рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни „Пожежна профілактика технологічних процесів”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни „Пожежна профілактика технологічних процесів” - раздел Высокие технологии, Міністерство України З Питань Надзвичайних Ситуацій Та ...

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ цивільного захисту України

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту з дисципліни

„Пожежна профілактика технологічних процесів”

для курсантів, студентів та слухачів за спеціальністю "Пожежна безпека"

 

Харків-2010

Олійник В.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „Пожежна профілактика технологічних процесів” для курсантів, студентів та слухачів за спеціальностю "Пожежна безпека" / В.В. Олійник, Н.I. Коровникова. - Харків: НУЦЗУ, 2010. - 77 с.

 

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „Пожежна профілактика технологічних процесів” для курсантів, студентів та слухачів, що навчаються за спеціальністю "Пожежна безпека"

 

Рецензенти: (ГУ МНС України в Харківській області)

. к.т.н. (НУЦЗУ України)

 

ЗМІСТ

  Вступ……………………………………………………………….
Завдання на курсовий проект, вибір об’єкта та теми для проектування……………………………………………………………..  
Порядок розробки, виконання та захисту проекту………...…....
Особливості структури курсового проекту……………………...
3.1 Розрахунково-пояснювальна записка……...…………………….
3.2 Графічна частина…………………………………………………..
Вихідні дані на об’єкт…………………………………………..…
5. Методика виконання окремих розділів курсового проекту…….
5.1 Вступ……………………………………………………………….
5.2 Характеристика технологічного процесу виробництва………...
5.3 Аналіз пожежної небезпеки технологічного процесу…………..
5.3.1 Аналіз пожежовибухонебезпечних властивостей речовин, що обертаються у виробництві…………………..……………..…….  
5.3.2 Аналіз можливості утворення горючого середовища…………..
5.3.2.1 Оцінка можливості виникнення горючого середовища усередині технологічного обладнання при його нормальній роботі…….  
5.3.2.2 Оцінка можливості виникнення горючого середовища при пошкодженні технологічного обладнання………………………  
5.3.3 Аналіз можливості появи характерних для виробництва джерел запалювання…………………………………………………...  
5.3.4 Умови та можливі шляхи поширення пожежі…………………..
5.4 Визначення категорії приміщень, будівель та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою…………………………………. 31    
5.5 Визначення класів вибухопожежонебезпечних зон…………….
5.6 Розробка інженерно-технічних рішень та протипожежних заходів…………………………………………………………….......  
5.6.1 Інженерно-технічні рішення……………………………………...
5.6.2 Протипожежні заходи……………………………………………..
5.7 Висновки …………………………………………………………..
5.8 Список використаної літератури Завдання для вибору варіанту…………………………………33
6.1 Завдання для написання курсового проекту з описом технологічного процесу: ”Установка первинної перегонки нафти (АТ)” 34  
6.2 Завдання для написання курсового проекту з описом технологічного процесу: “Установка для уловлювання парів ЛЗР із горючого газу методом абсорбції”……………………………… 42  
6.3 Завдання для написання курсового проекту з описом технологічного процесу: “Установка для уловлювання парів ЛЗР із пароповітряної суміші методом адсорбції”…………………… 49  
6.4 Завдання для написання курсового проекту за темою “Цех фарбування виробів”………………… 55  
6.5 Завдання для написання курсового проекту з описом технологічного процесу: “Виробництво поліетилену і поліпропілену методом низького тиску”………………………………………62  
Методика виконання карти пожежної небезпеки……………
  Література………………………………………………………….
  Додатки……………………………………………………………

 


Вступ

Курсовий проект (КП) являється важливим етапом освоєння дисципліни "Пожежна профілактика технологічних процесів" і представляє самостійну роботу курсанта, студента (слухача) вищого навчального закладу пожежно-технічного профілю за спеціальністю "Пожежна безпека".

Метою виконання КП є закріплення, поглиблення та узагальнення знань, отриманих курсантами (слухачами) під час навчання за вищевказаною дисципліною, а також практичного застосування цих знань до вирішення конкретної практичної задачі, що пов’язана з розробкою інженерно-технічних рішень та рекомендацій щодо забезпечення та вдосконалення протипожежного захисту конкретного технологічного процесу (ТП) [1].

При виконанні КП курсант, студент (слухач) повинен вивчити технологічний процес виробництва (технологічну схему, технологічне обладнання), дослідити пожежну небезпеку апаратів у відповідності з методикою аналізу пожежної небезпеки виробництва, визначити категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою, проаналізувати виробництво згідно вимогам діючих нормативних документів, розробити та обобґрунтувати інженерно-технічні рішення та організаційні заходи щодо зниження пожежної небезпеки процесу та виробництва в цілому.

Виконуючи КП, курсанти, студенти (слухачі) підвищують технологічну підготовку, закріпляють вивчений матеріал загально інженерних і спеціальних дисциплін; набувають практичні знання, необхідні для виконання бакалаврської роботи та дипломного проекту [2,3].

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ, ВИБІР ОБ'ЄКТУ ТА ТЕМИ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

Якщо останні цифри залікової книжки мають значення: - від 00до19 – в роботі досліджується установка первинної перегонки нафти… - від 20 до 39 – в роботі досліджується установка уловлювання парів легкозаймистої рідини з горючого газу методом…

ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ курсового ПРОЕКТУ

Індивідуальні консультації курсантів, студентів, слухачів проводяться на кафедрі згідно графіка консультацій, на яких роз'яснюються вимоги до… До захисту КП допускаються курсанти, студенти, слухачі, які успішно в термін…  

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

КП складається з двох частин:

1. Розрахунково-пояснювальна записка.

2. Графічна частина.

 

Розрахунково-пояснювальна записка

1.Вступ 2. Характеристика технологічного процесу виробництва* 3. Аналіз пожежної небезпеки технологічного процесу.

Графічна частина

Графічна частина КП повинна містити:

- креслення установок або апаратів, що приймають участь в технологічному процесі;

- графіки або таблиці;

- схеми, креслення, алгоритми роботи запропонованих інженерно-технічних рішень;

- карту пожежної небезпеки.

Карта пожежної небезпеки повинна показати основні пожежовибухонебезпечні речовини, в якій кількості і в яких апаратах вони знаходяться, в яких апаратах є або можуть утворитися вибухонебезпечні концентрації, специфічні причини пошкодження апаратів, характерні джерела запалювання і можливі шляхи поширення пожежі. Тому важливим вміння аналізувати пожежну небезпеку виробництва. Методику виконання карти пожежної небезпеки наведено у п. 9.

 

ВИХІДНі дані НА об’єкт

а) Вивчити технологічну схему і технологічний регламент виробництва та роботу основних апаратів; б) Встановити пожежовибухонебезпечні властивості речовин, що обертаються у… в) З'ясувати, які технічні рішення забезпечують вибухобезпеку ТП виробництва. Проаналізувати системи виробничої та…

Методика виконання окремих розділів курсового проекту

 

Вступ

Стислий вступ повинен містити данні щодо призначення виробництва, його поширеність та перспективу розвитку для даної галузі. Необхідно дати поняття про сутність технології і загальної характеристики вибухопожежонебезпеки ТП виробництва, його особливості [5,6].

Посилаючись на статистику пожеж та надзвичайних ситуацій (НС) [7], що трапилися на подібних виробництвах, або інші особливості даного виробництва, зробити висновок щодо доцільності та актуальності розробки питань забезпечення пожежної безпеки.

 

Характеристика технологічного процесу виробництва

Опис ТП потрібно починати з пояснення прийнятих параметрів процесу, хімічної або фізичної суті перетворень речовин і матеріалів в процесі обробки.… При вивченні схеми ТП звертається увагу на: способи транспортування,… З’ясувати порядок дозування речовин і матеріалів в ТП, вид енергії, що використовується в ТП, параметри і умови…

Аналіз пожежної небезпеки технологічного процесу

Аналіз пожежовибухонебезпечних властивостей речовин, що

Обертаються у виробництві

Пожежна небезпека ТП характеризується властивостями речовин, що обертаються в виробництві, а також їх кількістю.

В цьому розділі необхідно привести назви, хімічні формули та основні реакції виробництва основних речовин і матеріалів та особливості їх обертання на підприємстві. Виходячи із фізико-хімічних та пожежовибухонебезпечних властивостей речовин необхідно надати умови їх вибухобезпеки.

При дослідженні властивостей речовин можна використати технологічний регламент виробництва, дані виробничих лабораторій і довідкові дані [4]. При нестачі довідникових даних для повного аналізу властивостей речовин або їх сумішей потрібно провести додаткові розрахунки параметрів, яких не вистачає.

Для їх проведення рекомендується використати [9], або звернутися за консультацією до викладачів дисципліни „Теорія розвитку та припинення горіння”.

 

Аналіз можливості утворення горючого середовища

Під час проведення аналізу можливості утворення горючого середовища необхідно виявити умови його утворення як усередині технологічного обладнання, так і за його межами (у приміщенні, або на технологічному майданчику), при нормальної роботі обладнання так і при аварії [5,6,8,10].

У технологічному процесі можуть використовуватися апарати з горючими газами, легкозаймистими рідинами, речовинами у дисперсному стані (горючий пил), тому проведення аналізу для апаратів з різними за агрегатним станом речовинами, має деяку різницю.

 

Оцінка можливості виникнення горючого середовища усередині технологічного обладнання при його нормальній роботі

Спочатку необхідно встановити наявність, або відсутність горючого середовища в середині технологічного обладнання при його нормальної роботі.

 

Апарати з горючими газами

  jон.без £ jофак ³ jов.без., (1.1)  

Апарати з горючими рідинами

  tраб £ tн. безп (1.3) t в.безп £ tраб £ tсс. (1.4)

Апарати з горючими матеріалами у дисперсному стані

  j/фак ³ j/н., (1.5.)  

Оцінка можливості виникнення горючого середовища при пошкодженні технологічного обладнання

Апарати і трубопроводи можуть пошкоджуватися при перевищенні тиску вище допустимих норм; при динамічних впливах; виникненні температурних напружень… Аналізуючи причини пошкодження технологічних апаратів необхідно враховувати… 1. За причинами, що призвели до пошкодження апаратів:

Аналіз можливості появи характерних для виробництва джерел запалювання

Тепловий прояв може стати джерелом запалювання у тому випадку, якщо він характеризується: 1. Температурою, достатньою для початку процесу горіння. (Температура… 2. Достатньою потужністю джерела запалювання. (Енергія джерела запалювання більше ніж мінімальна енергія запалювання…

Можливі шляхи поширення пожежі

В даному розділі необхідно провести аналіз можливості поширення пожежі по технологічному обладнанню та виробничим комунікаціям. Для цього необхідно… При наявності вогнеперешкоджувачів необхідно провести перевірочний розрахунок…  

Визначення категорії приміщень, будівель та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

В курсовому проекті визначають тільки категорії приміщень досліджених виробництв за вибухопожежною та пожежною небезпекою [14]. У якості… Кількість речовин, що поступила в приміщення визначається за умов [14]: - розрахункової аварії апарату, що містить найбільшу кількість пожежонебезпечної речовини;

Визначення класів вибухопожежонебезпечних зон

Для попередження пожеж і аварій від короткого замкнення, перевантаження, великих перехідних опорів та інших причин необхідний правильний вибір, монтаж і дотримання встановленого режиму експлуатації електричних мереж і електрообладнання (машин, апаратів, пристроїв тощо).

У даному розділі у залежності від можливості утворення вибухонебезпечних сумішей в приміщенні чи наявності матеріалів та речовин, які здатні займатися, керуючись [15], необхідно визначити клас вибухо- чи пожежонебезпечної зони.

 

5.6 Розробка інженерно-технічних рішень та протипожежних заходів

На підставі проведеного аналізу пожежної небезпеки апаратів, що приймають участь в технологічному процесі, і які надані згідно відповідного варіанту, необхідно запропонувати інженерно-технічне рішення та протипожежні заходи у вигляді припису.

Інженерно-технічні рішення

Інженерно-технічні рішення (ІТР) повинні бути направлені на виключення утворення горючого середовища, виключення появи джерел запалювання та обмеження поширення можливої пожежі на виробництві.

У даному розділі КП необхідно привести опис запропонованого рішення (принцип роботи, улаштування, призначення), а також надати його принципову схему чи креслення.

Вибір того чи іншого ІТР слід робити з урахуванням завдання за варіантами.

Протипожежні заходи

На підставі діючих нормативних документів для відповідної галузі виробництва необхідно сформулювати заходи пожежної безпеки і оформити їх у вигляді припису (не менше 15 пунктів).

 

Висновки

Закінчуючи написання пояснювальної записки, необхідно зробити короткий висновок, в якому треба відобразити основні питання, що розглядалися у КП.

 

Список використаної літератури

Останнім аркушем пояснювальної записки повинен бути список літератури, що була використана під час написання КП.

 

Завдання для вибору ВАРІАНТУ

  6.1. Завдання для написання курсового проекту з описом технологічного процесу:… Установка АТ (атмосферна трубчатка) призначена для перегонки нафти в бензин, гас, дизельне паливо, мазут. Сировина, що…

Таблиця 6.6 Технологічні дані апаратів для двох останніх номерів залікових книжок від 30 до 39

Із пароповітряної суміші пари летючого розчинника можна виділити, використовуючи метод адсорбції. Адсорбцією називають процес поглинання одного або… Пароповітряна суміш, що поступила на установку по лінії 1 діаметром 0,4 м (у… Для сушіння зволоженого після десорбції вугілля пароповітряну суміш, що пропускається через адсорбер, підігрівають…

Таблиця 6.7 Специфікація та основні технологічні дані апаратів

     

СПЕЦІФІКАЦІЯ ТА ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ДАННІ АПАРАТІВ

Таблиця 6.10

Для двох останніх номерів залікових книжок від 60 до 69 Технологічні данні апаратів Таблиця 6.11 № з/п Апарати Деякі параметри апаратів ВАРІАНТИ …

Для двох останніх номерів залікових книжок від 70 до 79

Таблиця 6.12 № з/п Апара-ти Деякі параметри апаратів ВАРІАНТИ …    

Методика виконання карти пожежної небезпеки

Першим етапом в розробці карти пожежної небезпеки є виконання принципової технологічної схеми. Технологічна схема виробництва повинна бути… Плани розміщення обладнання і матеріалів можуть охоплювати не все виробництво,… Характеристики пожежної небезпеки і протипожежний захист виробництва можна виконати відповідно до вимог ГОСТ…

Література

 

1. Правила пожежної безпеки в Україні / Київ: Укрархстройинформ, 2004. -195 с.

2. Методические указания по курсовому проектированию по дисциплине "Пожарная профилактика в технологических процессах производств" / [Зозуля И.В., Сырых В.Н., Михайлюк А.П. и др.]. - Харьков: ХИПБ МВС Украины, 1996. -34 с.

3. Мозговий Г.О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Пожежна профілактика технологічних процесів» / Г. Мозговий, В. Олійник. - Харків: АЦЗУ, 2004. - 73 с.

4. Баратов А. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ. изд. в 2-х кн. /А. Баратов, А. Корольченко. -М.: Химия, 1990. - Кн.1. -496 с. - Кн.2. -384 с.

5. Алексеев М. В. Основы пожарной профилактики в технологических процессах производств / Алексеев М. В. - М.: Научно-исследовательский и редакционо-издательский отдел. - 1972. - 339 с.

6. Клубань В.С. Пожарная безопасность предприятий промышленного и агропромышленного комплекса / Клубань В.С., Петров А.П., Рябиков В.С. - М.: Стройиздат, 1987. - 477 с.

7. Режим доступу до сайту МНС http://www.mns.gov.ua/

8. Основы технологии, процессов и аппаратов пожаровзрывоопасных производств / С. А. Горячев, А.И. Обухов, В.В. Рубцов, С.А. Швырков. - М.: ГП Загорская типография, 2003.-293 с.

9. Специальная химия. Задания и методические указания для выполнения контрольной работы слушателями-заочниками пожарно-технических училищ МВД СССР - М.: МССШМ МВС СССР, 1989. - 88 с.

10. Михайлюк О.П. Задачник “Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів” / О. Михайлюк, В. Сирих. - Харків: ХІПБ, 1998.- 119с.

11. Михайлюк О.П. Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів / Михайлюк О.П., Олійник В.В., Мозговий Г.О. – Харків: АЦЗУ, 2004. – 407 с.

12. Горячев С.А. Задачник по курсу "Пожарная профилактика технологических процессов производств"/ С. Горячев, В. Клубань. - М.: ВИПТШ МВС СССР, 1973. - 113 с.

13. ГОСТ 12.1.004-91- ССБТ “Пожарная безопасность. Общие требования.”

14. НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Затв. наказом МНС від 03.12.2007№ 833.

15. Правила улаштування електроустановок . ─ Х.: Індустрія, 2008. ─ 422 с.

16. Методичні вказівки з виконання дипломного проекту (роботи) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" за спеціальністю "Пожежна безпека" 7.092801. Спеціалізація "Профілактика пожеж"/ Укладачі: В.А. Андронов, О.П. Михайлюк, С.М. Бондаренко, В.П. Єременко, А.М. Чернуха, О.А. Петухова. – Х.: УЦЗУ, 2008. - 36с.

 

Додатки

Додаток 1

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ цивільного захисту УКРАЇНИ

 

 

Кафедра пожежної і техногенної безпеки

Об’єктів та технологій

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

З дисципліни

Пожежна профілактика технологічних процесів

 

На тему:

 

 

Розробив: студент групи

 

Перевірив:

 

Харків 2010

Додаток 2

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ цивільного захисту УКРАЇНИ

 

Кафедра пожежної і техногенної безпеки

Об’єктів та технологій

 

 

ЗАВДАННЯ

"Пожежна профілактика технологічних процесів "    

ДОДАТОК 3

Таблиця 1. Визначення коефіцієнту Кр , що враховує інтенсивність виходу рідини в залежності від тиску парів або газів в апараті Тиск Р*10-5…  

– Конец работы –

Используемые теги: методичні, вказівки, виконання, курсового, проекту, дисципліни, Пожежна, профілактика, технологічних, процесів0.189

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни „Пожежна профілактика технологічних процесів”

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

До виконання курсового проекту з дисциплін: Обладнання та транспорт мех.цехів, Металообробне обладнання. по дисциплине Металлообрабатывающее оборудование Методичні вказівки
Донецький національній технічний університет... Кафедра Мехатронні системи машинобудівного обладнання...

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту"Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни"Економіка підприємства"
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проектуЕкономіка виробничо господарської діяльності підприємства...

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі для студентів спеціальності 8.090258 Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання.
Міністерство освіти і науки України... Черкаський державний технологічний університет...

Методичні вказівки дають можливість виконання курсового проекту № 1 з курсу Залізобетонні конструкції
Методичні вказівки до курсового проекту з курсу Залізобетонні та кам яні конструкції для студентів спеціальності Промислове та цивільне... Методичні вказівки дають можливість виконання курсового проекту з курсу Залізобетонні конструкції Приведені...

До виконання курсового проекту з дисципліни ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ на тему: Розрахунок і аналіз перехідних процесів у електроприводі системи генератор-двигун Завдання на курсовий проект
до виконання курсового проекту... з дисципліни ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ... на тему Розрахунок і аналіз перехідних процесів у електроприводі системи генератор двигун...

До виконання курсового проекту з дисципліни Проект за спеціальністю Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва
Херсонський національний технічний університет... Кафедра хімічної технології та дизайну... волокнистих матеріалів...

НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет... Кафедра екології та безпеки життєдіяльності...

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ » З РОЗДІЛУ „ТЕХНОЛОГІЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВИРОБІВ ”ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.05170104 «ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ І ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ»
КОЛЕДЖ ПЕРЕРОБНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ... ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА...

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА Курсовой проект выполняют в соответствии с заданием на проектирование систем водоснабжения
Курсовой проект выполняют в соответствии с заданием на проектирование систем водоснабжения водоотведения и внутренних водостоков объекта... В задании приводятся все необходимые для проектирования исходные данные... В характеристике объекта проектирования указываются следующие основные данные назначение зданий их число этажность...

До виконання курсового проекту з дисципліни ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД... УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...

0.045
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам