рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Контрольні запитання

Контрольні запитання - раздел Философия, Філософія права • Що Таке Правова Антропологія? 4 У Чому Полягає Відмінніс...

Що таке правова антропологія?

4 У чому полягає відмінність між соціологічним та ан­тропологічним підходами до особистості та її цін­ностей?

У чому полягає особистісна цінність права?

В якому розумінні права людини є виразом особистіс-ної цінності права?

Як реалізується особистісна цінність права у правовій

державі?

 

1 Див.: Копєйчихов В. В. Момент істини. Питання конституційного протесту в Україні // Наук. вісн. Укр. акад. внутр. справ. — 1996. — № 1. — С. 15.

Розділ VI

Правова епістемологія: істина у правотворчості та правозастосуванні

§ 1. Загальна характеристика правової епістемології. Категорія істини як центральна категорія правової епістемології

Правова епістемологія — складова філософії права, яка вивчає пізнавальні процеси у функці­онуванні права як засобу самоуправління суспільства, рег­ламентації його саморозвитку. Вона досліджує процес ви­вчення правового аспекту буття суспільства як системи, що самоорганізується, та людини в їхній єдності, себто право­ву реальність, і відображення результатів її вивчення в юридичних положеннях. Правова епістемологія інакше на­зивається правовою гносеологією, або теорією пізнання.

Розглядувана складова філософії права має свою сис­тему категорій. Центральне місце в ній посідає категорія істини. Щоби глибше її зрозуміти, слід звернутися до її генезису в історії філософії.

Проблема істини була предметом ретельного дослі­дження ще у Стародавній Греції. Платону належить така характеристика істини: "... той, хто говорить про речі від­повідно до того, якими вони є, говорить істину, той же, хто говорить про них інакше, — помиляється..."1. Слід підкрес­лити, що тут істина розглядається як характеристика го­воріння (речення), а не висловлювання. За часів Платона поняття про істину привертало увагу радше під кутом зору юридичної та політичної практики, під кутом зору мистец­тва дискутувати, сперечатися, ораторської практики.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Філософія права

методологічної культури а отже і ефективності профе сійної діяльності.. філософія права це моральний осередок законодав ства Історія свідчить про те що розвиток проблеми пра вової..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Контрольні запитання

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Філософія права
Навчальний посібник За загальною редакцією М.В. КОСТИЦЬКОГО, доктора юридичних наук, професора; Б.Ф. ЧМІЛЯ, кандидата філософських наук, доцента

І юридичного інституту
І5ВК 966-7784-06-1 © Колектив авторів, 2000 © Юрінком Інтер, 2000 Передмова Формування нової правової реальності, поступове звільнення її від ідеологічних міфів і догм по

Контрольні запитання
ф Що таке світогляд? ф Які основні риси філософії? ф Які основні риси права? ф Які основні загальнолюдські цінності? ф Які проблем

Контрольні запитання
В чому полягають особливості предмета, методології та основних проблем філософії права? Розкрийте науковий та методологічний характер фі­лософії права. Чому виникає необхідність

Контрольні запитання
• Які вихідні положення філософсько-правових теорій позитивізму? • Які сутнісні особливості яіберально-індивідуаяісти-чного розуміння права і свобод особи? 4 На о

Платт. Сочинения
Цю позицію прийняв і Арістотель, щоправда, дещо змістивши акцент. У трактаті "Топіка" він аналізував мето­дику побудови софізмів, із допомогою яких можна пере­могти опонента в дискусії, а

Контрольні запитання
ф Що таке правова епістемологія? ф Які пізнавальні процеси мають місце у праві? ф Які Ви можете назвати основні етапи правового піз­нання? ф Які В

Розділ V
Особистість і право (правова антропологія). Гуманістична природа права § 1. Правова антропологія як галузь філософії права. Соціологічний та антропологічний підходи до особ

Філософія права
Навчальний посібник Юрінком Інтер — редакція наукової та навчальної літератури Відповідальна за випуск ТА. Яскажук Редактор Г.В. Латник

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги