інженерний захист територій. 3. Інженерно-технічні заходи ЦЗ. Л

Стаття 10. Укриття в захисних спорудах (ЗС)
Укриттю в ЗС, у разі необхідності, підлягає населення відповідно до його належності до груп (працююча зміна, населення яке проживає в небезпечних зонах). Створення фонду ЗС: - ком

Сховища
За призначенням у сховищах передбачаються основні і допоміжні приміщення. До основних приміщень відносяться : - приміщення для осіб, що укриваються; - пункти управління;

Створення та використання фонду ЗСЦЗ (ЦО) у мирний час
ЗСЦЗ (ЦО) – інженерні споруди, які призначені для захисту (укриття) населення від засобів масового ураження в особливий період та від дії факторів ураження НС у мирний час. Сховища

Органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адміністрації підприємств та організацій щодо створення та використання ФЗС
КМУ – визначає державну політику щодо створення та використання ФЗС, щорічно затверджує перелік ЗС, які необхіднобудувати за державні кошти, категорії населення які підлягають укриттю у ЗС.

Норми стійкості інструмента і обладнання до небезпечних і хімічно активним речовинам
З урахуванням коефіцієнту забезпечення захисту при пере­більшені ГДК в 100 раз встановлені наступні вимоги до стій­кості: • концентрація хлору 0,2 г/м3; • концентрація

Загальні питання з евакуації
Евакуація -комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів (місць), зон можли-вого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечн

Розосередження
Робітники та службовці підприємств, які продовжують у воєнний час виробничу діяльність у містах і небезпечних районах, після вивезення і розміщення в позаміській зоні, позмінне виїжджають у міста і

Евакуаційні органи
Для планування, підготовки та проведення евакуації, приймання і розміщення населення (працівників) за рішенням керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря

Організаційна структура ЕК району
   

Планування, організація проведення і забезпечення евакуаційних заходів
У плані евакуації населення (працівників) зазначаються: - висновки з оцінки обстановки; - порядок оповіщення населення (працівників) про початок евакуації; - кількість на

Організація в Україні екстреної медичної допомоги
Вітчизняний і міжнародний досвід свідчить, що може скластися ситуація, за якої виникає потреба у наданні невідкладної медичної допомоги значній кількості постраждалих у короткий проміжок часу.

Способи і засоби обеззаражування території і споруд
Заражені радіоактивними і хімічними речовинами і бакте­ріальними засобами місцевість і споруди на протязі довгого терміну будуть служити джерелами ураження людей, заражен­ня техніки і транспорту.

Способи і засоби обеззаражування засобів захисту, одягу і взуття
Дезактивація одягу, взуття і індивідуальних засобів за­хисту проводиться вибиванням і витрушуванням, миттям або протиранням (прогумованих і кожних виробів) водяними роз­чинами миюч

Захист сільськогосподарської продукції
Для захисту сільськогосподарської продукції і фуражу ви­користовують герметичні складські приміщення, різну тару та матеріали для укриття. В герметичных складах штабеля з запа­сами сільськогосподар

Сутність, завдання і принципи управління заходами і діями сил ЦЗ
Сутність управління ЦЗ полягає в постійній організуючій діяльності органів управління, служб ЦЗ, спрямованої на: - всебічну підготовку і своєчасне здійснення заходів щодо захисту населення

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги