рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок лінії зв‘язку між радіодавачем та системою збору інформації

Розрахунок лінії зв‘язку між радіодавачем та системою збору інформації - Курсовой Проект, раздел Образование, До самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни Проектування пристроїв систем технічного   У Основу Розрахунку Енергетики Сигнала Та Завади Треба Поклас...

 

У основу розрахунку енергетики сигнала та завади треба покласти модель, що використовує рівняння передачі

 

,

 

де – потужність сигнала на вході приймача (дБ);

– потужність передавача (дБ);

, – відповідно: коефіцієнти підсилення антен передавача та приймача (дБ);

– параметр, що характеризує втрати електромагнітної енергії між передавачем та приймачем системи безпроводової передачі інформації (дБ);

, – втрати у фідерному тракті відповідно передавача та приймача (дБ).

У загальному випадку складається з двох частин

 

,

 

де – загасання у вільному просторі;

– додаткові втрати сигнала за рахунок інших механізмів поширення радіохвиль: дифракції, відбиття хвилі від землі та ін.

Втрати у вільному просторі

 

,

 

де – довжина радіотраси між передавальною та приймальною антенами;

– довжина хвилі.

Додаткові втрати сигналу визначаються виходячи з умов середовища поширення даного сигнала. Для кожної умови розміщення системи радіозв‘язку використовується свої технічні рішення. Студент повинен отримати від викладача детальну інформацію про розташування антен радіодавача і системи збору інформації, та відповідно до неї врахувати можливі втрати сигнала. Так, наприклад, в умовах використання радіозв‘язку у приміщеннях параметр додаткового загасання енергії сигнала може визначатись наступним рівнянням:

 

,

 

де – додаткове загасання радіохвиль, що викликано впливом стін та перекриттям поверхів;

– додаткові втрати енергії сигнала при заповненні простору різними предметами;

– випадкова компонента загасання;

– додаткові втрати за рахунок нелінійних спотворень у тракті приймача;

– втрати за рахунок частотного неспівпадіння завади та робочої смуги пропускання приймача. Будемо рахувати, що ці втрати відсутні.

визначається як:

 

,

 

де ;

– висота кожного поверха, м;

, – висоти передавальної та приймальної антен, м;

– довжина кімнати;

– втрати за рахунок міжповерхового перекриття;

– втрати за рахунок впливу стін;

– емпірічний параметр;

– несуча частота, МГц;

– довжина радіотраси, км.

Зазвичай для стін береться дБ та , а для міжповерхового перекриття дБ та .

Параметр , що характеризує додаткові втрати енергії сигнала при заповненні простору різноманітними предметами, вводиться, коли умови поширення такі, що у навколишньому середовищі досить багато різноманітних об‘єктів, що перевипромінюють чи поглинають електромагнітну енергію сигналів:

,

 

де – коефіцієнт погоного загасання, що враховує заповнення простору різними предметами. Для майже порожнього простору дБ/м, для переповненого простору дБ/м.

Випадкова компонента додаткового загасання

 

,

 

де , – відображають відповідно: повільні та швидкі випадкові завмирання.

У нашому випадку швидкими завмираннями звичайно зневажають, бо вони характерні для досить протяжних, коли км, переважно закритих чи напівзакритих радіотрас. Тобто .

Причиною, що породжує випадкову зміну рівня сигнала, є різноманітні переміщення людей та предметів, переміщення транспортних одиниць та ін., відбитий сигнал від котрих приходить у точку прийома з випадковою фазою та (чи) з випадковою фазою і амплітудою. Квазіперіод цих завмирань становить секунди та більш довгі часові відрізки. Повільні завмирання становлять 10-16 дБ. Повільні завмирання зі значно більшими квазіперіодами (години) могуть бути результатом впливу атмосферних факторів, які теж бажано врахувати [27].

Параметр рекомендовано визначати за наступною формулою

 

,

 

де – смуга пропускання приймача по радіочастоті;

– ефективна ширина спектра сигналу.

В умовах використання лінії радіозв‘язку поза будівель необхідно враховувати, що основними механізмами поширення радіохвиль у загальному випадку є: дифракція, рефракція, розповсюдження у вільному просторі та уздовж земної поверхні, перевідбиття від різноманітних поверхонь. Ці механізми можуть діяти разом чи у різних комбінаціях в залежності від фізико-географічних умов. Є низка рекомендацій ITU, що дозволяють враховувати різноманітні механізми поширення радіохвиль.

Незважаючи на те, що у науковій літературі питання оцінки втрат при поширенні радіохвиль розглянуто досить широко, точні методи розрахунку складні, для чого потрібен докладний аналіз профілю траси. Тому для оцінки втрат зовні будинків рекомендується використовувати спрощені методи, що враховують сукупність перерахованих механізмів поширення радіохвиль. Однією з найбільш відомих емпірічних формул, що дозволяє прогнозувати середні втрати при поширенні радіохвиль при відсутності прямої видимості, є формула Окамури-Хата [27]

 

 

де ;

;

;

;

;

, – висоти встановлення антен базової станції та абонентської станції.

Комітетом Європейського співробітництва у області науково-технічних досліджень (EURO COST) рекомендується також використовувати більш точну модифіковану модель COST 231 Hata. Згідно цієї моделі ослаблення визначається за формулою

 

,

 

де – середні втрати сигнала в залежності від умов середовища поширення радіосигнала, дБ;

– середньоквадратичне відхилення повільних завмирань, дБ;

– висота антени передавача, м;

– висота антени приймача, м;

– несуча частота радіосигналу, МГц;

– відстань між передавачем та приймачем, км.

У випадку коли відстань між приймальною та передавальною антенами становить км, середні втрати можна визначити як:

1. місто

- 150 МГц < ≤ 1500 МГц

 

;

 

- 1500 МГц < ≤ 2000 МГц

 

;

 

- 2000 МГц < ≤ 3000 МГц

 

;

 

2. приміські райони

 

;

 

3. сільська місцевість

 

;

 

4. відкритий простір

 

.

 

При цьому параметри , , , , у наведених формулах знаходяться наступним чином:

 

,

,

,

,

.

 

Вважається, що стандартне відхилення розподілене по логнормальному закону та визначається за наступними формулами:

- 0.2 км < ≤ 0.6 км

 

дБ (поширення хвиль нижче дахів будинків),

дБ (поширення хвиль вище дахів будинків);

 

- 0.6 км <

дБ.

 

При виконанні курсового проекту для розрахунку радіолінії зв‘зку між радіодавачем та базовою станцією збору інформації за наведеною методикою, оцінки втрат сигналу при його поширенні та аналізу впливу різноманітних завад на якість радіозв‘язку можна також скористатися програмою SEMCAT, яку можна взяти на кафедрі “Основ радіотехніки”.

Таким чином, після визначення початкових вимог і формування функціональної схеми радіодавача, а також розрахунку його радіолінії зв‘язку треба перейти до проектування транзисторного підсилювача потужності – одного з основних функціональних вузлів тракту передачі радіодавача.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни Проектування пристроїв систем технічного

Методичні ВказІВКИ.. до самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни.. Захисту інформації для студентів денної форми навчання за напрямами підготовки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок лінії зв‘язку між радіодавачем та системою збору інформації

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки до самостійної роботи
  1.1 Основні відомості про дисципліну “Проектування пристроїв систем технічного захисту інформації”   Нормативні дані дисципліни “Проектування

Тематичний план лекцій і самостійної роботи
  Навчальний матеріал дисципліни “Проектування пристроїв систем технічного захисту інформації” умовно можна поділити на дві основні частини: - перша частина, у якій розглядаю

Розрахунок початкового варіанту схеми
  Електричний розрахунок підсилювача провадиться на основі обраної принципової схеми та методики. У основу проектування підсилювача має бути покладена безструктурна модель транзистора

Проектування друкованої плати
  Програма Microwave Office [29], застосована у попередньому підрозділі для моделювання підсилювача потужності, дозволяє не тільки моделювати радіотехнічні пристрої ультрависокого та

Вимоги до оформлення пояснювальної записки курсового проекту
  Пояснювальна записка курсового проекту подається на перевірку викладачу у друкованому вигляді. Оформляється записка на комп‘ютері у текстовому редакторі Word з дотриманням основних

Організація проектування і захист курсового проекту
  Індивідуальні завдання на курсовий проект та зразок його оформлення наведено у Додатку Б. Кожен студент виконує той варіант завдання, який збігається з порядковим номером його прізв

Перелік посилань
1. Гарсия М. Проектирование и оценка систем физической защиты. Пер. с англ. Е.Е. Зудина, В.И. Воропаева, К.А. Костылева и др. – М.: Мир: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 386 с., ил. 2. Дж.

На курсовий проект
студентові ___________________________________________________________ (прізвище, ім‘я, по батькові) 1. Тема проекту: __Проектування радіодавача охоронної системи _________

Приклад оформлення реферату
    РЕФЕРАТ   Пояснювальна записка: сторінок – 123, ілюстрацій – 35, таблиць – 12, формул – 160, джерел – 38.   Об

Перелік стандартів, які можуть бути використані у курсовому проектуванні
Текстові документи   ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення ДСТУ 3120-95 Електротехніка.

Форма та розміри основного напису для кресленників та схем
    Навчальне видання     МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до сам

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги