рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з адміністративного права

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з адміністративного права - раздел Право, Навчальний план дисципліни адміністративне право України. Робоча програма дисципліни адміністративне право України Контрольна Робота Є Самостійним Видом Роботи Студента, Передбаченим Навчальни...

Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбаченим навчальним планом вивчення курсу "Адміністративне право України".

її виконують студенти третього курсу заочної і післядипломної форм навчання.

Контрольна робота складається з трьох завдань:

1. Теоретичне завдання. Воно являє собою питання з адміністративного права, яке необхідно висвітлити обсягом не менше 15 друкованих сторінок. Обов'язковими вимогами до теоретичного завдання є:

— висвітлення питання

— простий план;

— посилання;

— список літератури.

2. Тестове завдання. Студенту запропоновано питання з відповідями, серед яких слід вибрати правильні. Слід мати на увазі, що правильною може бути одна відповідь, дві, всі або жодної, їх необхідно відмітити любою позначкою.

2. Практичне завдання.

Вимоги щодо оформлення посилань та списку літератури див. Методичні рекомендації для підготовки курсової роботи (стор. 123).

Контрольна робота оформлюється на листах формати А4 (див. Методичні реком., с. 123).

В контрольній роботі спочатку виконується теоретичне завдання (згідно з вимогами), потім — тестове завдання (з нової сторінки), потім — практичне завдання (з нової сторінки).

Контрольна робота оцінюється: "зарахована", "незарахована". У разі незарахування контрольної роботи вказуються причини цього.

Контрольна робота може бути незарахована у випадках:

— виконано не той варіант контрольної роботи;

— теоретичне завдання виконане з порушеням вимог до нього, в т.ч. стосовно обсягу;

- не виконано або не вірно виконано одне із завдань;


>>>131>>>

Незарахована контрольна робота повертається студенту для виправлення недоліків. Після усунення вказаних недоліків необхідно повернути як незараховану контрольну роботу, так і новий варіант виконання контрольної роботи.

Контрольна робота передається методисту заочної або післядип-ломної форми навчання.

Контрольні завдання слід вибирати на кафедрі адміністративного і фінансового права.


>>>132>>>

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"

Спеціальна література:

1. Алехин А. П., Козлов Ю. Н., Кармолицкий А. А. Административное право РФ. Учеб. — М., 1998.

2. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: Курс лекций. — М., 1997.

3. Аверьянов Б. В. Функции и организационная структура органа государственного управления. — К., 1984.

4. Аверьянов В. Б. Аппарат государственного управления: содержание деятельности и организационные структуры. — К., Наукова думка, 1990.

5. Авер'янов В. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування // Право України. — 1998. — № 7.

6. Авер'янов В. Актуальні завдання реформування адміністративного права // Право України. — 1998. — № 8.

7. Авер'янов В. Реформування українського адміністративного права: черговий етап // Право України. — 2000. — № 7.

8. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посіб. / За ред. А. Т. Комзюка. — X., 1998.

9. Адміністративне право України. Підручник. / За ред. проф. Ю. П. Битяка. — Харків, 2000.

10. Алексеев С. С. Теория права. — М., 1995.

11. Аморджуев О. Проблема антимонопольного законодательства / / Хозяйство и право. — 1990. — № 11.

12. Аникин Е. Б. К разработке антимонопольного законодательства // Сов. государство и право. — 1990. — № 10.

13. Антимонопольний комітет звинуватили у монополізмові на повноваження // Діло. — 1995. — № 8.

14. Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України. Підручник. — X., 1998.

15. Бандурка О. М. Адміністративна діяльність. Частина особлива. —Харків, 2000.


>>>133>>>

16. Бахрах Д. Н. Состав административного проступка: Учеб. пособие. —Свердловск, 1987.

17. Бахрах Д. Н. Административное право. Общая щасть. -- М., 1993.

18. Бахрах Д. Н., Кивалов С. В. Таможенное право России. — Екатеринбург, 1995.

19. Бантышаев А. Ф., Василина М. М. Ответственность за контрабанду // Таможенное дело в вопросах и ответах. — Ужгород, 1994.

20. Вельский К. С. К вопросу о предмете административного права. // Государство и право. — 1997. — № 11. — Ст. 14.

21. Вельский К. С. О системе административного права. // Государство и право. — 1998. — № 3.

22. Вельский К. С. О предмете и системе административного права // Государство и право. — 1998. — № 10.

23. Била Л. Р. Административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Дис. ... канд. юрид. наук. - Одесса, 1995.

24. Била Л. Р. Правовой статус доминирующей фирмы // Юридический вестник. — 1995. — № 1.

25. Била Л. Р. Административно-правовой статус АКУ и его территориальных отделений. / Сб. науч. трудов «Государственное строительство и правовые проблемы управления». — Одесса, 1995. - № 2.

26. Біла Л. Р. Деякі правові аспекти розвитку антимонопольного законодавства в Україні. / 36. тез. і допов. — Одеса, 1993.

27. Біла Л. Р. Проблеми удосконалення антимонопольного законодавства України. / 36. тез. наук.-практ. конференції «Правова держава України: проблеми, перспективи розвитку». — Харків, 1995.

28. Біла Л. Р., Картузова І. О. Організація державної служби в Україні: Навч.-метод, посіб. Одеса: Юрид. літ., 2000.

29. Бекерська Д. А., Воронова Л. К. Фінансове право. — К., 1998.

30. Бекерская Д. А. Финансовое право. Учеб.-метод. реком. — Одесса, 1999.

31. Бекерская Д. А. Налоговое право и налоговое законодательство Украины. Учеб. пособ. — Одесса, 2000.


>>>134>>>

32. Белкин А. А. Дело об антимонопольном комитете // Правоведение. — 1993. — № 1.

33. Белкин А. А. Первое дело Конституционного суда России // Правоведение. — 1992. — № 5.

34. Володько Н. В. Ответственность за контрабанду по советскому праву. — К., 1978.

35. Воловик В. Проведення службового розслідування стосовно державного службовця // Право України. — 1995. — № 11.

36. Васильєв А. С., Додин Е. В., Туманов В. Предприниматель: его права, обязанности, ответственность. — Одесса, 1995.

37. Ґалаґан И. А. Административная ответственность (материальное право). — Воронеж, 1988.

38. Голосниченко И. П., Ерохин А. А. Досмотр как мера борьбы с административными правонарушениями / Сб.: Производство по делам об административных правонарушениях. — К., 1983.

39. Голосниченко І. Значення адміністративного права в умовах демократичних перетворень суспільства // Право України. — 1998. - № 11.

40. Гончарук С. Использование специальных познаний в учебном и административном процессах. Производство по делам об административных правонарушениях в органах внутренних дел / Сб. науч. трудов. — К.: МВД СССР. — 1983.

41. Государственная служба в Украине и контроль за ее прохождением (Сборник нормативных актов). — X., 1999.

42. Державне управління в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. проф. В. Б. Авер'янова. — К., 1999.

43. Демин А. В. Нормативный договор как источник административного права // Государство и право. — 1998. — № 2.

44. Державний контроль у сфері виконавчої влади: Наукова доповідь / За заг. ред. проф. В. Б. Авер'янова. — К., 2000.

45. Диков Г. В. Проблемы создания системы административной юстиции в России (В свете зарубежного опыта) // Государство и право. — 2001. — № 5. — С. 31.

46. Додин Е. В. Административная ответственность в свете Конституции Украины // Юридический вестник. — 1997. — № 3.

47. Додин Е. В. Административная деликтология в системе юридических наук // Сов. государство и право. — 1991. — № 2.


>>>135>>>

48. Додин Е. В. Административная деликтология. Учебное пособие. — Одесса, 1997.

49. Додин Е. В. Доказательства в административном процессе. -М., 1973.

50. Додин Е. В. Доказывание и доказательства в правоприменительной деятельности органов советского государственного управления. — К., 1976.

51. Додин Е. В. Исполнение постановлений о наложении административных взысканий. Учебное пособие. — Одесса: Юрид. лит., 1999.

52. Додин Е. Всеобщая декларация прав человека и реформа административного права в Украине // Юридический вестник. — 1998. - № 4.

53. Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади // Право України. — 2001. — № 10.

54. Дяченко О. Визначення суб'єкта адміністративного правопорушення та його загальних ознак окремої проблеми // Право України. — 2001. — № 8. — С. 83.

55. Зброя: придбання, зберігання, використання: Збірка нормативних актів. — К., 1998.

56. Ківалов С. В. Державний контроль в Україні: Тези наук.-практ. конф. —Одеса, 1992.

57. Кивалов С. В. Организационно-правовые основы таможенного дела в Украине. — Одесса, 1994.

58. Кивалов С. В. Административно-правовое регулирование таможенных режимов: Тези міжн. наук.-практ. конф. — К., 1995.

59. Кивалов С. В. Средства осуществления таможенной политики Украины. — Одесса, 1995.

60. Кивалов С. В. К истории становления конституционализма в Украине // Юридический вестник. — 1995. — N° 1.

61. Кивалов С. В. Таможенное право в системе административного права. —Одесса: Юридический вестник, 1995. — N° 1.

62. Кивалов С. В. Понятие и виды таможенного режима. — Днепропетровск, ДГУ, 1995.

63. Кивалов С. В. Таможенное право (административная ответственность за нарушение таможенных правил). — Одесса, 1996.


>>>136>>>

64. Кивалов С. В. Прохождение службы должностными лицами таможенных органов. — Одесса: Вестник Одесского университета (гуманитарные науки). — Вып. 2. — 1996.

65. Кивалов С. В. Система нарушений таможенных правил // Сборник научных трудов юридического институту ОГУ. — Одесса: ОДУ, 1996.

66. Кивалов С. В. Обжалование постановлений таможенного органа о наложении административного взыскания. — Одесса: Юридический вестник, 1996. — № 2.

67. Кивалов С. В. Служба в таможенных органах как вид государственной службы Украины. — Одесса: Юридический вестник, 1996. - № 4.

68. Ківалов С. В. Митне розслідування // Право України. — 1996. -№8.

69. Кивалов С. В. Дисциплинарная и материальная ответственность должностных лиц таможенных органов. 36. наук, праць. — Одесса, 1996.

70. Кивалов С. В. Понятие и основные черты таможенного дела в Украине / 36. наук, праць «Актуальні проблеми держави і права». — Одеса, 1997.

71. Ківалов С. В. Вища юридична освіта на півдні України: вчора, сьогодні, завтра / 36. наук, праць ОДЮА. — Одеса, 1998.

72. Кивалов С. В. Таможенное право Украины. Учеб. пособ. — Одесса, 1997.

73. Кивалов С. В. Парламентський контроль в умовах державно-правової реформи в Україні // Юридический вестник. — 1999.

-№4.

74. Кисин В. Р., Коренев А. П., Селиванов В. В. Производство по делам об административных правонарушениях, рассматриваемых органами внутренних дел (милицией): Учеб. пособ. (образцы документов) / Под ред. А. П. Коренева. — М., 1989.

75. Кізіма Н. Особливості застосування конфіскації як одного з видів адміністративних стягнень // Право України. — 2001. — № 4. - С. 80.

76. Коваль Л. Административное право Украины. — К., 1996.

77. Козлов Ю. Н. Административные правоотношения. — М., 1976.


>>>137>>>

78. Козырева Т. И. Административное принуждение и его виды. -М.,1975.

79. Комментарий к Закону Украины «О борьбе с коррупцией». Мельник Н. И., Омельченко Г. Е., Хавронюк Н. И. — К., 1996.

80. Коренев А. П. Административное право России. — М., 1996. -Ч. 1.

81. Коренев А. П. Нормы административного права и их применение. —М., 1978.

82. Коліушко І. Адміністративна реформа в Україні // Право України. — 1998. — № 2.

83. Коліушко І., Тимощук В. Управлінські послуги — новий інститут адміністративного права // Право України. — 2001. — № 5. — С. ЗО.

84. Коліушко І., Голосніченко І. До проблеми відмежування адміністративних проступків від проступків, що підпадають під юрисдикцію суду // Право України. — 2001. — № 3. — С. 39.

85. Кононенко О. Адміністративна відповідальність за Законом України «Про виконавче провадження» // Право України. — 2001. - № 5. - С. 103.

86. Коломоєць Т. Щодо ефективності адміністративних штрафів // Право України. — 2001. — № 2. — С. 84.

87. Кононов А. Л. Об общих принципах права во французской и бельгийской судебной практике по административным делам // Государство и право. —2001. — № 3. — С. 82.

88. Кононов П. И. Административный процесс: подходы к определению понятия и структуры // Государство и право. — 2001. - № 6. - С. 16.

89. Кубко Є. Нові наукові погляди в адміністративному процесі // Право України. — 2001. — № 4. — С. 127.

90. Кураш Я., Христич І. Міжнародний семінар з питання відповідальності посадових осіб за корупційну діяльність // Право України. — 2001. — № 10.

91. Курарин А. В. Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты административного права России // Государство и право. — 2001. — № 6. — С. 25.

92. Лукьянов В. Административные правонарушения и уголовные


>>>138>>>

преступления: в чем различие? // Государство и право. — 1996. - № 4.

93. Лапка О. Соціальний захист деяких категорій державних службовців: визначення його поняття // Право України. — 2001. - № 3. - С. 47.

94. Манохин В. Н. Правовое государство и проблема управления по усмотрению // Советское государство и право. — 1990. — № 1.

95. Манохин В. М. Советская государственная служба. — М., 1996.

96. Манохин В. М., Адушкин Ю. С., Багишаев 3. А. Российское административное право. — М., 1996.

97. Марков Л. Н. Очерки по истории таможенной службы. — Иркутск, 1973.

98. Масленников М. Я. Применение административных взысканий. — Калининград, 1986.

99. Масленников М. Я. Административно-юрисдикционный процесс: Сущность и актуальные вопросы правоприменения по делам об административных правонарушениях. — Воронеж, 1990.

100. Макаренко В. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю // Право України.

- 2001. - № 2. - С. 114.

101. Миронюк Р. Виконавче провадження у справах про адміністративні правопорушення: окремі питання // Право України. — 2001. — № 1. — С. 81.

102. Миронюк Р. Діяльність органів внутрішніх справ з виконання постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу: порядок та особливості // Право України. — 2001. - № 11. - С. 60.

103. Неумивайченко Н. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. — 2001. — № 4. — С. 62.

104. Неумивайченко Н. Правила поведінки державних службовців: практичні питання // Право України. — 2001. — № 2. — С. 80.

105. Омельченко Г. Декларирование доходов государственных служащих: порядок и ответственность за его нарушение // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1997. — № 2.


>>>139>>>

106. Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні напрямки // Право України. — 1998. — № 1.

107. Пахомов І. М. Адміністративне право. — Львів, 1962.

108. Пахомов І. Адміністративна реформа: як її розуміти? (Роздуми над книгою) // Право України. — 2001. — № 3. — С. 144.

109. Піджаренко О. Зброя і ми: Законодавче, нормативне і відомче регулювання відносин, пов'язаних із вогнепальною мисливською, службово-штатною й іншою зброєю та спецзасобами індивідуального захисту. — К., 1998.

110. Подлінєв С. Д. Організація управління в адміністративно-політичній сфері України: Навч.-метод, посіб. — Одеса, 1998.

111. Подлінєв С. Д. Організація діяльності міліції з здійснення дозвільної системи в умовах формування ринкових відносин в Україні: Навч.-метод, посіб. — Одеса, 1999.

112. Подлінєв С. Д. Адміністративна деліктологія: Навч.-метод, посіб. — Одеса, 1999.

113. Порфирьев Б. Н. Государственное управление в чрезвычайных ситуациях. — М., 1991.

114. Педько Ю. Адміністративна юстиція і адміністративна юрисдикція: деякі теоретичні та практичні питання співвідношення // Право України. — 2001. — № 10.

115. Процевський В. Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. — 2001. — № 11. - С. 75.

116. Перспективи реформування адміністративного права України // Право України. — 1998. — № 9. — С. 3.

117. Производство по делам об административных нарушениях в органах внутренних дел. — К., 1983.

118. Салищева Н. Административный процесе в СССР. — М., 1964.

119. Самсонов В. Н. Административное законодательство: понятие, содержание, реформа. — X., 191.

120. Севрюгин В. Е. Понятие правонарушения (проступка) по административному законодательству. — М., 1988.

121. Сорокин В. Д. Проблемы административного процесса. — М., 1968.

122. Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право. — М., 1972.


>>>140>>>

123. Старилов Ю. Н. Административный договор: опыт законодательного регулирования в Германии // Государство и право.

- 1996. — № 4.

124. Старилов Ю. Н. Государственная служба в Российской Федерации: Теорет.-прав. исслед. — Воронеж, 1996.

125. Старилов Ю. Н. Служебное право: Учебник. — М., 1996.

126. Стефанюк В., Голосніченко І., Михеєнко М. Інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб: проблеми теорії та практики // Право України. — 1999. — № 9.

127. Сурілов А. В. Основи загальної теорії держави і права. — Одеса: Одеський університет, 1995.

128. Скрипнюк В. Інститут державних секретарів і перспективи розвитку виконавчої влади в Україні // Право України. — 2001. - № 10.

129. Стахурський М. Адміністративно-процесуальне законодавство потребує оновлення // Право України. — 2001. — М 10.

130. Таможенное законодательство Украины (Сборник нормативных актов с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 апреля 2000 г.). — X., 2000.

131. Трещетникова Н. Ю. Правовые институты чрезвычайного режима в Польше // Право и экономика. — 1997. — № 3.

132. Харитонова Е. И. Организационно-правовые основы управления экономикой: Учеб.-метод, указ. — Одесса, 1997.

133. Царьова Л. К. Організаційно-правові основи фінансового контролю в Україні. Навч.-метод, посіб. — Одеса, 1999.

134. Царьова Л. К. Банківське право: Навч.-метод, посіб. — Одеса, 2000.

135. Шергин А. П. Административная юрисдикция. — М., 1979.

136. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. —М., 1993.

137. Яновский А. Отбор персонала (собеседование с кандидатами при приеме на работу) // Проблемы предпринимательства. — 1997. - № 2.


>>>141>>>

Нормативно-правові акти:

Закони

138. Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 1948 г.) // Юридический вестник. — 1998. — № 4.

139. Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 p.) // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1990. — № 31.

-Ст. 429.

140. Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.) / / Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 38. — Ст. 502.

141. Про правонаступництво: Закон України від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 1991. — № 46. -Ст. 617.

142. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України.

- 1996. — № ЗО. — Ст. 141.

143. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. / Действующее международное право. Т.1. — М., 1996.

144. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. / Действующее международное право. Т.1. — М., 1996.

145. Адміністративний кодекс УРСР. — К.: Рад. будівництво і право, 1934.

146. КпАП України (із змін, і доп.). — К., 2000.

147. Митний кодекс України. — К., 1999.

148. Кодекс торгового мореплавства України // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 47-52. — Ст. 349.

149. Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України.

- 1995. — № 24. — Ст. 189.

150. Повітряний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 25. — Ст. 274.

151. Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 21.

- Ст. 294.

152. Основи законодавства України про охорону здоров'я від 11 листопада 1992 р. (із змін, і доп.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 4. — Ст. 19.


>>>142>>>

153. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 6. — Ст. 219.

154. Про охорону і використання пам'яток історії та культури: Закон УРСР від 13 липня 1978 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1978. — № ЗО. — Ст. 426.

155. Про мови в Українській РСР: Закон УРСР від 28 жовтня 1989 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. -- 1989. — №45. — Ст. 631.

156. Про порядок оскарження в суд неправомірних дій органів державного управління і службових осіб, що ущемляють права громадян: Закон СРСР від 2 листопада 1989 р. // Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. -- 1989. - № 22.

157. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1991.

- № 4. — Ст. 20.

158. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. - № 20. - Ст. 202.

159. Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — Ст. 168.

160. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 27 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 16. — Ст. 198.

161. Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 24. — Ст. 249.

162. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 29. — Ст. 377.

163. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. -1991. — № 25. — Ст. 28.

164. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня


>>>143>>>

1991 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № ЗО.

— Ст. 380.

165. Про арбітражні суди: Закон України від 4 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 36. — Ст. 469.

166. Про митну справу: Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 44. -Ст. 575.

167. Про охорону навколишнього середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 41. — Ст. 546.

168. Про Президента України: Закон України від 5 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 33. — Ст. 446.

169. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня

1991 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49. — Ст. 682.

170. Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991.

- № 2. - Ст. 5.

171. Про Прикордонні війська України: Закон України від 4 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992.

— № 2. — Ст. 7.

172. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 4. — Ст. 14.

173. Про єдиний митний тариф: Закон України від 5 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 1992. — № 19. -Ст. 259.

174. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. -1992. - № 22. - Ст. 303.

175. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992.

- № 24. — Ст. 348.

176. Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня

1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 24.

- Ст. 352.

177. Про службу безпеки України: Закон України від 25 березня


>>>144>>>

1992 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 27. - Ст. 382.

178. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України в ред. від 15 травня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 32. — Ст. 453.

179. Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 34. — Ст. 504.

180. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 36. — Ст. 524.

181. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 36.

- Ст. 531.

182. Про державну статистику в Україні: Закон України від 17 вересня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992.

- № 43. — Ст. 608.

183. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 48. — Ст. 650.

184. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 50.

- Ст. 676.

185. Про основи містобудування: Закон України від 16 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 52. - Ст. 683.

186. Про друковані засоби масової інформації (преси) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 1. — Ст. 1.

187. Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листопада 1992 р. (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 3. — Ст. 17.

188. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 6 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 3. — Ст. 10.

189. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 9. — Ст. 62.


>>>145>>>

190. Про державну контрольно-ревізійну службу України: Закон України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 13. — Ст. 110.

191. Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді України: Закон України від 5 лютого 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 16. — Ст. 167.

192. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 23. - Ст. 243.

193. Про організаційно-правові засади боротьби з організованою злочинністю: Закон України від ЗО червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. -- № 35. -Ст. 358.

194. Про дорожній рух: Закон України від ЗО червня 1993 р. (в ред. від 10 листопада 1994 р.) // Відомості Верховної Ради України.

- 1993. — № 31. — Ст. 338.; 1994. — № 46. — Ст. 413.

195. Про карантин рослин: Закон України від ЗО червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 34. -Ст. 352.

196. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 39. — Ст. 383.

197. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.

- 1993. — № 50. — Ст. 472.

198. Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 5. — Ст. 21.

199. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. -№ Ю. — Ст. 43.

200. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. -1994. - № 13. - Ст. 64.

201. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 11. — Ст. 50.

202. Про державну податкову службу: Закон України від 24 груд-


>>>146>>>

ня 1993 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 15. — Ст. 84.

203. Про Національний архів і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.

- 1994. — № 15. — Ст. 86.

204. Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24 грудня

1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 14.

— Ст. 80.

205. Про біженців: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 16. — Ст. 90.

206. Про органи реєстрації актів громадянського стану: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 14. — Ст. 79.

207. Про державну службу: Закон України від 26 грудня 1993 р. (із змін, і доп.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993.

- № 52. - Ст. 490.

208. Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — N° 18. — Ст. 101.

209. Про правовий статус іноземців: Закон України від 4 лютого

1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — N° 23.

- Ст. 162.

210. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. (зі змін, і доп.) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 27.

— Ст. 218.

211. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23 вересня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 40. — Ст. 364.

212. Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 46. — Ст. 411.

213. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — N° 51. — Ст. 446.

214. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. //


>>>147>>>

Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 52. — Ст. 455.

215. Про відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду: Закон України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 1. — Ст. 1.

216. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — №6. — Ст. 35.

217. Про бібліотеки та бібліотечну справу: Закон України від 27 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 7. — Ст. 45.

218. Про екологічну експертизу: Закон України від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 8. Ст. 54.

219. Про наукову та науково-технічну експертизу: Закон України від 10 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України.

- 1995. - № 9. - Ст. 56.

220. Про Автономну Республіку Крим: Закон України від 17 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 11. - Ст. 69.

221. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995.

- № 19. - Ст. 134.

222. Про виключну (морську) економічну зону України: Закон України від 16 травня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 21. - Ст. 152.

223. Про зв'язок: Закон України від 16 травня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 20. — Ст. 143.

224. Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 23 червня 1995 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 23. — Ст. 183.

225. Про музеї та музейну справу: Закон України від 29 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 25.

- Ст. 191.

226. Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 31. — Ст. 241.


>>>148>>>

227. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 34. — Ст. 266.

228. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 18. — Ст. 78.

229. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996.

- № 19. - Ст. 80.

230. Про освіту: Закон України від 23 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — №21. — Ст. 84.

231. Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15 травня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 29.

- Ст. 139.

232. Про рекламу: Закон України від 3 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 39. — Ст. 181.

233. Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 40. — Ст. 183.

234. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 36. - Ст. 164.

235. Про Рахункову палату: Закон України від 11 липня 1996р. (зі змін, і доп.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996.

- № 43. - Ст. 212.

236. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 47. — Ст. 256.

237. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 49. — Ст. 272.

238. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від ЗО жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 51. — Ст. 292.

239. Про відповідальність підприємств, установ і організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину: Закон України від 5 грудня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 7. - Ст. 58.

240. Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квітня


>>>149>>>

1997 p. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 21. — Ст. 156.

241. Про громадянство України: Закон України в редакції від 16 квітня 1997 р. // Юридический вестник. — 1997. — № 3.

242. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 20 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. - № 24. - Ст. 170.

243. Про видавничу справу: Закон України від 5 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 32. — Ст. 206.

244. Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України: Закон України від 18 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 45. — Ст. 284.

245. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23 вересня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 49. -Ст. 299.

246. Про професійних творчих працівників та творчі спілки: Закон України від 17 жовтня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 52. — Ст. 312.

247. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 22 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 20. — Ст. 99.

248. Про кінематографію: Закон України від 13 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 6. — Ст. 205.

249. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. -- 1998. — № 6. — Ст. 206.

250. Про професійно-технічну освіту: Закон України від 10 лютого

1998 р. // Офіційний вісник України. -- 1998. -- № 9. -Ст. 319.

251. Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України від 11 лютого 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 9. — Ст. 324.

252. Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 34. — Ст. 228.

253. Про державну охорону органів державної влади України та


>>>150>>>

посадових осіб: Закон України від 4 березня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 13. — Ст. 481.

254. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 березня 1998 р. // Офіційний вісник України. -1998. - № 13. - Ст. 482.

255. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 15. -Ст. 566.

256. Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист: Закон України від 24 березня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 15. — Ст. 564.

257. Про захист рослин: Закон України від 14 жовтня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 46. — Ст. 1682.

258. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 51. — Ст. 1870.

259. Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: Закон України в редакції від 11 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 4. — Ст. 35.

260. Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності: Закон України в редакції від 1 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 2-3. — Ст. 20.

261. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України в редакції від 18 лютого 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 15. — Ст. 86.

262. Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 22-23. — Ст. 194.

263. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 22-23. — Ст. 197.

264. Про Стройовий статут Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України.

- 1999. - № 22-23. - Ст. 195.

265. Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 22-23. — Ст. 196.


>>>151>>>

266. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. -№ 20-21. — Ст. 190.

267. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 24.

- Ст. 207.

268. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. // Офіційний вісник України. — 1999. — № 24.

- Ст. 1087.

269. Про загальний війський обов'язок і військову службу: Закон України в редакції від 18 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 33. — Ст. 270.

270. Про джерела фінансування органів державної влади: Закон України від ЗО червня 1999 р. // Офіційний вісник України.

- 1999. - № 31. - Ст. 1587.

271. Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 7 липня 1999 р. // Офіційний вісник України. — 1999. — № 34. — Ст. 1768.

272. Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: Закон України від 8 липня 1999 р. // Офіційний вісник України. — 1999. — № 32. — Ст. 1650.

273. Про внесення змін до КпАП щодо відповідальності за порушення у сфері метрологічної діяльності: Закон України від 9 липня 1999 р. // Офіційний вісник України. — 1999. — № 31. — Ст. 1586.

274. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини: Закон України від 16 липня 1999 р. // Офіційний вісник України. — 1999. — № 32. — Ст. 1651.

275. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 45. — Ст. 397.

276. Про вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей: Закон України від 21 вересня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 42. - Ст. 2072.

277. Про державну таємницю: Закон України в редакції від 21 ве-


>>>152>>>

ресня 1999 p. // Офіційний вісник України. — 1999. — № 42. - Ст. 2075.

278. Про загальнообов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 22 вересня 1999 р. // Офіційний вісник України. — 1999. — № 42. — Ст. 2080.

279. Про внесення змін до КпАП України щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю: Закон України від 21 вересня 1999 р. // Офіційний вісник України. — 1999. — № 42. — Ст. 2076.

280. Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22 жовтня 1999 р. // Офіційний вісник України. — 1999. — № 45. — Ст. 2224.

281. Про розформування Національної гвардії України: Закон України від 11 січня 2000 р. // Офіційний вісник України. -2000. — № 5. — Ст. 142.

282. Про внесення змін до КпАП України щодо встановлення відповідальності за порушення у сфері захисту рослин: Закон України від 11 січня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. - № 5. - Ст. 143.

283. Про ратифікацію Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для примусового лікування: Закон України від 11 січня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. - № 3. - Ст. 64.

284. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо органів державного геологічного контролю: Закон України від 13 січня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 5. — Ст. 145.

285. Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22 лютого 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000.

- № 12. - Ст. 442.

286. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 12. — Ст. 444.

287. Про бджільництво: Закон України від 22 лютого 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 12. — Ст. 445.

288. Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав: Закон України від 2 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 13. — Ст. 501.


>>>153>>>

289. Про державні нагороди України: Закон України від 16 березня 2000 p. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 15. -Ст. 587.

290. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. -№ 15. - Ст. 588.

291. Про внесення змін до Закону України "Про боротьбу з корупцією: Закон України від 23 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 16. — Ст. 655.

292. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 6 квітня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. -№17. - Ст. 691.

293. Про захист населення від інфекційних захворювань: Закон України від 6 квітня 2000 р. // Офіційний вісник України. -2000. - № 17. - Ст. 690.

294. Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 19. — Ст. 772.

295. Про внесення змін до КпАП України щодо порушення правил про валютні операції: Закон України від 18 травня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 22. — Ст. 923.

296. Про радіочастотний ресурс України: Закон України від 1 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. -- 2000. — № 26. -Ст.1079.

297. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 27. — Ст. 1109.

298. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 27. -Ст. 1112.

299. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України від 8 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. -- 2000. -№28. — Ст. 1155.

300. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № ЗО. — Ст. 1248.

ЗОЇ. Про позашкільну освіту: Закон України від 22 червня


>>>154>>>

2000 p. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 29. -Ст. 1190.

302. Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Антимонопольний комітет України": Закон України від 13 липня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. -№ 33. - Ст. 1395.

303. Про внесення змін до Кримінального кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопорушення: Закон України від 21 вересня 2000 р. // Офіційний вісник України. -2000. - № 43. - Ст. 1815.

304. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 21 вересня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 42. — Ст. 1771.

305. Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення: Закон України від 5 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 44. — Ст. 1885.

306. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 44. — Ст. 1876.

307. Про Збройні Сили України: Закон України в редакції від 5 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 44. - Ст. 1877.

308. Про оборону України: Закон України в редакції від 5 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. ~ 2000. — № 44. -Ст. 1878.

309. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: Закон України від 16 листопада 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 50. — Ст. 2146.

310. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. // Уряд, кур'єр. — 2001. — 17 січн.

311. Про затвердження Тимчасового положення про Фонд державного майна України: Постанова Верховної Ради України від 7 липня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. - № 39. - Ст. 581.

312. Основні напрями зовнішньої політики України: Постанова


>>>155>>>

Верховної Ради України від 2 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 37. — Ст. 379.

313. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 9. — Ст. 342.

314. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Офіційний вісник України. -- 2001. — № 21. -Ст. 920.

315. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 24. — Ст. 1057.

316. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. // Офіційний вісник України. -2001. - № 26. - Ст. 1151.

317. Про імміграцію: Закон України від 7 червня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 27. — ст. 1198.

318. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження: Закон України від 21 червня 2001 р. // Офіційний вісник Ураїни. — 2001. — № 28. - Ст. 1236.

319. Про дошкільну освіту: Закон України від 11 липня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 31. — Ст. 1388.

320. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 р. // Офіційний вісник України. -- 2001. -№32. — Ст. 1149.

321. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. // Офіційний вісник України. -- 2001. -№ 7. - Ст. 260.

322. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22 березня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 15.

- Ст. 642.

323. Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 17. — Ст. 719.

324. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення нормативно-правових актів, які регулюють діяльність авіації: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. - № 17. - Ст. 726.


>>>156>>>

325. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 17. -Ст. 728.

326. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з прийняттям Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 17. — Ст. 729.

327. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 18 (ч. 1). — Ст. 777.

328. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 18 (ч. 1). — Ст. 778.

329. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про племінну справу у тваринництві: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 18 (ч. 1). — Ст. 779.

330. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за обман покупця чи замовника: Закон України від 24 травня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 25. — Ст. 1098.

331. Бюджетний кодекс України: Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 29. - Ст. 1291.

332. Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 29. — Ст. 1292.

333. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил судноплавства: Закон України від 13 вересня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 41. — Ст. 1830.

334. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення: Закон України від 20 вересня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 41. — Ст. 1832.


>>>157>>>

Укази і розпорядження Президента України

335. Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств і інших органів виконавчої влади: Указ Президента від 3 жовтня 1992 р. (зі змінами і доповненнями) // Уряд, кур'єр. -1992. — 10 жовт.

336. Про затвердження Положення про дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав в Україні: Указ Президента від 10 червня 1993 р. / Укази Президента України. Т.1. - К., 1997.

337. Про затвердження Положення про дипломатичну службу в Україні: Указ Президента від 17 липня 1993 р. / Укази Президента України. Т.1. — К., 1997.

338. Про затвердження Консульського статуту України: Указ Президента від 2 квітня 1994 р. / Укази Президента України. Т.1.-К..1997.

339. Про державне казначейство України: Указ Президента від 27 квітня 1995 р. // Уряд, кур'єр. — 1995. — № 68-69.

340. Про затвердження Положення про торговельно-економічні місії в складі дипломатичних представництв України за кордоном: Указ Президента від ЗО квітня 1994 р. / Укази Президента України. Т.1. — К.,1997.

341. Про затвердження Тимчасового положення про Раду національної безпеки і оборони України: Указ Президента від ЗО серпня 1996 р. // Уряд, кур'єр. — 1996. — 5 верес.

342. Про митну службу України: Указ Президента від 29 листопада 1996 р. // Таможенное законодательство Украины: Сборник нормативных актов. — X., 2000.

343. Про затвердження Положення про Державний комітет статистики України: Указ Президента від 6 лютого 1997 р. // Офіційний вісник України. — 1997. — № 46. — Ст. 25.

344. Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення: Указ Президента від 19 березня 1997 p. // Офіційний вісник України. — 1997. — № 12. — 4.1.

345. Про Національну програму боротьби з корупцією: Указ Президента від 10 квітня 1997 р. // Офіційний вісник України. - 1997. - № 15.


>>>158>>>

346. Про пріоритетні завдання в сфері містобудування: Указ Президента від 13 травня 1997 р. // Уряд, кур'єр. — 1997. — 25 трав.

347. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів і вступу їх в силу: Указ Президента від 10 червня 1997 р. // Офіційний вісник України. — 1997. — № 24.

348. Про затвердження Положення про Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України: Указ Президента від 9 грудня 1997 р. // Офіційний вісник України. —

1997. - № 50.

349. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: Указ Президента від ЗО грудня 1997 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 2. — Ст. 47.

350. Про Положення про державний експортний контроль в Україні: Указ Президента від 13 лютого 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 7. — Ст. 242.

351. Про затвердження Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України: Указ Президента від 6 березня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 10. — Ст. 380.

352. Про деякі питання захисту банківської таємниці: Указ Президента від 21 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. -

1998. - № 29. - Ст. 1087.

353. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента від 23 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № ЗО. - Ст. 1119.

354. Про Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань від 31 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 31. — Ст. 1162.

355. Про затвердження Положення про Міністерство оборони України: Указ Президента від 21 серпня 1997 р. // Офіційний вісник України. — 1997. — № 35.

356. Про затвердження Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України: Указ Президента від 21 серпня 1997 р. // Офіційний вісник України. — 1997. — № 35.

357. Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб — вкладників комерційних банків України: Указ Президента від 10 вересня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 37. — Ст. 1347.


>>>159>>>

358. Про Положення про робочу групу з проведення реформи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та державної служби: Указ Президента від 10 вересня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 37. - Ст. 1349.

359. Про вдосконалення державного управління інформаційною сферою: Указ Президента від 16 вересня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 38. — Ст. 1388.

360. Про Координаційну раду з питань внутрішньої політики: Указ Президента від 25 вересня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 39. - Ст. 1431.

361. Про контроль за діяльністю Служби безпеки України: Указ Президента від 22 жовтня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 43. — Ст. 1587.

362. Про службу громадянства та реєстрації фізичних осіб: Указ Президента від 31 жовтня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 44. - Ст. 1620.

363. Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних монополій: Указ Президента від 17 листопада 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. - № 46. - Ст. 1683.

364. Питання Комісії по державних нагородах України при Президентові України: Указ Президента від 2 грудня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 48. — Ст. 1750.

365. Про заходи щодо посилення контролю за розробленням, виготовленням і реалізацією технічних засобів негласного отримання інформації: Указ Президента від 14 грудня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 50. — Ст. 1831.

366. Про Положення про Вищу атестаційну комісію України: Указ Президента від 25 лютого 1999 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 9. — Ст. 324.

367. Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України: Указ Президента від 3 квітня 1999 р. // Офіційний вісник України. — 1999. — № 14. — Ст. 550.

368. Про затвердження дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності: Указ Президента від 20 травня 1999 р. // Офіційний вісник України. — 1999. — № 20. — Ст. 878.


>>>160>>>

369. Про ріелторську діяльність: Указ Президента від 27 червня 1999 р. // Офіційний вісник України. -- 1999. — № 27. -Ст. 1311.

370. Про ліцензування окремих видів підприємницької діяльності: Указ Президента від 27 червня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 27. - Ст. 1307.

371. Про Національну юридичну бібліотеку: Указ Президента від 23 липня 1999 р. // Офіційний вісник України. — 1999. — № ЗО. - Ст. 1516.

372. Про Положення про Міністерство фінансів України: Указ Президента від 26 серпня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 35. - Ст. 1785.

373. Про Положення про Головне управління державної служби України: Указ Президента від 2 жовтня 1999 р. // Офіційний вісник України. — 1999. — № 40. — Ст. 1985.

374. Про внесення змін до Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента від 11 грудня 1999 р. // Офіційний вісник України. — 1999. — № 50. — Ст. 2432.

375. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента від 15 грудня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 50. - Ст. 2434.

376. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента від 15 грудня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 50. - Ст. 2435.

377. Про склад Кабінету Міністрів України: Указ Президента від 15 грудня 1999 р. // Офіційний вісник України. — 1999. -№ 50. - Ст. 2436.

378. Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва: Указ Президента від 22 січня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 4. — Ст. 107.

379. Про підвищення ефективності системи державної служби: Указ Президента від 11 лютого 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 7. - Ст. 263.

380. Про вдосконалення координаційної діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю: Указ Президента від 12 лютого 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 7. — Ст. 267.


>>>161>>>

381. Про Координаційну раду з питань державної служби при Президентові України: Указ Президента від 21 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 12. — Ст. 451.

382. Про Положення про Державний комітет архівів України: Указ Президента від 22 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 12. — Ст. 454.

383. Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України: Указ Президента від 22 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 13. — Ст. 512.

384. Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України: Указ Президента від 22 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 13. — Ст. 513.

385. Про заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів та доручень Президента України: Указ Президента від 29 березня 2000 р. // Офіційний вісник України.

- 2000. - № 13. - Ст. 516.

386. Про Комісію державних нагород та геральдики: Указ Президента від 11 квітня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. - № 19. - Ст. 776.

387. Про Положення про Міністерство транспорту України: Указ Президента від 11 травня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 20. - Ст. 815.

388. Про невідкладні заходи по боротьбі з туберкульозом: Указ Президента від 11 травня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 20.

389. Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва: Указ Президента від 25 травня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 22. — Ст. 888.

390. Питання Міністерства екології та природних ресурсів України: Указ Президента від 29 травня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 22. — Ст. 890.

391. Про Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України: Указ Президента від 31 травня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 22. — Ст. 892.

392. Про Міністерство освіти і науки України: Указ Президента від 7 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. -№ 23. — Ст. 934.


>>>162>>>

393. Питання Міністерства агропромислової політики України: Указ Президента від 7 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 23. - Ст. 933.

394. Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України: Указ Президента від 13 липня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 29. — Ст. 1200.

395. Про Положення про Державний комітет України по водному господарству: Указ Президента від 14 липня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 29. — Ст. 1208.

396. Про Положення про Міністерство охорони здоров'я України: Указ Президента від 24 липня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № ЗО. — Ст. 1256.

397. Про Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України: Указ Президента від 25 липня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000.

- № ЗО. - Ст. 1257.

398. Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2000-2001 роки: Указ Президента від 26 липня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № ЗО. — Ст. 1260.

399. Про державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України: Указ Президента від 26 липня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № ЗО. — Ст. 1261.

400. Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента від 17 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 42. - Ст. 1774.

401. Про посадових осіб органів державної виконавчої влади, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць: Указ Президента від 18 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 42. — Ст. 1777.

402. Про Міністерство економіки України: Указ Президента від 23 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 43. - Ст. 1826.

403. Про Комплексну програму підготовки державних службовців: Указ Президента від 9 листопада 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 46. — Ст. 1982.

404. Про Положення про Державний комітет у справах релігії: Указ


>>>163>>>

Президента від 14 листопада 2000 p. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 46. — Ст. 1986.

405. Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів: Указ Президента від 16 листопада 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 47. — Ст. 2032.

406. Про Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України: Указ Президента від 28 листопада 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 48. — Ст. 2080.

407. Про затвердження Положення про Державний комітет у справах охорони державного кордону України: Розпорядження Президента від 1 грудня 1992 р. // Голос України. — 1992.

- 5 груд.

408. Про затвердження Положення про дипломатич

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчальний план дисципліни адміністративне право України. Робоча програма дисципліни адміністративне право України

Навчально методичний посібник призначений для надання допомоги студентам які вивчають дисципліну Адміністративне право України та спецкурси.. ББК Укр я.. К УДК..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з адміністративного права

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
Поняття адміністративного права. Історичний аспект виникнення і розвитку адміністративного права. Адміністративне право як наука, галузь права, навчальна дисципліна. Предмет і мет

Механізм адміністративно-правового регулювання
Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання. Поняття, структура і види адміністративних норм. Дія адміністративних норм в часі, в просторі, за колом осіб. П

Механізм адміністративно-правового регулювання
Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання. Поняття, структура і види адміністративних норм. Дія адміністративних норм в часі, в просторі, за колом осіб. П

Державна служба та державні службовці
Державна служба як правовий інститут адміністративного права. Законодавство про державну службу. Тенденції становлення та розвитку службового права. Поняття, ознаки та склад службових правовідносин

Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
Соціальне управління. Поняття та сутність державного управління. Принципи та функції державного управління. Суб'єкти державного управління. Рівні державного упра

Форми державного управління
Поняття і види форм державного управління. Поняття, ознаки та класифікація актів державного управління. Вимоги, які висуваються щодо актів державного управління. Поняття, ознаки і

Адміністративно-правові методи державного управління
Поняття і види адміністративно-правових методів. Методи прямої і непрямої дії. Заохочення як метод державного управління. Стимулювання як метод державного управління. Пон

Адміністративно-правові резкими
Поняття і види спеціальних адміністративно-правових режимів. Правовий режим надзвичайного стану. Правовий режим воєнного стану. Режим надзвичайної екологічної ситуації.

Адміністративно-правовий примус
Поняття і ознаки адміністративно-правового примусу. Співвідношення адміністративно-правового примусу і примусу, передбаченого нормами адміністративного права. Види адміністративно

Адміністративна відповідальність
Адміністративна відповідальність як правовий інститут адміністративного права. Тенденції становлення та розвитку адміністративно-деліктного права як підгалузі адміністративного права. Поня

Адміністративний процес
Тенденції становлення та розвитку адміністративно-процесуального права. Поняття, принципи і структура адміністративного процесу. Стадії адміністративного процесу. Поняття

Провадження в справах про адміністративні проступки
Поняття і правові засади провадження в справах про адміністративні проступки. Завдання і принципи провадження в справах про адміністративні проступки. Поняття та класифікація доказів у про

Стадії провадження в справах про адміністративні проступки
Система стадій і етапів провадження в справах про адміністративні проступки. Адміністративне розслідування. Розгляд справи про адміністративний проступок та винесення рішення у сп

Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
Поняття, сутність національної безпеки. Правові засади управління національною безпекою. Система органів управління національною безпекою та їх повноваження. Державна безпека як складова н

Адміпістративно-правове забезпечення управління обороною
Правові засади управління обороною. Організаційні засади управління обороною. Військова служба як вид державної служби. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства

Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
Правові засади управління внутрішніми справами. Система органів та їх повноваження щодо управління внутрішніми справами. Служби в органах внутрішніх справ. Державний пожежний нагл

Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією
Організаційно-правові засади управління юстицією. Система і структура органів юстиції та їх повноваження. Особливості проходження служби в органах юстиції. Державна виконавча служ

Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю
Поняття і правові засади управління зовнішньополітичною діяльністю. Система органів управління зовнішньополітичною діяльністю та їх повноваження. Особливості проходження дипломати

Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
Правові засади управління економічною сферою. Система органів управління економічною сферою та їхні повноваження. Форми і методи управління економічною сферою. Державне регулювання підприє

Адміністративно-правове забезпечення антимонопольно!" діяльності та недопущення недобросовісної конкуренції
Правові засади антимонопольно)' діяльності та розвитку добросовісної конкуренції в Україні. Система і структура антимонопольних органів та їх повноваження. Форми і методи діяльності антимо

Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою
Поняття та правові засади управління митної справи. Система митних органів та їх повноваження. Юрисдикційні повноваження митних органів. Митний контроль. Митні режими. Ос

Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням
Правові засади управління фінансами і кредитуванням. Система органів управління фінансами і кредитуванням та їх повноваження. Фінансовий контроль: поняття, особливості. Адміністра

Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом
Правові засади управління агропромисловим комплексом. Система органів управління агропромисловим комплексом та їх повноваження. Форми і методи управління агропромисловим комплексо

Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів
Правові засади управління використанням і охороною природних ресурсів. Система органів управління використанням і охороною природних ресурсів. Державний контроль у сфері управлінн

Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом
Правові засади управління транспортом. Система органів управління транспортом та їх повноваження. Особливості управління морським, залізничним, повітряним, автомобільним транспортом.

Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
Правові засади управління освітою і наукою. Система органів управління освітою і наукою та їх повноваження. Адміністративно-правовий статус закладів освіти, наукових установ і наукових тов

Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
Правові засади управління освітою і наукою. Система органів управління освітою і наукою та їх повноваження. Адміністративно-правовий статус закладів освіти, наукових установ і наукових тов

Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом
Правові засади управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом. Система органів управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом, їхні по

Адміністративно-правові засади управління соціальним захистом населення
Правові засади управління соціальним захистом населення. Система органів управління у сфері соціального захисту населення. Адміністративно-правовий статус органів соціального захисту населення.

Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом
1. Правові засади управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом. 2. Система органів управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом.

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з адміністративного права
1. Завдання курсової роботи Курсова робота з адміністративного права — це самостійна науково-дослідницька робота студента, мета якої полягає у набутті студентом знань з адміністративного п

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги