рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Сабақ 1 сағатқа есептелген.

Сабақ 1 сағатқа есептелген. - раздел Высокие технологии, рылыстық керамика технологиясы   Сабақтың Мақсаты: қ&...

 

Сабақтың мақсаты: құрылыстық керамика бұйымдар өндірісінде жабдықтар санын есептеу әдістерін меңгеру.

Жабдықтар санын есептеу 2 тәсіл бойынша орындалуы мүмкін. Бірінші тәсіл - анықтамалық әдебиеттен алынған таңдалған жабдықтың өнімділігі мен материалдық балансына сәйкес шикізаттық материалды өңдеудегі сағаттық қажеттілік бойынша таңдалған технологиялық схемаға лайықты жабдықты іріктеп алу.

2-ші тәсіл - сол технологиялық процесстің (айналу жылдамдығы, саңылау шамасы, өңделетін шикізаттың тығыздығы және т.б.) ерекшеліктерін есепке ала отырып, жабдықтың әрбір түрінің өнімділігін формула бойынша есептеуден тұрады. Қолданылатын тәсілдің қай түрі болмасын жабдықты есептеудің соңғы кезеңі болып, жабдықтың бірлік саны мен оны пайдалану коэффициентін анықтау болып табылады.

Пайдаланылатын жабдықтың бірлік санын есептеу келесі формула бойынша есептеледі:

n=Пм.б./ Qанық., дана (2)

 

мұндағы: Пм.б. – материалдық баланс бойынша анықталған сағаттық өнімділігі;

Qанық. - анықтамалық әдебиеттен немесе есептеу нәтижесінде

алынған құрал-жабдықтың өнімділігі, т/сағ немесе м3/ с.

Бөлшек сан алынған жағдайда, соңғы саны бүтінге дейін дөңгелектенеді. Құралды пайдалану коэффициентін төмендегі формула бойынша анықтайды:

 

Кп = Пм.б. / Qанық. (3)

 

Жабдықты пайдалану коэффициенті әрқашан 1-ден кіші болуы керек. Оптималды мәні Кп -0,85-н 0,36-ға дейін. Үлкен мәнге ие болғанда тозуға, ал кіші мәнде құрал-жабдық жеткіліксіз жүктемеде жұмыс жасайды.

Шикізаттық материалдарды өңдеудегі сағаттық өнімділікті анықтағанда, жабдық жұмысының ұтымды тәртібін белгілеу өте маңызды. Үздіксіз схема бойынша жұмыс жасағанда - жабдық жұмысының жылдық фонды сағат бойынша келесі формуламен анықталады:

 

Еж = (Ек -ППР)* 24, с/жыл (4)

 

мұндағы: Ек - жылдағы тәуліктің календарлық саны;

ППР - жоспарлы-ескеретін жөндеуге кететін уақыт.

Жабдық кезеңдік схема бойынша жұмыс жасағанда жылдық фонд төмендегі формула бойынша анықталады:

 

Еж = (Ек – (В+П)-ППР)*С*D, с/жыл (5)

 

мұндағы: В - демалыс күндер, тәулік;

П - мерекелік күндер, тәулік;

С - ауысым саны, дана;

D - ауысым ұзақтығы, сағ.

 

Әр түрлі жабдық жұмысының уақыт жылдық фондын анықтағаннан соң, оның сағаттық өнімділігін есептейміз:

 

Пм.б. = Пж / Еж, т/с немесе м3/ж (5)

 

мұндағы: Пж - жобаланған зауытта өңделетін шикізат түрінің мөлшері;

Еж - сол жабдық түрі үшін уақыттың жылдық фонды, с/жыл.

 

Сағаттық өнімділік жабдықтың әрбір түріне есептеледі.

Таспалы пресстің сағаттық өнімділігін есептеу үлгісі:

 

Q= 60* К*π*n * (D2 – d2) * (S- δ)/4* g , мың. дана/ с (6)

 

мұндағы: К- коэффициент, К= λ* φ* µ;

λ – қайтару коэффициенті;

φ – айналып келу коэффициенті;

µ - пресс мундштугіндегі масса көлемінің кішіреюі;

n – айналым саны, айналым/мин;

D - қалақты бұранданың сыртқы диаметрі, м;

d - бұранда күпшегінің диаметрі, м;

S - қалақты бұранданың қадамы, м;

δ- қалақтың қалыңдығы, м;

g – 1000 дана кірпішке кететін шикізат шығыны, м3.

 

Есептеу нәтижесінде алынған мәліметтер, жабдықтың оңды жағдайда жұмыс жасау кезінде алынған анықтамалық әдебиетте көрсетілген номиналдан әрқашан аз болады.

Жабдықтың бірлік саны мен оны пайдалану коэффициентін анықтағанда өнімділіктің есептік мәні (Q) 1 және 2- формуладағы бөліміндегі Qанық. орнына қойылады. Мұндай есептеулерді өндіріс технологиялық схемасына сәйкес барлық жабдықтар түрі бойынша жасайды.

Тапсырма:

1. Егер керамикалық кірпіш өндірісінде қажетті шикізат шығыны жылына 100 000кг болатын болса, валкалы ұсақтағыштың қажетті санын есептеңдер.

2. Жылына 20000000 дана өндірісіндегі таспалы пресстің қажетті санын есептеңдер.

3. Жылына өнімділігі 25млн. дана шартты кірпіш өндіретін зауыттың шикі-бұйымды кептіруге қажетті туннель санын есептеңдер. Күйдіру мен кептіру кезіндегі брактар материалдық баланс бойынша алынады. Күйдіру кезіндегі брак – 1%, кептірудегі брак – 2%, кептіргіш вагонеткаларының сыйымдылығы -240дана шартты кірпіш және кептіру процессінің циклы-30сағат.

Бақылау сұрақтары:

1. Жабдықтың техникалық сипаттамасында қандай мәліметтер болады?

2 Жабдықтың қажетті санын анықтаудың қандай тәсілдерін білесіз? Оның

маңызы..

3.Жабдықтың өнімділігі қалай есептеледі?

4.Жабдықты пайдалану коэффициенті қалай есептеледі?

5.Кәсіпорынның материалдық балансы деген не?

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Қаныбеков Ж.К. Керамикалық құрылыс материалдар технологиясы.

Оқу құралы, Шымкент, 2004, 75б.

2. Ю.М. Баженов, Л.А. Алимов и др. Проектирование предприятий по

производству строительных материалов и изделий М: 2005, 412с.

3. А.А. Балакиров, И.А. Грошев, В.С. Зубаков и др. Дипломное проектирование. Методическое указание по дипломному проектированию керамических заводов. – Шымкент. КазХТИ, 1993-58с.

4. Г.С.Бурлаков «Основы технологии керамики и искусственных пористых заполнителей» Изд. «Высшая школа», Москва, 1972г,424с.

5. Волкова Ф.Н. Общая технология керамических изделий. - М.:Стройиздат, 1989

6. Августиник А.И. Керамика. Л.: Стройиздат, 1975. 591 с.

7. Кошляк Л.Л., Калиновский В.В. Производство изделий строительной керамики. - М.: Высшая школа, 1985

 

Практикалық сабақ №11. Құрылыстық керамика бұйымдар өндірісінде пайдалану мақсатында өнеркәсіп қалдықтарының

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

рылыстық керамика технологиясы

Алшабекова Э Н А ылбекова А У... рылысты керамика технологиясы п ні бойынша практикалы саба тар а арнал ан...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Сабақ 1 сағатқа есептелген.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Шымкент, 2010
ББК 662.949   Құрастырғандар: Қалшабекова Э.Н., Ақылбекова А.У. «Құрылыстық керамика технологиясы» пәні бойы

Кіріспе
  Керамика өндірісі халық шаруашылығының ең маңызды саласы. Керамика қазіргі күнге шейін өзектілігін жоғалтпаu

Жұмыс 2 сағатқа есептелген.
Сабақтың мақсаты:керамикалық материалдар шикізатының химиялық құрамын білу, құрамының шикізат пен бұйым &

Кесте - Саздың химиялық құрамы.
Сазды шикізат-тың реті SiO2 Al2O3 Fe2O3 ТiO2

Жұмыс 2 сағатқа есептелген.
Жұмыстың мақсаты: түрлі зат үлгілерінің рентгенограммасын пайдалана отырып, сазды шикізаттың минералогияық құрамын аны&#

Кесте- РФА нәтижелері
№ d, А0, кристалды тордың параметрі I, қарқындылығы зат  

Сабақ 2 сағатқа есептелген.
Сабақтың мақсаты:Саздың негізгі қасиеттері мен анықтау әдістерін және олардыңкерамикалық материалдарды өндіру к

Кесте –Керамикалық материалдар массаларының құрамы
  Материал түрі Мөлшері, % Ішкі әрлеу плиткасы Санитарлық фаянс Қ

Кесте- Саздың негізгі кен орындары
  Кен орны SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3

Сабақ 2 сағатқа есептелген.
Сабақтың мақсаты: бұйым түрі мен шикізаттың қасиеттері ескерілетін керамикалық массаны қалыптау әдісін дұрыс та

Кесте- Керамикалық бұйымдарды қалыптау әдістері
  Бұйым түрі Қалыптау әдістері пластикалық Жартылай құрғақ

Талдау және технологиялық таңдау
Сабақ 2 сағатқа есептелген.   Сабақтың мақсаты:Құрылыс керамикалық бұйымдыр &

Саз дайындаудағы шликерлі әдіс.
Шликерлі әдісте шикізатты іріге бөлшектеу дезинтеграторлы білікте, жоңғыш, білікті тісті ұсақтағыш; майда ұнтақтау және сазды босату

Жұмыс 2 сағатқа есептелген.
Сабақтың мақсаты: құрылыс керамикасы бұйымдарын қалыптайтын механикалық қондырғыларды дұрыс таңдауды

Сабақ 2 сағатқа есептелген.
Сабақтың мақсаты: керамикалық материалдар өндірісінде өндіріс қалдықтарын оңтайлы пайдалану мақсатында олардың

Кесте -Кейбір қалдықтардың орташаланған химиялық құрамы
  Массалық үлес, % 5і02 АІА Ғе203+ҒеС

Сабақ 3 сағатқа есептелген.
Сабақтың мақсаты: Керамикалық қабырғалық материалдар технологиясының ерекшелігін меңгеру және оның сапасын ба&#

Кесте - Бұйымның сипаттамасы
  №   Қабырғалық кірпіш Беттік кірпіш Саз түрі

Сабақ 2 сағатқа есептелген.
Сабақтың мақсаты: әр түрлі қасбетттік керамикалық плиткалардың технологиялық ерекшеліктерін білу және сапасын баu

Кесте- Бұйымның сипаттамасы
  № Атауы Ірі өлшемдегі плиткалар Кілемді плиткалар 1. Саз түрі

Стандартқа сәйкестігін бағалау
Сабақ 1 сағатқа есептелген.   Сабақтың мақсаты: еденге арналған керамикалық плиткаларды&#

Кесте -Бұйымның сипаттамасы
  № Атауы Едендік плиткалар 1. Саз түрі   2.

Сабақ 1 сағатқа есептелген.
Сабақ мақсаты: керамикалық жабын материалдардың қасиеттерін талдау және олардың мемлекеттік талаптарға сәйкестігін бағ

Кесте- Бұйымның сипаттамасы
  № Атауы Керамикалық черепица 1. Саз түрі  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги