рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Класифікація фразеологічних єдностей та їх переклад

Класифікація фразеологічних єдностей та їх переклад - раздел Образование, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ ФразеологічніЄдності, Що Сприймаються В Ментальному Лексико­...

Фразеологічнієдності, що сприймаються в ментальному лексико­ні як цілісні компоненти, еквівалентні певній частині мови: іменнику, прикметнику, дієслову тощо, не утворюють завершеного речення та ха-


рактеризуються семантичною трансформацією всіх компонентів, уна­слідок чого в мовленні реалізується їх сукупний узагальнено-цілісний смисл. До них належать: ідіоматичні вирази (1.1а: ідіоми, 1.16: кіне-ірами, І.їв: колокації, І.І.г: фахові вирази, І.Ід: кліше, Lie: авторські иирази), 1.3: компаративні фразеологізми, І.2а: парні словосполучення та 1.2.6: модельні утворення. Спільним для фразеологічних єдностей є тс, що ідіоматичні вирази, компаративні фразеологізми та парні слово­сполучення можна охарактеризувати за допомогою спільної логічної семи (1+1= 1 (х), тобто сума кількох компонентів відповідає одному значенню з якимось прагматичним відтінком).

Зупинимося детальніше на їх характеристиці та перекладі:

1.1а:Як відомо, ідіома (Idiom, до грец. "своєрідність") - це стійка образно переосмислена словосполука, що здебільшого не переклада­ється дослівно: leeres Stroh dreschen "робити щось непотрібне: пере­ливати з пустого в порожнє, товкти воду у ступі"; Grillen (Motten) im Kopf haben "бути дивним, мати дивні думки" тощо. Ці стійкі словоспо­лучення становлять більшість фразеологічного складу мови й властиві не лише певній культурі (тобто бути етнокультурними), а й функціону­вати в багатьох мовах (у т. ч. оригіналу та перекладу).

До числа останніх ідіом належить і ФО in die Falle geraten "потра­пити в пастку", в основі якої лежить метафоричне порівняння тварини, що потрапила в пастку, наставлену людиною, та людини, що потрапила в подібну халепу. Г. Манн у своєму романі "Die Jugend des Kцnigs He­nri Quatre: Молоді літа короля Генріха IV" вжив: "Tot sind viele, die dir dienten, und hingestreckt liegen unsere Edelleute. Wir gingen in die Falle,obwohl du mich gewarnt hattest, Mutter" (М.,1956, с 328). Перекладач Ю. Лісняк вдало передав цей фразеологізм його українським еквіва­лентом як: "Багато тих, хто служив тобі, вже мертві; трупами ле­жать наші дворяни. Ми вскочили в пастку, хоч ти застерігала мене, матусю" (К., 1975, с266). Проте цей же перекладач, відтворюючи ідентичний фразеологізм в іншій ситуації, вже пише: "Хто ж лізе так по-дурному в пастку(wer gehtdenn auch so dumm in die Falle)?Це тільки гугеноти вміють" (М.,1956, с. 317 - К.,1975, с. 259). Не можна не погодитися з Н. В. Любчуком, який зазначив, що, використавши за-


 
мість дієслова "ускочити" інше дієслово зі "сповільненою" семанти­кою "лізти", перекладач підсилив зневажливе ставлення до необдума­ного вчинку гугенота.

Суттєвіша проблема з перекладом етнокультурних фразеологізмів. Велика кількість таких ідіом втратила внаслідок зміни реалій свою об­разність, як наприклад, експресивне розмовне das geht ja auf keine Ku­hhaut "досл. це не йде на пергамент: цього не можна стерпіти". Лише завдяки культурно-історичному аналізу можна з'ясувати, що в серед­ньовіччі на пергаменті (Kuhhaut) писали борги, кількість яких могла перевищувати довжину пергаменту. Ця розмовна, досить експресивна ідіома, підґрунтям якої, як ми щойно побачили, є етнокультурні тради­ції, продовжує з'являтися в літературних творах і нині. Так, А. Зегерс у своєму романі "Die Toten bleiben jung" вжила: "Was Sie schon alles fьr mich getan haben, Becker, das geht nicht in eine Kuhhaut. Ich bin wirklich der Mensch nicht, der so etwas vergiЯt" (M., 1951, с 203). Перекладач П. Факторович, використавши авторську ситуативно-цілісну заміну, відтворив цей вираз як: "Важко повірити,скільки Ви для мене зробили, Бекер, я не така людина, що забуває такі речі" (К.1952, с 208), втра­чаючи експресивність, підкреслену ще й schon. H. В. Любчук пропонує експресивніше: "Скільки ж Ви для мене зробили, Бекер, уявити тільки,я не така людина, що забуває таке", — виносячи, однак, "поза дужки" прагматичний компонент боргу та терпіння (наприклад: я у вічному бор­гу перед Вами). Як бачимо, вдало зберігаючи зміст та емоційний відті­нок, переклади етнокультурних ідіом дещо втрачають у прагматиці.

Найбільше труднощів становить, однак, переклад етнокультурних ідіом із власними назвами, що відтворюють історичний та національ­ний колорит певного народу. Наприклад, вираз die Eulen nach Athen tragen (досл. "носити сов до Атен") за своєю функцією адекватний ро­сійському "їхати до Тули зі своїм самоваром", але російські "Тула" та "самовар" були б при відтворенні реалій німецького життя абсурдни­ми. Тому переклад доводиться робити описово: для чого робити зайву працю - везти те, що в іншому місці є в надлишку. Безглуздо відтворю­вати дослівно український вираз язик до Києва доведе, якщо в німець­кій мові є адекватні вирази Mit Fragen kommt man durch die ganze Welt; Frage dich durch und du kommst nach Rom. Однак при перекладі україн-


еького оригіналу можна обіграти німецький варіант як Frage dich durch und du kommst nach Kyjiw.

1.16: Кінеграми(Kinegramm) - це такі сполучення слів, що вира­жають немовну поведінку людини мовними засобами, внаслідок чого виникає метафоричне переосмислення. Зразками кінеграм є вирази, що відображають дії, пов'язані з частинами людського тіла: ein Auge zudrьcken (дослів.: примружити одне око: перенос, виявити поблаж­ливість '); die Achseln zucken знизати плечима: бути нерішучим'; die Nase rьmpfen (ьber etw.f наморщити носа: бути незадоволеним' тощо. Більшість таких кінеграм перекладають дослівно чи функціональними відповідниками, причому переклад завдяки асоціативним зв'язкам не втрачає метафоричного змісту: Sie rьmpfte wieder ihre Nase: "Das paЯt mir nicht!": Вона знову наморщила носика: "Це мені не підходить!".

Складніше з кінеграмами, що втратили свою мотивацію. їх переклад може мати різні варіанти. Як відомо, походження auf groЯem FuЯe leben "жити на широку ногу" пов'язують із модою XVI ст. носити довгоносі черевики, яку запровадив граф Анжуйський, щоб приховати огидний наріст на нозі. Оскільки такою модою могли захоплюватися лише бага­ті, то змістом цього виразу, запозиченого, до речі, як у німецьку, так і в українську мову, стало "жити в розкошах". Т. Манн вжив цю кінеграму в "Будденброках": Die Konsulin sagte: "Die Verbindung, die sich darbie­tet, ist vollkommen das, was man eine gute Partie nennt, meine liebe Tony... Du kдmest nach Hamburg in ausgezeichnete Verhдltnisse und wьrdest auf groЯem FuЯe leben"(M., 1959. - С 99). Скориставшись еквівалентом, що не суперечив контексту, Є. Попович переклав: "Пані Елізабет ска­зала: "...Тобі трапляється якраз те, що люди звуть доброю партією, люба Тоні... Ти мала б у Гамбурзі чудові умови й могла б жити на ши­року ногу..." (К. 1973.-С. 97)

В українській та німецькій мовах відома й інша демотивована кіне-грамау'-я an der Nase herumfьhren "водити когось за ніс", що утворила­ся від звичаю водити ведмедів, які виступали на ярмарках, за кільце, за­кріплене в носі. Проте в її перекладі перекладачі вжили інші варіанти. Ю. Лісняк, передаючи зміст "Генріха IV": "Bei den einen galt Navarra fьr den lustigsten Herrn des Hofes, andere suchten in ihm erhabene Gefьh­le, indes er sie an der Nase fьhrte", скористався вже не еквівалентом, а


 
синонімічним функціональним відповідником: "Одні вважали його за найбільшого веселуна серед придворних, інші шукали в.ньому високих почуттів, а він морочив їх усіх".

Перекладач твору А. Зегерс використав інший функціональний від­повідник для відтворення цієї кінеграми: "Dein Vater glaubt, daЯ Hit­ler nur Geld einsackt, damit er das Volk an der Nase herumfьhrt""Твій батько вважає, що Гітлер тільки збирає гроші, щоб обкрутитина­род навколо пальця". Ці функціональні відповідники, як і німецький варіант, належать до одного синонімічного ряду зі значенням "обману­ти когось" (за великої участі кінеграм): замилювати очі, заговорювати зуби, морочити голову, напускати туману тощо. Оскільки ці кінеграми втратили національний колорит та не викликають більше суттєвих асо­ціацій, перекладачі мали повне право використати їх.

Це означає, що переклад кінеграм може ґрунтуватися як на лексико­графічних, так і на авторських засобах, залежно від стильово-прагма­тичної інформації, вкладеної автором.

І.ів: Фразеосполучення, чи фразеологічніколокаціі'(Phraseologisc­he Kollokationen). Колокації - це такі регулярні словосполучення, один із компонентів яких не стільки метафоризований, скільки повністю десемантизований: zur Entscheidung kommen/ bringen/ stellen/ stehen; jmdm. Hilfe leisten; Quatsch reden; Antwort geben; die Initiative ergreU fen тощо. Таку колокацію з десемантизованим компонентом, що надає лише додаткову інформацію про напрям дії, можна з певними втратами замінити дієсловом: zur Geltung kommen = 'gelten', unter Kontrolle neh­men 'kontrollieren' (пор. укр. контролювати - взяти під контроль).

Переклад цих стилістично книжних та досить неекспресивних ко-локацій становить для непідготовленого перекладача певні труднощі. Наприклад, речення Wir leisten ihrer Einladung gerne Folge неможли­во інтерпретувати лише через значення leisten "виконувати, досягати" та Folge "наслідок, послідовність, результат". Лише поєднання Folge leisten "підкорятися; слідувати за чимось", що простежується у відпо­відних словниках, дозволяє перекласти цю колокацію функціональним відповідником: "Ми із задоволенням приймемо Ваше запрошення". Тому знання подібних колокацій (як і лексики загалом) складає части­ну базової підготовки перекладача.


Колокації найбільше пов'язані з фаховими фразеологічними термі­нами.

1.1г: Фахові фразеологічні вирази (Fachsprachliche Phraseologism-сп), компоненти яких нейтрально переосмислені, нормовано вжива­ються в межах фахової лексики (гірнич. alten Mann finden натрапити на стару, відпрацьовану виробку). Ці терміни можна виявити, наприклад, в юридичній підмові {rechtliches Gehцr, einstweilige Verfьgung); в еко­номічній підмові {eine Dividende ausschьtten- розподіляти дивіденди; in Konkurs gehen); в підмові математики {spitzer Winkel: гострий кут; gleichwinkliges Dreieck: рівнобічниий трикутник; die Wurzel ziehen: до­бути корінь); в підмові спорту (jmdm. Matt setzen: покласти мат, ein Tor schieЯen: забити гол), в підмові комп'ютера {Taste drьcken, Symbol anklicken; Diskette einlegen/ auswerfen) тощо. Завдяки популяризації в засобах мас-медіа ці вирази все більше поширюються в побутовому мовленні. Частина з них, вживана фахово (jmdm. Matt setzen: поставити комусь мат), метафорично переосмислюється, наближаючись до ідіом. Як правило їх перекладають з допомогою лексикографічних засобів, підбираючи функціональні відповідники.

І.ід: Кліше (Klischees) - це стереотипні метафоричні вирази літера­турного походження, які образно характеризують конкретну політичну чи економічну ситуацію (einen Schritt in die richtige/ falsche Richtung machen/ sehen: зробити крок у правильному напрямі; jmdn. auf den ric­htigen Wegfьhren: вивести когось на правильний шлях: Біблія). Як пра­вило, переклади подібних кліше мають давні літературні традиції, що ґрунтуються на використанні функціональних відповідників.

Lie: Авторські фразеологізми (Autorphraseologismen) - це оказі­ональні сталі словосполучення, вживані якимось автором у тексті, у межах якого можна збагнути їх смисл. Так, у третій частині "Будденб-років" Т. Манна (розд. 8) з'являється вираз auf den Steinen sitzen: Morten saЯ weiter auf den Steinen. Цей авторський оказіональний фразеологізм, який, за нашими спостереженнями, більше не простежується в інших романах Т. Манна, доцільно відтворити як "Мортен і далі нудьгував на каменях", враховуючи ситуацію, як Мортенові доводилося довго сиді­ти на каменях, знуджено чекаючи на Тоні.


 
1.2а: Парні фразеологізми чи словесні пари (Wortpaar, Zwillinsfor-mcl) виступають словосполуками, що, виражаючи єдине поняття, скла­даються з двох слів тієї ж частини мови, поєднуються сполучником чи прийменником: kurz und gut; klipp und klar; mit Kind und Kegel Ці фра­зеологізми відзначаються семантичною подібністю компонентів {Feuer und Flamme "вогонь та полум'я"; weit und breit "повсюди") чи взаємодо-повненням {weder Fisch noch Fleisch "ні риба ні м'ясо") та ритмічною організацією. Для них характерні кінцева рима {schalten und walten) чи алітерація {Land und Leute; bei Nacht und Nebel). За морфологічним складом своїх компонентів вона може бути субстантивною {Feuer und Flamme), прикметнико-прислівниковою (fix und fertig) чи дієслівною {schalten und walten); а за значенням - неідіоматичною, тобто неперео-смисленою {dick und fett: товстелезний), частково ідіоматичною {klipp und klar "коротко та ясно, прямо") чи ідіоматичною (das ist bei ihm gang und gдbe "у нього так водиться"). Ідіоматичні парні фразеологізми час­то з'являються у складі більших ідіом (mitjmdm. durch dick und dьnn gehen ',бути комусь добрим товаришем: пройти з кимось вогонь, воду і мідні труби". Переклад парних фразеологізмів репрезентують словни­ки, проте перекладачу доводиться підбирати оптимальні функціональ­ні відповідники. Так, наприклад, das ist gang und gдbe означає не лише "в нього так водиться" та "для нього це зовсім звична справа", але й як "так прийнято, це звично, це повсюди буває", і тому оптимальний пере­клад стає результатом перекладацького смаку й таланту.

1.26: Тісно повязані з цими фразеологізмами т. зв. модельні утво­рення (Modellbildungen), які складаються з двох однакових слів, поєд­наних прийменником: Flasche um Flasche "пляшка за пляшкою"; Stein um Stein "камінь за каменем"; von Woche zu Woche; von Frau zu Frau. Перекладаючи часто буквально, ці фразеологізми продукують додат­кову і не завжди виражену лексичними засобами сему "постійно": von Stadt zu Stadt 'постійний рух: від міста до міста'; von Mann zu Mann 'постійний обмін інформацією: від людини до людини' тощо. Отже, як і парні фразеологізми, модельні утворення перекладаються з допомо­гою лексикографічних засобів.

1.3: Компаративні фразеологізми (КФ) ґрунтуються на переосмис­леному стійкому порівнянні (wie auf Kohlen sitzen = 'сидіти як на ву-


глинах- бути в неприємному становищі'; eitel wie ein Pfau= гордий мов павич"'" frech wie Oskar). Порівняння, чи метафоричні інтенсифікатори "частина з wie) експресивно посилюють дію дієслова або прикметника, що використовуються в основному значенні (frieren Wle егп Schnцder, dumm wie Bohnenstroh; flink wie егп Wiesel тощо). Модель можна ренре-зентувати наступним чином:

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Кияк Т Р... Науменко А М... Огуй О Д ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Класифікація фразеологічних єдностей та їх переклад

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ
§ 1.1. Об'єкт і предмет дослідження. Значення перекладу в сучасному суспільстві До числа професій, які виникли ще на початку зародження людської цивілізації, слід віднести так конче

Є) теорія перекладу та інформатика
Якість перекладу вимірюється, насамперед, кількістю тієї необхідної та достатньої інформації в тексті перекладу, яка була запропонована у вихідному тексті. Наука інформатика допомагає виявити, проа

Нічна пісня мандрівника
Тиша над верхами Вже лежить: Подих між вітками Чуєш в кожну мить. Птаство задрімало. В гущі суєти. Зачекай ще мало, То заснеш і ти. Пропонуємо читаче

Ми будемо вважати за текст лише такий набір слів і граматичних категорій, в якому є логічно оформлена думка про наше середовище.
Звісно, що думка про дійсність може бути різною за змістом та сти­льовим оформленням, що потребує вирішення наступної проблеми про різновиди тексту. Лише тепер є сенс повернутися до прикла

Типи тексту
Оскільки під текстом розуміється лише словесно втілена думка про навколишній світ, остільки видів тексту може бути велике розмаїття в залежності від рівня пізнання (часткове чи цілісне), ступеня вп

Структура висловлювання
Неважко побачити, що задум автора (тобто модальність, оцінку, праг­матику висловлювання) було щойно проаналізовано без занурювання у термінологічні суперечки щодо змістовних та формальних розбіжнос

Стратегії і тактики співрозмовників дискурсу
Принципова діалогічність тексту (його дискурсність) накладає на нього два різних комплекси прагматичних відбитків: стратегію і такти­ку адресанта та стратегію і тактику адресата (у нашому професійн

Оригінал як основа концептуального перекладу
Отже, якщо концепцію визначити кінцевою метою та головним засобом процесу перекладу, то можна сформулювати новий підхід до нього як до перекладу концептуального. Для нього, зрозуміло, важли­во, щоб

Оригінал як процес: його інтерпретація
§ 2.8.1. Сутність поняття і терміна "інтерпретація" Традиційно вважається, що текст народжується у процесі вербаль­ного втілення задуму автора, але для сприйм

Оригінал як естетичність
.,.-■■■ § 2.9.1. Сутність поняття і терміна '•'•естетичність''' Упідрозділі про оригінал як текст вказувало

Оригінал як естетичність
.,.-■■■ § 2.9.1. Сутність поняття і терміна '•'•естетичність''' Упідрозділі про оригінал як текст вказувало

Оригінал як джерело неадекватності
Прихильники мікроперекладацького підходу до оригіналу не вра­ховують у триєдиному ланцюзі перекладацького акту (оригінал-пере-кладач-результат) текстових законів оригіналу та перекладу, філософію с

Контрольні запитання
(матеріал для відповіді шукайте у відповідних розділах та параграфах). 1.1. Встановіть загальне та відмінне у поняттях "текст", "вислов­лювання", "дискурс"

Орфоепічні аспекти перекладу
Фонологічні проблеми не відіграють в перекладознавстві визначної ролі, хоча для усного перекладу важливими стають акустичні та інто­наційні задатки самого перекладача. Погане враження справляє, нап

А. Загальні особливості звуків
1) В усіх відкритих складах німецьких лексичних одиниць голосний звук вимовляється закрито і, навпаки, в усіх закритих складах (якщо вони при зміні слова не відкриваються) голосні вимовляються від­

В. Наголос у складних словах
Особливу увагу слід приділяти наголосу у складних словах, які складаються з означального та означуваного (основного) слів. На озна­чальне слово, яке, як правило, розташоване на першому місці, падає

Практичні аспекти інтонації німецького речення
Зупинимося окремо на головних інтонаційних особливостях фоне­тики німецької мови. Тут, як і для інших європейських мов, головними інтонаційними засобами виступають: наголос у реченні, паузи, мелоді

Слово та його дефініція для перекладознавства
Мова як найважливіший сиетемно-структурний організований засіб суспільної комунікації, що відбувається шляхом передачі різнотипної інформації, виконує різні функції (за сучасними дослідженнями - ві

Власні географічні назви
Переважна більшість географічних назв (позначення гір, рік, міст та місцевостей) тяжіє до транслітерації: Mont-Blanc - Монблан; Jung­frau - Юнгфрау, Harz - Гарц тощо, хоча відо

Проблеми перекладу гри слів, чи каламбурів
Гра слів та каламбури займають все більше місця в художній літе­ратурі, в рекламі {There is no business like show business) та заголовках, де вони покликані, заінтригувавши читача, залучити

Проблеми перекладу гри слів, чи каламбурів
Гра слів та каламбури займають все більше місця в художній літе­ратурі, в рекламі (There is no business like show business) та заголовках, де вони покликані, заінтригувавши читача, залучити

Перекладіть ці жарти, що ґрунтуються на полісемії
1. In einer Theateranzeige stand geschrieben: "Unser Lieblingsschau­spieler Herr Schmidt, der vor einiger Zeit einen schweren Autounfall hatte, tritt heute abend in drei Stьcken auf".

Наскільки можна перекласти гру слів, що ґрунтується на омо­німії?
1. Der Versicherungsagent: "Mein Herr, versichern Sie sich bei uns, und ich versichere Sie so "dass Sie versichert sein sollen, sicher versichert zu sein." (J. Gцssel. Wortspiele) ''

Проаналізуйте способи перекладу фрагмента "Аліси в країні чудес" Л. Керола з англійської на німецьку мову. Запропонуйте власний переклад
Engl.: "You promised to tell me your story, you know", said Alice. "Mine is a long and a sad tale!" said the Mouse, turning to Alice, and sigh­ing. "It is a long tail, cert

Проблеми перекладу умов комунікативного вживання: лексика в просторі, часі та суспільстві
Як бачимо, незалежно від волі мовця слова якоїсь (наприклад, ні­мецької чи української) мови, розповсюдженої на певній території, з'являються у процесі суспільної комунікації, відображаючи функціо­

Діалектизми та способи їх перекладу
Суттєву проблему теорії та практики перекладу складає (поряд із відтворенням реалій) і переклад діалектизмів, тісно пов'язаних з реа­ліями. Саме в діалектизмах (на противагу реаліям культури) закла

Оцініть соціальну функцію регіонального мовлення в "Будденб-роках" Т. Манна і перекладіть літературною німецькою та україн­ською мовами
"Hьr mal, Smalt, un ihr annern Lud! Wer nu'n verstдnnigen Kierl is, der geht naa Hus un schert sich nich mihr um Revolution und stцrt hier nich de Ordnung." "Die heilig

Неологізми
Внаслідок комунікативних потреб суспільства, яке словесно детер­мінує нові предмети, явища^ поняття та факти, в мові з'являються нові слова чи неологізми. Heoncavmufc це закріплені в мові сл

Архаїзми та історизми
Унаслідок екстра- та інтралінгвістичних змін, результатом чого по­стає саморозвиток мови, лексика надзвичайно динамічна. Кожні 3-5 років 3,7 % словникового складу потрапляє в колонки "застаріл

Як відтворити наведені історизми? Перекладіть текст українською мовою
А. Der Feudalismus kann in bestimmtem MaЯ durch Beziehungen der Feudalherren und der hцrigen Bauern charakterisiert werden Die Feudal­herren lieЯen nur einen kleinen Teil ihrer Besitzungen (Feud

Перекладіть ці тексти сучасною німецькою та українською мо­вами, стилізуйте українські переклади під мову XVII та XVIII ст.
А.Als nun Herzbruder wieder reuten konnte, ьbermachten wir unse­re Barschaft (dann wir hatten nunmal nur einen Sдckel miteinander) per Wechsel nach Basel, mondierten uns mit Pfe

Слова в суспільстві та особливості їх перекладу
Словниковий склад мови як частково відкрита система є об'єднан­ням різнотипних полів, груп та її окремих парадигм. Він містить як власні назви, так і загальні. Незліченому числу загальних назв, що

Лексика певних соціальних прошарків
За даними соціолінгвістичних дослідженнь простежується чіткий взаємозвязок між соціальним статусом (верхній, середній чи нижній прошарки суспільства), рівнем освіти та мовою. Нижні прошарки сус­піл

Лексика певної статі
Стать є не лише фізіологічною, а й соціальною величиною, що про­стежується в мовленні авторських персонажів. За соціолінгвістичними феміністичними дослідженнями (G. Kцnig; S. Trцmel-Plцtz; L. Pusch

Соціальна лексика
Ключові слова (Schlagwцrter),що, характеризуючи актуальний со­ціальний феномен, виступають загально-типизуючими, буцімто зрозу­мілими, нейтрадьними, програмними та невизначеними во

Tertium comparationis порівняння фразеол. значення.
schlafen wie ein Sack, Stein 'глибоко спати' stumm sein wie ein Grab' бути дуже мовчазним' Завдяки різним порівнянням основне значення може отримати без­ліч відтінкі

Знайдіть українські відповідники для німецьких парних сло­восполучень
alt und jung, durch dick und dьnn, fix und fertig, gang und gдbe, krumm und lahm; kurz und bьndig; kurz und gut; kurz und klein (schlagen); mьde und matt; kalt und matt; krumm und lahm, kurz und gu

Який тип емоцій (обурення, згоду, визнання, виклик тощо) вира­жають ці вислови? Знайдіть українські відповідники цим приказкам
(1) Der Groschen ist gefallen (). Nun halt aber mal die Luft an! () (2) Nun schlдgt 's aber dreizehn! () Nach mir die Sintflut! () (3) In der Tat! () Ach du grьne

Перекладіть ці "крилаті вислови" чи знайдіть їм відповідни­ ки українською мовою
/. "Frьh ьbt sich, was ein Meister werden will" (...) 2. "Die Uhr schlдgt keinem Glьcklichen" (F.Schiller) 3

Особливі випадки лексичної омонімії
Форми множини часто виступають засобом вираження омонімії(збігу різних, часто неспоріднених значень та однієї звукової форми) та служать для розрізнення омонімічних форм. Омоніми,

Особливі випадки лексичної омонімії
Форми множини часто виступають засобом вираження омонімії(збігу різних, часто неспоріднених значень та однієї звукової форми) та служать для розрізнення омонімічних форм. Омоніми,

Linie, Reihe oder Zeile?
1. Der Schьler hat beim Vorlesen eine ... im Text ьbersprungen. 2. Der technische Zeichner zieht die ... mit einer besonderen Feder. 3. In der Mathematik unterscheidet man arithme

Der Esel und der Wolf
Ein Eselbegegnete einem hungrigen Wolfe."Habe Mitleidmit mir", sagte der zitternde Esel: "Ichbin ein armes

Загальні спостереження
Як відомо, займенники не називають предмет безпосередньо, а вка­зують на нього, тобто виконують дейктичну функцію. Будучи завжди пов'язаними з конкретним мовленнєвим актом (я, ми стосуються

Запитальні займенники
Як відомо, welcher та was fьr ein відповідають українському займен­никові "який", суттєво розрізняючись у німецькій за сферою вживання. Запитання через німецьке welcher {

Безособові займенники
Групу підмета репрезентує безособовий займенник es, який звичай­но виступає підметом чи пасивного речення (Es wurde hier gelesen), чи безособових речень (типу: es regnet, es dдmmer

Перекладіть українською
1. Hier ist keine Tinte (kein Bleistift, kein Buch, keine Kreide). 2. Er ist doch kein Jurist (Millionдr, Lehrer, Student, Kiewer) 3. Hat er keinen Bruder (Va­ ter, Onkel, Vetter, Schwieger

Перекладіть текст, враховуючи різнотипні вживання займенника
A. 1.Braver Mann! Er schafft mir zu essen! Will es ihm nie und nim­ mer vergessen! Schade, dass ich ihn nicht kьssen kann! Denn ich bin selbstdieser brave

Перекладіть анекдоти на вживання різнотипних займенників
А.Chopin дrgerte sich oft darьber, dass man ihn zu groЯen Gesellschaf­ten und Festessen nur deshalb einlud, damit er nachher vor den Gдsten seine Kunst zeige. Einst war Ch

Б. Die gebьhrende Antwort
Eine reiche Dame, welche oft in ihrem Salon musikalische Abende ver­anstaltete, lud eines Tages einen bekannten Sдnger ein, der fьr ihre Gдste singen sollte. Aber er durfte nicht mit den Gдsten fei

Перекладіть німецькою
1.Ми не читаємо фахову літературу. 2. Тут нема крейди. 3. Після обіду зазвичай немає занять. 4. Він не відповів правильно на жодне з питань. 5. Це не книжка, а зошит. 6. У нього ту

Перекладіть гумореску, відповідно вживаючи особові та зво­ротні займенники
Mit meinem Telephon ist irgend etwas Merkwьrdiges los. Es scheint, dass die Leute eine besondere Vorliebe fьr meine Nummer haben. WeiЯ der Teufel, wie es zugeht, tagtдglich werde ich von Leuten ang

Використання прикметників в атрибутивній позиції
Прикметник як частина мови, що характеризує ознаки чи власти­вості предмета, може з'являтися в предикативі (після дієслова-зв'язки) чи в атрибутивній позиції, виконуючи таким способом функції іменн

Ступені порівняння
Прикметники мають звичайний, вищий та найвищий ступені (нім. Positiv, Komparativ, Superlativ), особливості творення яких описано у відповідних теоретичних граматиках німецької та української мов.

Перекладіть текст, що ґрунтується на прикметниках Romeo und Julia im kleinen Kaffeehaus
Ich saЯ allein in einem kleinen Kaffeehaus und beobachtete mit Interes­se die Menschen, die um mich herumsaЯen. Plцtzlich erlebte ich eine sehr angenehme Ьberraschung. Der Kellner set

Перекладіть речення українською мовою
1. In den sechsziger Jahren bis Mitte der siebziger Jahre wuchs der Welt­handel mit Stahl. 2. Das durchschnittliche Volumen ist von 1960 bis 1970 jдhrlich um 8,3 % gestiegen. 3. Seit 1974 hat sich

Перекладіть речення німецькою мовою та перевірте їх, вико­риставши типові зразки
1. Було вирішено виплатити дивіденди в розмірі 6 євро на кожну акцію вартістю 60 євро. 2. Збут збільшився від 8 до 11 млн євро. 3. У минулому році прибуток підприємства зріс на 26 %. 4. Видатки дос

Дієслівний стан: використання та переклад
Категорія стану- граматична категорія дієслова, що виражає суб'єктно-об'єктні відношення. Переклад різних часових форм активу (де суб'єкт дії спрямовує дію на об'єкт) пропонується

Перекладіть тексти українською мовою
  1. Mit dem Ausdruck die "Achillesferse" wirdeine Schwдche, eine verwundbare Stelle bezeichnet.Der Ausdruck ist der griechischen Sage von

Знайдіть оптимальну часову форму (Imperfekt, Perfekt oder Plusquamperfekt) та перекладіть текст Die Bremer Stadtmusikanten
Ein Mann (haben) einen Esel, der schon lange Jahre die Sдcke zur Mьhle (tragen), dessen Krдfte aber nun zu Ende (gehen). Da (denken) der Mann daran, ihn dem Schlдchter zu verkaufen, aber der Esel (

Перекладіть анекдоти українською мовою, зважаючи на вжи­вання часових форм
1. Ein junger Kьnstler legte dem bekannten Maler Adolf Menzel ein В ild zur Beurteilung vor: "Ich habe mich bemьht, alles Schreckliche des Drei­Яigjдhrigen Krieges zum Ausdrack zu bringen, und

B. Was man nicht verwechseln soll
Elke sah den Blitz, hцrte den Donner und hielt den Atem an. Sodann ent­fuhr es ihr: "Jetzt bin ich aber erschreckt!" Ich verbesserte: "Erschrocken!" Darauf klagte sie: "Sei

Der Wert des Lebens
Der groЯe schottische Dichter Robert Burns wurde einmal bei einem Spaziergang, den er am Ufer der Themse unternommen hatte, Zeuge der Rettung eines ins Wasser gefallenen reichen Mannes. Unter Einsa

In der Kьrze liegt die Wьrze
Der Chefredakteur lieЯ den neuen, noch sehr jungen Lokalberichterstat­ter zu sich kommen. - "Hцren Sie", sagte er. "Alles, was Sie bringen, muЯ spannend, aber kurz sein, denn in der

Перекладіть німецькою мовою
А.1. Мабуть, ви розробите до цього часу проект 2. Хто вирішив Вам допомогти? 3. Вона, мабуть, його знає. 4. Ти все-таки виконаєш свій обов'язок! 5. Я почекаю, поки ти не завершиш с

Перекладіть німецькою мовою
Не кажи їй цього, а поїж суп! Ходімо в кіно! Порадьте мені гарну книжку! Постав книгу до шафи! Живіть у нас! Пообідаємо разом! Діти, Виключіть телевізор! Зателефонуй мені ввечорі! Сяд

Перекладіть німецькою мовою
Не кажи їй цього, а поїж суп! Ходімо в кіно! Порадьте мені гарну книжку! Постав книгу до шафи! Живіть у нас! Пообідаємо разом! Діти, Виключіть телевізор! Зателефонуй мені ввечорі! Сяд

Перекладіть німецькою мовою
Не кажи їй цього, а поїж суп! Ходімо в кіно! Порадьте мені гарну книжку! Постав книгу до шафи! Живіть у нас! Пообідаємо разом! Діти, Виключіть телевізор! Зателефонуй мені ввечорі! Сяд

Перекладіть речення українською, визначивши при цьому їх специфіку для перекладу інфінітивів.
1. Es freut uns sehr die aus der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universi-tfit Bonn in unserer Hauptstadt eingetroffene Studentendelegation zu begrь-Ikn. 2. Die in der BRD der Jugend gegebene

Інфінітиви після дієслів із модальним значенням: scheinen, glauben, verstehen, pflegen, suchen, haben, sein etc.
Багато дієслів, виражаючи відношення мовця до дії, стабільно вжи­ваються з інфінітивами І та II (за умови, що підмет і головного, і під­рядного речень ідентичний). Як правило, у перекладах з'являют

Mцgen - wollen
Обидва модальні дієслова виражають різний ступінь бажання - ней­тральний (ich will sie bald verlassen) та посилений (ich mag den Fisch), які часто перекладають як "я люблю; мені

Модальні дієслова з інфінітивом II
На цих значеннях ґрунтується вжиток модальних дієслів із інфіні­тивом II (типу gewesen sein; gemacht haben), який виражає передування дії. Іншими словами, цей тип інфінітива ми вживаємо тоді

Німецький приклад
Die Spindel muss er­schьtterungsfrei laufen Er musste lachen. Er muss das gemacht haben; er mьsste frьher angeru­fen worden sein Die Experimente sollen erfolgreich verlau

Modalverb + Infinitiv II
A) 1.1. Er kann der Einladung seiner Kollegen gefolgt sein. 2. Sie kann recht gehabt haben. 3. Dieses Ereignis mag eine groЯe Rolle in seinem Le­ben gespielt haben. 4. Das kann not

Загальна характеристика
Прийменники як допоміжна частина мови, виражаючи відношення між компонентами речення, виконують провідну роль для його адек­ватного відтворення. Відображаючи різні типи просторових, часових, причин

Переклад парних прийменників із німецької мови
Суттєвою проблемою є переклад з німецької складних парних при­йменників типу "з-під; biszu", компоненти яких у німецькій можуть з'являтися разом чи утворювати рамку. Осно

Артикль: особливості вживання та переклад з німецької
§ 5.15.1. Характеристика артикля У німецькій мові спостерігається ряд явищ, які невластиві україн­ській. До них, у першу чергу, належить артикль,що характ

Вживання неозначеного артикля
Вживання неозначеного артикляхарактеризує, як правило, появу предмета чи явища вперше. У перекладі це інколи відзначається за до-v помогою запровадження нав

Вживання означеного артикля
Вживання означеного артиклявизначається, як правило, по­вторною появою означуваного іменника в тексті (ich hцre Schritte. Die Schritte kommen nдher; ich sehe einen Jungen. Der J

Артикль та особливості повідомлюваної інформації
Означений та неозначений артиклі служать для тематично-рематич-ного розгортання висловлювання. Як правило, висловлювання почина­ється темою (відомим, що виражалося означеним артиклем), а завер­шуєт

B. Kein Wunder
Das Atelier des groЯen Malers Degaswar vцllig kahl. Als eines Tages ein Besucher seinem Erstaunen darьber laut Ausdruck gab, erklдrte Degastraurig: "Was wolle

Вставте необхідні артиклі та перекладіть ці тексти
А Geduld (/. Р Hebet) ... Franzose ritt auf... Brьcke zu, die so schmal war, dass sich .. . zwei Reitende kaum darauf ausweichen konnten. Von ... ander.. Seite r

Der Neuling
"Mein lieber Fuchs", sprach der Chefredakteur Krahl zu seinem jungen Lokalredakteur. "Es geht um Ihre erste Bewдhrungsprobe im Dienste unse­rer Zeitung. Kennen Sie die Gaststдtte ,Zu

V § 6.4. Загальні принципи перекладу складних речень
Складне речення не є механічним, а цілісним об'єднанням двох чи більше простих. Вступаючи за своїми предикативними центрами в пев­ні синтаксичні відносини, одна з частин такого речення може зазнати

Umweltkommission
Im April 1989 beschlossen die in Prag versammelten Gewerkschaftsver­treter einiger Kontinente, eine Gewerkschaftskommission fьr Umwelt zu bilden. Ihr Treffen bot Gelegenheit zu einer

Предикативні речення (Prдdikatsдtze), особливості струк­тури та їх перекладу
Складнопідрядними реченнями з підрядними присудковими (термін Д. М. Овсянико-Куликовського), як правило, виступають такі конструк­ції, в яких підрядна частина або конкретизує зміст іменного складен

Перекладіть додаткові {Objektsдtze) в науково-технічній мові!
1.Wie die Verbesserung eines Werkstoffes im einzelnen aussieht, zeigt das Beispiel Abb. 11. 2. Wir wollen noch kurz erцrtern, welche Bedeutung das gefundene Va­riable V

Перекладіть означальні (Attributsдtze) в науково-технічній мові: Attributsдtze І
1. Ein Winkel, der kleiner ist als ein gestreckter, heiЯt konkav; ein Win­kel aber, der grцЯer ist als ein gestreckter, heiЯt konvex. 2. Wichtig ist die Rolle, die der Boden als Nдhrstoffq

Attributsдtze II
1. Vorgдnge, bei denen neue Kцrper mit neuen Eigenschaften entstehen, heiЯen chemische Vorgдnge. 2. Die Stelle, von der das Erdbeben ausgeht, nennt man den Erdbeben­herd oder das Zentrum.

Attributsдtze III
1. Vorerst wurde dem Seeufer entlang eine Kaimauer aus Beton erstellt, deren Querschnitt aus Bild 2 zu ersehen ist. 2. Das Gerдt, dessen Wirkungsweise an Hand einer Schemazeichnung beschri

Attributsдtze IV
1. Das Horizontglas besteht aus einer Rцhre, an deren einem Ende sich ein Einstellfaden und in deren Innern sich eine Libelle befindet. 2. Die Druckwerte, zu deren Messung ein Sicherheitsv

Підрядні обставинні речення часу (Temporalsдtze), особли­вості структури та перекладу
Складнопідрядні речення з підрядними обставинними - це такі кон­струкції, в яких підрядна частина виконує функцію обставини (часу, міс­ця, способу дії тощо). Підрядні речення часу, відповідаючи на

Підрядні обставинні речення місця (Lokalsдtze), особливо­сті структури та перекладу
Складнопідрядні речення з підрядними місця - це такі складні ре­чення, в яких підрядна частина виконує функцію обставини місця. Підрядні речення місця, відповідаючи на запитання де? куди? звідки

Підрядні обставинні речення мети (Finalsдtze) особливості структури та перекладу
Складнопідрядні речення з підрядними мети - це такі речення, в яких підрядна частина вказує на мету дії головного речення, її ці­леспрямоване призначення для дії підрядного, поєднуючись з ним сполу

Підрядні обставинні речення наслідку (Konsekutivlsдtze), особливості структури та перекладу
Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими - це такі ре­чення, в яких підрядна частина вказує на наслідок дії або стану голов­ного речення, поєднуючись з ним сполучниками so (derart, dera

Підрядні обставинні речення способу дії (Modalsдtze), особливості структури та перекладу
Складнопідрядні речення з підрядними обставинними способу дії -це такі речення, в яких підрядна частина вказує на ступінь чи спосіб дії або ознаки в головній частині і відповідає на питання як,

Підрядні обставинні речення порівняння (Vergleichsдtze), особливості структури та перекладу
Підрядні порівняльні відносяться до присудка головної частини, визначаючи характер його дії через порівняння, зіставлення з іншою дією, подібною з нею якоюсь ознакою, щоб викликати яскравішу і пе­р

Перекладіть рестриктивні (Restriktivsдtze) в науково-техніч­ній мові!
1. Soweit es die konstruktive Form zulдsst, wird hier mit zwei Werkzeu­gen zerspannt. 2. Die Formen des Stьckes sollen an sich nur so weit behandelt werden, als es im Zusammenhang unerlдss

Підрядні обставинні речення концесії (Konzessivsдtze), особливості структури та перекладу
Складнопідрядні речення з підрядними допустовими (концесивни-ми) - це такі речення, в яких підрядна частина виражає думку, проти­лежну тому, чого можна було б сподіватися чи очікувати, виходячи зі

Мікро- та макропереклад
У попередніх розділах вже йшлося про те, що у перекладацькій ді­яльності треба принципово розмежовувати два рівні - мікро та макро -і разом з ними два суттєво різних типи перекладу: словесний і тек

Індивідуальний стиль і переклад
§ 7.2.1. Сутність поняття і терміна "індивідуальний стиль" У теоретичній частині підручника вказувалось на те, що лінгвости-льова категорія "ідіолект&quo

Статевий аспект індивідуального стилю
До аналізованої проблеми відноситься ще один чинник - статевість мовлення, або стателект, дослідження якого активно заявило про себе у лінгвістиці останніх років і тому ще занадто дискусійне. Ми сх

Українські переклади
І. Я. Франко,Фауст (1882) Написано стоїть: ' Вначалі було слово!' Вже ось і запинка! Яков тут йти дорогое? Таж:

Російські переклади
Н. А. Холодковский,Фауст (1922) Написано: 'в начале было Слово '-И вот уже одно препятствие готово. Я слово не могу так высоко ценить:

Вправи до текстів
а) Перевірте у словниках повний набір сем кожної лексеми оригіна­ лу, щоб встановити, чи не втрачений у перекладі головний варі­ ант значення слова в контекстуальних умовах першоджерела.

РОЗДІЛ 8. ФУНКЦЮНАЛЬНО-СТИЛЬОВІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ
§ 8.1. Нарис проблематики § 8.1.1. Соціально-професійне субмовлення та переклад У теоретичній частині підручника вказувалось на те, що перекла­дацькі труднощі почина

Функціональні стилі і переклад
§ 8.2.1. Сутність поняття і терміна "функціональний стиль" Соціолінгвістична гілка, яка плодоносить мовною варіативністю, давно вже показала її дослідникам, щ

Специфіка перекладу висловлювань з різних субмовлень
Хоча перекладацькі труднощі у галузі будь-якого функціонального стилю за своєю суттю типові, успіх адекватного перекладу залежить завжди від фонових знань перекладача, рівень яких зумовлюється, в п

Типи функціонально-стильового перекладу
Перекладачеві наукових і ділових текстів потрібне постійне онов­лення термінологічних знань у формі особистого спілкування-досві­ду, консультацій з фахівцями або ж придбання відповідних словників.

Семантичні шари класичного та новітнього тексту
Широко відомо практично (особливо, хоч і помилково, після літе­ратурознавчого структуралізму з його інтертекстуальністю), що кожна людина будує свої висловлювання не з нового словесного матеріалу,

Практичні орієнтири науково-технічного перекладу
Вже перші труднощі в процесі науково-технічного перекладу ви­никають при відтворені безеквівалентної лексики. Для цього можливі такі способи: а) транслітерація (DieselLampe); б) калькування

Ілюстративний текст
"Dennoch blieb ihre Entwicklung gehemmt durch allerhand mittelalter­lichen Schut, grundherrliche und Adelsvorrechte, Lokalprivilegien, stдdti­sche und Zunftmonopole und Provinzialverfassung

Вправи до тексту
А. Лексичні завдання. За допомогою словників з'ясуйте: а) термін "Internet" є. синонімом чи антонімом до терміна "Intranet";  

Lernen Sie den Wortschatz zum Text
  Allierte Landstreitkrдfte Mitteleuropas Об'єднані сухопутні сили НАТО в Центральній Європі alliierte Befehlshaber pl

DEUTSCHLANDUND DIE NATO
"In den vergangenen 50 Jahren hat sich die Nordatlantische Allianz, als fьhrende Kraft fьr schцpferische und innovative Sicherheitspolitik im

Die OSZE
"Deutschland wird, wie in der Vergangenheit, die OSZE unterstьtzen. " Bundeskanzler Gerhard Schrцder Am 3. Juli 1973 trafen in Helsinki

Штаб-квартира НАТО
Штаб-квартира НАТО у Брюсселі є центром політичної діяльнос­ті Альянсу та постійним місцем перебування Північноатлантичної   ради. Тут розташовані п

Der Euro-Atlantische Partnerschaftsrat
Wichtiges Forum der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit ist der 1997 gegrьndete Euro-Atlantische Partnerschaftsrat (EAPR). Gegenwдrtig sind in ihm 44 Staaten zusammengeschlossen, neben den 19 NAT

Ьbersetzen Sie beiderseitig
  Що є найвищим політичним органом НАТО? Das hцchste politische Gremium der Allianz ist der Nordatlantikrat. Er ist das Forum fьr Konsultation u

Ьbersetzen Sie den Text schriftlich.
Die euro-atlantische Sicherheitstruktur des 21. Jahrhunderts Der transatlantische Sicherheitsverbund, den das Bьndnis verkцr­pert, und die Prдsenz der Vereinigten Staaten in Euro

Ілюстративний текст
"Die Aiissnpolitik der Lдnder, die auf den Prinzipien der Globalisation beruht, wie sie von der Davos-Konferenz verkьndet worden sind, findet bei allen europazentristischen Staaten

Вправи до тексту
А. Лексичні завдання. За допомогою словників з'ясуйте: а) термін "Volksabstimmung" є синонімом чи антонімом до терміна "Willenskundgebung&

В. Перекладацькі завдання.
а) Використовуючи виправлену за текстом "Das kleinste Bundesland" схему з пункту "Б.", зробіть усний анотований переклад тексту. б) За тих же умов напишіть й

Ілюстративний текст
Fьr die eindrucksvollste Vorstellung sorgte Halbweltergewichtler Sch-midli, als er favorisierten Mayer mit einem schweren Recht-Hacken abfing und zu Boden zwang. Можна навести два варіанти м

Текст для самостійного опрацювання
Wahlanalyse und Ursachenforschung (N. Lьbecker, "Deutsche Tribь­ne"). Die Berliner Politik, vor allem die Steuererhцhungen, und die internen Fьhrungsprobleme der rheinlandpfдlzischen C

Вправи до тексту
а) термін "Soziologie" та "Gesellwissenschaft" є синонімом чи антоні­мом до терміна "Sozialwissenschaften", а "Entwicklung" та

Побутовий стиль
§ 8.7.1. Ілюстративний текст "- Guten Tag! Sie sind wohl fremd hier? - Guten Tag! Ein herrliches Wetter heute". Всі лексеми наведеного діалогу є зрозумілими на кон­венційн

Вправи до тексту
А. Лексичні завдання. За допомогою словників з'ясуйте: а) яке у наступних слів словникойе значення взагалі та контекстуаль­не у тексті "EINE REISE' зокрема та чи мають вони відповідники

ПОДОРОЖ
Андрєас: Ну, нарешті сесія вже позаду! Але й деньки ж це були! Здається, всі ми зіпріли. Тепер треба відпочити по-справжньому. Еріх:

Вступні міркування
Художній переклад суттєво відрізняється від усіх останніх функціо­нально-стильових перекладів. Якщо труднощі в них пов'язані левовою часткою зі специфікою самого функціонального стилю і, трохи узаг

Специфіка художнього тексту
Якщо текст ми пропонуємо сприймати більш ніж набір лексем, а як вербально оформлену думку про людське середовище і на цій під­ставі відмовляємо сумі слів без вказаної думки у праві бути текстом, то

Принципи перекладознавчого аналізу художнього тексту
Вже вказувалось, що серед багатьох типів текстів (побутовий, діло­вий, публіцистичний, науковий тощо) головне місце посідає текст ху­дожній і саме з нього починається власне наукова проблематика пе

Ілюстративний текст
2: Н. Heine."Ich weiss nicht, was soll es bedeuten..." (пропонуєтьсячитачеві зробити аналогічний аналіз стосовно лінгвістичної рецепції, літературознавчої інтерпре

Ілюстративний текст 3: Р. Celan, Todesfuge
Для детального перекладацького аналізу не класичного художнього тексту, зразки якого надані у попередніх параграфах, а постмодерніст-ського, пануючого у сучасній світовій белетристиці, є сенс взяти

А. Коментар до тексту.
Щоб під час порівняння першоджерела з його поетичними перероб­ ками дійти об'єктивного висновку про їх адекватність, треба спочатку розібратись з художнім змістом оригіналу.'ІНа перший погл

А. КОМЕНТАР ДО ТЕКСТУ
Коли Т. Г. Шевченко пише: "Поховайте та вставайте, //Кайдани порвіте //І вражою злою кров 'ю //Волю окропіте", то лише недосвід­чений перекладач може побачити тут лише один зовсім

Трансформації та прийоми: зразок аналізу
Проаналізуємо декілька абзаців із відомого художнього роману Е. М. Ремарка "Три товариші", де йдеться про долю воєнного "втра­ченого покоління", та розглянемо переклад цих абзац

Grundlinien deutscher Geschichte bis 1945
Noch im vorigen Jahrhundert glaubte man genau zu wissen, wann die deutsche Geschichte begonnen hat: im Jahre neun n. Chr. In jenem Jahr besiegte Arminius, ein Fьrst des germanischen Stammes der

Правила відтворення українських власних назв
1. Відтворення українських власних назв засобами англійської мови відбувається з їх української форми, записаної відповідно до чинно­ го правопису, без посередництва будь-якої іншої мови.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги