рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Стратегії і тактики співрозмовників дискурсу

Стратегії і тактики співрозмовників дискурсу - раздел Образование, Теорія і практика перекладу Принципова Діалогічність Тексту (Його Дискурсність) Накладає На Нього Два Різ...

Принципова діалогічність тексту (його дискурсність) накладає на нього два різних комплекси прагматичних відбитків: стратегію і такти­ку адресанта та стратегію і тактику адресата (у нашому професійному випадку - перекладача). І хоча суттєві цілі цих компонентів є тотож-


ними (у автора: об'єктивно донести до адресата свій задум; у сприй­маючого: об'єктивно оцінити намір мовця), шляхи їх реалізації будуть фундаментально різними, що породжує перешкоди для спілкування. Зрозуміло, що можуть бути й інші випадки, коли вказані комплекси ви­ступають протилежними за змістом (у адресанта: дипломатично при­ховати свої плани; у адресата: непомітно прикинутися дурнем), але й тут методологія і методика аналізу дискурсу залишаються аналогічними загальним випадкам, хіба що тільки посилюється увага мовця та сприй­маючого до багатозначності використаних лінгвістичних одиниць.

Щоб не вдаватися до детальної характеристики понять "страте­гія" і "тактика" (бо вона вирішальної ролі при перекладі не відіграє), відзначимо лише, що перше означає загальну найдальшу ціль, а дру­ге - конкретну найближчу. Але не можна не вказати при цьому на роз­біжність тих засобів, котрі використовують автор і сприймаючий для втілення цих понять у свій дискурс. Якщо перший йде від нелінгваль-ного (психічного, розумового) задуму до вербального висловлювання, то другий рухається у зворотному напрямку: від словесного тексту до його ідейного (нелінгвального) ядра. Якщо перший створює текст як не зовсім очікуваний (всіх лінгвістичних можливостей мовних одиниць не охопиш і не передбачиш!) наслідок семантичного зв'язку лексем та граматичного з'єднання категорій, то другий продукує своє висловлю­вання (тобто сприймає текст оригіналу) як очікуваний результат очіку­ваних зв'язків та з'єднань.

На ці об'єктивні чинники розбіжностей між стратегією і тактикою адресанта і адресата накладається ще і філософська база сприйняття дискурсу, котра, як вже вказувалося, може бути потрійною, і тому її вибір має суб'єктивний характер. Вказану ускладненість зумовлено врешті-решт не самим текстом як об'єктом філологічних розшуків, а в першу чергу тим, що бачить суб'єкт в акті сприйняття: сам текст, свій рівень його розуміння чи наслідок акту пізнання. Загальновідо­мо, що цей акт у галузі філології (як і будь-який акт пізнання взагалі) має ті ж самі три компоненти: об'єкт - суб'єкт - копія. В залежності від того, що передує в голові творця акту, і виникає там образ об'єкта. При акцентуванні сприймаючим останнього члена тріади (копії), тобто


 
того, яким суб'єкт бачить текст, виникає побутове, занадто вільне по­няття об'єкта, яке пов'язане з особистими узагальненими асоціаціями та тимчасовими настроями адресата. Таке визначення тексту можна на­звати рецепцією, в котрій той відіграє лише поштовхову роль у фанта­зіях читача, який діє за принципом: "А що ж спадає мені на думку при розгляді ситуації, вималюваній у тексті?" При акцентуванні сприйма­ючим середнього члена тріади (суб'єкта), тобто того, яким він бачить текст, виникає інтелектуальна спроба полемічного поняття об'єкта, яка пов'язана з наміром адресата знайти своє, відмінне від інших, тлума­чення тексту. Таке визначення об'єкта можна назвати інтерпретацією, в котрій той відіграє вже не лише поштовхову, а й направляючу роль у намаганнях читача, який діє за принципом: "А що ж я можу сказати про ситуацію, вималювану в тексті?" При акцентуванні сприймаючим першого члена тріади (об'єкта), тобто того, яким він бачить текст, ви­никає науково аргументована оцінка тексту, яка пов'язана з пошуком філологічної термінології, відповідної до поетичного втілення в ньому. Таке визначення об'єкта можна назвати аналізом, в якому текст віді­грає не лише поштовхову й направляючу роль (точніше: швидше не ці ролі), а породжуючу, "перетікаючу", бо зміст об'єкта, кажучи словами східнослов'янського фольклору, полишає поетичну форму краси Васи-лини Премудрої і одягає наукову форму "жаб'ячої шкіри", а читач діє за принципом: "А що ж зображено в ситуації, вималюваній у тексті?". Завершуючи розгляд тексту як дискурсу, варто наголосити на дво­значності терміна "адресат" (і його синонімів) у цьому параграфі: тут його використано не тільки у традиційному розумінні "адресат як дру­гий комунікант," але і у незвичайному, дискурсному розумінні "автор як другий комунікант," бо дискурс як наслідок монологічної діалогіч­ності будь-якого тексту потребує від мовця обов'язкової турботи про те, щоб його висловлювання було зрозумілим для сприймаючого. Саме перекладацький аспект такого підходу до дій адресата (перекладач як другий комунікант для автора оригіналу і як водночас другий кому­нікант для читача перекладу) зумовлює специфіку дискурсного пере­кладу, на що натякав Т. А. ван Дейк, коли писав про суттєво різні ролі "користувачамови," які повинен враховувати перекладач.


§ 2.5. Оригінал як фрейм: структурні компоненти ситуації

§ 2.5.1. Сутність поняття і терміна "фрейм"

Звернення сучасної лінгвістики до нової за формою, але старо­давньої за змістом категорії "фрейм" (від англ. frame - "рама, межа, каркас" тощо) було, як справедливо стверджує Т. А. ван Дейк, один з "батьків" теорії фреймів, спровоковано модною у 1970-ті роки тен­денцією заповнювати мовознавство інструментарієм з галузі штучно­го інтелекту як на той час найбільш точної і, отже, як тоді помилково вважалось майже повсюдно, найоб'єктивнішої науки, до статусу якої, зрозуміло, прагнула і лінгвістика. Якщо в науці про вказаний інтелект фрейм означав набір конкретних знань, пов'язаних між собою тема­тично (тобто "ситуацію", або, на старий лад, "типове", "традиційне", "те, що повторюється без змін" тощо) і його появу було викликано, як і з категорією "дискурс", потребами і вимогами особливого (спрощено­го) керування електронним мозком тільки у запитально-відповідному режимі "так-ні", то до новітньої, когнітивної лінгвістики цей термін увійшов зі значно зміненим змістом (як типовим набором сем для опи­су складного, але цілісного явища) і, як увесь її категоріальний апарат, швидко перетворився на поетизм, накопичивши занадто багато проти­лежних тлумачень, з одного боку, і породивши розмаїття синонімів до самого себе, з іншого.

Сталося це через те, що історія поняття "фрейм" та історія термі­на "фрейм" нараховували різні хронологічні протяжності. Коли у 1974 році "батько" цього терміна М. Мінський запропонував його до обігу у практиці штучного інтелекту, він мав на увазі лише логічний зміст доброї стародавньої лінгвістичної категорії "широкий контекст", або "фонові знання", бо професійно знав, що сприйняття будь-якого ви­словлювання зводиться не лише (та й не стільки!) до розуміння слов­никової і безпосередньої конотативної семантики (вузький контекст), використаних у ньому мовних одиниць, а, перш за все, до урахування тієї типової ситуації соціального спілкування, яка породила конкрет­ний текст і зумовлює його (тобто широкий контекст). Згадавши через 10 років початок історії вказаного терміна, він знову акцентував ваго­мість попередніх знань реципієнта для об'єктивного сприйняття змісту


 
чергового висловлювання: "У своїй роботі я висловив здогад, що розум дані будь-якого сприйняття звичайно інтерпретує у термінах раніше набутих структур, пристосованих до опису, - у фреймах". І дійсно: коли, наприклад, німець каже по телефону своєму співбесідникові "Auf Wiederhцren!" або українець звертається до людини, яка споживає їжу, зі словами "Смачного Вам!", або росіянин зустрічає знайомого висло­вом "Здравствуйте!", то всі три мовця (за окремим винятком) мають на увазі зовсім не те, що загальноконвенційно для мови оригіналу ре­презентують наведені словосполучення ("до наступного разу, коли ми знову будемо чути один одного" - у німця, "щоб їжа була смачною" - в українця, "бувайте здорові" - у росіянина), а - відповідно - ситуацію прощання, вітання, зустрічі, і, отже, перекладач має цілковиту підставу передати ці сполучення не словниково, а фреймово (ситуативно), на­приклад: "До зустрічі!" у першому випадку, "Приємного апетиту!" у другому та "Доброгоранку (дня тощо)/" у третьому.

"Батько" терміна "фрейм" називав ним мінімальну за формою, але оптимальну за змістом порцію комплексних розумових (психіч­них) явищ, які прояснюють типовий випадок (ситуацію). Перене­сення ж цього терміна до лона лінгвістики було експериментальним нонсенсом, логічною помилкою, бо розумові процеси, для опису яких М. Мінський і вигадав термін "фрейм", не є адекватними вербальним. У мовознавстві подібну функцію опису потрібної порції необхідних фонових знань успішно виконував і плідно виконує термін "контекст" (широкий і вузький).

Отже, під терміном "фрейм", якщо вже і застосовувати його у лінгвістиці, треба розуміти широкий контекст, ситуацію, фонові зна­ння, тобто набір типових, клішованих висловів, які складають певний фрагмент соціального буття. Таке тлумачення фрейму важливе осо­бливо для перекладознавства, бо дозволяє легко долати перешкоди у тих випадках, коли форма ситуації в оригіналі забарвлена національ­но і не має відповідника у мові перекладу; саме тоді і є сенс викорис­тати фреймовий (ситуативний) переклад, щоб передати не конкретну мовленнєву оболонку, а загальнолюдський логічний зміст ситуації. Не забувати при цьому треба лише про подвійний характер лексеми "фрейм": її належність за формою до найновнішої, когнітивної лінг­вістики, а за змістом - до традиційного контексту. Як справедливо вка-


зав нещодавно В. Манакін, "когнітивна лінгвістика оперує не мовними елементами (це поняття структурної лінгвістики), а одиницями, при чому особливими за своєю природою: вони є провідниками різного роду інформації у мові і через мову. Для назви цих одиниць найчастіше вико­ристовують терміни "семантеми", "фрейми", "концепти", спільним знаменником яких є можливість передавати (...) концептуально-когні-тивну інформацію людей про світ і себе в ньому".

§ 2.5.2. Структура поняття"фрейм"

Неважко здогадатися, що фрейм як ситуацію завжди обмежено пев­ною кількістю чинників, котрі постійно зумовлені її конкретним зміс­товим наповненням. Так, наприклад, фрейми "зустріч", "вітання", "прощання" тощо не можуть не мати такого компоненту, як обов'язко­вість не менше двох учасників та їх ритуальних висловів, жестів, мімі­ки, а от компоненти "одяг" або "освітній і\енз" тут несуттєві. З іншого боку, фрейми "весілля", "званий обід" і т. ін. актуалізують саме компо­нент одягу, а ритуальні жести роблять незначними, тоді як фрейм "лек­ція" висовує на передній план освітній статус учасників, а не їх одяг. Отже, фрейм є системою тематично пов'язаних між собою складових частин, серед яких треба виділити два комплекси: фундаментальний (загальний) та оказіональний (частковий). Якщо другий комплекс є завжди конкретним набором компонентів, які рідко повторюються в інших фреймах (та й то не всі, а лише окремі), то угрупування загаль­них чинників є постійним у змістовій структурі будь-якої ситуації. їх перелік було визначено ще у добу народження цього поняття і він з того часу майже не змінювався. Нині встановлено наступні обов'яз­кові компоненти ситуації як мовленнєвого спілкування: учасники, їх взаємовідносини, знання кожного про здібності партнера, час, місце, умови комунікації тощо.

І ще на одну особливість фрейму варто перекладачеві звертати по­стійну увагу: за теоретиками фреймової лінгвістики, сприйняття тексту адресатом відбувається за рахунок актуалізації в його пам'яті конкрет­ного відповідного фрейму, який - у свою чергу - актуалізує і приєднує до себе наступний відповідний фрейм - і так до останнього ситуатив-


 
ного фрагмента тексту. Неважко побачити, що фреймове розуміння ви­словлювання хоч і відбувається на базі тексту, котрий провокує низку необхідних фреймів від першого до останнього, але лише через додат­кову позатекстову інформацію (спровоковані фрейми знаходяться в на­шій пам'яті вже до тексту), нівелюючи кожного разу у сприйнятому тексті нову, власне "текстову" інформацію, тобто його концепцію, та постійно зводячи його (спрощуючи або збагачуючи) до подібності до вже існуючих текстів. Інакше кажучи, фреймове сприйняття висловлю­вання є рецептивним або інтерпретаційним, але не аналітичним.

% 2.6.Оригінал як інформація: закони її змін під час перекодування

§ 2.6.1. Сутність поняття і терміна "інформація"

У параграфі про соціальне призначення мови акцентувалося, що текст серед інших основних завдань виконує функції пізнання навко­лишнього (світомоделювання) та повідомлення, а це означає, що він несе в собі дані про наше буття і тому може бути розглянутим як ін­формація. Ця лексема (від лат. informatio - "пояснення, повідомлення") отримала статус терміна у другій половині XX ст. і прийшла з кібер­нетики. В логіці та побуті, де поняття інформації теж поширилось, під нею стали розуміти сукупність об'єктивних знань щодо фактичних да­них і залежностей між ними. Такі полярні крайнощі (конвенціональні зв'язки у першому випадку та об'єктивні знання у другому) вплинули на семантичне наповнення терміна "інформація" у мовознавстві, де він став використовуватись як синонім до лексеми "зміст" але у подвій­ному значенні: зміст, який вкладає автор у своє висловлювання, і зміст, який витлумачує сприймаючий із тексту адресанта. Оскільки така різ­ниця у значеннях поняття "інформація" не викликає суттєвих перекла­дацьких перешкод, то з боку перекладознавства є сенс розглядати тер­мін "інформація" як синонім до термінів "текст", "висловлювання", "дискурс", "фрейм", враховуючи, зрозуміло, ті змістові нюанси остан­ніх чотирьох понять, про які йшлося у вищенаведених параграфах.


§ 2.6.2. Зміни інформаціїпід час її перекодування

Саме з погляду на те, що мовний оригінал є вербальним втіленням певної інформації, можна до теорії і практики її перекладу застосувати математичну модель категорії "інформація", запропоновану ще у 1965 році для штучного інтелекту провідним математиком світу російським академіком А. М. Колмогоровим, який стверджує, що кількість інфор­мації втрачається під час передавання останньої від адресанта до адре­сата (отже, і під час перекодування її іншою мовою, як це має місце при перекладі). Саме тому найважливішою складовою частиною теорії інформації є розділ про передавання інформації, засади якого заклав американський математик К. Е. Шеннон. Головними категоріями цього розділу є ентропія (невизначеність інформації) та кількість (визначе­ність) інформації, якими характеризується пропускна здібність каналу зв'язку, для успішного використання якого інформацію треба спочатку закодувати за певним алгоритмом, а потім декодувати за новим алго­ритмом (для автора тексту це будуть задум, його реалізація у конкрет­ній текстожанровій формі та спрямованість на певного читача як соці­ального угрупування, для перекладача - сприйняття змісту оригіналу для себе, перетворення його для майбутнього читача, порівняння зро­бленого варіанта з першотвором). Складність названого процесу пе-редання інформації (алгоритм-кодування-канал зв'язок-алгоритм-деко-дування) і викликає неминучу втрату інформації на кожному із п'яти вказаних етапів, тому її переклад можна назвати інформативним, або констатуючим.

§2.7. Оригінал як концепція: її зміст та мовленнєве втілення

§ 2.7.1. Сутність поняттяі терміна "концепція'''

Лексема "концепція" (від лат. conceptia - "плід, зародок, узагальнен­ня") вживалася в європейському науковому обігу здавна у значенні ідеї, задуму твору, стисло сформульованої програми тощо. Але когнітивна лінгвістика 1980-90-х років, почавши активно використовувати морфо-


 
логічну основу цієї лексеми ("концепт") як самостійний словотермін у зовсім протилежному розумінні як комплексу тематично споріднених знань про типову соціальну ситуацію, зруйнувала прозоре семантичне наповнення терміна "концепція", так що сьогодні він має розмаїття зна­чень. Через це ми пропонуємо розглядати "концепцію" в нашому під­ручнику подвійно: суто філологічно (за її етимологією та історичним використанням, тобто як зародок, задум, стисло сформульовану ідею висловлювання) і суто аналітично (концепцію можна сформулювати лише для цілей тлумачення, але її неможливо вичленувати з тексту, бо вона є текстовою цілісністю).

Саме тому, а також завдяки кількісно і якісно значному практичному,
критичному й теоретичному матеріалу і його копіткому аналізу можна
стверджувати, що процес перекладу взагалі треба оцінювати сьогод­
ні принципово по-новому. Перш за все, потрібно звернути не просто
більш пильну увагу, а взагалі увагу на оригінал і прийняти за основу,
що його зміст та форма втілюють якусь концепцію в тому сенсі, в якому
її розуміє багато філологів і мистецтвознавців, стверджуючи, що кон­
цепцію твору ніколи не можна передати іншими засобами, крім тих, які
вже використав її творець. Коли Е. Хемінгуея якось запитали, що він
бажав сказати своїм оповіданням "Старий та море", то американський
письменник, на той час вже лауреат Нобелівської премії за 1954 рік, не
без іронічного підтексту відповів, що художній твір неможливо розгля­
дати як паляницю з родзинкою, де остання втілює основний зміст, і що
художній твір і є те, що в ньому розповідається. А коли - майже за сто
років до Хемінгуея - росіянина Л. М. Толстого запитали, про що йдеть­
ся у його романі "Анна Кареніна", він сказав, що для об'єктивної від­
повіді йому треба повністю процитувати цей роман. Аналогічної точки
зору на "переказ змісту як заборонений прийом, яким можна убити
книгу",
дотримувався і другий лауреат Нобелівської премії (1972) ні­
мець Г. Белль. --ґ

Цілком закономірно в останні два десятиріччя XX ст. на підставі висновків когнітивної лінгвістики про національну забарвленість мис­лення та його вербального втілення стала розроблятися у філології те-


орія опозиції предметного та концептуального повідомлень у структурі тексту, в якій (теорії) під предметним повідомленням стали розуміти те, що може бути втілено в іншу мовну форму, а під концептуальним -те, що ні в яку іншу вербальність, крім досягнутої в оригіналі, пере­творено бути не може.

Саме через наявність такої опозиції, для означення якої у параграфі З підрозділу 2.2 було використано терміни "загальнолюдське суджен­ня" (як оцінка логічного змісту, або як повідомлення у висловлюванні) та "індивідуальне твердження" (як оцінка особистісного змісту, або як концепція висловлювання), не лише щойно наведена теорія, а й істо­рична практика перекладу знає велику кількість думок про неможли­вість суттєвої відповідності перекладу оригіналові, про що йдеться у наступному підрозділі.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Теорія і практика перекладу

Кияк Т Р.. Науменко А М.. Огуй О Д Теорія і практика перекладу..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Стратегії і тактики співрозмовників дискурсу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ
§ 1.1. Об'єкт і предмет дослідження. Значення перекладу в сучасному суспільстві До числа професій, які виникли ще на початку зародження людської цивілізації, слід віднести так конче

Є) теорія перекладу та інформатика
Якість перекладу вимірюється, насамперед, кількістю тієї необхідної та достатньої інформації в тексті перекладу, яка була запропонована у вихідному тексті. Наука інформатика допомагає виявити, проа

Нічна пісня мандрівника
Тиша над верхами Вже лежить: Подих між вітками Чуєш в кожну мить. Птаство задрімало. В гущі суєти. Зачекай ще мало, То заснеш і ти. Пропонуємо читаче

Ми будемо вважати за текст лише такий набір слів і граматичних категорій, в якому є логічно оформлена думка про наше середовище.
Звісно, що думка про дійсність може бути різною за змістом та сти­льовим оформленням, що потребує вирішення наступної проблеми про різновиди тексту. Лише тепер є сенс повернутися до прикла

Типи тексту
Оскільки під текстом розуміється лише словесно втілена думка про навколишній світ, остільки видів тексту може бути велике розмаїття в залежності від рівня пізнання (часткове чи цілісне), ступеня вп

Структура висловлювання
Неважко побачити, що задум автора (тобто модальність, оцінку, праг­матику висловлювання) було щойно проаналізовано без занурювання у термінологічні суперечки щодо змістовних та формальних розбіжнос

Оригінал як основа концептуального перекладу
Отже, якщо концепцію визначити кінцевою метою та головним засобом процесу перекладу, то можна сформулювати новий підхід до нього як до перекладу концептуального. Для нього, зрозуміло, важли­во, щоб

Оригінал як процес: його інтерпретація
§ 2.8.1. Сутність поняття і терміна "інтерпретація" Традиційно вважається, що текст народжується у процесі вербаль­ного втілення задуму автора, але для сприйм

Оригінал як естетичність
.,.-■■■ § 2.9.1. Сутність поняття і терміна '•'•естетичність''' Упідрозділі про оригінал як текст вказувало

Оригінал як естетичність
.,.-■■■ § 2.9.1. Сутність поняття і терміна '•'•естетичність''' Упідрозділі про оригінал як текст вказувало

Оригінал як джерело неадекватності
Прихильники мікроперекладацького підходу до оригіналу не вра­ховують у триєдиному ланцюзі перекладацького акту (оригінал-пере-кладач-результат) текстових законів оригіналу та перекладу, філософію с

Контрольні запитання
(матеріал для відповіді шукайте у відповідних розділах та параграфах). 1.1. Встановіть загальне та відмінне у поняттях "текст", "вислов­лювання", "дискурс"

Орфоепічні аспекти перекладу
Фонологічні проблеми не відіграють в перекладознавстві визначної ролі, хоча для усного перекладу важливими стають акустичні та інто­наційні задатки самого перекладача. Погане враження справляє, нап

А. Загальні особливості звуків
1) В усіх відкритих складах німецьких лексичних одиниць голосний звук вимовляється закрито і, навпаки, в усіх закритих складах (якщо вони при зміні слова не відкриваються) голосні вимовляються від­

В. Наголос у складних словах
Особливу увагу слід приділяти наголосу у складних словах, які складаються з означального та означуваного (основного) слів. На озна­чальне слово, яке, як правило, розташоване на першому місці, падає

Практичні аспекти інтонації німецького речення
Зупинимося окремо на головних інтонаційних особливостях фоне­тики німецької мови. Тут, як і для інших європейських мов, головними інтонаційними засобами виступають: наголос у реченні, паузи, мелоді

Слово та його дефініція для перекладознавства
Мова як найважливіший сиетемно-структурний організований засіб суспільної комунікації, що відбувається шляхом передачі різнотипної інформації, виконує різні функції (за сучасними дослідженнями - ві

Власні географічні назви
Переважна більшість географічних назв (позначення гір, рік, міст та місцевостей) тяжіє до транслітерації: Mont-Blanc - Монблан; Jung­frau - Юнгфрау, Harz - Гарц тощо, хоча відо

Проблеми перекладу гри слів, чи каламбурів
Гра слів та каламбури займають все більше місця в художній літе­ратурі, в рекламі {There is no business like show business) та заголовках, де вони покликані, заінтригувавши читача, залучити

Проблеми перекладу гри слів, чи каламбурів
Гра слів та каламбури займають все більше місця в художній літе­ратурі, в рекламі (There is no business like show business) та заголовках, де вони покликані, заінтригувавши читача, залучити

Перекладіть ці жарти, що ґрунтуються на полісемії
1. In einer Theateranzeige stand geschrieben: "Unser Lieblingsschau­spieler Herr Schmidt, der vor einiger Zeit einen schweren Autounfall hatte, tritt heute abend in drei Stьcken auf".

Наскільки можна перекласти гру слів, що ґрунтується на омо­німії?
1. Der Versicherungsagent: "Mein Herr, versichern Sie sich bei uns, und ich versichere Sie so "dass Sie versichert sein sollen, sicher versichert zu sein." (J. Gцssel. Wortspiele) ''

Проаналізуйте способи перекладу фрагмента "Аліси в країні чудес" Л. Керола з англійської на німецьку мову. Запропонуйте власний переклад
Engl.: "You promised to tell me your story, you know", said Alice. "Mine is a long and a sad tale!" said the Mouse, turning to Alice, and sigh­ing. "It is a long tail, cert

Проблеми перекладу умов комунікативного вживання: лексика в просторі, часі та суспільстві
Як бачимо, незалежно від волі мовця слова якоїсь (наприклад, ні­мецької чи української) мови, розповсюдженої на певній території, з'являються у процесі суспільної комунікації, відображаючи функціо­

Діалектизми та способи їх перекладу
Суттєву проблему теорії та практики перекладу складає (поряд із відтворенням реалій) і переклад діалектизмів, тісно пов'язаних з реа­ліями. Саме в діалектизмах (на противагу реаліям культури) закла

Оцініть соціальну функцію регіонального мовлення в "Будденб-роках" Т. Манна і перекладіть літературною німецькою та україн­ською мовами
"Hьr mal, Smalt, un ihr annern Lud! Wer nu'n verstдnnigen Kierl is, der geht naa Hus un schert sich nich mihr um Revolution und stцrt hier nich de Ordnung." "Die heilig

Неологізми
Внаслідок комунікативних потреб суспільства, яке словесно детер­мінує нові предмети, явища^ поняття та факти, в мові з'являються нові слова чи неологізми. Heoncavmufc це закріплені в мові сл

Архаїзми та історизми
Унаслідок екстра- та інтралінгвістичних змін, результатом чого по­стає саморозвиток мови, лексика надзвичайно динамічна. Кожні 3-5 років 3,7 % словникового складу потрапляє в колонки "застаріл

Як відтворити наведені історизми? Перекладіть текст українською мовою
А. Der Feudalismus kann in bestimmtem MaЯ durch Beziehungen der Feudalherren und der hцrigen Bauern charakterisiert werden Die Feudal­herren lieЯen nur einen kleinen Teil ihrer Besitzungen (Feud

Перекладіть ці тексти сучасною німецькою та українською мо­вами, стилізуйте українські переклади під мову XVII та XVIII ст.
А.Als nun Herzbruder wieder reuten konnte, ьbermachten wir unse­re Barschaft (dann wir hatten nunmal nur einen Sдckel miteinander) per Wechsel nach Basel, mondierten uns mit Pfe

Слова в суспільстві та особливості їх перекладу
Словниковий склад мови як частково відкрита система є об'єднан­ням різнотипних полів, груп та її окремих парадигм. Він містить як власні назви, так і загальні. Незліченому числу загальних назв, що

Лексика певних соціальних прошарків
За даними соціолінгвістичних дослідженнь простежується чіткий взаємозвязок між соціальним статусом (верхній, середній чи нижній прошарки суспільства), рівнем освіти та мовою. Нижні прошарки сус­піл

Лексика певної статі
Стать є не лише фізіологічною, а й соціальною величиною, що про­стежується в мовленні авторських персонажів. За соціолінгвістичними феміністичними дослідженнями (G. Kцnig; S. Trцmel-Plцtz; L. Pusch

Соціальна лексика
Ключові слова (Schlagwцrter),що, характеризуючи актуальний со­ціальний феномен, виступають загально-типизуючими, буцімто зрозу­мілими, нейтрадьними, програмними та невизначеними во

Класифікація фразеологічних єдностей та їх переклад
Фразеологічнієдності, що сприймаються в ментальному лексико­ні як цілісні компоненти, еквівалентні певній частині мови: іменнику, прикметнику, дієслову тощо, не утворюють завершено

Tertium comparationis порівняння фразеол. значення.
schlafen wie ein Sack, Stein 'глибоко спати' stumm sein wie ein Grab' бути дуже мовчазним' Завдяки різним порівнянням основне значення може отримати без­ліч відтінкі

Знайдіть українські відповідники для німецьких парних сло­восполучень
alt und jung, durch dick und dьnn, fix und fertig, gang und gдbe, krumm und lahm; kurz und bьndig; kurz und gut; kurz und klein (schlagen); mьde und matt; kalt und matt; krumm und lahm, kurz und gu

Який тип емоцій (обурення, згоду, визнання, виклик тощо) вира­жають ці вислови? Знайдіть українські відповідники цим приказкам
(1) Der Groschen ist gefallen (). Nun halt aber mal die Luft an! () (2) Nun schlдgt 's aber dreizehn! () Nach mir die Sintflut! () (3) In der Tat! () Ach du grьne

Перекладіть ці "крилаті вислови" чи знайдіть їм відповідни­ ки українською мовою
/. "Frьh ьbt sich, was ein Meister werden will" (...) 2. "Die Uhr schlдgt keinem Glьcklichen" (F.Schiller) 3

Особливі випадки лексичної омонімії
Форми множини часто виступають засобом вираження омонімії(збігу різних, часто неспоріднених значень та однієї звукової форми) та служать для розрізнення омонімічних форм. Омоніми,

Особливі випадки лексичної омонімії
Форми множини часто виступають засобом вираження омонімії(збігу різних, часто неспоріднених значень та однієї звукової форми) та служать для розрізнення омонімічних форм. Омоніми,

Linie, Reihe oder Zeile?
1. Der Schьler hat beim Vorlesen eine ... im Text ьbersprungen. 2. Der technische Zeichner zieht die ... mit einer besonderen Feder. 3. In der Mathematik unterscheidet man arithme

Der Esel und der Wolf
Ein Eselbegegnete einem hungrigen Wolfe."Habe Mitleidmit mir", sagte der zitternde Esel: "Ichbin ein armes

Загальні спостереження
Як відомо, займенники не називають предмет безпосередньо, а вка­зують на нього, тобто виконують дейктичну функцію. Будучи завжди пов'язаними з конкретним мовленнєвим актом (я, ми стосуються

Запитальні займенники
Як відомо, welcher та was fьr ein відповідають українському займен­никові "який", суттєво розрізняючись у німецькій за сферою вживання. Запитання через німецьке welcher {

Безособові займенники
Групу підмета репрезентує безособовий займенник es, який звичай­но виступає підметом чи пасивного речення (Es wurde hier gelesen), чи безособових речень (типу: es regnet, es dдmmer

Перекладіть українською
1. Hier ist keine Tinte (kein Bleistift, kein Buch, keine Kreide). 2. Er ist doch kein Jurist (Millionдr, Lehrer, Student, Kiewer) 3. Hat er keinen Bruder (Va­ ter, Onkel, Vetter, Schwieger

Перекладіть текст, враховуючи різнотипні вживання займенника
A. 1.Braver Mann! Er schafft mir zu essen! Will es ihm nie und nim­ mer vergessen! Schade, dass ich ihn nicht kьssen kann! Denn ich bin selbstdieser brave

Перекладіть анекдоти на вживання різнотипних займенників
А.Chopin дrgerte sich oft darьber, dass man ihn zu groЯen Gesellschaf­ten und Festessen nur deshalb einlud, damit er nachher vor den Gдsten seine Kunst zeige. Einst war Ch

Б. Die gebьhrende Antwort
Eine reiche Dame, welche oft in ihrem Salon musikalische Abende ver­anstaltete, lud eines Tages einen bekannten Sдnger ein, der fьr ihre Gдste singen sollte. Aber er durfte nicht mit den Gдsten fei

Перекладіть німецькою
1.Ми не читаємо фахову літературу. 2. Тут нема крейди. 3. Після обіду зазвичай немає занять. 4. Він не відповів правильно на жодне з питань. 5. Це не книжка, а зошит. 6. У нього ту

Перекладіть гумореску, відповідно вживаючи особові та зво­ротні займенники
Mit meinem Telephon ist irgend etwas Merkwьrdiges los. Es scheint, dass die Leute eine besondere Vorliebe fьr meine Nummer haben. WeiЯ der Teufel, wie es zugeht, tagtдglich werde ich von Leuten ang

Використання прикметників в атрибутивній позиції
Прикметник як частина мови, що характеризує ознаки чи власти­вості предмета, може з'являтися в предикативі (після дієслова-зв'язки) чи в атрибутивній позиції, виконуючи таким способом функції іменн

Ступені порівняння
Прикметники мають звичайний, вищий та найвищий ступені (нім. Positiv, Komparativ, Superlativ), особливості творення яких описано у відповідних теоретичних граматиках німецької та української мов.

Перекладіть текст, що ґрунтується на прикметниках Romeo und Julia im kleinen Kaffeehaus
Ich saЯ allein in einem kleinen Kaffeehaus und beobachtete mit Interes­se die Menschen, die um mich herumsaЯen. Plцtzlich erlebte ich eine sehr angenehme Ьberraschung. Der Kellner set

Перекладіть речення українською мовою
1. In den sechsziger Jahren bis Mitte der siebziger Jahre wuchs der Welt­handel mit Stahl. 2. Das durchschnittliche Volumen ist von 1960 bis 1970 jдhrlich um 8,3 % gestiegen. 3. Seit 1974 hat sich

Перекладіть речення німецькою мовою та перевірте їх, вико­риставши типові зразки
1. Було вирішено виплатити дивіденди в розмірі 6 євро на кожну акцію вартістю 60 євро. 2. Збут збільшився від 8 до 11 млн євро. 3. У минулому році прибуток підприємства зріс на 26 %. 4. Видатки дос

Дієслівний стан: використання та переклад
Категорія стану- граматична категорія дієслова, що виражає суб'єктно-об'єктні відношення. Переклад різних часових форм активу (де суб'єкт дії спрямовує дію на об'єкт) пропонується

Перекладіть тексти українською мовою
  1. Mit dem Ausdruck die "Achillesferse" wirdeine Schwдche, eine verwundbare Stelle bezeichnet.Der Ausdruck ist der griechischen Sage von

Знайдіть оптимальну часову форму (Imperfekt, Perfekt oder Plusquamperfekt) та перекладіть текст Die Bremer Stadtmusikanten
Ein Mann (haben) einen Esel, der schon lange Jahre die Sдcke zur Mьhle (tragen), dessen Krдfte aber nun zu Ende (gehen). Da (denken) der Mann daran, ihn dem Schlдchter zu verkaufen, aber der Esel (

Перекладіть анекдоти українською мовою, зважаючи на вжи­вання часових форм
1. Ein junger Kьnstler legte dem bekannten Maler Adolf Menzel ein В ild zur Beurteilung vor: "Ich habe mich bemьht, alles Schreckliche des Drei­Яigjдhrigen Krieges zum Ausdrack zu bringen, und

B. Was man nicht verwechseln soll
Elke sah den Blitz, hцrte den Donner und hielt den Atem an. Sodann ent­fuhr es ihr: "Jetzt bin ich aber erschreckt!" Ich verbesserte: "Erschrocken!" Darauf klagte sie: "Sei

Der Wert des Lebens
Der groЯe schottische Dichter Robert Burns wurde einmal bei einem Spaziergang, den er am Ufer der Themse unternommen hatte, Zeuge der Rettung eines ins Wasser gefallenen reichen Mannes. Unter Einsa

In der Kьrze liegt die Wьrze
Der Chefredakteur lieЯ den neuen, noch sehr jungen Lokalberichterstat­ter zu sich kommen. - "Hцren Sie", sagte er. "Alles, was Sie bringen, muЯ spannend, aber kurz sein, denn in der

Перекладіть німецькою мовою
А.1. Мабуть, ви розробите до цього часу проект 2. Хто вирішив Вам допомогти? 3. Вона, мабуть, його знає. 4. Ти все-таки виконаєш свій обов'язок! 5. Я почекаю, поки ти не завершиш с

Перекладіть німецькою мовою
Не кажи їй цього, а поїж суп! Ходімо в кіно! Порадьте мені гарну книжку! Постав книгу до шафи! Живіть у нас! Пообідаємо разом! Діти, Виключіть телевізор! Зателефонуй мені ввечорі! Сяд

Перекладіть німецькою мовою
Не кажи їй цього, а поїж суп! Ходімо в кіно! Порадьте мені гарну книжку! Постав книгу до шафи! Живіть у нас! Пообідаємо разом! Діти, Виключіть телевізор! Зателефонуй мені ввечорі! Сяд

Перекладіть німецькою мовою
Не кажи їй цього, а поїж суп! Ходімо в кіно! Порадьте мені гарну книжку! Постав книгу до шафи! Живіть у нас! Пообідаємо разом! Діти, Виключіть телевізор! Зателефонуй мені ввечорі! Сяд

Перекладіть речення українською, визначивши при цьому їх специфіку для перекладу інфінітивів.
1. Es freut uns sehr die aus der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universi-tfit Bonn in unserer Hauptstadt eingetroffene Studentendelegation zu begrь-Ikn. 2. Die in der BRD der Jugend gegebene

Інфінітиви після дієслів із модальним значенням: scheinen, glauben, verstehen, pflegen, suchen, haben, sein etc.
Багато дієслів, виражаючи відношення мовця до дії, стабільно вжи­ваються з інфінітивами І та II (за умови, що підмет і головного, і під­рядного речень ідентичний). Як правило, у перекладах з'являют

Mцgen - wollen
Обидва модальні дієслова виражають різний ступінь бажання - ней­тральний (ich will sie bald verlassen) та посилений (ich mag den Fisch), які часто перекладають як "я люблю; мені

Модальні дієслова з інфінітивом II
На цих значеннях ґрунтується вжиток модальних дієслів із інфіні­тивом II (типу gewesen sein; gemacht haben), який виражає передування дії. Іншими словами, цей тип інфінітива ми вживаємо тоді

Німецький приклад
Die Spindel muss er­schьtterungsfrei laufen Er musste lachen. Er muss das gemacht haben; er mьsste frьher angeru­fen worden sein Die Experimente sollen erfolgreich verlau

Modalverb + Infinitiv II
A) 1.1. Er kann der Einladung seiner Kollegen gefolgt sein. 2. Sie kann recht gehabt haben. 3. Dieses Ereignis mag eine groЯe Rolle in seinem Le­ben gespielt haben. 4. Das kann not

Загальна характеристика
Прийменники як допоміжна частина мови, виражаючи відношення між компонентами речення, виконують провідну роль для його адек­ватного відтворення. Відображаючи різні типи просторових, часових, причин

Переклад парних прийменників із німецької мови
Суттєвою проблемою є переклад з німецької складних парних при­йменників типу "з-під; biszu", компоненти яких у німецькій можуть з'являтися разом чи утворювати рамку. Осно

Артикль: особливості вживання та переклад з німецької
§ 5.15.1. Характеристика артикля У німецькій мові спостерігається ряд явищ, які невластиві україн­ській. До них, у першу чергу, належить артикль,що характ

Вживання неозначеного артикля
Вживання неозначеного артикляхарактеризує, як правило, появу предмета чи явища вперше. У перекладі це інколи відзначається за до-v помогою запровадження нав

Вживання означеного артикля
Вживання означеного артиклявизначається, як правило, по­вторною появою означуваного іменника в тексті (ich hцre Schritte. Die Schritte kommen nдher; ich sehe einen Jungen. Der J

Артикль та особливості повідомлюваної інформації
Означений та неозначений артиклі служать для тематично-рематич-ного розгортання висловлювання. Як правило, висловлювання почина­ється темою (відомим, що виражалося означеним артиклем), а завер­шуєт

B. Kein Wunder
Das Atelier des groЯen Malers Degaswar vцllig kahl. Als eines Tages ein Besucher seinem Erstaunen darьber laut Ausdruck gab, erklдrte Degastraurig: "Was wolle

Вставте необхідні артиклі та перекладіть ці тексти
А Geduld (/. Р Hebet) ... Franzose ritt auf... Brьcke zu, die so schmal war, dass sich .. . zwei Reitende kaum darauf ausweichen konnten. Von ... ander.. Seite r

Der Neuling
"Mein lieber Fuchs", sprach der Chefredakteur Krahl zu seinem jungen Lokalredakteur. "Es geht um Ihre erste Bewдhrungsprobe im Dienste unse­rer Zeitung. Kennen Sie die Gaststдtte ,Zu

V § 6.4. Загальні принципи перекладу складних речень
Складне речення не є механічним, а цілісним об'єднанням двох чи більше простих. Вступаючи за своїми предикативними центрами в пев­ні синтаксичні відносини, одна з частин такого речення може зазнати

Umweltkommission
Im April 1989 beschlossen die in Prag versammelten Gewerkschaftsver­treter einiger Kontinente, eine Gewerkschaftskommission fьr Umwelt zu bilden. Ihr Treffen bot Gelegenheit zu einer

Предикативні речення (Prдdikatsдtze), особливості струк­тури та їх перекладу
Складнопідрядними реченнями з підрядними присудковими (термін Д. М. Овсянико-Куликовського), як правило, виступають такі конструк­ції, в яких підрядна частина або конкретизує зміст іменного складен

Перекладіть додаткові {Objektsдtze) в науково-технічній мові!
1.Wie die Verbesserung eines Werkstoffes im einzelnen aussieht, zeigt das Beispiel Abb. 11. 2. Wir wollen noch kurz erцrtern, welche Bedeutung das gefundene Va­riable V

Перекладіть означальні (Attributsдtze) в науково-технічній мові: Attributsдtze І
1. Ein Winkel, der kleiner ist als ein gestreckter, heiЯt konkav; ein Win­kel aber, der grцЯer ist als ein gestreckter, heiЯt konvex. 2. Wichtig ist die Rolle, die der Boden als Nдhrstoffq

Attributsдtze II
1. Vorgдnge, bei denen neue Kцrper mit neuen Eigenschaften entstehen, heiЯen chemische Vorgдnge. 2. Die Stelle, von der das Erdbeben ausgeht, nennt man den Erdbeben­herd oder das Zentrum.

Attributsдtze III
1. Vorerst wurde dem Seeufer entlang eine Kaimauer aus Beton erstellt, deren Querschnitt aus Bild 2 zu ersehen ist. 2. Das Gerдt, dessen Wirkungsweise an Hand einer Schemazeichnung beschri

Attributsдtze IV
1. Das Horizontglas besteht aus einer Rцhre, an deren einem Ende sich ein Einstellfaden und in deren Innern sich eine Libelle befindet. 2. Die Druckwerte, zu deren Messung ein Sicherheitsv

Підрядні обставинні речення часу (Temporalsдtze), особли­вості структури та перекладу
Складнопідрядні речення з підрядними обставинними - це такі кон­струкції, в яких підрядна частина виконує функцію обставини (часу, міс­ця, способу дії тощо). Підрядні речення часу, відповідаючи на

Підрядні обставинні речення місця (Lokalsдtze), особливо­сті структури та перекладу
Складнопідрядні речення з підрядними місця - це такі складні ре­чення, в яких підрядна частина виконує функцію обставини місця. Підрядні речення місця, відповідаючи на запитання де? куди? звідки

Підрядні обставинні речення мети (Finalsдtze) особливості структури та перекладу
Складнопідрядні речення з підрядними мети - це такі речення, в яких підрядна частина вказує на мету дії головного речення, її ці­леспрямоване призначення для дії підрядного, поєднуючись з ним сполу

Підрядні обставинні речення наслідку (Konsekutivlsдtze), особливості структури та перекладу
Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими - це такі ре­чення, в яких підрядна частина вказує на наслідок дії або стану голов­ного речення, поєднуючись з ним сполучниками so (derart, dera

Підрядні обставинні речення способу дії (Modalsдtze), особливості структури та перекладу
Складнопідрядні речення з підрядними обставинними способу дії -це такі речення, в яких підрядна частина вказує на ступінь чи спосіб дії або ознаки в головній частині і відповідає на питання як,

Підрядні обставинні речення порівняння (Vergleichsдtze), особливості структури та перекладу
Підрядні порівняльні відносяться до присудка головної частини, визначаючи характер його дії через порівняння, зіставлення з іншою дією, подібною з нею якоюсь ознакою, щоб викликати яскравішу і пе­р

Перекладіть рестриктивні (Restriktivsдtze) в науково-техніч­ній мові!
1. Soweit es die konstruktive Form zulдsst, wird hier mit zwei Werkzeu­gen zerspannt. 2. Die Formen des Stьckes sollen an sich nur so weit behandelt werden, als es im Zusammenhang unerlдss

Підрядні обставинні речення концесії (Konzessivsдtze), особливості структури та перекладу
Складнопідрядні речення з підрядними допустовими (концесивни-ми) - це такі речення, в яких підрядна частина виражає думку, проти­лежну тому, чого можна було б сподіватися чи очікувати, виходячи зі

Мікро- та макропереклад
У попередніх розділах вже йшлося про те, що у перекладацькій ді­яльності треба принципово розмежовувати два рівні - мікро та макро -і разом з ними два суттєво різних типи перекладу: словесний і тек

Індивідуальний стиль і переклад
§ 7.2.1. Сутність поняття і терміна "індивідуальний стиль" У теоретичній частині підручника вказувалось на те, що лінгвости-льова категорія "ідіолект&quo

Статевий аспект індивідуального стилю
До аналізованої проблеми відноситься ще один чинник - статевість мовлення, або стателект, дослідження якого активно заявило про себе у лінгвістиці останніх років і тому ще занадто дискусійне. Ми сх

Українські переклади
І. Я. Франко,Фауст (1882) Написано стоїть: ' Вначалі було слово!' Вже ось і запинка! Яков тут йти дорогое? Таж:

Російські переклади
Н. А. Холодковский,Фауст (1922) Написано: 'в начале было Слово '-И вот уже одно препятствие готово. Я слово не могу так высоко ценить:

Вправи до текстів
а) Перевірте у словниках повний набір сем кожної лексеми оригіна­ лу, щоб встановити, чи не втрачений у перекладі головний варі­ ант значення слова в контекстуальних умовах першоджерела.

РОЗДІЛ 8. ФУНКЦЮНАЛЬНО-СТИЛЬОВІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ
§ 8.1. Нарис проблематики § 8.1.1. Соціально-професійне субмовлення та переклад У теоретичній частині підручника вказувалось на те, що перекла­дацькі труднощі почина

Функціональні стилі і переклад
§ 8.2.1. Сутність поняття і терміна "функціональний стиль" Соціолінгвістична гілка, яка плодоносить мовною варіативністю, давно вже показала її дослідникам, щ

Специфіка перекладу висловлювань з різних субмовлень
Хоча перекладацькі труднощі у галузі будь-якого функціонального стилю за своєю суттю типові, успіх адекватного перекладу залежить завжди від фонових знань перекладача, рівень яких зумовлюється, в п

Типи функціонально-стильового перекладу
Перекладачеві наукових і ділових текстів потрібне постійне онов­лення термінологічних знань у формі особистого спілкування-досві­ду, консультацій з фахівцями або ж придбання відповідних словників.

Семантичні шари класичного та новітнього тексту
Широко відомо практично (особливо, хоч і помилково, після літе­ратурознавчого структуралізму з його інтертекстуальністю), що кожна людина будує свої висловлювання не з нового словесного матеріалу,

Практичні орієнтири науково-технічного перекладу
Вже перші труднощі в процесі науково-технічного перекладу ви­никають при відтворені безеквівалентної лексики. Для цього можливі такі способи: а) транслітерація (DieselLampe); б) калькування

Ілюстративний текст
"Dennoch blieb ihre Entwicklung gehemmt durch allerhand mittelalter­lichen Schut, grundherrliche und Adelsvorrechte, Lokalprivilegien, stдdti­sche und Zunftmonopole und Provinzialverfassung

Вправи до тексту
А. Лексичні завдання. За допомогою словників з'ясуйте: а) термін "Internet" є. синонімом чи антонімом до терміна "Intranet";  

Lernen Sie den Wortschatz zum Text
  Allierte Landstreitkrдfte Mitteleuropas Об'єднані сухопутні сили НАТО в Центральній Європі alliierte Befehlshaber pl

DEUTSCHLANDUND DIE NATO
"In den vergangenen 50 Jahren hat sich die Nordatlantische Allianz, als fьhrende Kraft fьr schцpferische und innovative Sicherheitspolitik im

Die OSZE
"Deutschland wird, wie in der Vergangenheit, die OSZE unterstьtzen. " Bundeskanzler Gerhard Schrцder Am 3. Juli 1973 trafen in Helsinki

Штаб-квартира НАТО
Штаб-квартира НАТО у Брюсселі є центром політичної діяльнос­ті Альянсу та постійним місцем перебування Північноатлантичної   ради. Тут розташовані п

Der Euro-Atlantische Partnerschaftsrat
Wichtiges Forum der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit ist der 1997 gegrьndete Euro-Atlantische Partnerschaftsrat (EAPR). Gegenwдrtig sind in ihm 44 Staaten zusammengeschlossen, neben den 19 NAT

Ьbersetzen Sie beiderseitig
  Що є найвищим політичним органом НАТО? Das hцchste politische Gremium der Allianz ist der Nordatlantikrat. Er ist das Forum fьr Konsultation u

Ьbersetzen Sie den Text schriftlich.
Die euro-atlantische Sicherheitstruktur des 21. Jahrhunderts Der transatlantische Sicherheitsverbund, den das Bьndnis verkцr­pert, und die Prдsenz der Vereinigten Staaten in Euro

Ілюстративний текст
"Die Aiissnpolitik der Lдnder, die auf den Prinzipien der Globalisation beruht, wie sie von der Davos-Konferenz verkьndet worden sind, findet bei allen europazentristischen Staaten

Вправи до тексту
А. Лексичні завдання. За допомогою словників з'ясуйте: а) термін "Volksabstimmung" є синонімом чи антонімом до терміна "Willenskundgebung&

В. Перекладацькі завдання.
а) Використовуючи виправлену за текстом "Das kleinste Bundesland" схему з пункту "Б.", зробіть усний анотований переклад тексту. б) За тих же умов напишіть й

Ілюстративний текст
Fьr die eindrucksvollste Vorstellung sorgte Halbweltergewichtler Sch-midli, als er favorisierten Mayer mit einem schweren Recht-Hacken abfing und zu Boden zwang. Можна навести два варіанти м

Текст для самостійного опрацювання
Wahlanalyse und Ursachenforschung (N. Lьbecker, "Deutsche Tribь­ne"). Die Berliner Politik, vor allem die Steuererhцhungen, und die internen Fьhrungsprobleme der rheinlandpfдlzischen C

Вправи до тексту
а) термін "Soziologie" та "Gesellwissenschaft" є синонімом чи антоні­мом до терміна "Sozialwissenschaften", а "Entwicklung" та

Побутовий стиль
§ 8.7.1. Ілюстративний текст "- Guten Tag! Sie sind wohl fremd hier? - Guten Tag! Ein herrliches Wetter heute". Всі лексеми наведеного діалогу є зрозумілими на кон­венційн

Вправи до тексту
А. Лексичні завдання. За допомогою словників з'ясуйте: а) яке у наступних слів словникойе значення взагалі та контекстуаль­не у тексті "EINE REISE' зокрема та чи мають вони відповідники

ПОДОРОЖ
Андрєас: Ну, нарешті сесія вже позаду! Але й деньки ж це були! Здається, всі ми зіпріли. Тепер треба відпочити по-справжньому. Еріх:

Вступні міркування
Художній переклад суттєво відрізняється від усіх останніх функціо­нально-стильових перекладів. Якщо труднощі в них пов'язані левовою часткою зі специфікою самого функціонального стилю і, трохи узаг

Специфіка художнього тексту
Якщо текст ми пропонуємо сприймати більш ніж набір лексем, а як вербально оформлену думку про людське середовище і на цій під­ставі відмовляємо сумі слів без вказаної думки у праві бути текстом, то

Принципи перекладознавчого аналізу художнього тексту
Вже вказувалось, що серед багатьох типів текстів (побутовий, діло­вий, публіцистичний, науковий тощо) головне місце посідає текст ху­дожній і саме з нього починається власне наукова проблематика пе

Ілюстративний текст
2: Н. Heine."Ich weiss nicht, was soll es bedeuten..." (пропонуєтьсячитачеві зробити аналогічний аналіз стосовно лінгвістичної рецепції, літературознавчої інтерпре

Ілюстративний текст 3: Р. Celan, Todesfuge
Для детального перекладацького аналізу не класичного художнього тексту, зразки якого надані у попередніх параграфах, а постмодерніст-ського, пануючого у сучасній світовій белетристиці, є сенс взяти

А. Коментар до тексту.
Щоб під час порівняння першоджерела з його поетичними перероб­ ками дійти об'єктивного висновку про їх адекватність, треба спочатку розібратись з художнім змістом оригіналу.'ІНа перший погл

А. КОМЕНТАР ДО ТЕКСТУ
Коли Т. Г. Шевченко пише: "Поховайте та вставайте, //Кайдани порвіте //І вражою злою кров 'ю //Волю окропіте", то лише недосвід­чений перекладач може побачити тут лише один зовсім

Трансформації та прийоми: зразок аналізу
Проаналізуємо декілька абзаців із відомого художнього роману Е. М. Ремарка "Три товариші", де йдеться про долю воєнного "втра­ченого покоління", та розглянемо переклад цих абзац

Grundlinien deutscher Geschichte bis 1945
Noch im vorigen Jahrhundert glaubte man genau zu wissen, wann die deutsche Geschichte begonnen hat: im Jahre neun n. Chr. In jenem Jahr besiegte Arminius, ein Fьrst des germanischen Stammes der

Правила відтворення українських власних назв
1. Відтворення українських власних назв засобами англійської мови відбувається з їх української форми, записаної відповідно до чинно­ го правопису, без посередництва будь-якої іншої мови.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги