рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок початкового варіанту схеми

Розрахунок початкового варіанту схеми - Курсовой Проект, раздел Образование, До самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни Проектування пристроїв систем технічного   Електричний Розрахунок Підсилювача Провадиться На Основі Обра...

 

Електричний розрахунок підсилювача провадиться на основі обраної принципової схеми та методики. У основу проектування підсилювача має бути покладена безструктурна модель транзистора [6]. Незважаючи на те, що ця модель електронного пристрою менш інформативна ніж його структурна (фізична) модель та строго справедлива лише на одній частоті, вона є більш точною, бо параметри безструктурної моделі (S параметри) можуть бути виміряні значно точніше. Це дає можливість при реальному проектуванні пристрою легко усунути вплив неточного знання параметрів транзистора та їхнього розкиду за допомогою використання підстроювальних елементів без зміни схеми. Використання такої моделі дозволить нам також провести повне проектування (моделювання з отриманням основних характеристик, підстроєння та проектування топології друкованої плати) розрахованого пристрою в одній з найпотужніших на цей час програмі проектування НВЧ пристроїв Microwave Office (дивись розділи 2.4.1 та 2.4.2). .

Отже у курсовому проекті спочатку доцільно в окремому підрозділі висвітлити питання щодо побудови схеми підсилювача в цілому: зв'язок з функціональною схемою, варіант включення нелінійного елемента, кола подачі живлення і вхідних сигналів, елементи, що блокують перемінну складову струму генератора, елементи узгодження та ін. Відзначимо, що у курсовому проекті необхідно спроектувати лінійний підсилювач.

Перед розрахунком радіоелементів встановлення відповідного режиму роботи підсилювача та його термостабілізації слід вибрати транзистор та отримати його вольт-амперні характеристики. Щоб надалі можна було провести проектування у Microwave Office, транзистор, його S параметри та вольт-амперні характеристики треба отримати з цієї програми (розділи 2.4.1). Необхідно за допомогою Інтернету або інших джерел також відшукати повну технічну документацію на знайдений активний елемент та навести її у одному з додатків пояснювальної записки, з посиланням на джерело інформації.

Слід пам‘ятати, що параметри розрахованих радіоелементів схеми необхідно округляти до стандартних значень (наприклад, для постійних резисторів згідно ГОСТ 2825-67 округляти значення згідно ряду Е6, Е12, Е24, Е48 і т.д.).

Розрахувавши елементи встановлення режиму роботи транзистора, треба за допомогою відповідних методик [6, 10] та з застосуванням отриманих S параметрів транзистора провести розрахунок основних характеристик підсилювача: стійкості, коефіцієнта підсилення, коефіціентів відбиття від входів транзистора, вхідного і вихідного опорів та ін. При необхідності треба застосувати засоби стабілізації режиму роботи транзистора та перевести його з області потенційної стійкості у область безумовної стійкості [10].

У підсилювачах потужності для отримання необхідних частотних характеристик та реалізації обраного режиму роботи крім застосування визначених джерел живлення чи радіоелементів встановлення режиму, на його вході та виході необхідно забезпечити узгодження вхідного та вихідного опору транзистора з опорами збуджуючого генератора та навантаження. Це забезпечується за допомогою вхідного та вихідного узгоджуючих кіл, що в залежності від робочих частот підсилювача будуються на реактивних елементах з зосередженими чи розподіленими параметрами та нехтовно малими втратами. Таким чином, проведення розрахунків за відповідною методикою [6, 10] дає змогу не тільки отримати вхідний та вихідний опори транзистора, а й спроектувати необхідні кола узгодження [6, 8, 9]. При цьому, для правильного проектування необхідно враховувати реактивний характер опорів транзистора.

Згідно з еквівалентною схемою вхідного кола транзистора, що наведена на рис. 2.1.а, вхідний опір визначається як

 

.

 

а) б)

Рисунок 2.1 – Еквівалентні схеми вхідного (а) та

вихідного (б) кола транзистора

 

Реактивна складова цього опору може мати як індуктивний характер (на робочій частоті, більш високій, ніж резонансна частота вхідного кола транзистора), так і ємністний характер (на робочій частоті, більш низькій, ніж резонансна частота вхідного кола транзистора). Для багатьох сучасних транзисторів середньої та великої потужності величина суттєво менша [9, 28], і в цьому випадку можна приблизно прийняти, що . Що стосується вихідного кола транзистора (рис. 2.1.а.б), то тут замість вихідного опору буває зручніше використовувати повну провідність

 

.

 

Для більшості сучасних транзисторів реактивна складова вихідної провідності має ємнісний характер .

Для завершення проектування підсилювача необхідно також розрахувати елементи кіл подачі живлення і фільтрації постійної складової сигналу [9] таким чином, щоб не порушувати роботу високочастотних кіл підсилювача.

Для підтвердження отриманих результатів розрахунку та аналізу характеристик розробленого підсилювача необхідно провести його моделювання за методикою, описаною у підрозділі 2.4.1. Необхідно отримати наступні характеристики: частотні залежності активної і реактивної частин S-параметрів транзистора; частотні залежності розрахованого та реалізованого коефіцієнта передачі потужності; коефіцієнти відбиття від входу та виходу транзистора (S11 та S22 відповідно); вхідний та вихідний опори транзистора; кола стійкості транзистора по входу і виходу. Після оптимізації розрахованих кіл узгодження транзистора за мінімумом S11 та S22 параметрів на вході і виході підсилюючого каскаду, треба розрахувати частотні характеристики наступних величин: коефіцієнтів відбиття від входу та виходу підсилювача; вихідної потужності підсилювача (при збудженні його вихідним сигналом передавального тракту); коефіцієнта передачі підсилювача; нелінійні спотворення на вході та виході підсилювача.

Конструкторську частину проекту виконують після електричного розрахунку та моделювання. Вона включає розробку друкованої плати і складального кресленника підсилювача потужності (чи підсилювача та приймальнопередавальної мікросхеми з елементами, що забезпечують її повноцінне функціонування (вимоги дивись у 2.4.2, 2.5)). Слід визначити основні розміри розрахованого вузла, обґрунтувати вибір матеріалу (наприклад, для діелектричної підкладинки мікрохвильового пристрою), коротко прокоментувати і навести у пояснювальній записці етапи і результати виконання цієї частини проекту. Розроблюючи конструкцію та їх кресленники, необхідно максимально використовувати стандартні деталі, вузли, елементи та матеріали. Вибір і позначення матеріалів мають відповідати вимогам стандартів.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни Проектування пристроїв систем технічного

Методичні ВказІВКИ.. до самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни.. Захисту інформації для студентів денної форми навчання за напрямами підготовки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок початкового варіанту схеми

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки до самостійної роботи
  1.1 Основні відомості про дисципліну “Проектування пристроїв систем технічного захисту інформації”   Нормативні дані дисципліни “Проектування

Тематичний план лекцій і самостійної роботи
  Навчальний матеріал дисципліни “Проектування пристроїв систем технічного захисту інформації” умовно можна поділити на дві основні частини: - перша частина, у якій розглядаю

Розрахунок лінії зв‘язку між радіодавачем та системою збору інформації
  У основу розрахунку енергетики сигнала та завади треба покласти модель, що використовує рівняння передачі  

Проектування друкованої плати
  Програма Microwave Office [29], застосована у попередньому підрозділі для моделювання підсилювача потужності, дозволяє не тільки моделювати радіотехнічні пристрої ультрависокого та

Вимоги до оформлення пояснювальної записки курсового проекту
  Пояснювальна записка курсового проекту подається на перевірку викладачу у друкованому вигляді. Оформляється записка на комп‘ютері у текстовому редакторі Word з дотриманням основних

Організація проектування і захист курсового проекту
  Індивідуальні завдання на курсовий проект та зразок його оформлення наведено у Додатку Б. Кожен студент виконує той варіант завдання, який збігається з порядковим номером його прізв

Перелік посилань
1. Гарсия М. Проектирование и оценка систем физической защиты. Пер. с англ. Е.Е. Зудина, В.И. Воропаева, К.А. Костылева и др. – М.: Мир: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 386 с., ил. 2. Дж.

На курсовий проект
студентові ___________________________________________________________ (прізвище, ім‘я, по батькові) 1. Тема проекту: __Проектування радіодавача охоронної системи _________

Приклад оформлення реферату
    РЕФЕРАТ   Пояснювальна записка: сторінок – 123, ілюстрацій – 35, таблиць – 12, формул – 160, джерел – 38.   Об

Перелік стандартів, які можуть бути використані у курсовому проектуванні
Текстові документи   ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення ДСТУ 3120-95 Електротехніка.

Форма та розміри основного напису для кресленників та схем
    Навчальне видання     МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до сам

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги