рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом

Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом - раздел Право, Навчальний план дисципліни адміністративне право України. Робоча програма дисципліни адміністративне право України Правові Засади Управління Культурою, Мистецтвом, Фізичною Культурою, Спортом ...

Правові засади управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом.

Система органів управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом, їхні повноваження.

Організація управління в кінематографії.

Організація управління телебаченням і радіомовленням.

Органзація управління видавничою справою.

Організація управління засобами масової інформації.

Організація управління бібліотечною справою та музейною справою.

Студентам слід уяснити, що культура і мистецтво є самостійною галуззю соціально-культурної сфери суспільного життя, яка включає в себе театральне, музичне, хореографічне, образотворче, декоративно-


>>>98>>>

прикладне, естрадне і циркове мистецтво; концертні організації, музеї, бібліотеки, будинки культури, кінематографію, телебачення, радіомовлення, видавничу справу, поліграфію, торгівлю книгами.

Важливо знати, що правовими засадами функціонування даної галузі і управління нею є: Основи законодавства України про культуру, закони "Про інформацію", "Про охорону і використання пам'яток історії та культури", "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", "Про музеї та музейну справу", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про національний архів і архівні установи", "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України", "Про кінематографію", "Про вивезення, ввезення і повернення культурнних цінностей", "Про охорону культурної спадщини", "Про видавничу справу", укази Президента "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України", "Про Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України", "Про Положення про Державний комітет архівів України", "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України", "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України", "Про Національну юридичну бібліотеку" та ін. (див. рекомендовану літературу).

При вивченні даної теми необхідно мати на увазі, що управління культурою і мистецтвом полягає в: організації створення, розповсюдження і популяризації творів літератури та мистецтва; забезпеченні поширення інформації і пропаганди досягнень культури і мистецтва; збереженні і використанні культурних ценностей; охороні творів мистецтва і пам'ятників культури, підвищення культурного рівня населення; керівництві підприємствами, організаціями, установами і засадами культури.

Управління даною галуззю здійснюють: КМУ, Міністерство культури і мистецтв (див. Положення про Міністерство культури і мистецтв), управління та відділи культури місцевих державних адміністрацій та ін.

Важливо знати, що центральними органами управління телебаченням і радіомовленням є Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення (створений на базі Державного комітету інформаційної політики та Державного комітету по телебаченню та радіомовленню), повноваження якого визначені Указом Президента "Про Державний комітет інформаційної політики, те-


>>>99>>>

лебачення і радіомовлення України" та Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (див. Закон "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації").

Слід звернути увагу на систему Суспільного телерадіомовлення України, яка створена для всебічного задоволення потреб суспільства в оперативній інформації, забезпеченні плюралістичного характеру мовленння і являє собою організацію із статусом єдиної загальнонаціональної неподільної і неприбуткової системи масової комунікації, яка є об'єктом права власності Українського народу (див. постанову Верховної Ради України "Про створення теле-радіоорганізації Суспільного мовлення України").

Центральним органом управління в області інформації є Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення. При вивченні даного питання слід звернутися до таких нормативних актів, як закони "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (преси) в Україні", "Про рекламу", "Про авторське право і суміжні права", "Про захист від недобросовісної конкуренції" та ін.

Управління видавничою справою здійснюється на підставі Закону України "Про видавничу справу", Указу Президента "Про вдосконалення державного управління інформаційною справою".

При уясненні питання про управління в області кінематографії слід звернутися до Закону України "Про кінематографію".

При вивченні питання управління фізичною культурою і спортом слід уяснити, що фізична культура — це складова частина загальної культури суспільства, спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості, а спорт — це органічна складова фізичної культури, особлива сфера виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людини у певних видах фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки.

Необхідно з'ясувати, що основними нормативними актами щодо регулювання фізичної культури, спорту та туризму є закони "Про фізичну культуру і спорт" та "Про туризм", які визначають правові, соціальні, економічні та організаційні засади фізичної культури і спорту України, участь державних органів (посадових осіб), а також


>>>100>>>

підприємств, установ і організацій у зміцненні здоров'я громадян, досягненні високого рівня працездатності та довголіття засобами фізичної культури, спорту та туризму.

Управління фізичною культурою, спортом і туризмом здійснюють: КМУ, Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України (створений на базі Державного комітету у справах сім'ї та молоді, Державного Комітету з фізичної культури і спорту, Державного комітету по туризму, що ліквідовані), місцеві органи державної виконавчої влади (управління з питань молоді, спорту та туризму (див. Типові положення про управління з питань молоді, спорту та туризму обласної, Севастопольської міської державної адміністрації) та органи місцевого самоврядування (див.вищевказані нормативно-правові акти).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчальний план дисципліни адміністративне право України. Робоча програма дисципліни адміністративне право України

Навчально методичний посібник призначений для надання допомоги студентам які вивчають дисципліну Адміністративне право України та спецкурси.. ББК Укр я.. К УДК..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
Поняття адміністративного права. Історичний аспект виникнення і розвитку адміністративного права. Адміністративне право як наука, галузь права, навчальна дисципліна. Предмет і мет

Механізм адміністративно-правового регулювання
Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання. Поняття, структура і види адміністративних норм. Дія адміністративних норм в часі, в просторі, за колом осіб. П

Механізм адміністративно-правового регулювання
Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання. Поняття, структура і види адміністративних норм. Дія адміністративних норм в часі, в просторі, за колом осіб. П

Державна служба та державні службовці
Державна служба як правовий інститут адміністративного права. Законодавство про державну службу. Тенденції становлення та розвитку службового права. Поняття, ознаки та склад службових правовідносин

Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
Соціальне управління. Поняття та сутність державного управління. Принципи та функції державного управління. Суб'єкти державного управління. Рівні державного упра

Форми державного управління
Поняття і види форм державного управління. Поняття, ознаки та класифікація актів державного управління. Вимоги, які висуваються щодо актів державного управління. Поняття, ознаки і

Адміністративно-правові методи державного управління
Поняття і види адміністративно-правових методів. Методи прямої і непрямої дії. Заохочення як метод державного управління. Стимулювання як метод державного управління. Пон

Адміністративно-правові резкими
Поняття і види спеціальних адміністративно-правових режимів. Правовий режим надзвичайного стану. Правовий режим воєнного стану. Режим надзвичайної екологічної ситуації.

Адміністративно-правовий примус
Поняття і ознаки адміністративно-правового примусу. Співвідношення адміністративно-правового примусу і примусу, передбаченого нормами адміністративного права. Види адміністративно

Адміністративна відповідальність
Адміністративна відповідальність як правовий інститут адміністративного права. Тенденції становлення та розвитку адміністративно-деліктного права як підгалузі адміністративного права. Поня

Адміністративний процес
Тенденції становлення та розвитку адміністративно-процесуального права. Поняття, принципи і структура адміністративного процесу. Стадії адміністративного процесу. Поняття

Провадження в справах про адміністративні проступки
Поняття і правові засади провадження в справах про адміністративні проступки. Завдання і принципи провадження в справах про адміністративні проступки. Поняття та класифікація доказів у про

Стадії провадження в справах про адміністративні проступки
Система стадій і етапів провадження в справах про адміністративні проступки. Адміністративне розслідування. Розгляд справи про адміністративний проступок та винесення рішення у сп

Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
Поняття, сутність національної безпеки. Правові засади управління національною безпекою. Система органів управління національною безпекою та їх повноваження. Державна безпека як складова н

Адміпістративно-правове забезпечення управління обороною
Правові засади управління обороною. Організаційні засади управління обороною. Військова служба як вид державної служби. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства

Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
Правові засади управління внутрішніми справами. Система органів та їх повноваження щодо управління внутрішніми справами. Служби в органах внутрішніх справ. Державний пожежний нагл

Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією
Організаційно-правові засади управління юстицією. Система і структура органів юстиції та їх повноваження. Особливості проходження служби в органах юстиції. Державна виконавча служ

Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю
Поняття і правові засади управління зовнішньополітичною діяльністю. Система органів управління зовнішньополітичною діяльністю та їх повноваження. Особливості проходження дипломати

Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
Правові засади управління економічною сферою. Система органів управління економічною сферою та їхні повноваження. Форми і методи управління економічною сферою. Державне регулювання підприє

Адміністративно-правове забезпечення антимонопольно!" діяльності та недопущення недобросовісної конкуренції
Правові засади антимонопольно)' діяльності та розвитку добросовісної конкуренції в Україні. Система і структура антимонопольних органів та їх повноваження. Форми і методи діяльності антимо

Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою
Поняття та правові засади управління митної справи. Система митних органів та їх повноваження. Юрисдикційні повноваження митних органів. Митний контроль. Митні режими. Ос

Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням
Правові засади управління фінансами і кредитуванням. Система органів управління фінансами і кредитуванням та їх повноваження. Фінансовий контроль: поняття, особливості. Адміністра

Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом
Правові засади управління агропромисловим комплексом. Система органів управління агропромисловим комплексом та їх повноваження. Форми і методи управління агропромисловим комплексо

Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів
Правові засади управління використанням і охороною природних ресурсів. Система органів управління використанням і охороною природних ресурсів. Державний контроль у сфері управлінн

Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом
Правові засади управління транспортом. Система органів управління транспортом та їх повноваження. Особливості управління морським, залізничним, повітряним, автомобільним транспортом.

Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
Правові засади управління освітою і наукою. Система органів управління освітою і наукою та їх повноваження. Адміністративно-правовий статус закладів освіти, наукових установ і наукових тов

Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
Правові засади управління освітою і наукою. Система органів управління освітою і наукою та їх повноваження. Адміністративно-правовий статус закладів освіти, наукових установ і наукових тов

Адміністративно-правові засади управління соціальним захистом населення
Правові засади управління соціальним захистом населення. Система органів управління у сфері соціального захисту населення. Адміністративно-правовий статус органів соціального захисту населення.

Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом
1. Правові засади управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом. 2. Система органів управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом.

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з адміністративного права
1. Завдання курсової роботи Курсова робота з адміністративного права — це самостійна науково-дослідницька робота студента, мета якої полягає у набутті студентом знань з адміністративного п

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з адміністративного права
Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбаченим навчальним планом вивчення курсу "Адміністративне право України". її виконують студенти третього курсу заочної

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги