рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Завдання

Завдання - раздел Электроника, ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 1. Діяльність Підприємства-Об'єкта Оцінки Характеризується Такими Даними За О...

1. Діяльність підприємства-об'єкта оцінки характеризується такими даними за останній звітний період:

Найменування показника Одиниці виміру Позначення показника Значення
Частка зобов'язань % wз = З/(ВК + З)
Інвестиції тис. грн. 1
Амортизація тис. грн. А
Зміна власного оборотного капіталу тис. грн. ΔВОК
Прибуток до виплати процентів і податків тис. грн. П
Сума процентів за зобов'язаннями тис. грн. Пз 36,7
Ставка податку на прибуток % ПП
Вартість власного капіталу % ВВК
Вартість зобов'язань підприємства % Вз

Частка зобов'язань, необхідних для забезпечення про­гнозованого прибутку, та величина доходів у даному прикладі є постійними протягом усього інтервалу прогнозу (5 років). Зміни оборотного капіталу та чистих інвестицій не очікується, оскільки не передбачається зростання підприємства в про­гнозному періоді.

Продовжена вартість розраховується шляхом капіталізації доходу першого постпрогнозного періоду за умов необмеже­ного періоду життя підприємства в стабільних умовах (постійних грошових потоках).

Оцінити вартість підприємства за допомогою методів, заснованих на прогнозах грошових потоків.

 

2. При рішенні цього завдання використовуються дані завдання 1 та 2.

Найменування показника Одиниці виміру Позначення показника Значення
Балансова вартість зобов'язань тис. грн. 3
Балансова вартість власного капіталу тис. грн. ВК
Власний оборотний капітал тис. грн. ВОК
Виручка звітного періоду тис. грн. В
Проектована зміна власного оборотного капіталу в 1-й прогнозний рік тис. грн. ΔВОК
Приріст інвестицій (за винятком амортизації) у 1 -му прогнозному періоді тис. грн. Δ ( И-А )
Прогнозований темп зростання доходів % q 17,88
Рентабельність активів у постпрогнозному періоді % РА 22,56
Інвестований капітал постпрогнозного періоду тис. грн.

Необхідно оцінити вартість підприємства методом еконо­мічної доданої вартості.

3. На основі наведеної в таблиці інформації розрахуйте найбільш імовірну вартість об'єкта оцінки за допомогою методів порівняльного підходу.

Показники Один. виміру Об'єкт оцінки Об'єкт-аналог № 1 Об'єкт-аналог №2
Виручка від реалізації продукції тис. грн.
Власний капітал тис. грн.
Довгострокові зобов'язання тис. грн.
Короткострокові зобов'язання тис. грн.
Ринкова ціна однієї акції грн. X
Число акцій у обороті шт. X

Експертами визначено, що надійність результатів, отри­маних за допомогою мультиплікаторів, становить:

• ціна/виручка - 20%;

• ціна/чисті активи - 30 %; ціна/балансова вартість активів - 50 %.

4. Використовуючи наступну інформацію, оцінити вартість підприємства методом дисконтованих грошових потоків:

• підприємство виробляє електрообладнання двох видів -машини свердлильної ударно-обертальні та машини шліфувальні;

• виробничі потужності для свердлильних машин скла­дають 25 тис. одиниць на рік;

• виробничі потужності для шліфувальних машин скла­дають 40 тис. одиниць на рік;

• у звітному періоді обсяг виробництва склав 18 тис. одиниць машин свердлильних і 35 тис. одиниць шліфувальних машин;

• бізнес-планом підприємства передбачено розширення виробничих потужностей для виробництва свердлильних машин до 40 тис. одиниць до початку третього прогнозного року;

• маркетингова служба підприємства прогнозує наступні темпи зростання попиту на електрообладнання:

Вид електрообладнання 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік
Машини свердлильні 15,0% 10,0% 10,0% 5,0 %
Машини шліфувальні 10,0% 10,0% 5,0 % 5,0 %

 

• ціна продажу машини свердлильної в звітному періоді складає 300 грн. за одиницю і очікується її подальше зростання на 5% щорічно, а ціна шліфувальної машини дорівнює 120 грн за одиницю і прогнозується незмінною протягом усього розрахункового періоду;

валові витрати звітного року склали 7980 тис. грн і очікується, що їх сума буде зростати на 10 % щорічно;

• ставка податку на прибуток - 25 %;

• амортизаційні відрахування звітного року - 180 тис. грн, прогнозується їх зростання протягом 1-го, 2-го і 3-го року на 10% у зв'язку з розширенням виробничих потужностей для виробництва свердлильних машин. Амортизаційні відра­хування 4-го прогнозного року плануються на рівні 3-го року.

• ставка дисконту - 22 %;

грошовий потік першого року по завершенні прогноз­ного періоду очікується на рівні 4-го прогнозного року;

очікувані темпи зростання грошового потоку в без­строковій перспективі - 3 % на рік.

5. Використовуючи наведену в таблиці інформацію, обчисліть всі можливі види мультиплікаторів.

 

Показники Один. виміру Значення
Кількість акцій в обертанні шт.
Ринкова ціна 1 акції грн.
Валовий доход (виручка) від реалізації продукції грн.
Валові витрати, всього грн.
в т. р. амортизація грн.
Сума сплачених відсотків за кредит грн.
Ставка податку на прибуток %

6. За результатами фінансового аналізу діяль­ності підприємств-аналогів отримані такі значення мульти­плікаторів:

• ціна/чистий прибуток - 10, ступінь довіри до нього - 0,5;

• ціна/грошовий потік - 16, ступінь довіри - 0,3;

• ціна/ балансова вартість активів - 14, ступінь довіри - 0,2.

Діяльність підприємства-об'єкта оцінки характеризується акими даними: прибуток до оподаткування - 30 тис. грн., амортизація - 5 тис. грн, балансова вартість активів - 100 тис. грн. Оцінити вартість об'єкта оцінки.

7. Прогнозна оціночна вартість ліквідації активів підприємства становить 2000 тис. грн. Ліквідаційний період визначено в один рік. Витрати на ліквідацію активів визначені в розмірі 25 % виручки від ліквідації активів. Оцінити ліквідаційну вартість підприємства, якщо ставка дисконту для порівняних об'єктів становить 20 %.

8. Вихідна інформація про діяльність оціню­ваного підприємства наведена в таблиці.

Результати попереднього анатізу свідчать про заниження балансової вартості основних засобів на 30 %, завищення вартості запасів на 10 %, наявності нереальної до погашення дебіторської заборгованості в розмірі 20 % від балансової вартості. Визначити ринкову вартість підприємства методом чистих активів.

Актив Пасив
Основні засоби (по залишковій вартості) Довгостроковий позиковий капітал
Запаси Короткостроковий позиковий капітал
Дебіторська заборгованість Власні кошти
Кошти В т. р. цільове фінансування
Всього активів Всього пасивів

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Завдання

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва модуля, теми Модуль І. Потенціал підприємства: сутність, формування та оцінювання Змістовий модуль 1. Сутність, струк

Модуль І. Потенціал підприємства: сутність, формування та оцінювання
  Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства Потенціал підприємства як економічна категорія. Економічний потенціал. Модель потенціалу підприємства.

Методичні рекомендації
Таблиця 3.1. Еволюція наукової думки щодо визначення терміна «потенціал» в економіці Автори Роки Визначення

Методичні рекомендації
Під структурою системи, якою є потенціал підприємства, розуміють мережу найбільш суттєвих, стійких (інваріантних) зв’язків між елементами. Існує й ширше трактування структури, згідно з яки

Методичні рекомендації
1. Формування потенціалу підприємства — це процес ідентифікації та створення спектра підприємницьких можливостей, його структуризації та побудови певних організаційних форм, задля

Методичні рекомендації
  В основі аналізу галузевих особливостей формування потенціалу підприємств лежить специфічність технологічних процесів, особливості організації виробництва, відмінності в характерист

Методичні рекомендації
  Метод STEP - аналізу дозволяє охарактеризувати зов­нішню економічну ситуацію комплексно, оцінюючи вплив чинників: суспільних, технологічних, економічних, політи

Методичні рекомендації
У загальному вигляді оцінка – результат визначення й аналізу якісних і кількісних характеристик об’єкта, що управляє (керує), а також процесу управління ним. Оцінка дає можливість

Методичні рекомендації
Рис. 3.6. Вартість підприємства та втіленого в ньому потенціалу   Загальна класифікація методів оцінки підпр

Методичні рекомендації
  Правове регулювання оцінки землі здійснюється від­повідно до Конституції України (254к/96-ВР), Земельного кодексу України (2768-14), Закону України «Про оцінку майна, майнових прав

Методичні рекомендації
  Техніко-технологічну основу будь-якого підприємства складають машини й обладнання, які також називаються активною частиною основних фондів. Саме вони складають значну частину майнов

Завдання
1. Визначити вартість вантажного автомобіля вантажопідйомністю 10 т, який експлуатується на міжміських перевезеннях. Показники експлуатації об'єкту оцінки наве­дено в таблиці.

Методичні рекомендації
  Відповідно до визначення, що міститься в Міжнародних стандартах оцінки МСО 2008, неосяжні (нематеріальні) активи являють собою інтереси, що містяться в немат

Завдання
1. Ринкова вартість усіх активів підприємства оцінюється в 400 тис. грн., а зобов'язань - 300 тис. грн. Фактичний прибуток до оподатковування - 23 тис. грн., ставка податку на прибуток - 25 %. Сере

Методичні рекомендації
У загальній структурі трудового потенціалу підприємства, залежно від критерію аналізу, можна виокремити такі його видові прояви: 1. За рівнем агрегованості оцінок:

Методичні рекомендації
Особливе місце серед об'єктів оцінки займає бізнес (підприємство), в процесі визначення вартості якого об'єктом оцінки виступає діяльність, що здійснюється на основі функціонування майнового компле

Методичні рекомендації
  Моніторинг поточних можливостей підприємства це система постійного спостереження за реалізацією внутрішніх бізнес-процесів і компетенцій з метою виявлення відпо

Методичні рекомендації
Підприємництво - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, наданню послуг і зайняттю торгівлею з метою одержання прибутку.

Методичні рекомендації
  В загалі під поніттям резервів розуміють не використані можливості покращення результатів фінансово-господарської діялності підприємства, зниження поточних та авансованих витрат мат

Майбутня вартість одиниці (складний процент).
Розрахунки майбутньої вартості здійснюються за фор­мулою:   FV = PV (1+r)n (4.1)   де

Поточна вартість аннуітету.
Оскільки аннуітет становить собою особливий грошовий потік, представлений однаковими сумами через однакові часові інтервали, то відносно інвестора він може бути як вихідним (наприклад, здійснення п

Періодичний внесок до фонду нагромадження (фактор фонду відшкодування).
Дана функція є зворотною відносно майбутньої вартості аннуітету та дозволяє визначити розмір грошового внеску, який слід періодично депонувати на рахунок, щоб через певний часу мати необхідну суму

Завдання
1. Вартість адміністративних будівель підприємства оцінюється в 150 тис. грн. Прогнозується її щорічне зростання на 12 % з урахуванням перспективності місця розташування та потенційного попиту на а

Методичні рекомендації
  Нерухомість являє собою основу особистого існування для громадян і слугує базою для господарської діяльності та розвитку підприємств і організацій усіх форм власності. Саме через це

Завдання
1. Оцінити вартість земельної ділянки, вико­ристання якої за прогнозними даними забезпечує власнику отримання щорічного чистого операційного доходу в розмірі 25 тис. грн. протягом 5 років. Коефіціє

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
  Індивідуальна робота, як форма організації навчального процесу, мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також заст

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
1. Потенціал підприємства, модель, сутність, його функції. 2. Синергія. Ефект синергії. Типи синергізму. 3. Виробнича функція. Властивості виробничої функції Кобба-Дугласа.

Підсумковий контроль
Результати контролю знань і вмінь студентів виражаються оцінкою. Оцінка – це визначення та вираження (в умовних знаках – балах, а також оціночних судженнях викладача) ступеня засвоєння студентами з

Список рекомендованої літератури
1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768 – ІІІ (зі змінами та доповненнями). 2. Указ Президента України № 1529/99 від 03.12.99 р. „О неотложных мерах по ускорению реформировани

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги