рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основи економіки природокористування

Основи економіки природокористування - Конспект, раздел История, Опорний конспект лекцій з курсу Основи екології Тема 1. Предмет, історія, структура та методи екології 1. Предмет, об’єкт і завдання екології 2. Історія розвитку екології як науки Одним Із Принципови...

Одним із принципових моментів при вирішенні завдань економіки природокористування є необхідність застосування інтегрованого підходу до збереження й раціонального використання природних ресурсів, тобто ресурси мають розглядатися, як єдине ціле в умовах багатостороннього впливу на них людини.
Економіка природокористування - новий розділ екології, в якому вивчаються питання економічної оцінки природних ресурсів, негативний вплив забруднення природного середовища, процеси та явища суспільного життя, викликані нестачею природних ресурсів, величезним зростанням виробництва й забрудненням усіх сфер Землі.

 

 

Основні визначення ЕМ

Поняття Зміст поняття
Екологічний менеджмент (ЕМ) це система управління діяльністю підприємства (організації) в тих чи інших її формах, напрямках, сторонах та ін., які прямо чи непрямо стосуються взаємовідносин підприємства з навколишнім природним середовищем
Екологічний менеджмент це тип управління, принципово орієнтований на формування і розвиток екологічного виробництва та екологічної культури життєдіяльності людини.  
Екологічний менеджмент це тип управління, побудований на соціально-економічному і соціально-психологічному мотивуванні гармонії взаємин людини з природою.
Предмет ЕМ екологічні (природоохоронні, ресурсозберігаючі тощо) аспекти діяльності підприємства (організації), продукції, що виробляється, та послуг.
Мета ЕМ –мінімізація негативних впливів бізнес-діяльності на навколишнє природне середовище, –досягнення високого рівняекологічної безпекипроцесів виробництва та споживання продукції, яка виробляється на підприємстві, і виконуваних послуг –реалізація даних завдань має узгоджуватись із досягненням підприємством інших пріоритетних цілей, включаючи забезпечення поточної та довгострокової конкурентоспроможності.  

 

Особливості ЕМ:

– розширює межі та цілі управлінської діяльності, охоплюючи і навколишнє природне середовище, оскільки екологічна проблематика не розглядається більше окремо від інших аспектів бізнес-діяльності, а екологічні наслідки, витрати і т. ін. перетворюються в інтегральну частину бізнесу;

– є внутрішньо мотивованою діяльністю, добровільною у своїй основі; діяльність, що залежить від особистої зацікавленості співробітників в її кінцевих результатах і обумовлена їхньою кваліфікацією, досвідом і майстерністю.

 

 

Концепція ЕМ (комплекс ключових положень, що визначають організацію природоохоронної діяльності на підприємстві)
Положення 1 Без досягнення екологічної стійкостіне можебути довгострокового економічного зростання. Природоохоронна робота пов'язана не тільки з витратами підприємницької діяльності, але й з одержанням переваг у конкурентній боротьбі.  
Положення 2 Необхідна чітка організаційна спрямованість, для того щоб включати екологічні аспекти в усі види діяльності, починаючи з наукових розробок і закінчуючи виробництвом і поширенням продукції.  
Положення 3 Необхідний постійний діалог і довірчі відносини з громадськістю, без яких успішна підприємницька діяльність неможлива.  

 

 

Узагальнена схема системи екологічного менеджменту, яка здійснюється за циклом Демінга (PDCA – Plan (планування) – Do (реалізація) – Check (перевірка) – Action (дії з поліпшення, коригування):

 

 

 

 

Основною тенденцією сучасного передового виробництва є створення відділів з екологічного менеджменту.

 

Принципи ЕМ

Принципи екологічного менеджменту слід диференціювати за головними факторами управління: механізмом, процесом і системою управління

 

Ці принципи екологічного менеджменту можуть і повинні діяти тільки в системі, у взаємозалежності. Адже кожний з них є доповненням і конкретизацією іншого.

ЕЛЕМЕНТИ СЕМ
Екологічна політика публікується у вигляді Декларації, що є публічною заявою організації про свої наміри і плановані дії щодо навколишнього середовища (НС) і містить зобов'язання вищого керівництва в СЕМ.
Ідентифікація екологічних аспектів з проведенням оцінки значущості впливу на навколишнє середовище діяльності підприємства, його продукції та послуг.
Ідентифікація законодавчих та інших вимог підприємство має визначити, які нормативні акти воно у своїй діяльності виконує, і яким чином.  
Цільові та планові показники і Програми СЕМ Цільові показники з реалізацією Програми управління НС. Програма управління НС переводить Екологічну політику в конкретні цілі і завдання, визначає заходи з їх досягнення, розподіляє обов'язки, людські та фінансові ресурси для впровадження.  
Структурна організація СЕМ Структура організації, що здійснює розподіл функцій, повноважень та обов'язків. Організаційна структура екологічного менеджменту на різних підприємствах неоднакова та залежить від галузі господарства, номенклатури продукції, обсягів виробництва, чисельності працюючих та інших факторів.
Навчання процес підготовки співробітників, які працюють з екологічними аспектами, або в своїй діяльності впливають на НС.  
Зв’язки Взаємодія із зацікавленими сторонами, що включає процедури опису процесів одержання інформації, як від зовнішніх, так і від внутрішніх сторін.
Управління документацією Документація і керування документацією з метою ефективного управління СЕМ і підтримання її в постійній адекватності вимогам ISO 14001:2004.
Аварійні ситуації Підготовка на випадок аварійної ситуації, з урахуванням вимог законодавства і заходів щодо їх запобігання.  
Операційні процеси Операційні процедури, що описують процеси управління екологічними аспектами. Підготовка на випадок аварійної ситуації, з урахуванням вимог законодавства і заходів щодо їх запобігання.  
Моніторинг та вимірювання Процес регулярного моніторингу та вимірювань.  
Оцінка відповідності Оцінка відповідності вимогам з урахуванням природоохоронного законодавства та інших вимог, які підприємство взяло на себе зобов'язання виконувати.
Коригувальні та запобіжні дії Коригувальні та запобіжні дії для усунення причин існуючих і потенційних невідповідностей, виявлених в процесі моніторингу, вимірювань та аудитів СЕМ.
Управління записами Управління записами (правильне їх оформлення, внесення змін) з метою підтвердження функціонування та демонстрації покращення СЕМ.  
Внутрішній аудит Аудит СЕМ для визначення адекватності та ефективності впровадження і роботи СЕМ.
Аналіз з боку керівництва Аналіз СЕМ з боку керівництва, періодичний обов'язково задокументований процес оцінки вищим керівництвом СЕМ з подальшими рішеннями про необхідні заходи щодо покращення

 

 

Переваги при впровадженні СЕМ  
Структурні –Розвиток системи стратегічного й тактичного керування –Розвиток взаємодії між підрозділами й функціональними напрямками. Усунення дублювання функцій і підвищення ефективності керування. –Розвиток системи мотивації й навчання персоналу  
Ринкові –Пріоритет при взаємодії з великими міжнародними компаніями –Менші ризикові платежі при взаємодії з фінансовими організаціями –Переваги при участі в міжнародних тендерах –Переваги на ринках «екологічної» продукції й послуг –Розвиток систем менеджменту й взаємодії із зацікавленими сторонами  
Ризикові Менша ймовірність і наслідки позаштатних і аварійних ситуацій (у т.ч. для іміджу компанії) –Менша ймовірність і очікувані наслідки порушення законодавства –Поліпшення взаємодії з державними контролюючими органами, зменшення сум штрафів і платежів за негативний вплив, виключення можливості припинення виробництва по екологічних вимогах  
Ресурсні –Зниження собівартості за рахунок раціонального використання сировини й ресурсів і т.п.  
Природоохоронні –Зниження втрат внаслідок захворювань і підвищення працевіддачі персоналу за рахунок поліпшення стану навколишнього середовища –Зниження платежів і штрафів за забруднення навколишнього середовища  

 

 

3.Екологічний аудит

Послідовність проведення та завдання екоаудиту

 

Екологічні аудиторські послуги передбачають:

 

Блакитний прапор Фонду екологічної освіти (Blue flag of Fund of Ecological Education, FEE) ‑ нагорода, своєрідний сертифікат якості рекреаційних пляжів. Відзнака була започаткована 1987 року Європейською комісією з охорони навколишнього середовища та щорічно присуджується пляжам на основі відповідності 29 критеріям тестувань чистоти води прилеглої акваторії та піску.

На пляж, відзначений Блакитним прапором FEE мають бути забезпечені вільний доступ громадян, очищення піску та прибирання сміття. Пляж обов'язково повинен мати власну службу спостереження та спасіння, невідкладної медичної допомоги, душові кабінки безпосередньо на пляжі. Суворо заборонено рух автотранспорту зоною пляжу, також на такі пляжі не допускаються домашні улюбленці. Для підтримки статусу щотижня морську воду тестують на різноманітні органоліптичні та санітарно-токсикологічні показники, а також перевіряють дотримання решти вимог.

 

Рейтинг за показником екологічності пляжів (наявність Блакитного прапору):

І місце ‑ Іспанія (493пляжі);

ІІ місце ‑ Греція (425 пляжів);

ІІІ місце ‑ Туреччина (279 пляжів).

 

Не дивлячись на «чорнобилізацію» екологичного образу України, окремі туристські об'єкти країни мають сертифікат та емблему «блакитного прапору» (2010 року Блакитний прапор отримав пляж готелю Ялта-Інтурист).

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Опорний конспект лекцій з курсу Основи екології Тема 1. Предмет, історія, структура та методи екології 1. Предмет, об’єкт і завдання екології 2. Історія розвитку екології як науки

Кафедра екології харчових продуктів та виробництв.. Опорний конспект лекцій.. з курсу Основи екології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основи економіки природокористування

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основні поняття та терміни
Навколишнє середовище або довкілля – всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни

Будова біосфери
Верхня границя - озоновий шар 20000  

Оксиди Сульфуру та Нітрогену – основні причини виникнення кислотних опадів
Антропогенні джерела надходження оксидів Нітрогену – згоряння палива в присутності повітря при високій температурі та використання Нітроген-вмісного пального.   Антропогенні

Літній смог
(фотохімічний, каліфорнійський або Лос-Анжелеський) Влітку, коли сонце світить яскраво, гaзи, що утворюються при згоранні автомобільного палива (оксиди aзотa NOx, і продук

Зимовий смог
(Лондонський) Зимовий, або «лондонський», смог утворюється, коли тaкі забруднювачі повітря, як оксид Сульфуру (IV), монооксид Карбону (СO) і пил та сажа, у холодному і вол

Контрольні питання
1. Які гази входять до складу атмосфери? 2. Як змінювався склад атмосферного повітря протягом часу? 3. На які шари розподілена атмосфера? 4. Що призводить до погіршення е

Малий та великий кругообіги води в природі
Середня тривалість загального циклу обміну води, залученої в біологічний кругообіг, становить 300-400 років. Приблизно 37 разів на

Типи забруднення поверхневих і підземних вод
Типи забруднення Забруднюючі речовини Фізичне Нерозчинні домішки: глина, пісок, намул, пил тощо.

Способи очищення стічних вод
  Механічні способи очищення застосовуються для очищення стоків від твердих та масляних забруднень. Механічне очи

Будова літосфери
ЛІТОСФЕРА –верхня тверда оболонка Землі, до складу якої входить земна кора та верхня частина мантії Землі. Складається з осадових, вивержених і магматичних порід.  

Значення літосфери
  · Середовище усіх мінеральних ресурсів · Основний об`єкт антропогенної діяльності людини · Ґрунти – органо-мінеральний продукт багаторічної спільної діяльності жив

Розподіл водних ресурсів на Землі
Види водних ресурсів Розподіл водних ресурсів у: гідросфері, % у прісних водах % млн

Узагальнена класифікація небезпечних речовин харчових продуктів
  Біологічні  

Державне регулювання щодо безпеки харчових продуктів
 

Шкідливих речовин у харчових продуктах
 

Методи і засоби очищення газо- та пилових відходів. Класифікація ГОУ (газоочисних установок)
  Очищення промислових викидів залежить від сфери, в яку вони вихо­дять, та від кількості і якості забруднюючих речовин у викидах. Очищують забруднені потоки: - очищен

ІІІ. Фізико-хімічне очищення
Пристосовані для очищення газодимових викидів Адсорбційний метод ґрунтується на поверхневому вбиранні газоподі­бних молекул твердими адсорбентами за рахунок міжмолекулярних сил. Уві

ІІІ. Хімічне очищення
Хемосорбція – хімічне зв’язування шкідливих речовин. Очищуваний газ промивається розчином речовини; з яким він хімічно взаємодіє. Приклад: для вбирання оксидів азоту NOx застосовується гідрооксид C

Методи і споруди очищення промислових стічних вод
Методи очищення стічних, забруднених, промислових вод Механічні й механічно-хімічні Хімічні й фізико-хімічні Біохімічні

Класифікація
Типова технологія водоохорони – 3 засоби: -ПБО – повна біологічне очищення; -ПБОС – повне біологічне очищення з поліпшеним очищенням від фосфору; -ПБОН – повне біологічне

Утилізація відходів: переробка
Не дивлячись, на всі перераховані вище способи утилізації, існує ще один спосіб – це вторинна переробка. Причому цей спосіб найбільш ефективний, так як він є не лише екологічно чистим, а й ресурсоз

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги