рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методи контролю

Методи контролю - раздел Охрана труда, НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності   Поточне Оцінювання Знань –Це Контроль Стану ...

 

Поточне оцінювання знань –це контроль стану засвоєння поточних знань в рамках змістового модуля. Форми поточного оцінювання знань визначаються у відповідності до елементів змістового модуля даної дисципліни.

Модульний контроль –це один із видів контролю стану засвоєння системи знань та вмінь з модуля навчальної дисципліни, що включає один модуль або блок змістових модулів. Форми модульного контролю визначаються у відповідності до елементів модуля даної дисципліни (тестування, письмова контрольна робота).

Підсумковий контроль –це контроль стану засвоєння знань та вмінь студента з навчальної дисципліни в цілому в семестрі. Форми підсумкового контролю – диферeнційований залік.

 

 

8.1. Критерії оцінювання результатів навчання

студентів

 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до «Тимчасового положення про оцінювання знань студентів денної форми навчання при використанні кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Національному транспортному університеті» (2006 р.)

Кредитно-модульна система передбачає запровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів і шкалу оцінок за єдиними критеріями відповідно до табл. 1.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Табл. 1.

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
Для екзамену, диференційо-ваного заліку, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
75-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Примітка: При підрахунку кількості балів з рейтингу студента належить користуватися системою підрахунку (m+n). Тут m - кількість балів отриманих студентом під час вивченнядисципліни, – до 100 балів загалом; n –кількість балів, отриманих студентом з відповідної дисципліни за наукову роботу - до 15 балів.

* Якщо студент, при врахуванні його наукової роботи, набирає більше 100 балів, то він отримує А (за шкалою ECTS), “відмінно” (за національною шкалою).

8.2 Оцінювання знань студентів

 

5 (А) відмінно

Студент:

¨ вмієсамостійно застосовувати навчальний програмний матеріал у нестандартних ситуаціях, свої знання і вміння для розв’язання завдань високого ступеня складності на підставі нестандартного підходу з обгрунтуванням основних етапів розв’язання;

¨ вмієкористуватися довідковою літературою;

¨ володіє основними науковими поняттями з предмету, що вивчається;

¨ вмієдавати грамотно побудовану розгорнуту (усну або письмову) відповідь.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності

Національний транспортний університет... Кафедра екології та безпеки життєдіяльності...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методи контролю

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Перший проректор,
професор М.О. Білякович « » 2013 року © В.П.Матейчик, Г.Ф. Гусєв. © НТУ, 2013 ЗМІСТ

Сфера застосування
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Національний транспортний університет», в яких вивчається навчальна дисципліна. Навчальна дисципліна «Безп

Забруднення.
Мета роботи: навчитись визначати параметри зон радіоактивного та хімічного зараження з використанням довідникових таблиць.   Рекомендації щодо підгот

Практичне заняття № 6.
Тема. Правила поведінки при пожежах та перша медична допомога при опіках. Мета роботи: сформулювати необхідні вміння і навички поведінки

Тема. Дорожньо-транспортний травматизм, перша медична
допомога потерпілим.     Мета роботи - сформувати необхідні вміння і навички для організації допомоги у ДТП та оволодіти прийо

Практичне заняття №9
  Тема. Знезаражування. Засоби і способи обробки транспорту та засобів технічного обслуговування Мета роботи – ознайомити майбутніх фахівців

С) добре
¨ використовуєнабуті знання і вміння у нових ускладнених ситуаціях,робить обгрунтовані висновки; ¨ вміло користується довідковою літературою;

Методичне забезпечення
1. Нормативні документи; 2. Опорні конспекти лекцій; 3. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни « Безпека життєдіяльності » / Укладачі : В.П.Матейчик, Г.Ф.Гусєв – К.

Internet-джерела
52. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/. 53. Верховна Рада України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги