рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Поняття ефективності підприємництва

Поняття ефективності підприємництва - Конспект, раздел Образование, Сутність та організація Підприємницької діяльності. Економіка підприємництва. Особливості регулювання Підприємницької діяльності 2 Оцінка Результатів Підприємницької Діяльності   Оцін...

2 Оцінка результатів підприємницької діяльності

 

Оцінка результативності підприємницької діяльності є однією з основних функцій управління. У зв’язку з цим, дану теми слід вважати ключовою, оскільки ефективність підприємництва – є інтегруючою економічною категорією, яка відображає кінцеві результати використання засобів, предметів праці та робочої сили з метою одержання кінцевого результату протягом певного проміжку часу.

У країнах з розвиненою економікою при визначенні результатів підприємництва використовується термін “продуктивність системи виробництва”, тобто йдеться про ефективне використання праці, капіталу, матеріалів, землі, інформації, енергії при виробництві товарів та наданні послуг. Таким чином, ефективність виробництва і продуктивність системи – це синоніми, що відображають одні й ті самі результати підприємницької діяльності.

Сутнісна характеристика ефективності підприємництва (продуктивності системи) знаходить відображення у загальній методології її визначення, формалізована форма якої має такий вигляд:

Ефективність = Результати (ефект) / Ресурси (витрати).

(продуктивність)

Аналітична оцінка ефективності підприємницької діяльності (бізнесу) має спиратися на відповідну методичну основу. Проте в Україні не існує офіційної та загальновизнаної методики комплексної оцінки результатів здійснення різних видів (типів) підприємницької діяльності. Натомість можна орієнтуватися на розробки вчених економістів.

Приступаючи до вивчення програмних питань теми, треба передусім чітко усвідомити, що оцінка результативності підприємницької діяльності є функцією управління. Сучасний бізнес передусім базується на менеджменті. Будь-яке підприємство незалежно від виду підприємницької діяльності, форми власності та організаційно-правового статусу завжди потребує певної системи управління, завдання якої полягає в оптимальній трансформації ресурсів (землі, капіталу, праці) підприємства для досягнення поставленої мети.

При вивченні теми студент повинен усвідомити, що грамотно здійснена оцінка ефективності підприємницької діяльності, аналіз одержаних результатів та відповідні висновки є запорукою успішного прийняття всіх наступних управлінських рішень щодо бізнесу. Таким чином, визначення економічної ефективності підприємницької діяльності – це процес оцінки досягнутих за певний проміжок часу результатів діяльності, зіставлення фактично досягнутого рівня з запланованим та коригування відповідних складових елементів підприємства на перспективу. При цьому важливо використовувати знання набуті при вивченні статистики, бухгалтерського обліку, фінансів підприємства, економічного аналізу, математичних методів моделювання економічних процесів, обчислювальної техніки, менеджменту тощо.

Після вивчення першого питання теми у студента повинне бути сформоване чітке уявлення про основні етапи, об’єкти та методи комплексного економічного аналізу та оцінки ефективності результатів господарської діяльності підприємства (табл. 27.1).

Друге питання теми присвячене формуванню та обчисленню системи показників ефективності підприємницької діяльності. Вивчаюче дане питання необхідно пам’ятати, що підприємництво може здійснюватися у різних сферах (виробничій та невиробничій) і функціонально різнонапрямлених видах діяльності трудових колективів. З огляду на це, необхідно виокремлювати відповідні системи показників, що характеризують ефективність (результативність):

- виробничо-господарської та бізнесово-фінансової діяльності (для виробничої сфери);

- підприємницької діяльності для невиробничої та інших сфер діяльності.

Таким чином, ефективність підприємництва знаходить своє вираження у взаємопов’язаній системі показників, що характеризують ефективність використання основних елементів виробництва.

Повне уявлення про комплексну оцінку ефективності підприємництва можна отримати лише після ознайомлення з порядком формування таких груп показників, як: узагальнюючі економічні показники; показники ефективності використання трудових ресурсів (праці); показники ефективності використання матеріально-технічних ресурсів; показники ефективності використання фінансових ресурсів.

Для кращого засвоєння матеріалу в таблиці наведено систему основних показників оцінки ефективності підприємницької діяльності і методика їх розрахунку.

Не можна залишати поза увагою й бізнес в інших сферах, насамперед, бізнес, здійснюваний поза виробничими підприємницькими утвореннями. Загальний бізнесовий успіх підприємництва залежить від ефективності не лише виробництва, а й інших видів і форм діяльності. Передусім це стосується просування товарів до споживачів, тобто прямого посередництва та товарного обігу, результативності надання послуг тощо. Тому, при розгляді цього питання, слід звернути увагу на систему показників і особливості аналітичної оцінки ефективності будь-якої діяльності невиробничого характеру, а також на певні особливості щодо визначення ефективності створення та діяльності спільних виробничих підприємств.

Для оцінки ефективності підприємницької діяльності необхідно використовувати систему показників, які піддаються звіту й аналізу, і в комплексі можуть характеризувати ефективність використання підприємницького потенціалу. В такому випадку можна говорити про виконання основної задачі аналізу (оцінки), яка полягає в передбаченні напрямів розвитку підприємства та отриманні відповідей на стратегічні для нього запитання:

- де підприємство розташоване тепер?

- куди підприємство рухається?

- як підприємство хоче досягнути запланованого?

Відповіді на ці питання повинні знайти відображення в аналітичній записці. У зв’язку з цим, теоретичне засвоєння матеріалу повинне бути підкріплене набуттям практичних навичок щодо формулювання аналітичних висновків.

У аналітичній записці подаються:

- опис-характеристика змін показників діяльності оцінюваного підприємства за певний період (місяць, квартал, рік);

- чітко сформульовані висновки, що базуються на результатах проведеного економічного аналізу;

- перелік виявлених у процесі аналітичної оцінки резервів підвищення ефективності підприємницької діяльності;

- обґрунтовані пропозиції щодо практичного використання виявлених резервів у найближчий перспективі господарювання.

Збираючи та опрацьовуючи матеріал, необхідно з’ясувати якомога більше нового з практики господарювання в даній конкретній галузі, передовий сучасний досвід тощо.

З урахуванням цих моментів обґрунтовуються конкретні заходи з підвищення ефективності функціонування та розвитку підприємства.


Таблиця 27.1 -Основні етапи проведення комплексного економічного аналізу результатів діяльності фірми

Складання плану економічного аналізу Визначення теми аналізу і напрямів використання його результатів
Розробка програми і календарного плану, розподіл роботи між виконавцями
Визначення джерел інформації
Розробка макетів аналітичних таблиць, методичних вказівок щодо
Підготовка матеріалів для аналізу Збирання інформації та визначення додаткових джерел їх отримання
Перевірка вірогідності інформації
Аналітична обробка інформації
Попередня оцінка результатів аналізу Загальна характеристика фірми
Характеристика зміни показників порівняно з попереднім періодом або з іншими подібними підприємствами
Аналіз причин динамічних змін показників діяльності Визначення і групування чинників, що впливають на діяльність фірми
Виявлення зв’язків і залежності між окремими чинниками
Елімінування впливу чинників, що не залежать від об’єкту аналізу
Вимірювання впливу чинників
Оцінка збитків, зумовлених дією негативних чинників
Виявлення невикористаних можливостей для позитивних змін показників діяльності
Остаточна оцінка результатів аналізу Висновки з результатів аналізу
Пропозиції для підвищення ефективності діяльності фірми

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Сутність та організація Підприємницької діяльності. Економіка підприємництва. Особливості регулювання Підприємницької діяльності

Вступ.. Робоча програма дисципліни Короткий конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Поняття ефективності підприємництва

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття малого підприємництва
2 Роль і значення малого підприємництва в ринковій економіці   1 Перехід до ринкових відносин об’єктивно пов’язаний зі становленням і розвитком малого підприємництва. Малий б

Особливості регулювання підприємницької діяльності
Лекція 19. Державне регулювання підприємництва План   1 Характеристика складових державної підприємницької політики 2 Нормативно-правове забезпечення підпри

Державна митна служба України
- здійснює митний контроль в Україні згідно з чинними законами України. Антимонопольний комітет України: - здійснює контроль за додержанням суб'єктами зовнішньоек

Суть та значення нормативно-правових актів підприємницької діяльності
2Права і обов’язки підприємця   1 У підприємницькому законодавстві як самостійній галузі законодавства України можна виділити три блоки нормативно-правових актів: -

Відповідальність підприємця
Людина ділова – це насамперед людина відповідальна за свої слова і вчинки, адже від її дій залежить прибуток, успіх, самореалізація, а іноді навіть і життя інших людей. Тому відповідальність – це н

ІІІ Вправи.
Вправа 1.1.Розгляньте текст і підкресліть слово "підприємництво". Помір­куйте над тим, в якому сенсі в кожному випадку з вищенаведених використовується це поняття. Спробу

ІІІ Вправи.
Прочитайте уривок для виконання нижченаведених вправ: "Підприємець Роман Підіпригора три роки тому відкрив невеличку майстерню " Авто-Люкс" з ремонту автомобілів. Приміщення

ІІІ Ситуаційні завдання
Завдання 1.Щоб вижити у нелегкий час економічної скрути, декілька приватних підприємств і господарських товариств вирішили сконцентрувати свої зусилля. Які можуть бути шляхи об'єдн

IVЗавдання для самостійної роботи
Задача 1.Підприємець створює торговельне підприємство. У процесі форму­вання підприємницької команди в нього виникає сумнів щодо доціль­ності залучення до справи співвласників. У з

ЗАВДАННЯ
1 Дати характеристику різним видам господарських товариств. Заповнити таблицю 3.2. Таблиця 3.2 - Характерні ознаки, переваги та недоліки окремих видів господарських товариств

ІІІ Розв’язати задачі.
Задача 1.Коваленко має невелику гончарну фірму. Він наймає одного помічника і платить йому 12000 грн. на рік. Щорічна оренда приміщення складає 5000 грн. На сировину витрачається 2

Завдання може бути виконаним за варіантами
I варіант парні номери колонки А. II варіант непарні номери колонки Б. Задача 3. Підприємець має фірму з пошиття одягу. Його річні витрати склали: - заробітна пла

Завдання 1.
Допоможіть Тетяні скласти прогноз місячних витрат за таблицею: Статті витрат Сума, грн. на місяць Оплата кредиту

Обгрунтуйте свій вибір
Задача 2.Прийміть управлінське рішення – виберіть 1 із 3 варіантів. Ви є власником 2 тонн цибулі, ціна на яку у вересні у вашому регіоні – 3 грн. за 1 кг. І Ви можете збер

ІІ Ситуаційні задачі.
Задача 1.Засновник приватного підприємства вирішив збільшити розмір статутного фонду. Чи вимагається у цьому випадку дер­жавна реєстрація зміни, адже відомості про статутний фонд п

ІІ Вправи
Вправа 1.Запропонуйте групі методом "мозкового штурму" ви­значити: Що таке менеджмент? Якими є завдання менеджменту? Що є результатом роботи менеджера? Надайте і

Опитування даної теми за контрольними запитаннями
1 Сутність та функції бізнес-плану. 2 Методологія та стадії розробки бізнес-плану. 3 Структура та зміст бізнес-плану. 4 Особливості презентації бізнес-плану. 5 В

Якщо робота буде виконана менше, ніж у 70 будинках, тоді бу­дуть збитки
Наприклад, 40 вікон помито (70-40 = 30) 30 х 1,50 грн. = 45грн. (збитки) Перевірка Загальний виторг (TR) Загальні витрати (ТС)

Вправи для виконання в аудиторії
Вправа 2. «Торговий представник» Припустімо, що ви працюєте торговим представником виробника компакт-дисків, заробляєте 20 тис. грн. за рік і виріши­ли відкрити магазин дл

Розв’язати задачі
Задача 1.Обсяг продажу одного підприємства в 2011 р. становив 500 тис. грн., у 2012 р. - 600 тис. грн. Величина активів за цей період збіль­шилася з 1 до 1,5 млн грн. Визначте дина

Завдання для самостійної роботи
ВПРАВА 1 "ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ" Плануючи в перспективі відкриття власної справи у сфері туриз­му, Ви постійно вивчаєте нові шляхи організації туристичних послуг, цікав

Завдання для самостійної роботи
Задача 1 .Ви маєте вибір способів входження в бізнес: придбати існу­юче підприємство або створити власний бізнес. Оцінюючи можливі варіанти, візьміть до уваги оцінку вартості підпр

Робота з тестами
ІІІ Вправа в аудиторії «ПРОМИСЛОВА РОЗВІДКА» ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ГРУПИ Під час проведення маркетингового дослідження ви виявили, що на ринку з'явився потужний конкурен

Предметне дослідження: паперовий змій
За дизайном паперові змії поділяються на дві основні категорії: 1 спортивні паперові змії, або паперові змії для початківців; 2 паперові змії для змагань, або професійні повітряні

Завдання
Дайте відповідь на такі запитання: Яку відповідальність несуть власники грального бізнесу за не­гативні наслідки, пов'язані із зростанням кількості самогубств серед людей, що програлися, п

Опитування даної теми за контрольними запитаннями
1 Методи комплексної оцінки ефективності підприємницької діяльності. 2 Основні методи і форми активізації та вдосконалення підприємництва. 3 Активізація інноваційно-інвестиційної

Сутність та організація підприємницької діяльності
1 Категорія «підприємництво» стосовно категорії «бізнес» є: a) ідентичною; b) значно ширшою за змістом; c) вужчою за ознаками; d) протилежною за

Мале підприємство - це
a) коли облікова чисельність працюючих за звітний рік не більше 50 осіб; b) коли облікова чисельність працюючих за звітний рік не більше 200 осіб; c) коли облікова чисельність пра

Які основні атрибути притаманні ринку?
a) приватна власність. b) демонополізація виробництва. c) підприємництво. d) конкуренція. e) децентралізація. f) попит і пропозиція. g) державн

Які основні атрибути притаманні ринку?
a) приватна власність. b) демонополізація виробництва. c) підприємництво. d) конкуренція. e) децентралізація. f) попит і пропозиція. g) державн

Економіка підприємництва
1 Зовнішнє середовище малого бізнесу - це: a) усе, що перебуває за межами фірми малого бізнесу і впливає на неї або підпадає під її вплив; b) усі ті суб'єкти, з я

На ринку яких видів товарів визначається монопольне становище підприємств в межах території України?
a) для всіх товарів народного споживання. b) для всіх товарів виробничого призначення. c) для всіх видів робіт та послуг. d) в обігу капіталів (фінансів, цінних паперів т

На яких засадах держава будує свої відносини з підпри­ємцями?
a) податкова та фінансово-кредитна політика. b) використання державного майна і державної системи резервів. c) ліцензії, концесії, лізинг. d) соціальні, економічні та інш

Які види підприємницької діяльності можуть здійснюва­тися без спеціального дозволу (ліцензії)?
a) пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин. b) виробництво, ремонт та реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї.

Які види підприємницької діяльності можуть здійснюва­тися без спеціального дозволу (ліцензії)?
a) пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин. b) виробництво, ремонт та реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї.

Перелік рекомендованих джерел
1 Бізнес-план технологія розробки та обґрунтування. Навч. посібник/ Покропивний С., Соболь А.-К.: КНЕУ, 1999.-208 с. 2 Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. –3-є вид., випр. і

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги