рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Перелік рекомендованих джерел

Перелік рекомендованих джерел - Конспект, раздел Образование, Сутність та організація Підприємницької діяльності. Економіка підприємництва. Особливості регулювання Підприємницької діяльності 1 Бізнес-План Технологія Розробки Та Обґрунтування. Навч. Посібник/ Покропивн...

1 Бізнес-план технологія розробки та обґрунтування. Навч. посібник/ Покропивний С., Соболь А.-К.: КНЕУ, 1999.-208 с.

2 Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. –3-є вид., випр. і доп.- К.: Знання-Прес.–2006. – 350 с.

3 Васильченко Г. В., Васильченко С. М. та ін. Сім кроків до успішного бізнесу. Посібник-довідник з основ управління малим бізнесом. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2005.–250 с.

4 Винограцька А. М. Основи підприємництва: Навч. посіб. –2-е вид. пер. і доп. - Кондор, 2005.-544 с.

5 Джеймс Стонер, Едвін Долан Вступ у бізнес. (пер. з англ.). – К.: Вид-во Європ ун-ту фін., інформ. систем., менеджменту і бізнесу. 2000. – 752 с.

6 Довідник приватного підприємця/ За заг. ред. В.Д.Кологи. – К.: Літера ЛТД, 2001. – 224 с.

7 Закони України, Постанови Уряду України, Укази Президента України спрямовані на організацію та регулювання підприємницької діяльності в країні.

8 Іванов Ю. Б., Кравченко О. І., Хоменко М. М. Вступ до бізнесу. К.: Видавництво Лібра, 1995, - 252 с.

9 Кісельов А. П. Основи бізнесу: Підручник. - Вища школа, 1998. - 191 с.

10 Кондратюк Т. В. Державна політика підтримки малого бізнесу: Монографія, 2003 - 112 с.

11 Мочерний С. В., Устенко О. А., Чеботар С. І. Основи підприємницької діяльності: Навч. посіб. – К.: ВЦ “Академія”, - 2001. – 280 с.

12 Підприємництво: Навч.посібник./ Подсолонко В. А, Василенко В. О. - К: ЦУЛ, 2003 - 616 с.

13 Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: Стратегія, організація, ефективність: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

14 Романовський О. С. Мистецтво та секрети підприємницької діяльності: практичні поради підприємцям початківцям: - К.: Деміур, 2002. - 224 с.

15 Сизонеко В. О. Підприємництво. Підручник. – К.: Вікар. 1999. – 438 с.

16 Скворцов А.П. Бізнес-план підприємства. – К.: Вища школа, 1995. – 189 с.

17 Козловський В. О., Погріщук Б. В. Основи підприємництва: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-Граф», 2005. – 297 с.

18 Орлова В. К. Основи бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2005.- 160 с.

19 Павлов В. І. Основи підприємництва: Навчальний посібник в 3-х томах. - Луцьк: Настир´я, 1998.

20 Колот В. М., Щербина О. В. Підприємництво: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2004. – 160 с.

21 Фаріон І. Д., Перевозова І. В. Організація обліку, контролю й аналізу: Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2004.- 487 с.

22 Арсентьєв Є.. Гірчак О., та інші. Підприємництво: крок за кроком. Посібник: Донецьк, 2004. – 320 с.

23 Дутко Г. В. Настольна книга для підприємців та малих підприємств. Методичні вказівки. – ТзОВ «Бізнес Інтернет Центр», 2004. – 158 с.

24 Петровича Й. М., Будіщєва І. Г., та ін. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник. – Львів: Оскарт, 1996. – 416 с.

25 Основи підприємництва та бізнесу: Підручник / В. К. Збарський, О. І. Стешук / За ред. доцента В.К. Збарського. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 464 с.

26 Пачковський Ю. Ф. Психологія підприємництва: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2006. – 408 с.

27 Шваб Л. І. Основи підприємництва: Навч. посібник. 2-е вид. – К.: Каравела, 2007. – 368 с.

28 Іванюта С. М., Іванюта В. Ф. Підприємництво та бізнес-культура. Нав. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

29 Полянко В. В., Круглянко А. В. Основи підприємництва: Навчальний посібник. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 176 с.

30 Акіліна О.В., Пасічник В.Г. Основи підприємництва (навчально-методичний комплекс). Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.

31 Говорушко Т. А., Тимченко О. І. Малий бізнес. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 200 с.

32 Цигилик І. І., Криховецька З. М., Паневник Т. М. Основи підприємництва. Друге видання, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 224 с.

33 Економіка підприємства: ділові ігри, ситуаційні та імітаційні задачі: Навч.-метод. посіб. / Г. О. Швиданенко, І. М. Рєпіна, І. А. Іванов, О. А. Москаленко. – К.: КНЕУ, 2006. – 120 с.

34 Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання / Упоряд. Л. Галіцина. – К.: ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»)

35 Горленко Г. О. Економіка (профільний рівень). Тренувальні вправи + Лабораторні роботи: Навчальний посібник для учнів 10-х класів суспільно-гуманітарного напрямку навчання / Г. О. Горленко. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 76 с.

36 Ділова активність. Методичний посібник з дидактичним наповненням для вчителів економіки та основ підприємницької діяльності (економічний ресурс). /За заг. ред. Павла Гнуса/. – Львів, 2001. – 260 с.

37 100 pomyslow na dzialalnosc gospodarcza na vsi. Przewodnik. Zaklad Poligraficzny „Helvetica” s.c. w Bilgoraju. 2002. – 250 с.

38 Котлер Філіп, Лі Ненсі. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства. / Пер. з анг. С. Яринич. – К.: Стандарт, 2005. – 302 с.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Сутність та організація Підприємницької діяльності. Економіка підприємництва. Особливості регулювання Підприємницької діяльності

Вступ.. Робоча програма дисципліни Короткий конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Перелік рекомендованих джерел

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття малого підприємництва
2 Роль і значення малого підприємництва в ринковій економіці   1 Перехід до ринкових відносин об’єктивно пов’язаний зі становленням і розвитком малого підприємництва. Малий б

Особливості регулювання підприємницької діяльності
Лекція 19. Державне регулювання підприємництва План   1 Характеристика складових державної підприємницької політики 2 Нормативно-правове забезпечення підпри

Державна митна служба України
- здійснює митний контроль в Україні згідно з чинними законами України. Антимонопольний комітет України: - здійснює контроль за додержанням суб'єктами зовнішньоек

Суть та значення нормативно-правових актів підприємницької діяльності
2Права і обов’язки підприємця   1 У підприємницькому законодавстві як самостійній галузі законодавства України можна виділити три блоки нормативно-правових актів: -

Відповідальність підприємця
Людина ділова – це насамперед людина відповідальна за свої слова і вчинки, адже від її дій залежить прибуток, успіх, самореалізація, а іноді навіть і життя інших людей. Тому відповідальність – це н

Поняття ефективності підприємництва
2 Оцінка результатів підприємницької діяльності   Оцінка результативності підприємницької діяльності є однією з основних функцій управління. У зв’язку з цим, дану теми слід в

ІІІ Вправи.
Вправа 1.1.Розгляньте текст і підкресліть слово "підприємництво". Помір­куйте над тим, в якому сенсі в кожному випадку з вищенаведених використовується це поняття. Спробу

ІІІ Вправи.
Прочитайте уривок для виконання нижченаведених вправ: "Підприємець Роман Підіпригора три роки тому відкрив невеличку майстерню " Авто-Люкс" з ремонту автомобілів. Приміщення

ІІІ Ситуаційні завдання
Завдання 1.Щоб вижити у нелегкий час економічної скрути, декілька приватних підприємств і господарських товариств вирішили сконцентрувати свої зусилля. Які можуть бути шляхи об'єдн

IVЗавдання для самостійної роботи
Задача 1.Підприємець створює торговельне підприємство. У процесі форму­вання підприємницької команди в нього виникає сумнів щодо доціль­ності залучення до справи співвласників. У з

ЗАВДАННЯ
1 Дати характеристику різним видам господарських товариств. Заповнити таблицю 3.2. Таблиця 3.2 - Характерні ознаки, переваги та недоліки окремих видів господарських товариств

ІІІ Розв’язати задачі.
Задача 1.Коваленко має невелику гончарну фірму. Він наймає одного помічника і платить йому 12000 грн. на рік. Щорічна оренда приміщення складає 5000 грн. На сировину витрачається 2

Завдання може бути виконаним за варіантами
I варіант парні номери колонки А. II варіант непарні номери колонки Б. Задача 3. Підприємець має фірму з пошиття одягу. Його річні витрати склали: - заробітна пла

Завдання 1.
Допоможіть Тетяні скласти прогноз місячних витрат за таблицею: Статті витрат Сума, грн. на місяць Оплата кредиту

Обгрунтуйте свій вибір
Задача 2.Прийміть управлінське рішення – виберіть 1 із 3 варіантів. Ви є власником 2 тонн цибулі, ціна на яку у вересні у вашому регіоні – 3 грн. за 1 кг. І Ви можете збер

ІІ Ситуаційні задачі.
Задача 1.Засновник приватного підприємства вирішив збільшити розмір статутного фонду. Чи вимагається у цьому випадку дер­жавна реєстрація зміни, адже відомості про статутний фонд п

ІІ Вправи
Вправа 1.Запропонуйте групі методом "мозкового штурму" ви­значити: Що таке менеджмент? Якими є завдання менеджменту? Що є результатом роботи менеджера? Надайте і

Опитування даної теми за контрольними запитаннями
1 Сутність та функції бізнес-плану. 2 Методологія та стадії розробки бізнес-плану. 3 Структура та зміст бізнес-плану. 4 Особливості презентації бізнес-плану. 5 В

Якщо робота буде виконана менше, ніж у 70 будинках, тоді бу­дуть збитки
Наприклад, 40 вікон помито (70-40 = 30) 30 х 1,50 грн. = 45грн. (збитки) Перевірка Загальний виторг (TR) Загальні витрати (ТС)

Вправи для виконання в аудиторії
Вправа 2. «Торговий представник» Припустімо, що ви працюєте торговим представником виробника компакт-дисків, заробляєте 20 тис. грн. за рік і виріши­ли відкрити магазин дл

Розв’язати задачі
Задача 1.Обсяг продажу одного підприємства в 2011 р. становив 500 тис. грн., у 2012 р. - 600 тис. грн. Величина активів за цей період збіль­шилася з 1 до 1,5 млн грн. Визначте дина

Завдання для самостійної роботи
ВПРАВА 1 "ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ" Плануючи в перспективі відкриття власної справи у сфері туриз­му, Ви постійно вивчаєте нові шляхи організації туристичних послуг, цікав

Завдання для самостійної роботи
Задача 1 .Ви маєте вибір способів входження в бізнес: придбати існу­юче підприємство або створити власний бізнес. Оцінюючи можливі варіанти, візьміть до уваги оцінку вартості підпр

Робота з тестами
ІІІ Вправа в аудиторії «ПРОМИСЛОВА РОЗВІДКА» ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ГРУПИ Під час проведення маркетингового дослідження ви виявили, що на ринку з'явився потужний конкурен

Предметне дослідження: паперовий змій
За дизайном паперові змії поділяються на дві основні категорії: 1 спортивні паперові змії, або паперові змії для початківців; 2 паперові змії для змагань, або професійні повітряні

Завдання
Дайте відповідь на такі запитання: Яку відповідальність несуть власники грального бізнесу за не­гативні наслідки, пов'язані із зростанням кількості самогубств серед людей, що програлися, п

Опитування даної теми за контрольними запитаннями
1 Методи комплексної оцінки ефективності підприємницької діяльності. 2 Основні методи і форми активізації та вдосконалення підприємництва. 3 Активізація інноваційно-інвестиційної

Сутність та організація підприємницької діяльності
1 Категорія «підприємництво» стосовно категорії «бізнес» є: a) ідентичною; b) значно ширшою за змістом; c) вужчою за ознаками; d) протилежною за

Мале підприємство - це
a) коли облікова чисельність працюючих за звітний рік не більше 50 осіб; b) коли облікова чисельність працюючих за звітний рік не більше 200 осіб; c) коли облікова чисельність пра

Які основні атрибути притаманні ринку?
a) приватна власність. b) демонополізація виробництва. c) підприємництво. d) конкуренція. e) децентралізація. f) попит і пропозиція. g) державн

Які основні атрибути притаманні ринку?
a) приватна власність. b) демонополізація виробництва. c) підприємництво. d) конкуренція. e) децентралізація. f) попит і пропозиція. g) державн

Економіка підприємництва
1 Зовнішнє середовище малого бізнесу - це: a) усе, що перебуває за межами фірми малого бізнесу і впливає на неї або підпадає під її вплив; b) усі ті суб'єкти, з я

На ринку яких видів товарів визначається монопольне становище підприємств в межах території України?
a) для всіх товарів народного споживання. b) для всіх товарів виробничого призначення. c) для всіх видів робіт та послуг. d) в обігу капіталів (фінансів, цінних паперів т

На яких засадах держава будує свої відносини з підпри­ємцями?
a) податкова та фінансово-кредитна політика. b) використання державного майна і державної системи резервів. c) ліцензії, концесії, лізинг. d) соціальні, економічні та інш

Які види підприємницької діяльності можуть здійснюва­тися без спеціального дозволу (ліцензії)?
a) пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин. b) виробництво, ремонт та реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї.

Які види підприємницької діяльності можуть здійснюва­тися без спеціального дозволу (ліцензії)?
a) пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин. b) виробництво, ремонт та реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги