рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Потенціал і розвиток підприємства

Потенціал і розвиток підприємства - раздел Электроника, Ністерство Освіти І Науки, Молоді Та Спорту України...

Ністерство ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ уКРАЇНИ

 

 


„ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА”

 

Навчально-методичний посібник

 

Дніпропетровськ – 2012


Ністерство ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ уКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

„ ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ”

 

Навчально-методичний посібник

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво"

за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"

 

Дніпропетровськ – 2012


ББК 65.291.592

М69: Ватченко Б. С.,

„Потенціал і розвиток підприємства”:Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства". – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 242 с.

Навчально-методичний посібник «Потеніал і розвиток підприємства» розроблений згідно з навчальним планом і програмою й призначений для студентів денної форми навчання. Містить методичні рекомендації до практичних та семінарських занять, самостійної роботи, індивідуальних завдань, підсумковий контроль, а також список рекомендованої літератури.

 

Укладач: Б.С. Ватченко – старший викладач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії
 

 

Рецензенти: І. С. Грабовський     А.Г. Бабенко – к.е.н., доцент кафедри фінансів та маркетинга, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» – д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії

 

Відповідальний за випуск: І.Д. Падерін – д.е.н., завідувач кафедри економіки підприємств

 

Розглянуто та схвалено

Вченою радою

економічного факультету

Протокол № 7 від 30.06.09

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

економіки підприємств

Протокол № 9 від 13.04.09.

 


ЗМІСТ

     
  Передмова
1. Програма навчальної дисципліни
2. Методичні рекомендації до самостійної роботи
3. Методичні рекомендації до практичних занять
4. Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання
5. Завдання до домашної контрольної роботи
6. Підсумковий контроль
7. Перелік питань до іспиту
8. Список рекомендованої літератури
9. Термінологічний словник

ВСТУП

 

Потенціал підприємства є важливою складовою економічної науки, а також передумовою успішної діяльності кожного господарюючого суб’єкта, важливою функцією ефективного управління й знаряддям контролю за раціональним і економічним використанням ресурсів, розвитком господарських процесів та їх результатами. Для ефективного функціонування і забезпечення конкурентоспроможності підприємств та інших суб’єктів господарювання необхідно якісно розвивати матеріально – технічні, структурно – функціональні, соціально – трудові та інші елементи потенціалу. Це зумовлює виключну увагу керівників підприємницьких структур до ефективного управління технологічними і організаційними змінами, а особливо до алгоритмів визначення та використання їхніх потенційних соціально – економічних можливостей.

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства.

Мета дисципліни: засвоєння понятійного апарату, методології та прикладного інструментарію оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів; набуття знань про закономірності, принципи та особливості формування, розвитку конкурентоспроможності потенціалу підприємства як збалансованого інтегрованого утворення.

Завдання дисципліни: оволодіння новітніми засобами ефективного формування потенціалу підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності; знаннями і практичними навичками оцінної діяльності як складової управління розвитком потенціалу підприємства.

Предмет дисципліни: методологія і методика формування, оцінювання та розвитку потенціалу підприємства.

Компетенції, які необхідно сформулювати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

1. Узагальнити та систематизувати вітчизняний та світовий досвід за визначеним напрямком досліджень.

2. Сформувати понятійний апарат дисципліни та системне бачення сутності та методології вартісної оцінки потенціалу підприємства.

3. Вміння розуміти та оцінювати потенціал підприємства.

4. На практичних прикладах зрозуміти механізм використовування інструментарію оцінки його вартості.

5. Вивчення проблем організаційно – технічного розвитку в контексті стратегічного розвитку підприємства в Україні та способів досягнення його стратегічних цілей.

6. Здатність застосовувати навички самостійного творчого мислення, уміння приймати рішення в умовах мінливого економічного стану в країні;

7. Розвиток уміння самостійного поповнення і оновлення своїх знань з актуальних питань оцінки потенціалу підприємства та творчого їх використання у практичній діяльності.

8. Вміння застосовувати потрібні підходи щодо оцінки потенціалу підприємства.

9. Здатність демонструвати набуті знання і придбані навички під час навчання.

10. Вміння застосовувати прикладні прийоми та методи при аналізі конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

11. Здатність отримувати та аналізувати вихідну інформацію для оцінки потенціалу підприємства.

12. Уміння логічно і послідовно викладати засвоєні знання з формування та оцінці потенціалу підприємства.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль І. Потенціал підприємства: сутність, формування та оцінювання

Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства Потенціал підприємства як економічна категорія. Економічний потенціал. Модель… Класифікація видових проявів потенціалу підприємства, його характерні риси.

Тема 8. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд

Особливості нерухомого майна як об’єкта оцінки. Грошова оцінка землі в Україні, порядок організації.

Оцінка вартості земельних ділянок.

Оцінка вартості будівель і споруд. Сукупний знос будівель і споруд.

 

Тема 9. Оцінювання вартості машин і обладнання

Необхідність і особливості оцінки техніко – технологічного потенціалу підприємства.

Класифікація об’єктів оцінки.

Методичні підходи до оцінки машин і обладнання. Метод укрупненої оцінки технічного стану машин та обладнання.

 

Тема 10. Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання

Сутність і класифікація нематеріальних активів підприємства.

Особливості оцінки вартості нематеріальних активів. Нормативна та законодавча база до оцінки нематеріальних активів.

Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів.

 

Тема 11. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

Сутність та аналітична характеристика трудового потенціалу підприємства. Особливості вартісної оцінки трудового потенціалу підприємства.

Ефективність використання трудового потенціалу підприємства.

 

Тема 12. Оцінювання вартості бізнесу

Необхідність, особливості та методичні підходи до оцінки вартості бізнесу.

Методи доходного підходу оцінки вартості бізнесу.

Застосування порівняльного, майнового та доходного підходу до оцінки вартості бізнесу.

 

Тема 13. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства

Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних можливостей. Базові принципи та етапи організації моніторингу.

Спеціальні випадки застосування оцінки підприємства (бізнесу).

 

Тема 14. Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови

Поняття підприємство: мета, завдання, функції. Правові основи утворення та функціонування підприємства. Зміст, сучасні концепції та передумови.

 

Тема 15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу

Визначення резервів підприємства та його потенціалу.

Чисельність та продуктивність праці. Оборотні фонди підприємства, склад та структура.


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, що ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Й семестр

Модуль 1 Індивідуальна робота Екзамен Сума
Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІI
Домашня контрольна робота
           

Шкала оцінювання

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за шкалою навчального закладу Оцінка за національною шкалою
Екзамен
A 85-100 5 (відмінно)
BC 65-84 4 (добре)
DE 50-64 3 (задовільно)
FX 20-49 2 (незадовільно з можливістю повторного складання)
F 0-19 2 (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

 


Методичні рекомендації до самостійної роботи

Модуль 1. Потенціал підприємства: сутність формування та оцінювання

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Тема 1.Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

Мета роботи:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про еволюцію терміну потенціал, потенціал підприємства, його сутність, риси та класифікацію.

 

План вивчення теми

 

1. Еволюція терміну потенціал.

2. Поняття і сутність потенціалу підприємства.

3. Риси та класифікація потенціалу підприємства.

Методичні рекомендації

Еволюція наукової думки щодо визначення терміна «потенціал» в економіці Автори Роки Визначення Воблий К. Г. …    

Питання для самоконтролю студентів

 

1. Чим відрізняються поняття підприємства і його потенціалу?

2. Чому відсутнє однозначне трактування сутності терміна «потенціал підприємства»?

Тести

 

1. Переклад терміна «потенціал» з латинської мови означає:

а) резерви

б) наявні можливості

в) приховані можливості

г) запаси

2. Термін «економічний потенціал» уперше було запропоновано?

а) Вейцом В.

б) Абалкіним Л. І.

в) Струміліним С. Г.

г) Архангельським В. М.

3. Найбільш поширена наукова думка щодо трактування суті потенціалу:

а) сукупність ресурсів

б) потужність виробництва

в) загальна ресурсна, економічна, природна можливість регіону

г) можливість досягти ефекту

4. Потенціал людства – природни, економічний, соціокультурний, психофізіологічний – відносять до класифікації потенціалу:

а) за елементним складом

б) за функціональною сферою виникнення

в) за рівнем абстрагованості

г) за галузевою ознакою

5. Залежно від міри реалізації потенціалу розрізняють:

а) внутрішньосистемний та зовнішній потенціал

б) фактичний та перспективний вектори розвитку

в) промисловий, науковий, будівельний, сільськогосподарський

г) експортний та імпортний

6. До якої класифікації потенціалу належить потенціал підприємства?

а) залежно від рівня агрегованості оцінки

б) за галузевою ознакою

в) за функціональною сферою виникнення

г) з огляду на спрямованість діяльності підприємства

7. Скільки існує характерних рис потенціалу підприємства?

а) 2

б) 4

в) 6

г) 8

Література

[34; 35; 36; 37; 49]

Тема 2.Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства

Мета роботи:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про структуру потенціалу підприємства, алгоритм графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу».

 

План вивчення теми

 

1. Структурау потенціалу підприємства.

2. Алгоритм графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу».

Методичні рекомендації

Існує й ширше трактування структури, згідно з яким розрізняють два типи структур: макро- і мікро. Макроструктура виражає найбільш стійкі… Алгоритм графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат… 1. Вихідні дані подаються у вигляді матриці (аij), тобто таблиці, де в рядках записані номери показників (i =…

Рис. 3.1. Квадрат потенціалу підприємства

 

Отже, довжину вектора, що створює квадрат потенціалу підприємства (Вk, де k = 1,2,3,4), знаходимо за допомогою формули:

(3.2)

5. Визначивши довжину всіх векторів, створюємо квадрат потенціалу підприємства і робимо відповідні висновки:

1. Форма квадрата потенціалу може бути двох типів. Перший тип має правильну форму квадрата — і якщо в результаті аналізу ми будемо мати фігуру, візуально близьку до квадрата, то розглянуте підприємство має збалансований потенціал, що є основою успіху його діяльності. Другий тип має викривлену форму квадрата, причина цього може бути двояка: один вектор розвинутий більше за другий («проблемний» вектор) або всі вектори розвинуті по-різному (дисгармонія векторів). Якщо підприємство має другий тип форми квадрата, то його потенціал потребує негайних перетворень, що дозволить покращити збалансованість елементів потенціалу.

2. Потенціали підприємств можуть бути прокласифіковані за розміром як великі, середні та малі. Великий потенціал мають підприємства, коли довжина векторів, що створюють квадрат потенціалу підприємства, знаходиться в межах 70—100 у. о.; середній — у межах 30—70 у. о.; малий — до 30 у. о.

3. Зовнішній контур квадрата окреслює можливості підприємства для розвитку потенціалу до оптимальних параметрів.

5. Другий та третій вектори квадрата потенціалу («Організаційна структура та менеджмент» і «Маркетинг») виступають передумовою подальшого розвитку потенціалу підприємства.

6. Четвертий вектор — «Фінанси» — є результативним і характеризує успішність функціонування підприємства.

 

Рис. 3.2. Зв’язок форми та розміру квадрата потенціалу
з його життєвим циклом

Питання для самоконтролю студентів

 

1. Чи існує необхідність розподіляти елементи, що входять до складу потенціалу підприємства, на об’єктні та суб’єктні складові?

2. Чому інформаційний, інфраструктурний та трудовий потен­ціали не знайшли свого місця серед об’єктних чи суб’єктних складових у структурі потенціалу підприємства?

3. Які переваги мають графоаналітичні методи оцінки потенціалу підприємства?

4. Чи є необхідність проводити моніторинг підприємницьких можливостей підприємства? Якщо так, то чому?

 

Тести

1. До об’єктних складових потенціалу підприємства належать:

а) інноваційний потенціал

б) управлінський потенціал

в) інвестиційний потенціал

г) трудовий потенціал

д) виробничий потенціал

е) потенціал технологічного персоналу

є) науково-технічний потенціал

ж) логістичний потенціал

з) маркетинговий потенціал

и) інформаційний потенціал

і) інфраструктурний потенціал

ї) потенціал ОСУ

й) потенціал відтворення

к) фінансовий потенціал

2. До суб’єктних складових потенціалу підприємства належать:

а) інноваційний потенціал

б) управлінський потенціал

в) інвестиційний потенціал

г) трудовий потенціал

д) виробничий потенціал

е) потенціал технологічного персоналу

є) науково-технічний потенціал

ж) логістичний потенціал

з) маркетинговий потенціал

и) інформаційний потенціал

і) інфраструктурний потенціал

ї) потенціал ОСУ

й) потенціал відтворення

к) фінансовий потенціал

3. Які з перелічених методів є графоаналітичними?

а) Індексний метод

б) Метод зваженого показника

в) «Квадрат потенціалу»

г) SWOT – аналіз

4. Ідеалістична графічна модель потенціалу підприємства має форму ...

а) квадрата

б) сфери

в) ромба

г) кола

5. Які вектори, що створюють квадрат потенціалу за однойменним графоаналітичним методом, виступають передумовою його подальшого розвитку?

а) виробництво, розподіл та збут продукції

б) маркетинг

в) організаційна структура та менеджмент

г) фінанси

6. Середній потенціал мають підприємства, коли довжина векторів, що створює його квадрат, знаходиться в межах – ...

а) 20 – 80 одиниць

б) 40 – 60 одиниць

в) 30 – 70 одиниць

г) 40 – 70 одиниць

Література

[34; 35; 36; 37; 49]

 

Тема 3.Формування потенціалу підприємства: поняття та загальна модель

Мета роботи:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про формування потенціалу підприємства, методика вартісної оцінки розміру складових елементів потенціалу
підприємства при його формуванні, оптимізація структури потенціалу підприємства.

План вивчення теми

1. Формування потенціалу підприємства.

2. Методика вартісної оцінки розміру складових елементів потенціалу
підприємства при його формуванні.

3. Оптимізація структури потенціалу підприємства

4. Сучасні тенденції формування потенціалу підприємства.

Методичні рекомендації

  Рис. 3.3. Загальнотеоретична модель формування потенціалу підприємства

Управлінський (УП), інноваційний (ІП), фінансовий (ФінП), маркетинговий (МП), науково-технічний (НТП), інформаційний (Пінф), інфраструктурний (Пінфр) потенціали та потенціал ОСУ (ПОСУ)визначаються часткою витрат на їх формування, яка припадає на рік, що обирається для аналізу.

7. Обсяг потенціалу підприємства (ПП) – це інтегральний по-
казник:

ПП = ВП + ІП + ФінП + УП + МП + НТП + ПОСУ + Пінф + Пінфр (3.9)

3. Процес оптимізації структури потенціалу підприємства слід проводити за наступними етапами:

Етап 1 – формування системи цілей підприємства (стратегічні, так­тичні, поточні; для всього підприємства, його підрозділів, а також окремих видів діяльності);

Етап 2 – визначення необхідного для кожної цілі набору стратегіч­них ресурсів. Цей етап обов’язково треба узгоджувати з першим;

Етап 3 – оскільки для задоволення однієї і тієї ж потреби може існувати декілька варіантів наборів ресурсів, то доцільно провести оцінку альтернативних їх комбінацій, і після цього зробити остаточний вис-
новок;

Етап 4 – виходячи з того, що підприємство не в однаковій мірі володіє всіма видами ресурсів, треба провести раціональний розподіл обмежених ресурсів, визначити куди вигідніше їх направити, щоб забезпечити високий рівень конкурентоспроможності потенціалу підприєм­ства;

Етап 5 – після проведення попередніх 4-х етапів, необхідно оцінити отриманий результат.

4. Основа формування потенціалу сучасних підприємств – персонал. Розвиток і широке поширення концепції управління трудовими ресурсами перетворюється в найважливішу тенденцію, що знаходиться в найтіснішому взаємозв’язку і взаємозалежності з іншими основними напрямками загальної еволюції економічної думки: появою і поширенням сотових організацій, формуванням «плоских» ієрархій і «прозорих» систем управління; реінжинірингом виробничо-господарської діяльності; переходом від традиційних принципів управління до нових (партнерство, гуманізація тощо); розширенням внутрішньофірмових ринків; розвитком комп’ютерного та телекомунікаційного забезпечення процесів управління та його віртуалізації.

Поступове проникнення прогресивних теоретичних концепцій у практику позначилося деформуванням структури потенціалу підприємств. Сьогодні більшість підприємств, розуміючи цінність власного персоналу, намагаються за будь-яких умов зберегти кваліфікованих працівників.

Важливою особливістю потенціалу сучасних підприємств є його інформатизація, що також тісно пов’язана з соціально-трудовою складовою. Зв’язок реалізується через процеси накопичення та обробки комерційної інформації персоналом підприємства в процесі ведення бізнесу.

Нарощування темпів науково-технічного прогресу визначає зростання частки основних фондів в елементній структурі потенціалу сучасних підприємств, хоча на вітчизняних підприємствах ця тенденція обумовлена скороченням усіх інших елементів.

 

Питання для самоконтролю студентів

 

1. Чим викликана необхідність дослідження процесу формування потенціалу підприємства?

2. Чому постулати процесу формування потенціалу підприємства базуються на властивостях економічної системи?

3. Чи існують розбіжності при досягненні цільових орієнтирів розвитку потенціалу машино-, трудо-, матеріало- та енергодомінуючих підприємств?

4. Які особливості формування потенціалу підприємств можна віднести до галузевих?

5. Яка ресурсна сегментація присутня для потенціалу вітчизняних підприємств?

 

Тести

1. Процес ідентифікації та створення спектра підприємницьких можливостей, їх структуризації та побудови певних організаційних форм, задля стабільного розвитку та ефективного відтворення має назву – ...

а) удосконалення потенціалу підприємства

б) формування потенціалу підприємства

в) стандартизація потенціалу підприємства

г) структуризація потенціалу підприємства

2. Про яку властивість економічної системи говорить твердження – «Система має можливість протидіяти руйнуючим тенденціям»?

а) мультиплікативність

б) адаптивність

в) протиентропійність

г) граничність

3. Про яку властивість економічної системи говорить твердження – «Система складається із певної кількості частин»?

а) компонентність

б) унікальність

в) складність

г) граничність

4. Які типи закономірностей виокремлюють у системі потенціалу підприємства?

а) формуючі

б) регулюючі

в) стимулюючі

г) контролюючі

5. Проблема територіального розташування підприємства вирішується на основі врахування ...

а) витрат на поставку сировини

б) специфіки технологічного процесу

в) витрат на збут готової продукції

г) усі відповіді вірні

 

Література

[34; 35; 36; 37; 49]

Тема 4.Особливості формування виробничого потенціалу підприємства

Мета роботи:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про особливості формування потенціалу підприємства залежно від специфіки підприємницької діяльності.

 

План вивчення теми

1. Особливості формування потенціалу підприємства залежно від специфіки підприємницької діяльності.

2. Галузева специфіка форми квадрата потенціалу підприємства.

Методичні рекомендації

В основі аналізу галузевих особливостей формування потенціалу підприємств лежить специфічність технологічних процесів, особливості організації…   Машинобудування Хімічна…

Тести

1. Даний квадрат потенціалу підприємства специфічний для… а) машинобудування б) енергетики в) транспорту г) фінансово-кредитних установ

 

2. Даний квадрат потенціалу підприємства специфічний для… а) машинобудування б) енергетики в) транспорту г) фінансово-кредитних установ

 

3. Даний квадрат потенціалу підприємства специфічний для… а) хімічної промисловості б) енергетики в) транспорту г) фінансово-кредитних установ

 

4. Даний квадрат потенціалу підприємства специфічний для… а) хімічної промисловості б) енергетики в) транспорту г) чорної металургії

 

5. Даний квадрат потенціалу підприємства специфічний для… а) хімічної промисловості б) будівельного комплексу в) транспорту г) фінансово-кредитних установ

 

Література

[34; 35; 36; 37; 49]

Тема 5.Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Мета роботи:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про прикладні прийоми і методи стратегічного аналізу конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

 

План вивчення теми

 

1. STEP - аналіз.

2. SWOT - аналіз.

3. SРАСЕ – аналіз.

4. GАР – аналіз.

5. Метод аналізу LOTS.

6. PIMS – аналіз.

7. Вивчення профілю об'єкта.

8. Модель GЕ/МсКіnseу.

9. Система 111-555.

Методичні рекомендації

Метод STEP - аналізу дозволяє охарактеризувати зов­нішню економічну ситуацію комплексно, оцінюючи вплив чинників: суспільних, технологічних,… Одним із найпоширеніших інструментів стратегічного аналізу позиції… Побудована на основі проведеного дослідження матриця SWOT, а також її похідні – матриця можливостей та матриця загроз…

Питання для самоконтролю студентів

1. Назвіть основні методи стратегічного аналізу. Який з них застосовується виключно для характеристики впливу зовнішнього економічного середовища? З чим пов'язана необхідність його застосування?

2. Охарактеризуйте зміст етапів застосування SWOT - аналізу.

3. Що таке сильні і слабкі сторони, можливості та загрози?

4. Який з методів стратегічного аналізу найбільш орієн­тований на задоволення вимог споживачів? Чому виникла необхідність його розробки?

5. Основу якого методу стратегічного аналізу становить аналіз впливу розробленої стратегії на прибутковість під­приємства?

 

Тести

1. До критеріальних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить ...

а) Метод набору конкурентоспроможних елементів

б) Метод вивчення профілю об’єкта

в) Метод інтегрального критерію

г) Метод таксономічного показника

2. До експертних методів оцінки конкурентоспроможності потен­ціалу підприємства не належить ...

а) Метод порівнянь

б) Метод рангів

в) SPACE-аналіз

г) STEP-аналіз

3. Залежно від способу відображення кінцевих результатів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи:

а) графічні, математичні та логістичні

б) індикаторні та матричні

в) критеріальні та експертні

г) одномоментні та стратегічні

4. До графічних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить ...

а) Метод набору конкурентоспроможних елементів

б) Метод вивчення профілю об’єкта

в) SWOT-аналіз

г) Метод таксономічного показника

5. До логістичних методів оцінки конкурентоспроможності потен­ціалу підприємства не належить ...

а) STEP-аналіз

б) SPACE-аналіз

в) GAP-аналіз

г) Аналіз конкурентоспроможності за системою 111 – 555

6. Залежно від можливості розробки управлінських рішень щодо підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи:

а) графічні, математичні та логістичні

б) індикаторні та матричні

в) критеріальні та експертні

г) одномоментні та стратегічні

 

Література

[34; 35; 36; 37; 49]

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

Тема 6.Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

Мета роботи:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про оцінку потенціалу підприємства, механізм і цілі оцінки потенціалу підприємства, формування вартості потенціалу підприємства.

 

План вивчення теми

 

1. Оцінка потенціалу підприємства.

2. Цілі оцінювання.

3. Структурно - логічна схема формування вартості потенціалу підприємства та його складових.

Методичні рекомендації

Для оцінки потенціалу підприємства потрібна всеосяжна система показників, причому в основу конструювання такої системи повинна бути покладена… Оцінка вартості потенціалу підприємства являє собою упо- рядкований,…

Питання для самоконтролю студентів

1. Як теоретично обґрунтувати алгоритм формування вартості потенціалу підприємства?

2. Чи існує універсальна модель оцінки потенціалу підприємства та його складових елементів?

 

Тести

1. Упорядкований, цілеспрямований процес визначення у грошовому виразі вартості об’єкта з урахуванням потенційного та реального доходу, який має місце в певний проміжок часу в умовах конкретного рин­ку, – це...

а) ідентифікація вартості в обміні

б) ідентифікація вартості в користуванні

в) оцінка вартості підприємства

г) управління вартістю

2. Оцінку потенціалу підприємства можна здійснити тільки у вартісному вимірі?

а) так

б) ні

3. До основних елементів процесу оцінки не відноситься ...

а) об’єкт оцінки

б) суб’єкт оцінки

в) критерій оцінки

г) одиниці вимірювання

д) контроль

4. Сукупність критеріїв, одиниць вимірювання та показників оцінки має назву ...

а) механізм процесу оцінки

б) інструменти процесу оцінки

в) система оцінки

г) усі відповіді вірні

5. Що з нижченаведеного відповідає визначенню ринкової вартості?

а) вартість, яка розрахована на основі реалізації окремих активів підприємства

б)різниця між виручкою від продажу окремих активів підприємства та витратами на ліквідацію

в)найбільш вірогідна ціна при здійсненні угоди між типовим покупцем та продавцем

г) вартість, яка враховує індивідуальні потреби конкретного інвестора

д) вартість, яка розрахована для підприємства, котре перебуває в стані банкрутства.

 

Література

[34; 35; 36; 37; 49]

Тема 7.Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

Мета роботи:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про витратні, порівняльні, результатні методи оцінки потенціалу підприємства, коефіцієнт капіталізації, ставка дисконту.

 

План вивчення теми

 

1. Методи оцінки потенціалу підприємства.

2. Види коефіцієнтів капіталізації.

3. Методи визначення коефіцієнтів капіталізації.

4. Методи розрахунку ставки дисконту.

Методичні рекомендації

Рис. 3.6. Вартість підприємства та втіленого в ньому потенціалу   Загальна класифікація методів оцінки підприємства та його потенціалу:

Питання для самоконтролю студентів

1. У чому має прояв методологічна складність визначення став­ки дисконту?

2. У чому труднощі розрахунку коефіцієнта капіталізації?

3. Які переваги та недоліки мають витратні методи оцінки потенціалу підприємства?

4. Які переваги та недоліки мають дохідні методи оцінки потенціалу підприємства?

5. Які переваги та недоліки мають порівняльні методи оцінки потенціалу підприємства?

Тести

 

1. Сукупність оціночних принципів, показників, критеріїв і методів оцінки складає ...

а) методологію оцінки

б) методику оцінки

в) технологію оцінки

г) систему оцінки

2. Що з нижченаведеного неможливо віднести до ланцюга, який складає методологію оцінки?

а) формування категорій

б) розробка показників

в) встановлення нормативів часу

г) вибір способу оцінки

3. Основними методами дохідного підходу оцінки потенціалу підприємства є:

а) метод капіталізації

б) метод чистих активів

в) метод ринку капіталу

г) метод галузевих коефіцієнтів

д) метод угод

е) метод дисконтованих грошо­вих потоків

є) метод ліквідаційної вартості

ж) відповіді: в, г, д

з) відповіді б, є

і) відповіді: а, е

й) усі перелічені

4. Згідно методу капіталізації ринкова вартість потенціалу підприємства визначається за формулою:

а) V = D / R

б) V = D × R

в) V = D / R × 100 %

г) V = D × R / 100 %

5. Який метод розрахунку ставки дисконту передбачає сумування безризикової ставки з усіма компенсаціями за ризик, яким обтяжений об’єкт оцінки?

а) метод капітальних активів

б) метод кумулятивної побудови

в) метод сполучених інвестицій

г) метод ставки LIBOR

6. Який метод розрахунку ставки дисконту діє відповідно до вартості грошової одиниці на Лондонській валютній біржі, враховуючи крайовий ризик?

а) метод капітальних активів

б) метод кумулятивної побудови

в) метод сполучених інвестицій

г) метод ставки LIBOR

7. За яким методом розрахунку ставка дисконту визначається через існуючий ринок капіталу?

а) метод капітальних активів

б) метод кумулятивної побудови

в) метод сполучених інвестицій

г) метод ставки LIBOR

8. Згідно з яким методом коефіцієнт капіталізації визначається шляхом віднімання від ставки дисконту надбавки за майбутнє зростання капіталу?

а) метод сумування

б) метод вирахування

в) метод ринкового мультиплікатора

г) метод співставного продажу

9. Який метод визначення коефіцієнта капіталізації базується на інформації про аналогічні об’єкти та досягнутій ефективності їх господарського використання, котра доступна на ринку?

а) метод сумування

б) метод вирахування

в) метод ринкового мультиплікатора

г) метод співставного продажу

10. Основними методами витратного підходу оцінки потенціалу підприємства є:

а) метод капіталізації

б) метод чистих активів

в) метод ринку капіталу

г) метод галузевих коефіцієнтів

д) метод угод

е) метод дисконтованих грошо­вих потоків

є) метод ліквідаційної вартості

ж) відповіді: в, г, д

з) відповіді б, є

і) відповіді: а, е

й) усі перелічені

11. Основними методами порівняльного підходу оцінки потенціалу підприємства є:

а) метод капіталізації

б) метод чистих активів

в) метод ринку капіталу

г) метод галузевих коефіцієнтів

д) метод угод

е) метод дисконтованих грошо­вих потоків

є) метод ліквідаційної вартості

ж) відповіді: в, г, д

з) відповіді б, є

і) відповіді: а, е

й) усі перелічені

 

Література

[34; 35; 36; 37; 49]

Тема 8.Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд

Мета роботи:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про порядок організації грошової оцінки землі по Україні, визначення земельних ділянок та об’єктів нерухомості складовими потенціалу підприємства, нормативно – грошову оцінку земельних ділянок, експертну оцінку земельних ділянок.

 

План вивчення теми

 

1. Порядок організації грошової оцінки землі в Україні.

2. Визначення земельних ділянок та об’єктів нерухомості складовими потенціалу підприємства.

3. Порівняльні характеристики нормативно – грошової та експертної оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

Методичні рекомендації

Правове регулювання оцінки землі здійснюється від­повідно до Конституції України (254к/96-ВР), Земельного кодексу України (2768-14), Закону України… Відповідно до Закону України «Про оцінку земель» оцінка земель проводиться на… • законності, додержання законів України, інших нор­мативно-правових актів у сфері оцінки земель;

Питання для самоконтролю студентів

1. Чому принцип найліпшого й найефективнішого використання вважається ключовим при оцінці вартості земельних ділянок та об’єктів нерухомості.

2. Які переваги і недоліки мають витратні, результатні й порів­няльні методики оцінки вартості земельних ділянок та об’єктів
нерухомості.

3. Як впливають зовнішні (ринкові) фактори на вартість земельних ділянок, будівель і споруд.

4. Чому існує об’єктивна необхідність системної оцінки цілісного земельно-майнового комплексу підприємства.

5. Як змінюється вартість земельної ділянки чи нерухомості залежно від специфіки їх господарського використання.

 

Тести

 

1. Чи переплітається оцінка вартості земельних ділянок та об’єк­тів нерухомості з юридичними процедурами регулювання відносин влас­ності?

а) зовсім не переплітається;

б) тісно переплітається;

в) переплітається тільки у випадку відкритого продажу на ринку;

г) переплітається при наданні об’єктів оцінки у заставу;

д) правильна відповідь відсутня.

2. На чому ґрунтується визнання земельних ділянок, будівель і споруд складовими потенціалу підприємства?

а) на порівнянні структури витрат;

б) на дослідженні характеру участі у виробничому процесі;

в) на порівнянні загальносистемних рис потенціалу та специфічних рис земельних ділянок, будівель і споруд;

г) на вивченні способу використання;

д) на аналізі можливостей результативного використання.

3. Чи відрізняється потенціал окремої земельної ділянки або об’єк­тів нерухомості від потенціалу цілісного земельно-майнового комплексу підприємства:

а) не відрізняється;

б) суттєво відрізняється;

в) відрізняється при інтенсивному господарському використанні;

г) несуттєво відрізняється.

4. Цільове призначення земельної ділянки – це … порядок, умови, кри­тичні межі експлуатації земель для конкретних господарських цілей:

а) встановлені законодавством;

б) визначені керівництвом підприємства;

г) визначені власниками підприємства;

д) визначені ринком;

є) обумовлені технологією.

5. Незалежна експертна оцінка вартості земельних ділянок, будівель і споруд має на меті визначення їх реальної …

а) ринкової вартості;

б) цільової вартості;

в) ліквідаційної вартості;

г) відновної вартості;

д) інвестиційної вартості.

6. Нормативна оцінка вартості земельних ділянок, будівель і споруд базується на …

а) аналізі ринкових умов здійснення угод купівлі-продажу;

б) урахуванні стратегічних орієнтирів розвитку підприємства;

в) використанні офіційно затверджених інструктивно-методичних документів;

г) комбінуванні витратних, результатних і порівняльних методик оцінки.

 

Література

[8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 24; 34; 35; 36; 37; 49]

 

Тема 9.Оцінювання вартості машин і обладнання

Мета роботи:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про класифікацію машин та обладнання, знос машин та обладнання, фізичний знос машин та обладнання.

 

План вивчення теми

 

1. Класифікація та ідентифікація машин та обладнання.

2. Методи оцінки фізичного зносу машин та обладнання.

3. Методи оцінки інших видів зносу машин та обладнання.

Методичні рекомендації

Техніко-технологічну основу будь-якого підприємства складають машини й обладнання, які також називаються активною частиною основних фондів. Саме… Серед відмінних рис машин і обладнання, що обумовлюють специфічність їх як… 1) не пов'язані жорстко з землею і можуть бути переміщені в інше місце без заподіяння непоправних фізичних пошко­джень…

Завдання

2. Визначити відновлювальну вартість спеціальної шафи для збереження продукції в знепиленому середовищі. Шафа виготовлена за індивідуальним… Як однорідний об'єкт обрано медичну шафу, габаритні розміри якої дорівнюють… 3. Визначити ринкову вартість за станом на 20 липня 2009 р. трактора гусеничного сільськогосподарського призна­чення…

Питання для самоконтролю студентів

1. Які особливості відрізняють машини та обладнання від інших об’єктів оцінки?

2. Від чого залежить ефективний строк служби машин і обладнання?

3. Які фактори впливають на вартість машин та обладнання залежно від специфіки їх господарського використання.

Тести

1. Коефіцієнт знецінення об’єкта внаслідок функціонального старіння розраховується на основі співвідношення …

а) повної та залишкової вартості обладнання;

б) фактичного та нормативного прибутку;

в) нормативного та ефективного строку служби;

г) фактичної та розрахункової потужності (продуктивності) обладнання;

д) надійності об’єкта й аналогічного показника його функціонального аналога.

2. Різниця між строком економічного життя об’єкта та залишковим строком служби називається …

а) залишковим терміном служби;

б) хронологічним віком;

в) ефективним віком;

г) строком економічного життя;

д) нормативним терміном служби;

є) оптимальним строком служби.

3. Визначити коефіцієнт фізичного зносу верстата, якщо відомо, що строк його економічного життя складає 10 років, а на момент оцінки він відпрацював 4,5 роки.

а) 55 %;

б) 60 %;

в) 30 %;

г) 45 %;

д) 35 %.

4. Який з методів визначення рівня знецінення обладнання під впливом різних видів зносу передбачає залучення незалежних експертів?

а) метод «ефективного віку»;

б) метод експертизи стану;

в) метод зниження споживчих якостей;

г) метод зниження дохідності;

д) метод рівновеликого аналога.

5. Знецінення об’єкта внаслідок невідповідності його техніко-еко­номічного рівня вимогам сучасного виробництва називається…

а) фізичний знос;

б) технологічне старіння;

в) економічне старіння;

г) функціональне старіння;

д) матеріальне знецінення.

6. Знецінення об’єкта під впливом зовнішніх факторів називається …

а) фізичний знос;

б) технологічне старіння;

в) економічне старіння;

г) функціональне старіння;

д) матеріальне знецінення.

 

Література

[8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 24; 34; 35; 36; 37; 49]

 

Тема 10.Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання

Мета роботи:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про особливості оцінки вартості нематеріальних активів, аналіз нематеріальних активів, облік та оцінка нематеріальних активів.

 

 

План вивчення теми

 

1. Особливості оцінки вартості нематеріальних активів.

2. Теоретичний аналіз проблеми нематеріальних активів.

3. Облік та оцінка нематеріальних активів.

Методичні рекомендації

Відповідно до визначення, що міститься в Міжнародних стандартах оцінки МСО 2008, неосяжні (нематеріальні) активи являють собою інтереси, що… Таким чином, основними економічними властивостями нематеріальних активів є… • не мають матеріального змісту (або матеріально-речовинна форма яких не має істотного значення в процесі їхнього…

Питання для самоконтролю студентів

1. Чи залежить структура портфеля нематеріальних активів підприємства від сфери бізнесу?

2. Поясніть механізм впливу нематеріальних активів підприємства на його потенціал.

3. Які специфічні риси відрізняють нематеріальні ресурси від інших активів підприємства?

4. Які ознаки в оціночній практиці покладено в основу класифікації нематеріальних активів підприємства?

Тести

1. Яка з наведених нижче ознак не характерна для нематеріальних активів підприємства?

а) відсутність матеріальної основи для отримання вигід;

б) умовна невіддільність від суб’єкта господарювання;

в) тривалий термін використання;

г) відсутність амортизаційних відрахувань;

д) відсутність корисних відходів;

є) невизначеність розміру можливих ефектів;

е) підвищений рівень ризику.

2. Яку рису нематеріальних активів з наступних можна виділити з огляду на характер участі в процесі суспільного виробництва:

а) можливість отримання доходу тільки в майбутньому періоді;

б) легкість здійснення подальшого продажу чи ліквідації;

в) відсутність чітко визначеної вартості;

д) стабільна прив’язка до підприємства-власника.

3. За джерелами походження нематеріальні активи підприємства можна класифікувати таким чином:

а) з позицій розробника;

б) з позицій фінансового посередника;

в) з позицій власника;

г) з позицій керівника.

4. Ціна нематеріального активу тісно пов’язана з:

а) методом оцінки нематеріального активу;

б) метою оцінки нематеріального активу;

в) об’єктом його матеріального втілення;

г) джерелом походження нематеріального активу.

принцип повного відображення витрат.

5. Який вид оцінки використовується для оцінки нематеріальних активів?

а) за фактичною собівартістю;

б) за залишковою вартістю;

в) за прогнозованою вартістю.

г) інтелектуальної власності в ході господарської діяльності, за вирахуванням витрат на проведення операції.

6. Метод надлишкових прибутків базується на:

а) припущенні, що надлишкові прибутки підприємство отримує за рахунок невідображених у балансі нематеріальних активів;

б) припущенні, що приріст вартості компанії порівняно з вартістю капіталу, трудових і земельних ресурсів, залучених до господарського обігу, формується за рахунок нематеріальних активів;

в) залежності вартості від часу;

г) визначенні різниці між грошовими потоками, отриманими від використання нематеріального активу, та грошовими потоками без його використання.

д) залежності вартості від часу.

7. Для порівняння різних інформаційних джерел застосовується:

а) коефіцієнт порівняння;

б) коефіцієнт нівелювання;

в) коефіцієнт коригування.

 

Завдання

2. Оцінити вартість товарного знаку «Джерело», власником якого є ЗАТ «Кристал», якщо маркетингове дослідження показало, що за станом на дату оцінки… 3. Підприємство володіє ноу-хау виробництва масляної фарби. Витрати на… 4. Підприємство «Альфа» розробило нову техно­логію виробництва запасних частин для автомобілів, що сприяє підвищенню…

Література

[8; 9; 10; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 24; 34; 35; 36; 37; 49]

 

 

Тема 11.Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

Мета роботи:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про класифікацію видових проявів трудового потенціалу, одиниці виміру трудового потенціалу, структуру трудового потенціалу, управління трудовим потенціалом.

 

План вивчення теми

 

1. Класифікація видових проявів трудового потенціалу .

2. Одиниці виміру трудового потенціалу.

3. Структура трудового потенціалу.

4. Основи управління трудовим потенціалом.

Методичні рекомендації

1. За рівнем агрегованості оцінок: 1.1. Трудовий потенціал працівника – це індивідуальні інтелектуальні,… 1.2. Груповий (бригадний) трудовий потенціал – крім трудового потенціалу окремих працівників включає додаткові…

Питання для самоконтролю студентів

1. Чому існує необхідність відокремленого аналізу трудового потенціалу технологічного та управлінського персоналу підприємства?

2. Які основні фактори визначають трудовий потенціал вітчизняних підприємств?

3. Які зміни відбуваються в структурі трудового потенціалу сучасних підприємств під впливом факторів науково-технічного прогресу?

4. Як визначити поняття «якість трудового потенціалу» організації?

Тести

1. За рівнем агрегованості оцінок виокремлюють такий вид трудового потенціалу:

а) індивідуальний трудовий потенціал;

б) управлінський потенціал;

в) продуктивний трудовий потенціал;

г) трудовий потенціал працівника.

2. За спектром охоплення можливостей виокремлюють такий вид трудового потенціалу:

а) управлінський потенціал;

б) колективний (груповий) трудовий потенціал;

в) структуро-формуючий трудовий потенціал;

г) трудовий потенціал працівника.

3. За характером участі у виробничо-господарському процесі виокремлюють такий вид трудового потенціалу:

а) груповий (бригадний) трудовий потенціал;

б) потенціал технологічного персоналу;

в) індивідуальний трудовий потенціал;

г) продуктивний трудовий потенціал.

4. За місцем у соціально-економічній системі підприємства виокремлюють такий вид трудового потенціалу:

а) підприємницький трудовий потенціал;

б) управлінський потенціал;

в) груповий (бригадний) трудовий потенціал;

г) індивідуальний трудовий потенціал.

5. Який тип одиниць з поданих не використовується для виміру трудового потенціалу:

а) часові;

б) натуральні;

в) вартісні;

г) якісні;

д) умовні.

6. Що з переліченого нижче не входить до складу трудового потенціалу:

а) психофізіологічний потенціал;

б) організаційний потенціал;

в) кваліфікаційний потенціал;

г) соціальний потенціал.

7. Психофізіологічний потенціал – це:

а) здатності та схильності людини, стан її здоров’я, працездатність, витривалість, тип нервової системи і т. ін.;

б) обсяг, глибина та різнобічність загальних і спеціальних знань, трудових навичок і вмінь, що обумовлює здатність працівника до праці визначеного змісту і складності;

в) рівень громадянської свідомості та соціальної зрілості, ступінь засвоєння працівником норм ставлення до праці, ціннісні орієнтації, інтереси, потреби і запити у сфері праці, виходячи з ієрархії потреб людини.

8. Кваліфікаційний потенціал – це:

а) здатності і схильності людини, стан її здоров’я, працездатність, витривалість, тип нервової системи і т. ін.;

б) рівень громадянської свідомості та соціальної зрілості, ступінь засвоєння працівником норм ставлення до праці, ціннісні орієнтації, інтереси, потреби та запити у сфері праці, виходячи з ієрархії потреб людини;

в) обсяг, глибина та різнобічність загальних і спеціальних знань, трудових навичок і вмінь, що обумовлює здатність працівника до праці визначеного змісту і складності.

9. Соціальний потенціал – це:

а) рівень громадянської свідомості та соціальної зрілості, ступінь засвоєння працівником норм ставлення до праці, ціннісні орієнтації, інтереси, потреби та запити у сфері праці, виходячи з ієрархії потреб людини;

б) здатності та схильності людини, стан її здоров’я, працездатність, витривалість, тип нервової системи і т. ін.;

в) обсяг, глибина та різнобічність загальних і спеціальних знань, трудових навичок і вмінь, що обумовлює здатність працівника до праці визначеного змісту і складності.

Література

[26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 36; 37; 39; 49]

 

Тема 12.Оцінювання вартості бізнесу

Мета роботи:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про переваги та недоліки до оцінки вартості бізнесу, показники вартості бізнесу, мультиплікатори.

 

План вивчення теми

 

1. Переваги та недоліки до оцінки вартості бізнесу .

2. Структурно-логічний граф показників вартості бізнесу.

3. Мультиплікатори оцінки вартості бізнесу.

Методичні рекомендації

До складу майнового комплексу підприємства входять усі види майна, призначеного для реалізації його цілей, для здійснення господарської діяльності,… Інша особливість бізнесу як об'єкта оцінки, полягає в тому, що підприємство є… Крім того, під час оцінки діючого підприємства з метою визначення його ринкової вартості типово мотивованого покупця…

Тести

1. Який з перелічених нижче методів оцінки вартості бізнесу використовується відповідно до витратного підходу?

а) метод ліквідаційної вартості;

б) метод прямої капіталізації доходів;

в) метод дисконтування грошового потоку;

г) метод мультиплікаторів.

2. Який з перелічених нижче методів оцінки вартості бізнесу використовується відповідно до результативного підходу?

а) метод вартості заміщення;

б) простий балансовий метод;

в) метод додаткових доходів;

г) метод галузевих співвідношень.

3. Який з перелічених нижче методів оцінки вартості бізнесу використовується відповідно до порівняльного підходу?

а) метод чистих активів;

б) метод вартості заміщення;

в) метод економічного прибутку;

г) метод аналогового продажу чи ринку капіталу.

Д) аналогічних цілісних майнових комплексів.

4. Який з наступних методів не може бути використаним при визначенні коефіцієнта капіталізації?

а) кумулятивний метод;

б) метод ринку капіталу;

в) по фінансових показниках схожих підприємств;

г) на основі ринкових мультиплікаторів;

д) дисконтування грошових потоків.

5. Який мультиплікатор з наступних не використовується для оцін­ки вартості бізнесу?

а) цінові;

б) фінансові;

в) вартісні.

6. Який мультиплікатор з наступних не відноситься до фінансових мультиплікаторів?

а) інтервальні;

б) прогнозні;

в) одномоментні.

7. Яка складова підприємницької діяльності не використовується для визначення вартості бізнесу?

а) персонал;

б) машини та обладнання;

в) земля, будівлі та споруди;

г) готова продукція;

д) матеріали.

Завдання

Частка зобов'язань, необхідних для забезпечення про­гнозованого прибутку, та величина доходів у даному прикладі є постійними протягом усього… Продовжена вартість розраховується шляхом капіталізації доходу першого… Оцінити вартість підприємства за допомогою методів, заснованих на прогнозах грошових потоків.

Література

[8; 9; 10; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 24; 34; 35; 36; 37; 49]

 

Тема 13.Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства

Мета роботи:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про моніторинг поточних можливостей підприємства, випадки застосування оцінки бізнесу.

 

План вивчення теми

 

1. Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних можливостей.

2. Спеціальні випадки застосування оцінки підприємства (бізнесу).

Методичні рекомендації

Моніторинг поточних можливостей підприємства це система постійного спостереження за реалізацією внутрішніх бізнес-процесів і компетенцій з метою… Таке постійне спостереження передбачає збирання, обробку, зберігання та… Процес організації моніторингу поточних можливостей складається з таких етапів:

Література

[34; 35; 36; 37; 49]

Змістовий модуль 3.

Тема 14.Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови

Мета роботи:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про поняття підприємництво і підприємство, зміст, сучасні концепції та передумови розвитку підприємства.

 

План вивчення теми

1. Поняття підприємництво і підприємство.

2. Зміст підприємницької діяльності.

3. Сучасні концепції та передумови розвитку підприємства

Методичні рекомендації

Принципи підприємницької діяльності: • вільний вибір видів діяльності; • залучення на добровільній основі до здійснення підприємницької діяльності майна і засобів юридичних осіб та…

Тести

 

1. Підприємство - це:

а) сукупність виробничих підрозділів, які розташовані на спільній території;

б) організаційно відокремлена й економічно самостійна одиниця виробничої сфери народного господарства;

в) сукупність працівників, які виготовляють певну продукцію;

г) організація, яка має власні основні фонди і виготовляє певний вид продукції.

2. Поняття «фірма» є:

а) тотожним терміну «підприємство»;

б) визначенням «великого підприємства»;

в) означенням багатопрофільної організації, яка може об'єднувати під однією назвою кілька юридичних осіб;

г) означенням торговельного підприємства.

3. Основними ознаками підприємства є:

а) фінансово-економічна єдність та правовий статус;

б) виробничо-технічна і територіальна єдність;

в) виробничо-соціальна відокремленість;

г) організаційно-соціальна і виробничо-технічна єдність, фінансово-економічна самостійність.

4. Основним законодавчим актом, що регулює діяльність під­приємств в Україні, є:

а) Закон України «Про підприємства в Україні»;

б) Господарський кодекс України;

в) ліцензія;

г) колективний договір.

5. Мета функціонування підприємства на ринку полягає у:

а) задоволенні суспільних потреб у певних видах продукції та одержанні прибутку;

б) насиченні ринку певним видом продукції у максимально можливих обсягах;

в) створенні конкурентного середовища;

г) зменшенні безробіття.

 

Література

[27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 38; 51]

Тема 15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу

 

Мета роботи:засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про поняття резерви підприємства, чинники резервів розвитку підприємства.

 

План вивчення теми

 

1. Поняття резервів підприємства.

2. Зниження собівартості продукції.

3. Вплив чинників на зниження собівартості продукції.

Методичні рекомендації

В загалі під поніттям резервів розуміють не використані можливості покращення результатів фінансово-господарської діялності підприємства, зниження… Забезпечення нормальної роботи підприємства потребує використання внутрішніх… Використання внутрішніх резервів фінансування спрямоване на підвищення платоспроможності та ліквідності підприємства.…

Тести

1. Зростання продуктивності праці не впливає на зниження собівартості продукції через:

а) зниження трудомісткості продукції;

б) зменшення витрат заробітної плати на одиницю продукції;

в) економію матеріальних витрат;

г) скорочення умовно - постачальних витрат на одиницю продукції.

2. Не є чинниками зниження собівартості продукції на підпри­ємстві:

а) зміна обсягу випуску продукції;

б) підвищення технічного рівня витрат;

в) введення в дію нових підрозділів підприємства;

г) удосконалення організації виробництва і праці.

3. Які з нижчезазначених груп факторів не впливають на загальний рівень продуктивності праці на підприємстві:

а) економічні;

б) матеріально-технічні;

в) соціальні;

г) організаційні;

д) екологічні умови та географічне розміщення;

е) впливають всі;

4. Не належить до функції управління підприємством:

а) вивчення потреб споживачів;

б) забезпечення стабільності політичної й економічної ситуації в державі;

в) планування діяльності підприємства та його окремих підрозділів;

г) контроль за результатами діяльності.

5. Функції управління підприємством:

а) планування, організація, мотивація, контроль;

б) формування системи оподаткування, визначення амортизаційної політики, формування митної політики;

в) економічні, соціально-психологічні, організаційні.

 

Література

[27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 38; 51]

Методичні рекомендації до практичних занять

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема дисципліни: Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів та розвинути практичні навички з таких питань: методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства; шість функцій грошової одиниці; ставка дисконту; коефіцієнт капіталізації.

План заняття

1. Шість функцій грошової одиниці.

2. Розрахунок ставки дисконту.

3. Розрахунок коефіцієнта капіталізації.

 

Методичні рекомендації

Майбутня вартість одиниці (складний процент).

  FV = PV (1+r)n (4.1)  

Поточна вартість одиниці (дисконтування).

Поточна вартість одиниці є зворотною величиною відносно майбутньої вартості, тому процес її визначення називають дисконтуванням, а її розрахунки для суми FV ведуться за формулою:

 

 

(4.4)

Величину називають дисконтним множником або фактором поточної вартості. Його значення для різних r та n містяться в колонці З фінансових таблиць.

Дана функція надає можливість визначити теперішню вартість суми, якщо відома її майбутня величина, період, за який цю суму накопичено, та процента ставка.

Поточна вартість аннуітету.

Крім того, залежно від моменту здійснення першого аннуітетного платежу розрізняють звичайний та авансовий аннуітет. Звичайний аннуітет визначається… Формула для розрахунку звичайного аннуітету має вигляд: (4.5)

Періодичний внесок до фонду нагромадження (фактор фонду відшкодування).

Формула для розрахунку періодичного внеску до фонду нагромадження має вигляд:   (4.10)

Завдання

2. Власник планує продавати свій бізнес через 1 рік за попередньою оцінною вартістю в 100 тис. грн. Чи достатнім для придбання бізнесу через 1 рік… 3. Яку суму сьогодні необхідно депонувати в банк під 20 % річних зі… 4. Власник підприємства планує придбати нове обладнання для виробничого підрозділу через 3 роки. На сьогоднішній день…

Література

[8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 24; 34; 35; 36; 37; 49]

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема дисципліни: Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд

 

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів та розвинути практичні навички з таких питань: земельна ділянка; будівлі та споруди; види зносу; розрахунок сукупного зносу; порядок оцінювання земельних ділянок; порядок оцінювання будівель та споруд.

План заняття

1. Поняття нерухомого майна.

2. Грошова оцінка земельних ділянок.

3. Розрахунок сукупного зносу будівель та споруд.

4. Оцінка вартості будівель і споруд.

 

Методичні рекомендації

Нерухомість являє собою основу особистого існування для громадян і слугує базою для господарської діяльності та розвитку підприємств і організацій… Нерухоме майно - це насамперед земля і земельні поліпшення, пов'язані зі… Згідно Національного стандарта № 2:

Завдання

2. На основі інформації про ціни продажу та характеристики подібних об'єктів оцінити вартість земельної ділянки.     Вихідна інформація про подібні земельні ділянки Подіб-ний об’єкт Ціна продажу,…

Література

[8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 22; 24; 34; 35; 36; 37; 49]

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Індивідуальна робота, як форма організації навчального процесу, мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують… Консультативні заняття по індивідуальним завданням проводяться у поза… Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача, цей вид роботи є за вибором…

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

2. Синергія. Ефект синергії. Типи синергізму. 3. Виробнича функція. Властивості виробничої функції Кобба-Дугласа. 4. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та її рівні.

Завдання для домашньої контрольної роботи

Варіант № 1

1. Охарактеризуйте потенціал підприємства як економічну категорію. Які його характерні риси?

2. В чому полягає державне регулювання оціночної діяльності в Україні?

3. Оцінити вартість земельної ділянки, вико­ристання якої за прогнозними даними забезпечує власнику отримання щорічного чистого операційного доходу в розмірі 40 тис. грн. протягом 5 років. Коефіцієнт капіталізації для подібних об'єктів нерухомості - 18 %. Поточна вартість продажу земельної ділянки в післяпрогнозному періоді - 44 тис. грн.

 

Варіант № 2

 

1. Охарактеризуйте основні методи витратного підходу до оцінки вартості машин і обладнання.

2. Охарактеризуйте зміст методів експертної оцінки вартості кадрового потенціалу підприємства.

3. Ринкова вартість усіх активів підприємства оцінюється в 500 тис. грн., а зобов'язань – 350 тис. грн. Фактичний прибуток до оподаткування – 25 тис. грн., ставка податку на прибуток – 25%. Середньогалузева рентабельність власного капіталу – 14%. Ставка капіталізації – 17,5%. Оцінити вартість гудволу.

 

Варіант № 3

 

1. Які існують основні методи визначення зносу.

2. За якими ознаками класифікують нематеріальні активи.

3. Вартість адміністративних будівель підприємства оцінюється в 250 тис. грн. Прогнозується її щорічне зростання на 17% з урахуванням перспективності місця розташування та потенційного попиту на аналогічні об'єкти. Визначити майбутню вартість адміністративних будівель через 7 років.

Варіант № 4

 

1. За яких умов доцільно використання методів дисконтування грошових потоків для оцінки вартості підприємства.

2. Назвіть випадки, за умов яких оцінка вартості є обов'язковою згідно з законодавстовм України.

3. Розрахувати суму щорічного внеску на банківський рахунок під 15% річних для придбання бізнесу вартістю 57000 грн. через 4 роки.

 

Варіант № 5

 

1. Охарактеризуйте чинники утримання конкурентної переваги за М. Портером. Наведіть приклади.

2. Охарактеризуйте принципи оцінки потенціалу підприємства.

3. Яким має бути щомісячний внесок для того щоб забеспечити накопичення достатньої грошової суми в розмірі 60 тис. грн. Для придбання квіткового бізнесу через 2 роки, якщо банк пропонує 12% річних зі щомісячним нарахуванням процентів.

 

Варіант № 6

 

1. В яких випадках використовується нормативна та експертна грошова оцінка земельних ділянок.

2. Види вартості, обумовлені при оцінці.

3. Щоквартальні платежі за догвором оренди складського приміщення надходять наприкінці кожного кварталу в розмірі 5500 грн. Середньоринкова ставка доходу – 15%. Визначити майбутню вартість орендних платежів за перші 3 квартали.

 

Варіант № 7

 

1. В яких випадках використовується нормативна та експертна грошова оцінка земельних ділянок.

2. Види вартості, обумовлені при оцінці.

3. Щоквартальні платежі за догвором оренди складського приміщення надходять наприкінці кожного кварталу в розмірі 5500 грн. Середньоринкова ставка доходу – 15%. Визначити майбутню вартість орендних платежів за перші 3 квартали.

Варіант № 8

 

1. Охарактеризуйте особливості застосування традиційних підходів щодо оцінки вартості бізнесу.

2. Які існують методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства? В чому х переваги та недоліки.

3. Власник нерухомості рланує здійснити ремонт будівель через 3 роки. Сьогоднішня вартість такого ремонту дорівнює 44500 грн., щорічне зростання вартості будівельних матеріалів і ремонтних робіт прогнозується в розмірі 5% на рік. Яку суму слід вносити наприкінці кожного року на рахунок під 10% річних, щоб мати змогу провести ремонт через 3 роки.

Варіант № 9

 

1. В чому полягає сутність витратної концепції до оцінки вартості кадрового потенціалу підприємства.

2. Як діє закон синергії в процесі реалізації потенціалу підприємства.

3. Фінансування діяльності підприємства здійснюється на 30% за рахунок власних коштів і на 70% за рахунок позики. Вимоги доходності для позикових коштів – 25%, для власних – 15%. Очікувані темпи зростання прибутку – 4%. Розрахувати загальний коефіцієнт капіталізації.

 

Варіант № 10

 

1. Які функції складного відсотка використовуються в оціночній практиці.

2. Що таке стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємства. В чому полягає його мета та завдання.

3. Об’єкт оцінки має повну вартість заміщення 100 тис. грн. Величина фізичного зносу об’єкта досягає 40%, технологічне старіння становить 15%, функціональне – 10% і економічне старіння 12%. Визначити оціночну вартість об’єкта оцінки.

 

Варіант № 11

 

1. Охарактеризуйте види зносу, який слід враховувати в процесі оцінки вартості будівель і споруд.

2. Що таке цінові мультиплікатори. Які їх види використовуються в процесі оцінки.

3. Строк економічного життя фрезерного верстата становить 16 років, на момент оцінки він відпрацював на машинобудівному заводі в нормальних умовах 4,5 роки. Визначити коефіцієнт фізичного зносу верстата.

 

Варіант № 12

 

1. Що таке ставка капіталізації. Чим вона відрізняється від ставки дисконту і в яких випадках використовується.

2. Які існують види зносу машин та обладнання.

3. За шість років вартість устаткування збільшилась з 5100 грн. до 7500 грн. Визначити процентну ставку, за якою відбувалось зростання вартості.

 

 

Підсумковий контроль

Оцінка фіксується в учбових документах (журналі обліку проведення занять викладача, відомості обліку успішності, індивідуальному навчальному плані… Оцінка є характеристикою результатів навчальної діяльності студента, дає… Об’єктивно виставлена оцінка є важливим стимулом розвитку пізнавальних інтересів студентів, формування у них…

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 

Будівлі - земельні поліпшення, в яких розташовані приміщення, призначені для перебування людини, розміщення рухомого майна, збереження матеріальних цінностей, здійснення виробництва тощо.

Вартість - еквівалент цінності об'єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей.

Вартість відновлення машин і обладнання - вартість відтворення їх повної копії в поточних цінах на дату оцінки або вартість придбання нового об'єкта, цілком іден­тичного (функціонально, конструктивно та параметрично) об'єкту оцінки в поточних цінах.

Вартість відтворення - визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об'єкта, який є ідентичним об'єкту оцінки;

Вартість заміщення - визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) нового об'єкта, подібного до об'єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною;

Вартість заміщення машин і обладнання - мінімальна вартість придбання аналогічного нового об'єкта в поточних цінах.

Вартість ліквідації - вартість, яку очікується отримати за об'єкт оцінки, що вичерпав корисність відповідно до своїх первісних функцій;

Вартість у використанні - вартість, яка розраховується виходячи із сучасних умов використання об'єкта оцінки і може не відповідати його найбільш ефективному використанню;

Вбудовані приміщення - приміщення, що є частиною внутрішнього об'єму будівлі.

Вбудовано-прибудовані приміщення - приміщення, частина внутрішнього об'єму яких є частиною внутрішнього об'єму основної будівлі, а інша частина – прибудованою.

Відкладені, або відстрочені, витрати - організаційні витрати, що здійснюються в момент створення підприємства (наприклад, витрати, пов'язані з утворенням юридичної особи - гонорари юристам за складання установчих документів, послуги за реєстрацію фірми і т. ін.).

Виробничий і господарський інвентар - предмети технічного призначення, що приймають участь у виробничому процесі, але не належать ні до машин, ні до обладнання. До них відносять ємності для збереження рідин, пристрої і тару для сипучих, штучних і тарно-штучних матеріалів, пристрої і меблі, що застосовуються для полегшення виробничих операцій, пред­мети конторського та господарського призначення, спортивний інвентар.

Виробничий потенціал - здатність виробничої системи забезпечити випуск продукції в обсязі, що відповідає потенціалу попиту.

Грошовий потік - це грошові суми, що виникають в певній хронологічній послідовності.

Гудвіл може бути визначений як сукупність тих елементів бізнесу або персональних якостей, які стимулюють клієнтів продовжувати користуватися послугами даного підприємства або даної особи і приносять фірмі прибуток понад того, який потрібний для одержання розумного доходу на всі інші активи підприємства, включаючи доход на всі інші нематеріальні активи, що можуть бути ідентифіковані й окремо оцінені. Часто гудвіл розглядається як вартість ділової репутації підприємства, його ділових зв'язків, популярності найме­нування, товарного знаку.

Дійсна вартість майна для цілей страхування - вартість відтворення (вартість заміщення) або ринкова вартість майна, визначені відповідно до умов договору страхування.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок - результат визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту. Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об'єкта оцінки.

Енергетичне обладнання - генератори, що виробляють теплову й електричну енергію і двигуни, які перетворюють енергію будь-якого виду в механічну.

Ефективний вік об'єкта - вік «на скільки років виглядає об'єкт власності» з урахуванням його технічного стану, зовнішнього вигляду, дизайну й економічних факторів, що впливають на його вартість.

Залишкова вартість заміщення (відтворення) - вартість заміщення (відтворення) об'єкта оцінки за вирахуванням усіх видів зносу (для нерухомого майна - з урахуванням ринкової вартості земельної ділянки при її існуючому використанні (прав, пов'язаних із земельною ділянкою);

Земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, визначеними щодо неї правами. Під час проведення оцінки земельна ділянка розглядається як частина земної поверхні і (або) простір над та під нею висотою і глибиною, що необхідні для здійснення земельних поліпшень.

Земельне поліпшення - результати будь-яких заходів, що призводять до зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вартості. До земельних поліпшень належать матеріальні об'єкти, розташовані у межах земельної ділянки, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення, а також результати господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, розміщення посівів, багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури тощо).

Зовнішній знос (економічне застарівання) - втрата вартості об'єкта нерухомості, викликана зовнішніми факторами, наприклад, скороченням ділової активності в районі розміщення об'єкта, діями місцевої адміністрації в напрямку посилення податкового тиску, змінами на ринку зайнятості, незручним розташуванням щодо транспортних магістралей, комунальних служб, об'єктів торгівлі і т. ін.

Зовнішній знос (машин та обладнання) -втрата вартості об'єкта в результаті зміни стану зовнішнього середовища і визначається методом парних продажів як різниця в цінах продажів двох об'єктів, один з яких має ознаки зовнішнього зносу, а інший - ні.

Інвестиційна вартість - вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об'єкт оцінки;

Інтелектуальна власність - виключіте право фізичної або юридичної особи на результати інтелектуальної діяльності та прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичної особи, індивідуалізації продукції, виконуваних робіт або послуг (фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування і т. ін.).

Інформаційне обладнання - призначене для перетворення, передавання та збереження інформації: обладнання систем, зв'язку, засоби вимірювання та управління, засоби обчис­лювальної техніки й оргтехніки, засоби візуального й аку­стичного відображення інформації, засоби збереження інфор­мації, театрально-сценічне обладнання.

Кваліфікаційний потенціал – обсяг, глибину та різнобічність загальних і спеціальних знань, трудових навичок і умінь, що
обумовлює здатність працівника до праці визначеного змісту і склад­ності;

Конкурентоспроможність - це властивість об'єкта, що характеризується ступенем реального чи потенційного задоволення їм конкретної потреби в порівнянні з аналогічними об'єктами, що діють на даному ринку.

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства - комплексна порівняльну характеристику потенціалу, яка відбиває ступінь переваги сукупності інди­каторів якості використання ресурсів та організації взає­мозв'язків між ними, що визначають ефективність потенціалу на певному ринку в певний проміжок часу, щодо сукупності індикаторів підприємств-аналогів.

Конкуренція - змагальності, суперництва, напруженої боротьби юридичних або фізичних осіб на ринку за покупця, за своє виживання в умовах дії закону «вимивання» неякісних товарів та послуг.

Ліквідаційна вартість - вартість, яка може бути отримана за умови продажу об'єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості;

Майнові права - права користування земельними ділян­ками, природними ресурсами, водяними об'єктами, під­твердженням яких є ліцензія, орендні права.

Маркетинговий потенціал - здатність маркетингової системи підприємства забезпечити його постійну конкурентоспроможність.

Моніторинг поточних можливостей підприємства це система постійного спостереження за реалізацією внутрішніх бізнес-процесів і компетенцій з метою виявлення відповідності результатів, що досягаються, результатам, що очікувались (планувалися).

Надлишкове поліпшення нерухомого майна - результати заходів, спрямованих на зміну фізичного (технічного)стану та (або)якісних характеристик земельної ділянки та (або) земельних поліпшень, відокремлення яких не призведе до зміни ринкової вартості земельної ділянки та (або) земельних поліпшень. Вартість надлишкових поліпшень є позитивною різницею між витратами на заміщення (відтворення) та приростом ринкової вартості, що зумовлений такими витратами.

Невід'ємне поліпшення нерухомого майна - результати заходів, спрямованих на покращення фізичного (технічного) стану та (або) якісних характеристик земельної ділянки та (або) земельних поліпшень, відокремлення яких призведе до зменшення ринкової вартості відповідно земельної ділянки та (або) земельних поліпшень.

Неосяжні (нематеріальні) активи являють собою інтереси, що містяться в нематеріальних об'єктах (навичках менеджменту та маркетингу, кредитний рейтингах, гудволі та різноманітних юридичних правах або інструментах (товарних знаках, авторських правах, франшизах, патентах, контрактах).

Нерухоме майно - це насамперед земля і земельні поліпшення, пов'язані зі зміною якісних характеристик земельних ділянок, зокрема з розміщенням на них будинків, споруд, об'єктів інфраструктури.

Неусуваний фізичний знос -якщо витрати на його усунення більші за вартість, що додається до вартості об'єкта за рахунок його усунення.

Нормативно - грошова оцінка земельних ділянок - капі­талізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

Об'єкти незавершеного будівництва - будівлі, споруди або передавальні пристрої, які фактично не експлуатуються внаслідок того, що перебувають у недобудованому стані.

Організаційний потенціал - здатність менеджменту створити ефективну систему взаємодії між усіма елементами потенціал.

Оцінка вартості потенціалу підприємства являє собою упо-
рядкований, цілеспрямований процес визначення у грошовому виразі вартості об’єкта з урахуванням потенційного та реального дохо-
ду, який має місце в певний проміжок часу в умовах конкретного
ринку.

Оціночна вартість - вартість, яка визначається за встановленими алгоритмом та складом вихідних даних;

Передавальні пристрої - земельні поліпшення, створені для виконання спеціальних функцій з передачі енергії, речовини, сигналу, інформації тощо будь-якого походження та виду на відстань (лінії електропередачі, трубопроводи, водопроводи, теплові та газові мережі, лінії зв'язку тощо).

Підприємництво - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, наданню послуг і зайняттю торгівлею з метою одержання прибутку.

Підприємство – це самостійний суб'єкт, що хазяює, створеним чи підприємцем об'єднанням підприємців для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних потреб і одержання прибутку.

Потенціал підприємства - це сукупність ресурсів (трудових, матеріальних, технічних, фінансових, інноваційних), навичок і можливостей ке­рівників, фахівців та інших категорій виробничого персоналу для виконання робіт (послуг), одержання максимального доходу або прибутку і забезпечення функціонування й розвитку підприємст­ва або — сукупність економічних ресурсів і виробничих можли­востей фірми, що можуть бути використані для досягнення цілей фірми і її розвитку.

Поточна вартість - вартість, приведена у відповідність із цінами на дату оцінки шляхом дисконтування або використання фактичних цін на дату оцінки;

Прибудовані приміщення - приміщення, що прибудовані до основної будівлі та мають з нею хоча б одну спільну стіну.

Приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.

Психофізіологічний потенціал – здатності та схильності людини, стан її здоров’я, працездатність, витривалість, тип нервової системи
і т. ін.;

Рентний дохід (земельна рента) - дохід, який можна отримати від землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки.

Ринкова вартість -вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна зі сторін діяла зі знанням справи, розсудливо і без примусу.

Силові та робочі машини й обладнання - машини, інстру­менти, апарати та інші види обладнання, призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці з метою зміни його форми, властивостей, стану або положення.

Соціальний потенціал – рівень громадянської свідомості та соціальної зрілості, ступінь засвоєння працівником норм ставлення до праці, ціннісні орієнтації, інтереси, потреби й запити у сфері праці, виходячи з ієрархії потреб людини.

Спеціальна вартість - сума ринкової вартості та надбавки до неї, яка формується за наявності нетипової мотивації чи особливої заінтересованості потенційного покупця (користувача) в об'єкті оцінки;

Споруди - земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій (дамби, тунелі, естакади, мости тощо).

Ставка дисконту - це необхідна інвесторам ставка доходу на вкладений капітал у порівнянні за рівнем ризику об'єкта.

Ставка доходу на інвестиції - це процентне спів­відношення між чистим доходом і вкладеним капіталом.

Ставка (коефіцієнт) капіталізації - це коефіцієнт, що застосовується для визначення вартості об'єкта виходячи з очікуваного доходу від його використання за умови, що дохід передбачається незмінним протягом визначеного періоду в майбутньому.

Термін фізичного життя об'єкта- період часу, протягом якого об'єкт власності реально існує (від дати введення в експлуатацію і до моменту його руйнування).

Термін економічного життя об'єкта - період часу, протягом якого об'єкт власності додає вартість до сукупної вартості майна, враховуючи й отримання прибутку від його використання (від дати введення в експлуатацію і до того моменту, коли поліпшення перестають додавати вартість до сукупної вартості майна).

Термін економічного життя, що залишився - період часу від дати оцінки до кінця економічного життя, тобто до дати, коли внесок об'єкта у сукупну вартість стає рівним нулю внаслідок старіння).

Технологічне заста­рівання - втрату вартості об'єкта, викликану змінами в технології, через які об'єкт стає більш дорогим в експлуатації.

Транспортні засоби - пристрої, призначені для пе­реміщення людей і вантажів (залізничний, водяний, авто­мобільний, повітряний, космічний, міський транспорт і засоби напільного виробничого транспорту).

Трудовий потенціал -сукупність здібностей і можливостей кадрів забезпечувати досягнення цілей довгострокового (перспек­тивного) розвитку підприємства.

Усуваний фізичний знос- якщо витрати на поточний ремонт об'єкта нерухомості менші за вартість, що додається до вартості об'єкта за рахунок його проведення.

Фізичний знос - втрата вартості об'єкта нерухомості, що відображає зміну його фізичних властивостей з часом під впливом експлуатаційних і природних факторів, які спричи­няють скорочення життя та корисності об'єкта.

Фінансовий потенціал - здатність фінансової служби забезпечити основні ланки ланцюжка «збут -виробництво - закупівлі» фінансовими ресурсами за принципом найбільш ефективного їхнього розподілу.

Формування потенціалу підприємства — це процес ідентифікації та створення спектра підприємницьких можливостей, його структуризації та побудови певних організаційних форм, задля стабільного розвитку та ефективного відтворення.

Функціональний знос - втрата вартості об'єкта неру­хомості, пов'язана з його невідповідністю сучасним стандартам з точки зору функціональної корисності (застаріла архітектура, нераціональність планування, інженерного забезпечення і т. ін.).

Функціональний знос (машин та обладнання) - втрата вартості об'єкта, викликана або появою більш дешевих машин і обладнання, або вироб­ництвом більш економічних і продуктивних аналогів; ви­значається, як правило, експертно.

Чистий операційний дохід - різниця між прогнозованою сумою надходжень від використання земельної ділянки та операційними витратами, пов'язаними з одержанням валового доходу.

 


Список рекомендованої літератури

2. Указ Президента України № 1529/99 від 03.12.99 р. „О неотложных мерах по ускорению реформирования и развития аграрного сектора экономики” (зі… 3. Закон України № 2535-ХІІ від 03.07.92 р. „О плате за землю” (в ред. Закону… 4. Закон України № 161-XIV від 06.10.98 р. „Про оренду землі” (зі змінами та доповненнями).

– Конец работы –

Используемые теги: потенціал, Розвиток, під, ємства0.068

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Потенціал і розвиток підприємства

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Методологічні підходи до оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств 1. Послідовність та принципи оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств
План.. послідовність та принципи оцінювання конкурентоспроможності туристичних.. критерії та показники конкурентоспроможності туристичних підприємств..

Грошові кошти та організація розрахунків на підприємствах. Розрахунок планування прибутку. Розрахунок загального та чистого прибутку, їх розподіл і використання. Санація підприємства
Основними завданнями фінансової роботи являються - мобілізація фінансових ресурсів в розмірі, необхідному для забезпечення нормального процесу.. Призначення фінансового планування і прогнозування полягає в визначенні потреб.. Оперативна фінансова робота складається з комплексу заходів з мобілізації фінансових ресурсів, необхідних для..

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"
Методичні вказівки до виконання курсового проектуекономіка виробничо господарської діяльності підприємства..

Потенціал і розвиток підприємства
Дніпропетровська державна фінансова академія.. Потенціал і розвиток підприємства..

Потенціал і розвиток підприємства
Луцький національний технічний університет.. потенціал і розвиток підприємства денної та заочної форм навчання..

Основи організації фінансів підприємств. Поняття фінансів підприємств, їх зміст, функції
Тема.. основи організації.. фінансів підприємств..

Конспект лекцій з предмету економіка підприємств. Підприємство в сучасній системі господарювання
Політехнічний технікум.. конотопського інституту сумського державного університету..

Сутність та організація Підприємницької діяльності. Економіка підприємництва. Особливості регулювання Підприємницької діяльності
Вступ.. Робоча програма дисципліни Короткий конспект лекцій..

Стратегія підприємства
Черкаський державний бізнес коледж.. с в харченко..

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств
Методичні рекомендації.. щодо застосування регістрів журнально ордерної форми обліку..

0.041
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам