рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

С) добре

С) добре - раздел Охрана труда, Нормативної дисципліни Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності ¨ ВикористовуєНабуті Знання І Вміння У Нових Ускладнених...

¨ використовуєнабуті знання і вміння у нових ускладнених ситуаціях,робить обгрунтовані висновки;

¨ вміло користується довідковою літературою;

¨ використовує набуті знання у нових нестандартних ситуаціях;

¨ плутається у термінології;

¨ виклад матеріалу є нечітким, порушена послідовність висвітлення проблеми, чітка структура відповіді, завершеність думок.

3,5 (Д) задовільно

¨ слабковикористовує набуті знання і вміння у нових ускладнених ситуаціях;

¨ недостатньо користується довідковою літературою, не вміє узагальнювати, систематизувати свої знання;

¨ не може використовувати набуті знання у нових нестандартних ситуаціях;

¨ плутаєтьсяу термінології;

¨ виклад матеріалу є нечітким, порушена послідовність висвітлення проблеми, чітка структура відповіді, завершеність думок.

3(Е) задовільно

¨ демонструє поверхневе знання предмету;

¨ погано володіє термінологією;

¨ не користується довідковою літературою;

¨ не вмієформулювати грамотно побудовану розгорнуту (усну або письмову) відповідь;

¨ відсутнязмістовність викладу (повна,конкретна, чітка відповідь на запитання з відповідними висновками та узагальненнями);

¨ відсутня логічність викладу, тобто послідовне, обгрунтоване висвітлення проблеми, завершеність думок;

¨ відсутня аргументованість, тобто доречне вживання термінів і понять, відсутність переконливості аргументів.

2(FX) незадовільно

¨ не володіє навчальним програмним матеріалом;

¨ нездатний аналізувати, узагальнювати, порівнювати, систематизувати матеріал, що вивчається;

¨ не володіє науковою термінологією з предмету, що вивчається;

¨ демонструє відсутність зацікавленості у вивченні предмета.

 

8.3 Умови нарахування балів

 

Рейтинговий показникстудента з дисциплінице числова величина, яка дорівнює сумі набраних студентом балів у відповідності до запровадженої єдиної шкали оцінок за однією з наведених нижче процедур:

- нормованої кількості балів з усіх контрольних зрізів з дисципліни в семестрі (відвідування занять, консультацій, активність, поточне оцінювання знань при вивченні змістових модулів, модульний контроль), якщо студент не приймає участі у підсумковому контролі;

- нормованої кількості балів за роботу в семестрі та кількості балів, отриманих під час підсумкового контролю, якщо студент приймає участь у підсумковому контролі.

 

8.4. Поточне оцінювання знань студентів

 

Оцінювання виконання студентами окремих елементів модулів проводиться:

- на лекціях (письмові контрольні роботи за окремими модулями, за змістовими модулями, тестування);

- на практичних заняттях (письмові роботи за окремими модулями, тестування, виступ);

- на консультаціях (захист індивідуальних завдань, перевірка виконання модульної контрольної роботи);

- під час модульного контролю;

- під час підсумкового контролю.

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

1. Відвідування лекцій та практичних занять

 

Присутність на лекції або практичному (лабораторному) занятті –1бал

Запізнення без поважної причини – 0,5 бала

Відсутність – 0 балів

*опрацювання пропущеної лекції через написання реферату

 

2. Активність на практичних (лабораторних) заняттях.Оцінка за виконання робіт

Робота виконана без помилок, охайно і в достатньому обсязі та вчасно – 3 бали

Робота виконана з незначними помилками, але охайно і у достатньому обсязі – 2 бали

Робота виконана з незначними помилками в недостатньому обсязі – 1 бал

Робота виконана із значними помилками , у недостатньому обсязі і дуже неохайно – 0,5 бала.

3. Самостійна робота студента

 

Самостійна робота виконана в достатньому обсязі, охайно, без помилок – 2 бал

Робота не виконана – 0 балів.

4. Поточна контрольна робота:

ЗМ. №1-2 – 8 балів, ЗМ. №3-4 – 9 балів

5. Модульна контрольна робота– 80 питань (4 варіанти по 20 питань)

 

Правильна повна відповідь – 1 бал

Неповна відповідь або частково правильна відповідь - 0,5 бала

Максимальна сума балів за контрольну роботу – 20 балів

 

Розподіл балів, які отримують студенти

№ з/п Змістовний модуль Тема Відвіду вання Актив ність С.р Поточна к.р. Сума балів
  ЗМ.№1 Т.1 0,5        
Т.2 0,5    
Т.3
ЗМ.№2 Т.4      
Т.5
Т.6    
Т.7
Т.8    
Т.9
ЗМ.№3 Т.10        
Т.11
Т.12    
Т.13
Т.14    
Т.15
ЗМ.№4 Т.16        
Т.17
Т.18    
Т.19
Модульна к.р.  
  Разом:

8.5. Підсумковий контроль

 

При участі студента у підсумковому контролі максимальна кількість балів, яку студент може отримати, складає 60 балів.

 

Оцінка на підсумковому контролі

Кількість балів Пояснення
50 – 60 (Відмінно) виставляється студентові, який глибоко і надійно оволодів знаннями програмного матеріалу, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно гармонійно викладає відповіді на кожне питання екзаменаційного білету. Разом з тим студент не зазнає утруднень з відповідями на видозмінені завдання і додаткові питання по програмі курсу. Правильно обґрунтовує рішення, виказує знання отримані з спеціальної літератури .
41 – 49 (Добре) виставляється студентові, який твердо знає програмний матеріал, грамотно і по суті викладає його без істотних неточностей у відповіді на питання.
30 – 40 (Задовільно) виставляється студентові, який має знання лише основного матеріалу, але не засвоїв його деталей, допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність викладання програмного матеріалу.
0 – 29 (Незадовільно) виставляється студентові, який не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки.

 

Максимальна нормована кількість балів за роботу в семестрі, яка враховується у рейтингу студента під час проведення підсумкового контролю, - 40 балів. Технологія нормування кількості балів з дисципліни, отриманих студентом за роботу у семестрі, наведена в табл. 2.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Нормативної дисципліни Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності

Національний транспортний університет.. Кафедра екології та безпеки життєдіяльності..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: С) добре

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Перший проректор,
професор М.О. Білякович « » 2013 року © В.П.Матейчик, Г.Ф. Гусєв. © НТУ, 2013 ЗМІСТ

Сфера застосування
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Національний транспортний університет», в яких вивчається навчальна дисципліна. Навчальна дисципліна «Безп

Забруднення.
Мета роботи: навчитись визначати параметри зон радіоактивного та хімічного зараження з використанням довідникових таблиць.   Рекомендації щодо підгот

Практичне заняття № 6.
Тема. Правила поведінки при пожежах та перша медична допомога при опіках. Мета роботи: сформулювати необхідні вміння і навички поведінки

Тема. Дорожньо-транспортний травматизм, перша медична
допомога потерпілим.     Мета роботи - сформувати необхідні вміння і навички для організації допомоги у ДТП та оволодіти прийо

Практичне заняття №9
  Тема. Знезаражування. Засоби і способи обробки транспорту та засобів технічного обслуговування Мета роботи – ознайомити майбутніх фахівців

Методи контролю
  Поточне оцінювання знань –це контроль стану засвоєння поточних знань в рамках змістового модуля. Форми поточного оцінювання знань визначаються у відповідності до ел

Методичне забезпечення
1. Нормативні документи; 2. Опорні конспекти лекцій; 3. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни « Безпека життєдіяльності » / Укладачі : В.П.Матейчик, Г.Ф.Гусєв – К.

Internet-джерела
52. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/. 53. Верховна Рада України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги