рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Поняття і класифікація фінансового контролю.

Поняття і класифікація фінансового контролю. - раздел Образование, Поняття і класифікація фінансів. Відмінності між публічними і приватними фінансами Контроль - Універсальне Явище, Яке Застосовується В Різних С...

Контроль - універсальне явище, яке застосовується в різних сферах суспільного життя. Сутність фінансового контролю розкривається у взаємозв'язку зі сферою застосування й функціонування фінансів. Економічним змістом фінансового контролю є функція управління, яка включає сукупність спостережень, перевірок за діяльністю об'єкта управління з метою оцінки обгрунтованості й ефективності прийнятих рішень і результатів їх виконання.

Фінансовий контроль застосовується у сферах, в яких функціонують фінанси, оскільки створення і використання фондів грошових коштів здійснюються під впливом різних об'єктивних і суб'єктивних чинників, в цілому зумовлюють об'єктивну необхідність фінансового контролю як важливої ​​сфери фінансової діяльності, інструменту впливу на становище й розвиток усієї економічної системи держави .

Об'єктом фінансового контролю є фінансова діяльність підприємницьких структур, бюджетних установ та організацій, фінансово-кредитних інститутів тощо, які здійснюють фінансову діяльність. Предметом контролю є фінансові операції, пов'язані зі створенням і використанням фондів грошових коштів. Однак об'єкт фінансового контролю значно ширше, ніж просто перевірка фінансових ресурсів, оскільки в кінцевому підсумку відбувається контроль за використанням матеріальних, природних, трудових ресурсів у процесі їх опосередкування фінансовими відносинами.

Головним завданням фінансового контролю є підтримка фінансової дисципліни та запобігання фінансовим правопорушенням. Фінансова дисципліна - стан дотримання органами державної влади і місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання всіх форм власності, об'єднаннями громадян, посадовими особами, громадянами України та іноземними громадянами встановлених законодавством та нормативно-правовими актами фінансово-правових норм. Фінансова дисципліна виражає одну зі сторін законності. Враховуючи взаємозв'язок здійснюваного фінансового контролю як з боку окремих підприємств, установ, організацій, так і з боку органів державної влади та місцевого самоврядування та їх посадових осіб, гарантується дотримання законних прав обох сторін. Фінансове правопорушення є дією або бездіяльністю органів державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання всіх форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб, громадян України та іноземних громадян, наслідком яких стало невиконання фінансово-правових норм

Отже, фінансовий контроль - цілеспрямована діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, спрямована на додержання законності, фінансової дисципліни і раціональності у забезпеченні реалізації фінансової діяльності держави, тобто мобілізації, розподілу і використання централізованих та децентралізованих фондів коштів з метою виконання завдань і функцій держави та ефективного соціально-економічного розвитку всіх суб'єктів фінансових відносин.

Види фінансового контролю підрозділяються:

1. За характером взаємовідносин з суб'єктом - на внутрішній (при якому суб'єкт і об'єкт належать до однієї системи) і зовнішній (суб'єктом контролю є орган, який належить до іншої системи, ніж об'єкт).

Внутрішній фінансовий контроль здійснюють організації, підприємства, установи як за власною фінансовою діяльністю, так і за фінансовою діяльністю підрозділів, що входять до них. Він є складовою управління організацією і тому провадиться на її розсуд на основі рішень цієї організації. Зокрема, внутрішнім контролем можна назвати внутрішній аудит.

Зовнішній контроль здійснюється стороннім органом, уповноваженим на проведення компетентних дій у сфері перевірки стану додержання фінансової дисципліни окремими учасниками фінансових відносин. У його проведенні беруть участь органи як загальної, так і спеціальної компетенції у сфері фінансових відносин.

2. За часом проведення - на попередній, поточний і наступний. Критерій розмежування цих форм полягає в часі здійснення контрольних дій із процесами формування і використання фондів фінансових ресурсів. Разом вони тісно взаємопов'язані, відображаючи тим самим безперервний характер контролю.

В умовах ринкових відносин найважливішу роль відіграє попередній (превентивний) контроль, який на етапі розгляду і прийняття рішень з фінансових питань, в т.ч. на стадії розробки і прийняття законів та актів органів місцевої влади та місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності перш бюджетів на поточні роки. Попередній контроль здійснюється на основі глибокого аналізу і розрахунків фінансових результатів, що сприяє забезпеченню об'єктивності оцінки доцільності прийняття або неприйняття певних рішень у сфері фінансової діяльності, додержання фінансової дисципліни тощо. Прикладом попереднього фінансового контролю можна назвати парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період, що проводяться у Верховній Раді України за наведеними КМУ проектом Основних напрямів бюджетної політики (Бюджетною резолюцією). У межах встановлених повноважень Рахункова палата України проводить експертизу проектів Державного бюджету України, а також проектів законів та інших нормативних актів, міжнародних договорів України, загальнодержавних програм та інших документів, що стосуються питань Державного бюджету України та фінансів України. Також фахівці Рахункової палати аналізують і досліджують порушення і відхилення бюджетного процесу, готують і вносять до Верховної Ради України пропозицій щодо їх усунення та удосконалення бюджетного законодавства в цілому.

Поточний фінансовий контроль є органічною частиною процесу оперативного фінансового управління й регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ, галузей економіки, який здійснюється під час фінансово-господарських операцій і охоплює короткі проміжки часу. Спираючись на дані первинних документів оперативного і бухгалтерського обліку та інвентаризації, поточний контроль дає змогу регулювати фінансові ситуації, що швидко змінюються запобігати збиток і втрати. Він носить систематичний характер і справляє найбільший вплив на процес формування і використання фінансових ресурсів.

Наступний фінансовий контроль характеризується поглибленим вивченням фінансової діяльності за попередній період, дає змогу виявити недоліки попереднього і поточного контролю. Ретроспективний фінансовий контроль здійснюється після виконання фінансових операцій за певні минулі проміжки часу внаслідок вивчення даних обліку та звітності, планової нормативної документації. Цей вид фінансового контролю дозволяє масштабно оцінити позитивні та негативні сторони фінансової діяльності підприємств, установ, окремих галузей та економіки в цілому, а також всебічно проаналізувати накопичений досвід, об'єктивно відобразити причини порушень і недоліків, розробити заходи щодо їх усунення.

3. За формами проведення - на ініціативний і обов'язковий.

Ініціативний фінансовий контроль здійснюється на основі рішень суб'єктів господарювання як власними силами, так і за участю сторонніх органів, перш аудиторських організацій. Його метою є перевірка дотримання підприємством фінансової дисципліни, оптимізація руху фінансових потоків, економія ресурсів та, як правило, мінімізація оподаткування.

Обов'язковий фінансовий контроль здійснюється переважно за участю органів державної або місцевої влади, хоча в деяких випадках передбачає участь і недержавних фінансових конт-ролерів (особливо у сфері діяльності фінансово-кредитних установ). Проводиться на основі встановлених чинним законодавством вимог та компетенції уповноважених органів (наприклад, органів ДПСУ або КРСУ, для яких, зокрема, передбачені терміни проведення перевірок та ревізій залежно від обсягів господарської діяльності підконтрольних суб'єктів). Підставою проведення обов'язкового контролю можуть бути і рішення компетентних державних органів (суду, прокуратури, інших органів держави) з метою з'ясування дотримання законності, встановлення істини в процесі судового слідства і т.д..

4. За суб'єктам контролю - на державний, внутрішньогосподарський, відомчий, аудиторський і контроль фінансово-кредитних установ.

Фінансовий контроль здійснюють органи державної влади насамперед законодавчої та виконавчої влади; направлений на об'єкти, що підлягають контролю незалежно від їх відомчого підпорядкування. Прикладом державного контролю можна назвати діяльність Рахункової палати України. Порядок здійснення державного контролю буде конкретизований у наступному підрозділі.

Внутрішньогосподарський фінансовий контроль здійснюють економічні служби підприємств, установ, організацій (бухгалтерії, фінансові відділи, служби фінансового менеджменту та внутрішнього аудиту, відділи планування тощо). Він супроводжує повсякденну фінансово-господарської діяльності. Посадовою особою, безпосередньо відповідає за стан дотримання фінансової дисципліни і організовує проведення внутрішньогосподарського контролю, є головний бухгалтер. Разом з керівником підприємства він у встановлених законодавством випадках несе відповідальність за порушення фінансового законодавства, за правильність і повноту фінансових документів. Головний (старший) бухгалтер має право другого підпису на фінансових документах, створює правові підстави для перерахування або зарахування коштів на відповідні рахунки, або відпустку або витрачання товарно-матеріальних цінностей.

Відомчий фінансовий контроль здійснюють конкретні контрольно-ревізійні управління (відділи, групи) міністерств, відомств, державних комітетів та інших органів державного управління. Такий контроль спрямований на забезпечення законності та фінансової дисципліни як підпорядкованими підприємствами, установами, організаціями, так і всередині самого відомства. Робота контрольно-ревізійних підрозділів проводиться під наглядом Міністерства фінансів України.

Не рідше одного разу на рік міністерства та відомства інформують уряд держави про стан контрольно-ревізійної роботи. Основними завданнями відомчого фінансового контролю є контроль за виконанням державних завдань, економним витрачанням матеріальних і фінансових ресурсів, зберіганням державної власності, правильністю постановки бухгалтерського обліку, станом контрольно-ревізійної роботи, боротьба з приписками, безгосподарністю, марнотратством і надмірностями.

Деякі міністерства і відомства України здійснюють позавідомчий контроль. Так, Державний митний комітет України здійснює контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.

Аудиторський (недержавний) фінансовий контроль здійснюють незалежні аудитори або аудиторські фірми, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення. Аудит може проводитися як за ініціативою підприємства, так і за рішенням органу державної влади. Правова регламентація аудиторського контролю передбачена Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. Аудиторська перевірка має професійний характер. Зокрема, для здійснення аудиту за діяльністю банківських установ аудитор повинен мати кваліфікаційний сертифікат типу А чи Б, виданий Аудиторською палатою України, а також сертифікат на здійснення аудиторської діяльності в банківських установах, отриманий за результатами проходження кваліфікаційної комісії в НБУ.

Аудит - перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. За результатами перевірки складається аудиторський висновок - офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), містить висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

Контроль финансово-кредитных учреждений - это контроль за деятельностью субъектов финансовых отношений по соблюдению финансово-кредитного законодательства, поскольку финансово-кредитные учреждения несут на себе функцию финансового обеспечения экономической, административно-управленческой и социальной сферы жизнедеятельности государства. А потому от их функционирования напрямую зависит результативность осуществляемых в стране реформ. Этот вид контроля осуществляется соответствующими учреждениями, деятельность которых специально направлена на сферу финансов и кредитования. К ним относятся: Министерство финансов Украины, Контрольно-ревизионная служба Украины, Государственная налоговая администрация Украины, Государственный таможенный комитет Украины, Национальный банк Украины с их системной построением структурных подразделений па местах и системой государственных и коммерческих банков и т.д..

5. По целевой направленности контрольных действий финансовых органов - на стратегический и тактический.

Стратегический финансовый контроль направляется на решение вопроса стратегии развития предприятия, организации, учреждения, отрасли хозяйства в будущем, а тактический решает текущие вопросы их финансовой деятельности.

6. По месту осуществления финансового контроля - на выездной и дистанционный.

7. По сфере финансовой деятельности - па бюджетный, налоговый, валютный, кредитный, страховой, инвестиционный и т.д..

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Поняття і класифікація фінансів. Відмінності між публічними і приватними фінансами

Фінансово правові відносини це врегульовані нормами фінансового права суспільні відносини учасники яких виступають як носії юридичних прав і.. Особливості фінансово правових відносин їх змістом є діяльність.. Функції фінансово правових відносин вказують на коло осіб на яких поширюється дія певної фінансово правової норми..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Поняття і класифікація фінансового контролю.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття і класифікація фінансів. Відмінності між публічними і приватними фінансами.
Поняття «фінанси» походить від фр. finance - поєднання всіх грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, держави, а також система їх формування, розподілу і перерозподілу.

Фінансова діяльність держави і органів місцевого самоврядування: поняття, мета і правові основи
Реалізація завдань, що стоять перед державою, пов'язана з необхідністю використання відповідних елементів фінансової системи. Тобто фінансова діяльність обумовлена ​​об'єктивною необхід

Методи фінансової діяльності
Методи фінансової діяльності - це сукупність прийомів і засобів, за допомогою яких уповноважені державою органи від свого імені формують, розпоряджаються і використовують фонди гро

Принципи фінансової діяльності.
Принцип плановості. Кожна сфера фінансової діяльності базується на основі фінансово-планових актів, вимоги за якими закріплено в нормативних актах. Цей принцип найбільш повно реалі

Повноваження органів державної влади в сфері фінансової діяльності.
Фінансову діяльність здійснюють усі без винятку органи державної влади та місцевого самоврядування, оскільки виконати покладені на них функції не можна без використання фінансів. Залежно від повнов

Повноваження органів місцевого самоврядування в області фінансової діяльності.
Одна з найважливіших умов побудови демократичної держави - фінансова незалежність органів місцевого самоврядування. Ступінь фінансової незалежності місцевих органів влади характеризує незалежність

Поняття, предмет і метод фінансового права.
Фінансове право є галуззю публічного права, оскільки предмет фінансового права обмежений сферою публічних фінансів, і при здійсненні фінансово-правового регулювання стоїть завдання задоволення перш

Місце фінансового права в національній системі права.
Фінансове право як складова частина системи права України пов'язане з усіма галузями права, однак з окремими з них цей зв'язок є найбільш тісним. До таких галузей права відноситься перш ко

Наука фінансового права
Наука фінансового права є самостійною галуззю публічного права, яке досліджує усі сторони життя держави, оскільки її функціонування неможливе без фінансового забезпечення. Наука фінансовог

Конституційні основи фінансового права.
Серед правових актів, що регулюють фінансові відносини в будь-якій державі, Конституція займає особливе місце. Як справедливо зауважує Ю.М. Тодика, що Конституція є виключним нормативно-правовим ак

Джерела фінансового права.
Джерела фінансового права - це законодавчі та нормативно-правові акти, що містять в собі фінансово-правові норми, що регулюють фінансові відносини. В залежності від того, які органи прийма

Фінансово-правові норми: поняття, структура і види.
Фінансово-правові норми: поняття, структура, види. Фінансово-правові норми - це встановлені державою, загальнообов'язкові приписи щодо мобілізації, розподілу, перерозподілу та використання

Фінансово-правові норми: поняття, структура і види.
Фінансово-правові норми: поняття, структура, види. Фінансово-правові норми - це встановлені державою, загальнообов'язкові приписи щодо мобілізації, розподілу, перерозподілу та використання

Фінанансове правопорушення: поняття і класифікація.
Фінансове правопорушення - це порушення врегульованого фінансово-правовою нормою порядку мобілізації, розподілу і використання централізованих та децентралізованих фондів коштів, за яке законодавст

Фінансово-правова відповідальність.
Основним видом відповідальності за порушення податкового законодавства є фінансово-правова відповідальність. Фінансово-правову відповідальність можна визначити як по-застосування до порушн

Форми і методи фінансового контроля.
Методы финансового контроля - это приемы, способы его осуществления Наблюдение - общее ознакомление с состоянием финансовой деятельности объекта контроля Проверка - проводится на

Повноваження Верховної Ради України у сфері фінансового контроля.
Согласно Конституции Украины Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: 4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; контроль за виконання

Рахункова палата1 діє на підставі Закону України "Про Ра¬хункову палату" від 11 липня 1996 р
Стаття 2. Завдання Рахункової палати Завданнями Рахункової палати є: організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витр

Основні завдання та повноваження Державної фінансової інспекції України
Указ ПУ Про Положення про Державну фінансову інспекцію України від 23.04.2011.   1. Державна фінансова інспекція України (Держфінінспекція України) є центральним органом вико

Основні завдання та повноваження державної податкової служби України.
Указ ПУ Про Положення про Державну податкову службу України від 12.05.2011   ДПС України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координуєтьс

Бюджет як економіко-правова категорія. Роль бюджету в забезпеченні виконання функцій держави та місцевих органів публічної влади.
Бюджет як економічна категорія — це сукупність суспіль¬них відносин при формуванні, розподілі та використанні цент¬ралізованого фонду коштів на рівні держави й органів місце¬вого самоврядування, не

Бюджетне право як підгалузь фінансового права.
Бюджет — центральна ланка фінансової системи держави, а фінанси, як відомо, — це система грошових відносин, у про-цесі яких формуються і використовуються централізовані фон¬ди коштів, необхідні для

Бюджетні правовідносини, їх субьекти та особливості
Врегульовані бюджетно-правовими нормами бюджет¬ні відносини набувають форми бюджетних правовідносин. Бюджетні правовідносини — вид фінансово-правових від¬носин. Вони, як і всі фінансово-пр

Бюджетна система України та її структура. Зведений бюджет України та його використання.
Згідно з Стаття 5. Структура бюджетної системи України 1. Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів. 2. Місцевими бюджетами є бюджет Автономно

Бюджетный кодекс
Стаття 7. Принципи бюджетної системи України 1. Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах: 1) принцип єдності бюджетної системи України - єдність бюджетної системи У

Бюджетный кодекс
Стаття 8. Бюджетна класифікація 1. Бюджетна класифікація використовується для складання і виконання державного та місцевих бюджетів, звітування про їх виконання, здійснення контролю за фін

Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування.
Конституція України надала право на власний бюджет як ма¬теріальну фінансову базу функціонування державі та органам місцевого самоврядування всіх рівнів. Важливим положенням Конституції України є т

Бюджетный кодекс
Стаття 13. Складові частини бюджету 1. Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів. 2. Складовими частинами загального фонду бюджету є: 1) всі доходи бюдж

Бюджетный кодекс
Основним джерелом отримання і розподілу доходу між територіями є Державний бюджет України. Є три основні моделі бюджетних систем: 1. Пайовий розподіл податків між різними адміністративними

Правові засади розподілу видатків між бюджетами
До основних видатків Державного бюджету України належать видатки на: 1) державне управління: а) законодавчу владу; б) виконавчу владу; в) Президента України;

Джерела покриття дефіциту бюджету. Право на здійснення запозичень
БК дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами (с учетом разницы между предоставлением кредитов из бюджета и возвратом кредитов в бюджет); Джерелами фінансування дефіцит

Міжбюджетні трансферти: поняття, види, порядок надання.
Бюджетні трансферти - це основний інструмент міжбюджетного регулювання, саме на нього покладається завдання досягнення однакової бюджетної забезпеченості всіх регіонів країни.

Розпорядники бюджетних коштів та їх повноваження.
(ЗУ «Держ. Бюджет Укр») Стаття 22. Розпорядники бюджетних коштів 1. Для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядни

Основні напрямки бюджетної політики, порядок їх прийняття та їх роль у формуванні бюджета.
Стаття 33. (ЗУ «Держ. Бюджет Укр») Визначення бюджетної політики на наступний бюджетний період 1. Міністерство фінансів України спільно з іншими центральними органами виконавчої влади розр

Бюджетний процесс та його стадії.
В Конституції Бюджетний процес - це регламентований законодавством порядок: складання, розгляду і затвердження бюджетів, їх виконання і контролю за їх виконанням, затвердження звітів про в

Порядок складання проекта Державного бюджета України.
Право складання проекту бюджетів належить тільки органам виконавчої влади. Кабінет Міністрів розробляє проект закону про Державний бюджет України. Відповідальним за підготовку проекту є міністр фін

Порядок розгляду і прийняття Державного бюджету України.
Не пізніше, ніж через п'ять днів після подання КМУ проекту закону про Державний бюджет до Верховної Ради, міністр фінансів України представляє його на пленарному засіданні Верховної Ради України. К

Виконання Державного бюджету України
Виконання Державного бюджету України є основною третьою статті бюджетного процесу і являє собою практичну реалізацію бюджету по всіх передбачених показниках з його дохідною і видатковою частинами.

Звіт про виконання бюджету.
Зведення, складання та подання звітності про виконання Державного бюджету України здійснюється Державним казначейством України відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України Єдині форм

БКУ Стаття 116. Порушення бюджетного законодавства та способи впливу по Бюджетному кодексу.
1. Порушенням бюджетного законодавства визнається порушення учасником бюджетного процесу встановлених цим Кодексом чи іншим бюджетним законодавством норм щодо складання, розгляду, затвердженню, вне

Податкове право та податкові правовідносини.
Податкове право - це підгалузь фінансового права. Воно містить закони і підзаконні нормативні акти, правові норми, якими закріплюються принципи побудови податкової системи, права,

Податки в системі обов’язкових платежів, їх особливості і функції.
Податок - це узаконена форма відчуження власності юридичних та фізичних осіб до бюджету відповідного рівня (в розмірах і в строки, передбачені в законі) на принципах обов'язковості, безповоротності

Принципи оподаткування в Україні
У новому Законі України "Про систему оподаткування" передбачено, що при визначенні податків, зборів і обов'язкових платежів, а також встановленні обов'язків і відповідальності плетільника

Права і обов’язки платників податків.
Стаття 17. Права платника податків 17.1. Платник податків має право: 17.1.1. безоплатно отримувати в органах державної податкової служби та в органах митної служби, у тому числі і

Види обов’язкових платежів по законодавству України.
Стаття 8. Види податків і зборів 8.1. В Україні установлюються загальнодержавні та місцеві податки і збори. 8.2. До загальнодержавних належать податки та збори, встановлені цим Ко

Правові основи і порядок відшкодування податку на додану вартість
2. Для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість (далі - ПДВ) платник податку повинен відповідати одночасно критеріям, визначеним пунктом 200.19 статті 20

Податок на прибуток підприємств
Стаття 133. Платники податків 133.1. Платниками податку з числа резидентів є: 133.1.1. суб'єкти господарювання - юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність як на терит

Акцизний податок.
Акцизному податку в Податковому кодексі України присвячено IV розділ. Він містить діючі на сьогодні норми щодо оподаткування підакцизних товарів (продукції), ставки акцизного податку, в ньому визна

Податок на доходи фізичних осіб
Стаття 162. Платники податків 162.1. Платниками податку є: 162.1.1. фізична особа - резидент, який отримує доходи як з джерел їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

Ресурсні платежі
Згідно Бюджетної класифікації, в ресурсних платежів відносять: o Плата за землю. o Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету. o Збір за

Плата за землю.
Земельний кодекс говорить, що використання землі в Україні є платним. А Податковий кодекс містить норми плати за землю, яка справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні діл

Спрощена система оподаткування по діючову законодавству.
(Спрощена система оподаткування в Україні) Не випадково фізичні та юридичні особи обирають спрощену систему оподаткування (єдиний податок). Спрощена система оподаткування в Україні дає пра

Місцеві податки і збори
10.1. До місцевих податків належать: 10.1.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 10.1.2. єдиний податок. 10.2. До місцевих зборів належать:

Стаття 63. Загальні положення з обліку платників податків
63.1. Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінан

Стаття 63. Загальні положення з обліку платників податків
63.1. Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінан

Апеляційне узгодження суммподаткового обов’язку.
Щодо узгодження податкового зобов'язання у разі звернення платника податків до суду Щодо визнання недійснім Рішення Контролюючим органом Підпунктом 57.3 Статті 57 Податковий кодекс України

Способи забезпечення виконання податкового обов’язку платників податків.
Указ През. «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»   Основними засобами забезпечення виконання

Бюджетне фінансування: поняття і принципи.
Бюджетне фінансування - це безповоротний і безоплатний відпуск коштів з державного та місцевих бюджетів на виконання загальнодержавних функцій і функцій муніципальних органів та забезпечення діяльн

Поняття і порядок кошторисно-бюджетного фінансування.
Кошторисно-бюджетне фінансування - це метод безпово ¬ ротного, безвідплатного відпуску грошових коштів на утримання ¬ ня установ, що перебувають на повному фінансуванні з бюдже ¬ т

Правовий статус Національного банку України
Верхній рівень банківської системи України представлений єдиним органом - Національним банком України. Згідно зі ст. 2 Закону України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р. (да

Банківська система України: поняття і структура.
Поняття банківської діяльності на сьогодні отримало своє легальне визначення у законодавстві України. Дефініція банківської діяльності, наведена у ст. 2 Закону України "Про банки і банківську

Характерні особливості правового статусу комерційного банка як структурного елемента банківської системи України.
Основною (базовою) ланкою дворівневої банківської системи України є комерційні банки. Сьогодні в групу комерційних банків у різних країнах відноситься цілий ряд інститутів з різною структу

Особливості правового регулювання порядку створення комерційного банка України та його основні завдання.
Стаття 14. Учасники банків Учасниками банку можут буті юридичні и фізічні особини, резиденти та нерезиденти, а кож держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів.

Правові основи банківського контроля та нагляду.
Норми чинного законодавства України прямо не визначають контроль за бан- ківською діяльністю, але їх зміст свідчить, що йдеться саме про банківський конт- роль. Чинний За

Грошова система і її структура.
Грошова система— це форма організації грошового обігу в країні, що склалась історично та закріплена в національному законодавстві.Грошова система складається з двох блоків елементі

Безготівкові розрахунки в фінансово-правових відносинах.
З виникненням необхідності зниження витрат на зберігання й перевезення готівки, а також убезпечення торгівельного обороту від ризиків втрат коштів внаслідок крадіжок виникли безготівкові розрахунки

Поняття,правові основи і принципи валютного регулювання.
Валютне регулювання — діяльність державних органів, спрямована на регламентування порядку здійснення валютних операцій. Основними завданнями здійснення валютного регулюван

Валютний контроль: поняття, мета, правове регулювання.
Валютний контроль є специфічним видом фінансового контролю. Його слід розглядати як комплекс заходів, які здійснюють спеціально уповноважені державні органи та інші суб’єкти. Ці за

Суб’єкти валютного контроля і їх контрольні повноваження.
Суб’єкти, що здійснюють валютний контроль, поділяються на дві групи. До першої групи належать органи валютного контролю. Відповідно до п. 1 ст. 12 Декрету Кабінету Міністрів Україн

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги