рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Тести до теми

Тести до теми - раздел Философия, Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, релігієзнавство І Рівень 1. «Слово Про Закон І Благодать» Іларіона Київськ...

І РІВЕНЬ

1. «Слово про Закон і Благодать» Іларіона Київського. Автор розуміє «благодать» як:

а)засадниче поняття християнського віровчення, яке було покладене в основу Нового Заповіту та Біблії

б) особливе послання людству

в) можливість спокутування власних гріхів, очищення від «скверни сьогоденної»

г) всі варіанти можна долучити до поняття «благодать»

Відповідь «г»

2. Володимир Мономах «Повчання». Головною ідеєю твору є:

а) ідея утвердження справжнього князівського правління, яке повністю відповідало і захищало б інтереси Київської Русі.

б) ідея жорсткого централізованого правління князя, не звертаючи уваги на загальні принципи суспільного примирення

в) ідея власного матеріального збагачення та добробуту князів

г) немає правильної відповіді

Відповідь «а»

3. «Моління» Данила Заточеника звеличує у людині:

а)розум

б) багатство

в)красу

г)немає правильної відповіді

Відповідь «а»

4 .Г.С.Сковорода створив концепцію

а) «трьох світів»

б) «двох світів»

в)»чотирьох світів»

г) немає правильної відповіді

Відповідь «а»

5.Який орган має людина, котрий є ключем до розв’язання таємниць, а не користуючись ним, перетворюється на «опудало»:

а) очі

б) серце

в) руки

г) немає правильної відповіді

Відповідь «в»

1. Ідея «сродної праці» у Г.С.Сковороди це:

а)нахил до певного виду діяльності, що враховує природні здібності людини

б)бажання виконати роботу з насолодою, прагнення до творчих пошуків

в) праця без примусу, до якої «лежить серце»

г)всі варіанти підходять

Відповідь «г»

2. У розвиток Кирило-Мефодієвського товариства значний внесок зробили:

а)М.І.Костомаров, П.О.Куліш, Т.Г.Шевченко

б) М.І.Костомаров, І.Я.Франко Т.Г.Шевченко

в) М.І.Костомаров, П.О.Куліш, Г.Артемовський

Відповідь «а»

3. М.Костомаров та його філософська праця «Дві руські народності» побудована на порівнянні двох народностей, а саме:

а)росіян та білорусів

б)росіян та поляків

в)росіян та українців

г)немає правильної відповіді

Відповідь «в»

9 .П.Куліш. Провідна ідея його «внутрішньої людини» «Внутрішня людина» - це:

а)людина, яка замкнена, людина занурена у власні проблеми

б)духовно-збідніла, обмежена особистість

в)людина, що прислуховується до власного серця, духовно збагачена людина

г)немає правильної відповіді

Відповідь «в»

10 .Т.Г.Шевченко виступав за:

а)дружні стосунки з братніми народами, за визволення українського народу, проповідував принципи рівності

б) виступав за домінування національної ідеї на історичному тлі

в)за підкорення українського народу іншим народам, сильнішим і розвинутим

г)немає правильної відповіді

Відповідь «а»

ІІ РІВЕНЬ

9. Що таке «макрокосм» у філософських поглядах Г.С.Сковороди?

10. Що таке «мікрокосм» у філософських поглядах Г.С.Сковороди, з чого він складається?

11. У чому полягає значення символічного світу Біблії для людини, на думку Г.С.Сковороди?

ІІІ Рівень

1. Дайте порівняльну характеристику двом народам (росіянам та українцям) за твором М.Костомарова «Дві руські народності»

2. Визначте провідні філософські погляди у творчості давньоруських книжників.


Тестові завдання

проміжний контроль № 1.

Варіант № 1.

І РіВЕНЬ.

1. Першим термін «філософ» вжив:|зміст,рація|

а) Піфагор|відбивати| |товариства|;

б) Фалес;

в) Сократ.

2. Теорія пізнання це:

а) Аксіологія;

б) Онтологія;

в) Гносеологія.

3. Людин-подорожній це:

а) Homo ludens;

б) Homo faber;

в) Homo viator.

4. Вихід за межі світу це:

а) трансценденція;

б) екзистенція;

в) логіка.

5. Філософія є:

а) любов’ю до мудрості;

б) мудрістю та розумінням;

в) релігійним культом.

6. До функцій філософії належать:

а) творити добро;

б) створювати нове;

в) пізнавати істину.

7. Філософський метод інтерпретації це:

а) діалектика;

б) герменевтика;

в) феноменологія.

8. «Пізнай себе» сказав:

а) Гайдеггер;

б) Маркс;

в) Сократ.

9. Яка з функцій філософії виконує критичне призначення?

а) рефлективна;

б) людинотворча;

в) методологічна.

10. Категорія це:

а) вид знання;

б) відображення дійсного;

в) передбачення майбутнього.

ІІ рівень:

1) Розкрийте сутність кожної з функцій філософії.

2) Головне питання філософії – спільне та відмінне.

3) Свобода та відповідальність – особливості людського становища в світі.

ІІІ рівень:

1) Розкрийте особливості філософського типу мислення на відміну від інших способів теоретичного знання.

2) Зробіть порівняльний аналіз різних типів відношень людина-світ.

Варіант № 2.

І рівень

1. Що є характерною рисою західної цивілізації:

а) Наявність єдиного духовного канону життя, якому підпорядковані всі основні сфери;

б) Відносна автономність різних сфер суспільного життя;

в) Відданість новаціям, цінування нового, орієнтація на майбутнє;

г) Домінування індивідуального над загальним;

д) Відданість традиціям, цінування старого, освяченого віками, орієнтація на минуле;

е) Самозаглиблення, прагнення віддатись природному ходу речей;

ж) Домінування цілого індивідуальним;

з) Раціональне, аналітичне, логічно послідовне мислення;

и) Образний, притчовий, афористичний стиль мислення;

к) Активізм, прагнення змінювати дійсність.

2. Виберіть характерні риси східної цивілізації:

а) Наявність єдиного духовного канону життя, якому підпорядковані всі основні сфери;

б) Відносна автономність різних сфер суспільного життя;

в) Відданість новаціям, цінування нового, орієнтація на майбутнє;

г) Домінування індивідуального над загальним;

д) Відданість традиціям, цінування старого, освяченого віками, орієнтація на минуле;

е) Самозаглиблення, прагнення віддатись природному ходу речей;

ж) Домінування цілого індивідуальним;

з) Раціональне, аналітичне, логічно послідовне мислення;

и) Образний, притчовий, афористичний стиль мислення;

к) Активізм, прагнення змінювати дійсність.

3. Відмітьте найперші джерела філософської думки Стародавньої Індії:

а) Веди; б) Пятикнижжя; в) Дао-де-дзин.

4. Які джерела є найпершими джерела філософської думки Стародавнього Китаю:

а) Веди; б) Пятикнижжя; в) Дао-де-дзин.

5. «Карма» це:

а) стан вічного щастя і блаженства, якого можуть досягнути ті душі, які у своїх життєвих втіленнях запобігли злу;

б) закон універсального причинного зв’язку, згідно з яким все, що здійснює душа під час її актуального існування у певному тілі, становить її життєвий контекст: нічого не губиться, нічого не зникає, тому все погане і все добре впливає на долю душі в її подальших втіленнях;

в) уявлення про світ єдиний духовно-інтелектуальний початок світу;

г) індивідуальні, конкретні виявлення брахмана;

д) уявлення про переселення душі з тіла в інше при його смерті.

6. «Сансара» це:

а) стан вічного щастя і блаженства, якого можуть досягнути ті душі, які у своїх життєвих втіленнях запобігли злу;

б) закон універсального причинного зв’язку, згідно з яким все, що здійснює душа під час її актуального існування у певному тілі, становить її життєвий контекст: нічого не губиться, нічого не зникає, тому все погане і все добре впливає на долю душі в її подальших втіленнях;

в) уявлення про світ єдиний духовно-інтелектуальний початок світу;

г) індивідуальні, конкретні виявлення брахмана;

д) уявлення про переселення душі з тіла в інше при його смерті.

7. «Мокша» це:

а) стан вічного щастя і блаженства, якого можуть досягнути ті душі, які у своїх життєвих втіленнях запобігли злу;

б) закон універсального причинного зв’язку, згідно з яким все, що здійснює душа під час її актуального існування у певному тілі, становить її життєвий контекст: нічого не губиться, нічого не зникає, тому все погане і все добре впливає на долю душі в її подальших втіленнях;

в) уявлення про світ єдиний духовно-інтелектуальний початок світу;

г) індивідуальні, конкретні виявлення брахмана;

д) уявлення про переселення душі з тіла в інше при його смерті.

8. «Брахман» це:

а) стан вічного щастя і блаженства, якого можуть досягнути ті душі, які у своїх життєвих втіленнях запобігли злу;

б) закон універсального причинного зв’язку, згідно з яким все, що здійснює душа під час її актуального існування у певному тілі, становить її життєвий контекст: нічого не губиться, нічого не зникає, тому все погане і все добре впливає на долю душі в її подальших втіленнях;

в) уявлення про світ єдиний духовно-інтелектуальний початок світу;

г) індивідуальні, конкретні виявлення брахмана;

д) уявлення про переселення душі з тіла в інше при його смерті.

9. «Атман» це:

а) стан вічного щастя і блаженства, якого можуть досягнути ті душі, які у своїх життєвих втіленнях запобігли злу;

б) закон універсального причинного зв’язку, згідно з яким все, що здійснює душа під час її актуального існування у певному тілі, становить її життєвий контекст: нічого не губиться, нічого не зникає, тому все погане і все добре впливає на долю душі в її подальших втіленнях;

в) уявлення про світ єдиний духовно-інтелектуальний початок світу;

г) індивідуальні, конкретні виявлення брахмана;

д) уявлення про переселення душі з тіла в інше при його смерті.

10. «Дао» це:

а) уявлення про світ єдиний духовно-інтелектуальний початок світу;

б) індивідуальні, конкретні виявлення брахмана;

в) уявлення про переселення душі з тіла в інше при його смерті;

г) закон буття, початок Космосу.

ІІ рівень

1. Поясніть сучасне значення ідейних надбань давньосхідної філософії.

2. Окресліть основні світоглядні ідеї «Вед» як духовного канону Стародавньої Індії.

3. Охарактеризуйте основні ідеї та ідейні здобутки провідних філософських шкіл Стародавньої Індії.

4. Охарактеризуйте основні ідеї та ідейні здобутки провідних філософських шкіл Стародавнього Китаю.

5. Окресліть світоглядні ідеї давньокитайського «Пятикнижжя».

 

ІІІ рівень

1. Порівняйте основні характеристики цивілізацій східного та західного типів, визначте місце України у співвідношенні цих цивілізацій.

2. Чим би ви пояснили той факт, що представники давньоіндійської філософії акцентували увагу на окремій особі й не торкались проблем удосконалення соціальної сфери.

3. Які принципові відмінності між найвпливовішими течіями давньокитайської філософії, конфуціанством і даосизмом.

Варіант № 3.

І РІВЕНЬ

1. Апорія – це:

а) представниця елейської школи; в) філософія Зенона;

б) грецький культурний центр; г) безвихідне положення.

2. Діалектика – це філософське вчення про:

а) вічність буття; в)загальну зміну;

б) походження світу; г) вічну незмінність.

3. Положення, в силу якого все в світі відносно є:

а) суб’єктивізмом; в) релятивізмом;

б) скептицизмом; г) агностицизмом.

4. Майевтика – це:

а) богиня філософі; в) різновид філософі;

б) вчення Сократа; г) філософський метод.

5. Філософія Сократа є по перевазі:

а) космологією; в) антропологією;

б) гносеологією; г) есхатологією.

6. Схоластика – це:

а) напрямок у древній філософії;

б) філософська діяльність батьків церкви;

в) синтез релігії та філософії;

г) заперечення ролі філософії.

7. Універсалії після речей як поняття розуму:

а) крайнього розуму; в) помірного реалізму;

б) крайнього номіналізму; г) помірного номіналізму.

8. «Вірую, щоб розуміти» - це положення:

а) патристики; в) схоластики;

б) містики; г) силогістики.

9. Ідея про те, що видиме нами почасти або повністю не збігається зі справжньою реальністю, належить:

а) Платону; в) Геракліту;

б) Парменіду; г) Демокріту.

10. У середні віки філософія по відношенню до теології вважалася:

а) матір’ю; в) господою;

б) сестрою; г) служанкою.

ІІ РІВЕНЬ

1. Позначте основні напрями розвитку ідей в античній натурфілософії?

2. Поясніть значення філософських ідей Піфагора

3. Що зближує Августина і Платона і що їх роз’єднує?

ІІІ РІВЕНЬ

1. Проаналізуйте історичне значення філософії Сократа?

2. Які риси середньовічної філософії зберегли свою актуальність? Аргументуйте відповідь.

 

Варіант № 4.

І рівень.

1. Теза “Знання - сила” належить:

а) Ф.Бекону;

б) Р.Декарту;

в) Ім. Канту.

2. ”Чистою дошкою” Дж. Локк називав:

а) суспільство;

б) людське тіло;

в) людську душу;

г) космічний розум.

3. Який напрямок був розвинений у філософії Дж. Бруно:

а) пантеїзм;

б) волюнтаризм;

в) панлогізм;

г) томізм.

4. Який напрямок був розвинений у філософії Р.Декарта:

а) скептицизм;

б) раціоналізм;

в) позитивізм.

5. Який напрямок був розвинений у філософії Ф.Бекона:

а) емпіризм;

б) екзистенціалізм;

в) позитивізм.

6. Що є більш характерним для раціоналізму:

а) передбачуваність;

б) розумність;

в) чуттєвість.

7. Що є більш характерним для емпіризму:

а) інтуїція;

б) мудрість;

в) досвід;

г) віра.

8. Основою теорії пізнання кого з філософів є:

а) бути - значить сприйматися;

б) на все воля божа;

в) мислю, отже існую.

9. Спіноза вважав, що існувало субстанцій:

а) 1;

б) 2;

в) безліч.

10. Філософська теза, яка належала Т.Гоббсу:

а) пізнай себе самого;

б) свобода – усвідомлена необхідність;

в) людина людині вовк.

ІІ рівень.

1. Дослідіть трансформацію ідеї Бога у епоху Відродження.

2. Проаналізуйте основні переваги і недоліки індуктивного методу, розробленного Ф.Беконом та дедуктивного методу, якого дотримувався Р.Декарт.

3. Поміркуйте, чи можливо й яким чином у процесі пізнання позбавитися від основних ідолів, які, згідно Ф.Бекона, заважають людині адекватно пізнавати.

 

ІІІ рівень.

1. Доведіть, чому в епоху Нового часу саме гносеологічна проблематика стає основною філософською проблематикою.

2. Проаналізуйте, чому є актуальною проблема субстанцій, розроблена у Новий час, навіть для ХХІ ст.

Варіант № 5.

І рівень

1. Хто із давньоруських книжників є автором «Повісті временних літ»?

а )літописець Нестор,

б) Феодосій Печерський,

в) Володимир Мономах

відповідь – «а»

2. Які аспекти увійшли до твору «Статут» В. Мономаха?

а) законодавчі акти, б) вірші, в) оповідання

відповідь – «а»

3. Про яку вищу цінність згадується у творі Д. Заточеника «Моління»

а) сила, б) розум, в) чесність

відповідь «б»

4. Скільки світів існує на думку Г.С. Сковороди

а) три, б) чотири, в) п’ять

відповідь «а»

5. Яка провідна теза у філософські концепції Г.С. Сковороди

а) «пізнай себе», б) «пізнай інших», в) «пізнай світ»

відповідь «а»

6 .Які дві народності порівнює М.Костомаров у своєму творі «Дві руські народності»

а) росіяни та українці, б) росіяни та німці, в) росіяни та білоруси

Відповідь «а»

7. Згадайте основне питання «Повісті временних літ»

а) «Откуда єсть і пошла земля руськая»?;

б) «Откуда єсть і пошлі люди руськіє»?;

в) «Хто живе на землі руській»?

відповідь «а»

1. Згадайте, проти чого виступав у своїх творах Т.Г.Шевченко?

а) проти соціальної нерівності та безправності українського народу;

б) проти церкви і Бога, в) проти Росії

відповідь «а»

2. Скільки існує натур у філософії Г.С.Сковороди?

а) дві; б) три; в) чотири;

відповідь «а»

3. У якого князя Лука Жидята був книжником ?

а) у Ярослава Мудрого;

б) князя Володимира;

в) князя Ігоря.

відповідь «а»

ІІ рівень

1. Із скількох частин і яких саме, на думку В.Мономаха, складається людська душа

а) з трьох: словесної, лютої, бажаної;

б) з двох: словесної, бажаної;

в) є цілісною, розподіл відсутній.

відповідь «а»

2. Як пояснює Ф. Печерський у своєму творі «Поученіє про кари Божі» взаємозв’язок церковної влади зі світською

а) церква домінує над світською владою і над інтересами;

б) повинні бути стосунки рівноправними між церквою та світською владою;

в) світська влада повинна відділитися, а контролювати її повинна влада церковна.

Відповідь «в»

3. Завдяки чому людина здатна, на думку Куліша, спілкуватися з Богом

а) завдяки розуму;

б) завдяки молитві;

в) завдяки серцю

відповідь «в»

ІІІ. Рівень

1. Проаналізуйте відмінності між українським та російським народами на основі твору М.Костомарова «Дві руські народності»

Відповідь:

2. З’ясуйте поняття «сродної» та «несродної» праці у філософській концепції Г.С. Сковороди.

Варіант № 6

І РІВЕНЬ

1. Німецьку класичну філософію сформували:

а) О. Конт, Дж. Мілль та Г. Спенсер;

б) А. Шопенгауер, Ф. Ніцше;

в) І. Кант, І. Фіхте, Ф. Шеллінг, Г.-В.-Ф. Гегель.

2. “Річчю у собі” І. Кант називав:

а) те, що за межами суб’єкта;

б) несвідоме;

в) природу.

3. Який метод був розвинений у філософії Г.-В.-Ф. Гегеля:

а) індуктивний;

б) дедуктивний;

в) діалектичний.

4. Який напрямок був розвинений у філософії Л.Фейербаха:

а) нігілізм;

б) позитивізм;

в) антропологізм.

5. Згідно з К. Марксом, життя суспільства ґрунтується на:

а) ідеях та ідеалах Розуму;

б) матеріальному виробництві;

в) класовій боротьбі.

6. “Коперниканський переворот” у філософії здійснив:

а) Р. Декарт;

б) Г.-В.-Ф. Гегель;

в) І. Кант.

7. Згідно з Гегелем, абсолютний дух представлено:

а) філософією, політикою, релігією;

б) релігією, міфологією, мистецтвом;

в) мистецтвом, релігією, філософією.

8. Стрижнем соціальної філософії К. Маркса є концепція:

а) волі до влади;

б) базису і надбудови;

в) природного права.

9. Центральним поняттям класичної філософії виступає:

а) Бог;

б) Воля;

в) Розум.

10. Який зі вказаних напрямків є найближчим до класичної філософії:

а) філософія життя;

б) феноменологія;

в) екзистенціалізм.

ІІ РІВЕНЬ

4. Розкрийте зміст категоричного імперативу І.Канта.

5. Розкрийте зміст законів діалектики Г.-В.-Ф. Гегеля.

6. Прокоментуйте зміщення центру дослідження від об’єкта до суб’єкта здійснене німецькою класичною філософією.

ІІІ РІВЕНЬ

3. Яку роль відіграла класична філософія в історії науки та людства?

4. Поміркуйте, чи є актуальною класична філософія у наш час. Вкажіть можливі перспективи розвитку класичного знання у майбутньому.

 

Варіант № 7

І РІВЕНЬ

1. Який напрямок був розвинений у філософії О.Конта:

а) аналітична філософія;

б) прагматизм;

в) позитивізм.

2. Який напрямок був розвинений у філософії А.Шопенгауера:

а) історичний матеріалізм;

б) волюнтаризм;

в) неопозитивізм.

3. “Волею до влади” Ф. Ніцше називав:

а) Бога;

б) суспільство;

в) людину.

4. Екзистенція це:

а) конкретне буття;

б) небуття;

в) буття у світі.

5. Теза “Ми – це наші бажання” належить:

а) К. Попперу;

б) З. Фрейду;

в) К. Марксу.

6. Згідно з М. Гайдеггером, “храмом буття” є:

а) міф;

б) церква;

в) мова.

7. Архетипи це:

а) загальні поняття;

б) первинні схеми образів фантазії;

в) апріорні форми споглядання.

8. Ствердження абсурдності людського існування є характерним для:

а) прагматизму;

б) структуралізму;

в) екзистенціалізму.

9. Ідея надлюдини належить:

а) М. Гайдеггеру;

б) Ф. Ніцше;

в) К. Марксу.

10. Екзистенціалізм поділяють на:

а) критичний та докритичний;

б) реалістичний та романтичний;

в) релігійний та атеїстичний.

ІІ РІВЕНЬ

4. Прокоментуйте тезу Ф. Ніцше “Бог помер”.

5. У чому полягає сутність феноменологічної редукції Е. Гуссерля?

6. Прокоментуйте тріаду встановлену З. Фрейдом “дикун – дитина - божевільний”.

ІІІ РІВЕНЬ

3. У чому полягає відмінність некласичної філософії від класичної?

4. Поміркуйте, чи є актуальною некласична філософія у наш час. Вкажіть можливі перспективи розвитку некласичного знання у майбутньому.


Змістовий модуль ІІ.

Філософське розуміння світу, людини та суспільства.

Тема 6. Філософське вчення про буття (онтологія)

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, релігієзнавство

Університет сучасних знань.. Слов янський державний педагогічний університет.. Кредитно модульний курс з філософії філософія логіка релігієзнавство..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тести до теми

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Гриф надано
Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/18-Г-1445 від 18.06.08. Авторський колектив: Мозговий Л.І., Бичко І.В.,

Передмова
Духовна культура України на зламі тисячоліть переживає значні зміни, які відображають фундаментальні зрушення в суспільному житті. Навчальний посібник «Кредитно-модульний курс з філософії: філософі

Даосизм
Даосизм — філософське вчення, згідно з яким природа і життя людей підпорядковані загальному божественному законові дао. Засновником даосизму — другої за значенням течії у філ

Енеза науки
2. Наукове пізнання, його специфіка й побудова. 3. Методологія наукового пізнання. 1. Наука – складний багатогранний феномен, як

Мал. 3.
Некласична наука кінця ХІХ – ХХ століття революційно змінила уявлення про час. Теорія відносності, теорія термодинаміки спростували класичну картину світу, побачивши час нелінійним, дискретним, зал

Загальна характеристика понять
За давньою усталеною традицією людство виділяє два основні джерела знання та пізнавального процесу: відчуття (або чуття) та мислення. Але їхня взаємодія у процесі пізнання вияв

Визначення понять
Визначенням,або дефініцією,називається логічна операція, що розкриває зміст поняття. Наприклад: «Студент – людина, яка навчається уВНЗ або технікумі». Поняття, змі

Загальна характеристика судження
Судження — це форма мислення, у якій щось стверджується чи заперечується в існуванні предметів або виражається зв'язок між предметом та його властивостями чи відношення між предмет

Загальна характеристика умовиводу
Умовивід — це форма мислення, у якій з одного чи кількох іс­тинних суджень на основі певних правил виводу виводять нове судження. Структура кожного

Римо- католицька церква (РКЦ)
Римо-католицька церква- друга за чисельністю парафій Католицька Церква в Україні; до неї належать католики латинського обряду. Україна від початків своєї християнізації зазнала впливу і Візантійськ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги