рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Поняття малого підприємництва

Поняття малого підприємництва - Конспект, раздел Образование, Сутність та організація Підприємницької діяльності. Економіка підприємництва. Особливості регулювання Підприємницької діяльності 2 Роль І Значення Малого Підприємництва В Ринковій Економіці  ...

2 Роль і значення малого підприємництва в ринковій економіці

 

1 Перехід до ринкових відносин об’єктивно пов’язаний зі становленням і розвитком малого підприємництва. Малий бізнес представляє собою сектор економіки, розвиток якого має вирішальне значення в перехідний до ринку період. Про роль і місце малого бізнесу у національній економіці свідчить досвід промислово розвинених країн, де на цей сектор припадає до 50 – 60 % виробництва валового внутрішнього продукту.

При вивченні цієї теми необхідно розуміти, що ефективне функціонування сектора малого бізнесу неможливе без глибокого знання теорії і практики прийняття рішень в цій галузі ринкової економіки. Це в свою чергу потребує правильного розуміння й однозначного наукового тлумачення поширених і використовуваних в цій сфері термінів (категорій), а саме: мале підприємництво, малий бізнес, мале підприємство, громадянин-підприємець. Мале підприємство – це підприємство з незначною кількістю працівників, невеликими обсягами діяльності, власник якого несе повну відповідальність за результати господарювання, самостійно приймає управлінські рішення з метою привласнення прибутку.

Відповідно до Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» суб’єктами малого підприємництва є фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб’єкти підприємницької діяльності; юридичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 000 грн. Відповідно до Закону України «Про підприємства в Україні» малі підприємства класифікуються за показником чисельності зайнятих працівників із градацією за сферами діяльності: у промисловості і будівництві — до 200 осіб; у науці і науковому обслуговуванні — до 100 осіб; у галузях виробничої сфери — до 50 осіб; у галузях невиробничої сфери — до 25 осіб; у роздрібній торгівлі — до 15 осіб.

Підприємницька діяльність сфери малого бізнесу реалізується у двох формах: індивідуальна підприємницька діяльність без утворення юридичної особи і приватне підприємство (фірма).

До переваг малого бізнесу належать:

- невелика капіталомісткість і доступність;

- оперативність на ринку (з точки зору поведінки);

- простота в організації;

- самостійність і свобода дій підприємця;

- поєднання в одній особі і власника, і працівника;

- забезпеченість конфіденційності та захищеності власної інформації;

- висока адаптованість до змінюваних умов господарювання та вимог ринку;

- відсутність бюрократизму в управлінні;

- швидка ліквідність фірми;

- поєднання професій;

- підтримання та розвиток підприємницького духу в суспільстві тощо.

До недоліків малого бізнесу належать:

- труднощі в залученні великих капіталів;

- необмежена відповідальність за боргові зобов'язання;

- недостатня ефективність менеджменту;

- невизначеність перспективи.

З’ясовуючи сутність відповідних категорій щодо малого підприємництва, особливу увагу слід приділити питанню класифікації ознак (критеріїв, параметрів) віднесення суб’єктів підприємництва до категорій “мале підприємство” і “мале підприємництво”.

 

Таблиця 7.1 - Критерії віднесення підприємств до категорії малих в зарубіжних країнах

Країна Критерії Примітка
  Великобританія 1 Оборот не більше 2,3 млн EUR. 2 Активи не більше 1,5 млн EUR. 3 Середня чисельність зайнятих до 50 осіб. Відповідно до Закону мале підприємство повинне відповідати двом із трьох критеріїв. Застосовуються також більш конкретні галузеві показники чисельності зайнятих і обороту.

Продовження таблиці 7.1

  Німеччина 1 Чисельність – не більше 500 осіб. 2 Річний обіг – не більше 500 млн EUR. Офіційне визначення малих підприємств відсутнє. Конкретні показники використовуються при різних видах і схемах підтримки.
  Європейська Спілка 1 Кількість зайнятих – не більше 50 осіб. 2 Річний обіг – менш 4 млн EUR. 3 Сума балансу – менш 2 млн EUR. Застосовуються різні критерії при наданні підтримки на рівні ЄС. У ряді випадків застосовуються національні критерії.
  Італія 1 Чисельність – менш 300 осіб. 2 Капітал – не більше 9,5 млн EUR. 3 Підприємство не є дочірнім. Критерії віднесення підприємства до категорії малого встановлюються Міністерством промисловості.
  США Якісні: 1 Керуються незалежними власниками. 2 Не займають домінуючого положення на ринку. Кількісні: 1 Чисельність зайнятих. 2 Річний оборот. Кількісні критерії встановлюються для кожної галузі у відповідності із Стандартним класифікатором.

 

Як свідчить досвід зарубіжних країн, класифікаційні критерії – це певні специфічні ознаки малих підприємств, які розрізняються і варіюють в залежності від національних та регіональних особливостей, галузевої належності та інших факторів (табл. 7.1). У світовій практиці сформувались три основних підходи до визначення категорії суб’єкта малого підприємництва, а саме: кількісний, якісний та комбінований, з якими необхідно ознайомитися при вивченні даного питання, користуючись переважно оригінальними зарубіжними та вітчизняними періодичними виданнями.

Слід звернути увагу на те, що на сьогодні відповідно Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" суб’єктами малого підприємництва є: фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб’єкти підприємницької діяльності; юридичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 000 євро.

З’ясовуючи місце та роль малого підприємництва в структурі ринкової економіки слід звернути увагу, що їх найбільше характеризують такі кількісні параметри, як кількість малих підприємств в загальній кількості підприємств, зайнятість в секторі малого бізнесу, частка у виробництві валового внутрішнього продукту (ВВП). Значення цих показників в розвинених країн свідчить про те, що даний сектор займає гідне місце порівняно з великими підприємстввми. Якщо за показником внеску до ВВП малий бізнес поступається великому, то за кількістю підприємств та чисельності зайнятих на них значно випереджає його (табл. 7.2).

 

Таблиця 7.2 -Порівняльні дані про стан розвитку малого і середнього підприємництва в деяких країнах

Країни Кількість МСП*, тис. Кількість МСП на 1 тис. населення Зайнято в МСП, млн. осіб Частка МСП у загальній кількості зайнятих, % Частка МСП у ВВП країни, %
Великобри танія 13,6 50 – 53
Німеччина 18,5 50 – 54
Італія 16,8 57 – 60
Франція 15,2 55 – 62
Країни ЄС 68,0 63 – 67
США 74,2 70,2 50 – 52
Японія 49,6 39,5 52 – 55

 

Після вивчення теми безсумнівною повинна стати думка, що становлення і динамічний розвиток малого підприємництва в Україні має вважатися одним із головних спрямувань у здійсненні трансформаційних процесів, яке зможе допомогти вирішити не тільки сучасні проблеми виходу із кризової ситуації, але й інші довгострокові завдання розвитку ринкових відносин

 

2 Визначити роль і місце малого підприємництва в Україні допоможе рисунок 7.1.

 

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЦЕ
 
ПРОВІДНИЙ СЕКТОР ТА НАЙМЕНШ БЮДЖЕТОМІСТКИЙ ЗАСІБ РИНКОВОЇ ЕКОНОМКИ
СКЛАДАЄ
ОСНОВУ ДРІБНОТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
ВПЛИВАЄ НА
ТЕМПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СТРУКТУРУ ТА ЯКІСНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ ВВП
ЗДІЙСНЮЄ
СТРУКТУРНУ ПЕРЕБУДОВУ ЕКОНОМІКИ ШВИДКУ ОКУПНІСТЬ ВИТРАТ
ЗАБЕЗПЕЧУЄ
НАСИЧЕННЯ РИНКУ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ; РЕАЛІЗАЦІЮ ІННОВАЦІЙ САМОВИЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
СТВОРЮЄ
ДОДАТКОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ ПОЖИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ КОНКУРЕНЦІЇ
ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ
ВИСОКОЮ МОБІЛЬНІСТЮ РАЦІОНАЛЬНИМИ ФОРМАМИ УПРАВЛІННЯ
ФОРМУЄ
НОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОШАРОК – “СЕРЕДНІЙ КЛАС”
СПРИЯЄ
ПОСЛАБЛЕННЮ МОНОПОЛІЗМУ НАСИЧЕННЮ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗМЕНШЕННЮ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУГИ

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Сутність та організація Підприємницької діяльності. Економіка підприємництва. Особливості регулювання Підприємницької діяльності

Вступ.. Робоча програма дисципліни Короткий конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Поняття малого підприємництва

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Особливості регулювання підприємницької діяльності
Лекція 19. Державне регулювання підприємництва План   1 Характеристика складових державної підприємницької політики 2 Нормативно-правове забезпечення підпри

Державна митна служба України
- здійснює митний контроль в Україні згідно з чинними законами України. Антимонопольний комітет України: - здійснює контроль за додержанням суб'єктами зовнішньоек

Суть та значення нормативно-правових актів підприємницької діяльності
2Права і обов’язки підприємця   1 У підприємницькому законодавстві як самостійній галузі законодавства України можна виділити три блоки нормативно-правових актів: -

Відповідальність підприємця
Людина ділова – це насамперед людина відповідальна за свої слова і вчинки, адже від її дій залежить прибуток, успіх, самореалізація, а іноді навіть і життя інших людей. Тому відповідальність – це н

Поняття ефективності підприємництва
2 Оцінка результатів підприємницької діяльності   Оцінка результативності підприємницької діяльності є однією з основних функцій управління. У зв’язку з цим, дану теми слід в

ІІІ Вправи.
Вправа 1.1.Розгляньте текст і підкресліть слово "підприємництво". Помір­куйте над тим, в якому сенсі в кожному випадку з вищенаведених використовується це поняття. Спробу

ІІІ Вправи.
Прочитайте уривок для виконання нижченаведених вправ: "Підприємець Роман Підіпригора три роки тому відкрив невеличку майстерню " Авто-Люкс" з ремонту автомобілів. Приміщення

ІІІ Ситуаційні завдання
Завдання 1.Щоб вижити у нелегкий час економічної скрути, декілька приватних підприємств і господарських товариств вирішили сконцентрувати свої зусилля. Які можуть бути шляхи об'єдн

IVЗавдання для самостійної роботи
Задача 1.Підприємець створює торговельне підприємство. У процесі форму­вання підприємницької команди в нього виникає сумнів щодо доціль­ності залучення до справи співвласників. У з

ЗАВДАННЯ
1 Дати характеристику різним видам господарських товариств. Заповнити таблицю 3.2. Таблиця 3.2 - Характерні ознаки, переваги та недоліки окремих видів господарських товариств

ІІІ Розв’язати задачі.
Задача 1.Коваленко має невелику гончарну фірму. Він наймає одного помічника і платить йому 12000 грн. на рік. Щорічна оренда приміщення складає 5000 грн. На сировину витрачається 2

Завдання може бути виконаним за варіантами
I варіант парні номери колонки А. II варіант непарні номери колонки Б. Задача 3. Підприємець має фірму з пошиття одягу. Його річні витрати склали: - заробітна пла

Завдання 1.
Допоможіть Тетяні скласти прогноз місячних витрат за таблицею: Статті витрат Сума, грн. на місяць Оплата кредиту

Обгрунтуйте свій вибір
Задача 2.Прийміть управлінське рішення – виберіть 1 із 3 варіантів. Ви є власником 2 тонн цибулі, ціна на яку у вересні у вашому регіоні – 3 грн. за 1 кг. І Ви можете збер

ІІ Ситуаційні задачі.
Задача 1.Засновник приватного підприємства вирішив збільшити розмір статутного фонду. Чи вимагається у цьому випадку дер­жавна реєстрація зміни, адже відомості про статутний фонд п

ІІ Вправи
Вправа 1.Запропонуйте групі методом "мозкового штурму" ви­значити: Що таке менеджмент? Якими є завдання менеджменту? Що є результатом роботи менеджера? Надайте і

Опитування даної теми за контрольними запитаннями
1 Сутність та функції бізнес-плану. 2 Методологія та стадії розробки бізнес-плану. 3 Структура та зміст бізнес-плану. 4 Особливості презентації бізнес-плану. 5 В

Якщо робота буде виконана менше, ніж у 70 будинках, тоді бу­дуть збитки
Наприклад, 40 вікон помито (70-40 = 30) 30 х 1,50 грн. = 45грн. (збитки) Перевірка Загальний виторг (TR) Загальні витрати (ТС)

Вправи для виконання в аудиторії
Вправа 2. «Торговий представник» Припустімо, що ви працюєте торговим представником виробника компакт-дисків, заробляєте 20 тис. грн. за рік і виріши­ли відкрити магазин дл

Розв’язати задачі
Задача 1.Обсяг продажу одного підприємства в 2011 р. становив 500 тис. грн., у 2012 р. - 600 тис. грн. Величина активів за цей період збіль­шилася з 1 до 1,5 млн грн. Визначте дина

Завдання для самостійної роботи
ВПРАВА 1 "ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ" Плануючи в перспективі відкриття власної справи у сфері туриз­му, Ви постійно вивчаєте нові шляхи організації туристичних послуг, цікав

Завдання для самостійної роботи
Задача 1 .Ви маєте вибір способів входження в бізнес: придбати існу­юче підприємство або створити власний бізнес. Оцінюючи можливі варіанти, візьміть до уваги оцінку вартості підпр

Робота з тестами
ІІІ Вправа в аудиторії «ПРОМИСЛОВА РОЗВІДКА» ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ГРУПИ Під час проведення маркетингового дослідження ви виявили, що на ринку з'явився потужний конкурен

Предметне дослідження: паперовий змій
За дизайном паперові змії поділяються на дві основні категорії: 1 спортивні паперові змії, або паперові змії для початківців; 2 паперові змії для змагань, або професійні повітряні

Завдання
Дайте відповідь на такі запитання: Яку відповідальність несуть власники грального бізнесу за не­гативні наслідки, пов'язані із зростанням кількості самогубств серед людей, що програлися, п

Опитування даної теми за контрольними запитаннями
1 Методи комплексної оцінки ефективності підприємницької діяльності. 2 Основні методи і форми активізації та вдосконалення підприємництва. 3 Активізація інноваційно-інвестиційної

Сутність та організація підприємницької діяльності
1 Категорія «підприємництво» стосовно категорії «бізнес» є: a) ідентичною; b) значно ширшою за змістом; c) вужчою за ознаками; d) протилежною за

Мале підприємство - це
a) коли облікова чисельність працюючих за звітний рік не більше 50 осіб; b) коли облікова чисельність працюючих за звітний рік не більше 200 осіб; c) коли облікова чисельність пра

Які основні атрибути притаманні ринку?
a) приватна власність. b) демонополізація виробництва. c) підприємництво. d) конкуренція. e) децентралізація. f) попит і пропозиція. g) державн

Які основні атрибути притаманні ринку?
a) приватна власність. b) демонополізація виробництва. c) підприємництво. d) конкуренція. e) децентралізація. f) попит і пропозиція. g) державн

Економіка підприємництва
1 Зовнішнє середовище малого бізнесу - це: a) усе, що перебуває за межами фірми малого бізнесу і впливає на неї або підпадає під її вплив; b) усі ті суб'єкти, з я

На ринку яких видів товарів визначається монопольне становище підприємств в межах території України?
a) для всіх товарів народного споживання. b) для всіх товарів виробничого призначення. c) для всіх видів робіт та послуг. d) в обігу капіталів (фінансів, цінних паперів т

На яких засадах держава будує свої відносини з підпри­ємцями?
a) податкова та фінансово-кредитна політика. b) використання державного майна і державної системи резервів. c) ліцензії, концесії, лізинг. d) соціальні, економічні та інш

Які види підприємницької діяльності можуть здійснюва­тися без спеціального дозволу (ліцензії)?
a) пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин. b) виробництво, ремонт та реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї.

Які види підприємницької діяльності можуть здійснюва­тися без спеціального дозволу (ліцензії)?
a) пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин. b) виробництво, ремонт та реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї.

Перелік рекомендованих джерел
1 Бізнес-план технологія розробки та обґрунтування. Навч. посібник/ Покропивний С., Соболь А.-К.: КНЕУ, 1999.-208 с. 2 Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. –3-є вид., випр. і

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги