рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Оцінка можливості виникнення горючого середовища при пошкодженні технологічного обладнання

Оцінка можливості виникнення горючого середовища при пошкодженні технологічного обладнання - раздел Высокие технологии, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни „Пожежна профілактика технологічних процесів” Під Час Аварій Та Пошкоджень Апаратів І Трубопроводів Відбудеться Вихід Горюч...

Під час аварій та пошкоджень апаратів і трубопроводів відбудеться вихід горючих газів, парів або рідин, що призведе до утворення вибухопожежопебезпечних сумішей біля місць виходу, в усьому виробничому приміщенні та на відкритих технологічних майданчиках.

Апарати і трубопроводи можуть пошкоджуватися при перевищенні тиску вище допустимих норм; при динамічних впливах; виникненні температурних напружень в матеріалі стінок або при зміні властивостей матеріалу під впливом високих і низьких температур; корозії або ерозії матеріалу стінок [5,6,8].

Аналізуючи причини пошкодження технологічних апаратів необхідно враховувати чітку класифікацію аварій за їх відзнаками [5,8]:

1. За причинами, що призвели до пошкодження апаратів:

- пошкодження, що виникли в наслідок механічної дії на матеріал апаратів та трубопроводів;

- пошкодження, що виникли в наслідок порушення матеріального балансу технологічного процесу;

- пошкодження, що виникли в наслідок температурного впливу на матеріал апаратів та трубопроводів;

- пошкодження, що виникли в наслідок хімічного впливу на матеріал апаратів та трубопроводів.

2. За масштабом пошкодження:

- локальне пошкодження апаратів;

- повна руйнація апарату.

Для виявлення можливості механічного пошкодження апаратів та трубопроводів необхідно встановити по технологічному регламенту, або описанню технологічного процесу відповідність граничнодопустимого тиску з робочим , наявність засобів захисту обладнання від перевантаження та інше.

Порушення матеріального балансу технологічного процесу, який може привести до надмірного підвищення тиску та руйнуванню обладнання.

Збільшення тиску може відбуватися при збільшенні опору за компресорами, насосами та апаратами. Це відбувається при неповному відкриванні засувок, зменшенні площі перерізу трубопроводів при відкладенні солей, бруду, коксу, полімеру, кристалогідратів тощо. Величина перепаду тиску в лініях для подолання опору і утворення необхідної швидкості руху продукту DR визначається за формулою:

 

, (1.19)

 

де DR – втрати тиску при збільшенні опору ліній, Па; xі – коефіцієнт і-го місцевого опору; lтр – довжина трубопроводу, м; dтр –діаметр трубопроводу, м; l - коефіцієнт опору тертя; w - швидкість парів рідини, що просочуються крізь сальники насосу, кг/цикл; rр – густина рідини, кг/м3.

Методика розв’язування задач по визначенню DR наведена в [10].

Порушення температурного режиму технологічного процесу [5,8,11] може призвести до:

1. Підвищення тиску за рахунок теплового розширення рідин, газу , або перегрітого пару, що знаходяться в апаратах;

2. Підвищення тиску при порушенні процесу конденсації парів, що знаходяться в апаратах;

3. Підвищення тиску при попаданні у високо нагріті апарати рідин з малою температурою кипіння;

4. Підвищення тиску за рахунок прискорення екзотермічних хімічних реакції, що проходять в апаратах;

5. Руйнування апаратів за рахунок термічного перенапруження матеріалу стінок апаратів.

Приріст тиску у герметичних апаратах, повністю заповнених рідиною, при підвищенні температури визначається за формулою:

 

, (1.20)

 

де DR – приріст тиску при збільшенні температури, Па; bст – коефіцієнт об’ємного стиснення рідини, 1/Па; b – коефіцієнт об’ємного розширення рідини, 1/К; a – коефіцієнт лінійного розширення матеріалу стінок апарату, 1/К; Dt – різниця між кінцевою та початковою температурою, К.

Якщо апарат заповнено рідиною не повністю і в середині є пароповітряний об’єм, то збільшення тиску парів можна визначити з рівняння Антуана за формулою [10,11]:

 

, (1.21)

 

де А, В, Са – константи рівняння Антуана; tр – робоча температура в апараті, оС.

При наявності в герметичних апаратах газів, кінцевий тиск визначається за формулою:

 

, (1.22)

 

де Rп – початковий тиск в апараті, кПа; Тп, Тк – початкова та кінцева температура в апараті, К; z коефіцієнт стиснення газу [10,11].

При попаданні у високонагріті апарати низькокиплячих рідин тиск підвищується на величину DR , яку можна розрахувати [10]:

 

, (1.23)

 

де m – маса низько киплячої рідини, що попала в апарат; Тр – робоча температура в апараті, К4; Vв – вільний об’єм апарату, м3.

При виникненні в апаратах гідравлічних ударів приріст тиску в системі визначається []:

 

, (1.24)

 

де с - швидкість поширення ударної хвилі, м/с; Δω - зменшення швидкості руху рідини в трубопроводі, м/с; ρt - щільність рідини при робочій температурі, кг/м3.

Швидкість поширення ударної хвилі розраховують за формулою:

 

, (1.24)

 

де Еж , Е - модуль пружності рідини та матеріалу труби, Па; d - внутрішній діаметр труби, м; δ - товщина стінки труби, м [10,11].

Для визначення можливості руйнування апаратів за рахунок термічного перенапруження матеріалу стінок апаратів необхідно встановити температурний режим роботи обладнання. В разі, якщо обладнання працює при досить великих, чи низьких температурах, або якщо при періодичній зміні температури необхідно провести розрахунки можливих температурних напружень матеріалу. Методика визначення температурних напружень розглянута в [10].

При розгляданні в КП реального ТП необхідно встановити наявність конструктивних рішень, що запобігають виникненню температурних напружень, таких як температурні компенсатори на трубопроводах та теплообмінниках, теплоізоляція апаратів та тому подібне. В разі можливості утворення шлакових або коксових відкладень необхідно провести розрахунок температури стінки теплообмінної поверхні в умовах стаціонарного температурного теплообміну.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни „Пожежна профілактика технологічних процесів”

Чорнобильської катастрофи... НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ цивільного захисту України...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Оцінка можливості виникнення горючого середовища при пошкодженні технологічного обладнання

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Организация защиты населения в чрезвычайных ситуациях
1.1.1. Основные принципы и способы защиты. Мероприятия по защите населения Защита населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС) это комплекс мероприятий, направленных н

ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ курсового ПРОЕКТУ
До виконання проекту курсанти отримують індивідуальне завдання. Керівник з'ясовує ступінь підготовки курсантів, студентів (слухачів) до виконання конкретного проекту і встановлює графік роботи за о

Розрахунково-пояснювальна записка
Пояснювальна записка до КП повинна містити наступні розділи: 1.Вступ 2. Характеристика технологічного процесу виробництва* 3. Аналіз пожежної небезпеки техноло

ВИХІДНі дані НА об’єкт
У разі самостійного вибору об'єкту для курсового проектування необхідно: а) Вивчити технологічну схему і технологічний регламент виробництва та роботу основних апаратів; б) Встано

Характеристика технологічного процесу виробництва
Необхідно привести сутність технологічного процесу виробництва, починаючи з початкової речовини і закінчуючи готовою продукцією, принцип роботи та параметри експлуатації основного технологічного об

Апарати з горючими газами
Апарати з горючими газами (ГГ) в період їх нормальної роботи повністю заповнені горючою речовиною. Для оцінки небезпеки їхнього внутрішнього середовища проводиться порівняння робочої концентрації г

Апарати з горючими рідинами
У всіх апаратах з горючими рідинами (ЛЗР або ГР), крім повністю заповнених рідиною, над поверхнею рідини є газово-повітряний простір в якому концентрація насиченої пари, у парово-повітряній суміші,

Апарати з горючими матеріалами у дисперсному стані
За наявностю апаратів, бункерів або трубопроводів з горючими матеріалами у дисперсному стані можуть утворюватись горючі пилоповітряні суміші, якщо виконується наступне співвідношення: &nbs

Аналіз можливості появи характерних для виробництва джерел запалювання
При проведенні аналізу пожежної небезпеки необхідно встановити які теплові прояви можуть привести до наявності горючого середовища у даному ТП [5,6,8,10]. Тепловий прояв може стати джерело

Можливі шляхи поширення пожежі
На об’єкті поширення пожежі при її виникненні можливе по виробничих комунікаціях, технологічних отворах, по сировині, матеріалам, будівельним конструкціям [5,6,8,11]. В даному розділі необ

Визначення категорії приміщень, будівель та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
  В курсовому проекті визначають тільки категорії приміщень досліджених виробництв за вибухопожежною та пожежною небезпекою [14]. У якості розрахункового критерію вибухопожежної і пож

Завдання для вибору ВАРІАНТУ
В даному розділі приводиться опис та схеми технологічних процесів, необхідні параметри технологічного обладнання у відповідності з варіантом, а також схеми розміщення технологічного обладнання у пр

Таблиця 6.6 Технологічні дані апаратів для двох останніх номерів залікових книжок від 30 до 39
№ п.оз. Апарати Деякі параметри апаратів ВАРІАНТИ

Таблиця 6.7 Специфікація та основні технологічні дані апаратів
№п/п Назва апаратів Режим роботи Розміри Примітка Р, ата t, 0С

Таблиця 6.10
№п/п Назва апаратів   Режим роботи Розміри Примітка Р, ата t, 0С

Для двох останніх номерів залікових книжок від 70 до 79
технологічні данні апаратів Таблиця 6.12 № з/п Апара-ти Д

Методика виконання карти пожежної небезпеки
Карта (див. п 3.2) умовно розбивається на три інформаційних поля: поле принципової схеми виробництва; поле реального розміщення обладнання і матеріалів на виробництві; поле характеристики небезпеки

ЗАВДАННЯ
на виконання курсового проекту з дисципліни "Пожежна профілактика технологічних процесів "     За темою:    

ДОДАТОК 3
  Таблиця 1. Визначення коефіцієнту Кр , що враховує інтенсивність виходу рідини в залежності від тиску парів або газів в апараті

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги