рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Тип статево-вікової структури населення. Її еволюція, система показників

Тип статево-вікової структури населення. Її еволюція, система показників - раздел Демография, Тема 1: Демографічна ситуація в Україні Вікова І Статева Структура Населення — Розподіл Його За Ознаками Віку І Статі...

Вікова і статева структура населення — розподіл його за ознаками віку і статі.
В Україні 53% її жителів — жінки, що є результатом певного історичного розвитку. Уже в 1937 р. кількість жінок у колишній УРСР (тобто в Східній Україні) значно перевищувала кількість чоловіків, оскільки жінок загинуло менше під час голодомору (вони легше переносили голод, ніж чоловіки). Крім того, під час Другої світової війни більших втрат зазнало чоловіче населення.
Сьогодні невідповідність між кількістю чоловіків і жінок спостерігається лише серед людей середнього і старшого віку.
Статистичні дані свідчать, що в Україні, як і в цілому у світі, народжується більше хлопчиків, ніж дівчаток. (У світі переважає чоловіче населення.)
В Україні населення поділяють на три вікові групи — молодшу за працездатну, працездатну (чоловіки у віці 16-59 років, жінки 16-54 роки) та старшу за працездатну. Кількість молодшої вікової групи є низькою, що пояснюється різким скороченням народжуваності населення. Частка людей працездатного віку серед міських і сільських жителів різна: сільське населення налічує значно менше людей працездатного віку, ніж міське. Це ще раз засвідчує гостру демографічну ситуацію в українських селах, тобто низьку частку людей працездатного віку, зростання дефіциту трудових ресурсів. Частка старшої за працездатну групу населення найвища на селі (майже третина сільських жителів). Що стосується міських поселень, то тут люди у старшому за пенсійний вік становлять близько п'ятої частини всіх їх жителів.
Значною (10-12 років) в Україні є різниця тривалості життя жінок і чоловіків. Приблизно такою вона прогнозується і на майбутнє. Середня тривалість життя населення України становить 67 років, у тому числі чоловіків — 61 рік, жінок — 73 роки. Це дуже низькі показники порівняно з розвинутими країнами Європи.

 

Статево-вікова структура населення є одним з важливих демографічних показників. Він дозволяє зробити певні висновки щодо демографічних тенденцій та визначити можливі зміни динаміки чисельності населення в майбутньому. Сама ж статево-вікова структура населення є результатом особливостей народжуваності і смертності населення в конкретних історичних умовах відтворення.

Аналіз статистичних матеріалів свідчить про те, що в Україні спостерігається постійне переважання жінок в загальній чисельності її населення. При цьому абсолютна перевага жінок дещо зростає, хоч відносні показники свідчать про незначне вирівнювання співвідношень між чисельністю чоловіків і жінок. Перевага чисельності жінок над чоловіками пояснюється насамперед нижчою смертністю жінок, з одного боку, та війнами, міграцією за межі держави, що найбільше впливає на чисельність чоловіків, — з другого. Наприклад, якщо коефіцієнт смертності жінок у віці 40-50 років становив в останні роки 4,8—6,6 осіб на тисячу населення цього віку, то чоловіків — відповідно 13,1—19,5 осіб. Наявну структуру населення України можна вважати несприятливою з точки зору тенденцій шлюбності та природного відтворення населення. Так, у віковій групі до 25 років включно чисельність чоловіків була більшою, ніж жінок; у віковій групі понад 26 років чисельна перевага — на боці жінок. І ця перевага збільшується з кожною віковою групою. Серед міських жителів чисельна перевага настає вже з 17 років, а в сільській місцевості — після 40 років.

Важливу роль у природному відтворенні населення та визначенні демографічної бази трудових ресурсів відіграє характер вікової структури населення. Характерною особливістю сучасної вікової структури населення України є зниження частки дітей в загальній чисельності населення. Це свідчить про те, що в Україні на сучасному етапі її соціально-економічного розвитку склався звужений тип відтворення населення. Причому сільське населення, судячи з його вікової структури, має менші можливості порівняно з міським щодо активізації відтворення нових поколінь.

Важливим фактором подальшого економічного і соціального розвитку країни є співвідношення між основними віковими групами населення — допрацездатного, працездатного та старшого за працездатний. Аналіз вікової структури населення України за останні десятиліття показує істотне зменшення як чисельності, так і питомої ваги дітей у віці до 16 років у загальній чисельності населення країни. Дещо зменшується чисельність і питома вага осіб працездатного віку (чоловіків у віці 16—59 років і жінок — 16—54 роки). Чисельність населення України у віці, старшому за працездатний, щорічно зростає. Зменшення питомої ваги дітей та осіб працездатного віку при одночасному зростанні населення у віці, старшому за працездатний, свідчить про постаріння населення країни. При збереженні сучасних тенденцій народжуваності і смертності у майбутньому цілком можливе подальше збільшення питомої ваги осіб похилого віку і відповідно — загальне постаріння населення України.

Аналіз регіональних особливостей статево-вікової структури населення України показує, що найбільша диспропорція у бік чисельної переваги жінок та загального постаріння населення характерна для Подільських та центральних областей України. Найбільш сприятлива статево-вікова структура населення у західних областях: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській.

Дослідження регіональних особливостей вікової структури населення дуже важливе, оскільки воно дає змогу глибше оцінити зміни в демографічній ситуації, визначити особливості формування трудових ресурсів у регіонах.

Таким чином, територіальні особливості вікової та статевої структури населення є результатом відмінностей природного відтворення населення та його міграції.

 

 

Статево-вікова структура населення відбиває також співвідношення між віковими групами людей, зокрема чоловіків та жінок. Для населення України вона має неправильну форми, бо нижні вікові групи менш численні, ніж верхні. Це зумовлено звуженим типом відтворення населення у останні десятиліття. Більшість населення нашої країни становлять жінки – 53.7 %. Співвідношення між чоловіками і жінками неоднакове у різних вікових групах. У дитячому і юнацькому віці приблизно однакова кількість дівчат і хлопців, навіть хлопців дещо більше.
Але вже в середньому віці співвідношення поступово змінюється на користь жінок, у старшому віці чоловіків майже у два рази менше, ніж жінок. Це пов’язано із тим, що у жінок більша тривалість життя, а пік смертності у чоловіків настає після 40 років, а жінок після 50 років, також на це впливають спосіб життя, умови праці. А ще відомо, що жіночий організм витриваліший, здатний витримувати більші стресові навантаження, ніж чоловічий.
Диспропорція між чоловіками і жінками у старшому віці посилюється ще й тим, що у ньому перебувають люди, які пережили Другу світову війну, а серед загиблих у ній переважали чоловіки.
Характерною рисою статево-вікової структури населення України є постійне збільшення частки людей старшого віку, вона вже переважає частку дітей (23.9% проти 18.1%). Такий процес називається “старінням” населення. Він особливо інтенсивний в останньому десятилітті. За 1989-2004 рр. частка людей пенсійного віку збільшилась на 5.3%. Якщо у міських поселеннях частка людей у віці понад 60 років становить 18.6%, то у селах - 25.2%.
Україна відзначається поряд із високим старінням людей, дуже високим рівнем старіння жіночого населення.
На початок 2005 р. 15.4% чоловіків та 24.1% жінок мали понад 60 років. Існують значні відмінності у сільській і міській місцевостях щодо темпів старіння людей.
Однак поряд із високим рівнем старіння, жінки визначаються вищим, ніж чоловіки показником довголіття (відношення населення у віці понад 80 років до кількості населення у віці понад 60 років). У 2005 р. цей показник становив серед жінок сільської місцевості 15.2%, міських поселень - 11.7% (серед чоловіків відповідно 8.1% та 6.8%). Внаслідок старіння населення в Україні постійно зменшується частка працездатних людей (в 2004 р. - 58.8%), особливо цей процес характерний для сільської місцевості, там їх частка - 49.5%.
Особливості демографічних процесів, що відбуваються в Україні, призвели до того, що найбільш інтенсивно скорочується найбільш продуктивна група населення віком від 20 до 30 років. Це вже не епізодичне явище, а сталий процес, що триває всю другу половину ХХ століття. Так, при загальному збільшенні чисельності населення у 1959-1970 рр. кількість осіб даного віку зменшилась на 19.8%, за 1979-1989 рр. - на 10.5%. Тепер вона також інтенсивно зменшується внаслідок потужних міграційних процесів. Це ще більше деформуватиме статево-вікову структуру населення. Внаслідок старіння населення збільшується демографічне навантаження на населення працездатного віку. На кожну 1000 працездатних в країні припадає 365 дітей і 412 людей старшого віку, тобто 768 непрацездатних людей або утриманців. Дещо нижчі ці показники у містах (695 осіб), що викликано недавньою масовою міграцією людей до них із сільської місцевості. А у селах вже непрацездатних людей більше, ніж працездатних (демографічне навантаження більше у 1.5 раза, ніж у містах. Така ситуація у нашій країні приводить до такого явища, як “утриманство”, тобто коли непрацюючі люди є утриманцями працюючих. Це зумовлено тим, що всі збереження пенсіонерів пропали внаслідок невдалих спроб реформувати економіку, а мізерної пенсії не вистачає навіть для фізичного виживання. У інших країнах пенсіонери не є утриманцями працездатних людей, бо вони витрачають капітал, набутий у роки активної діяльності. Поряд з цим, не слід процес старіння людей розглядати як суто негативне явище. Необхідно ефективно використовувати досвід літніх людей, створити умови для їх повноцінного життя та діяльності.
Найбільше процеси старіння населення характерні для тих регіонів України, в яких переважає сільське населення та там, де низький природний приріст населення або великий відтік людей. Найвища частка людей пенсійного віку - у Чернігівській, Вінницькій, Полтавській, Черкаській (26.3%), Житомирській областях. Нижча від середньоукраїнської частка людей старшого віку у тих областях, які мають порівняно вищі показники природного приросту населення, в них відповідно є вищою частка дітей. Це, передусім, стосується Закарпатської (17.5%), Рівненської (20.3%), Херсонської (20.8%), Волинської (22.0%), Чернівецької (21.7%) та інших областей.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Тема 1: Демографічна ситуація в Україні

Особливості демографічного розвитку України в столітті Напередодні катаклізмів Якщо не... Причини демографічної кризи в Україні Причини... Україна потрапила в дев ятку держав де очікувана тривалість життя нижча від показників х років Про це йдеться в...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тип статево-вікової структури населення. Її еволюція, система показників

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Напередодні катаклізмів
На початку ХХ ст. Української держави не існувало. Але була суцільна територія, на якій українці становили більшість населення. Є два незалежних визначення меж етнографічної України, зроблених в рі

Військові втрати
Міждержавні, міжнаціональні й громадянські війни 1914—1920 років на території України супроводжувалися мільйонними жертвами. Скільки людей загинуло, ми не знаємо й уже ніколи не дізнаємося. Експерт

Втрати від голоду
Особливо гіркий рахунок утрат мирного часу. Їх завдавала власна, «робітничо-селянська» держава. Вона присвоїла собі право визначати, хто є другом народу, а хто — ворогом, і нещадно нищила ворогів.

Втрати від депортацій та інших репресій
В одній статті неможливо перелічити депортації, здійснені на території України в ХХ столітті. Зупинимося тільки на найбільших. Одна з масштабних депортацій — це розкуркулення з наступним в

Підсумок
Демографічні втрати першої половини ХХ ст. оцінюються підсумковою й, звичайно, надто приблизною цифрою в 15 млн. осіб. Мова про людей, які загинули або були примусово депортовані за межі своєї бать

Середня тривалість очікуваного життя в Україні
Україна потрапила в дев’ятку держав, де очікувана тривалість життя нижча від показників 1970-х років. Про це йдеться в оприлюдненій ювілейній 20-й доповіді Програми розвитку Організації Об’єднаних

Причини сучасної депопуляції
Кінець ХХ ст. характеризувався істотним скороченням населення України: на 3,3 млн. осіб. Депопуляція, яку передрікали ще в 1980-х роках, стала фактом. Чим її можна пояснити? Перш за все, с

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
Основною причиною загострення демографічної кризи в Україні є зниження до критичного рівня народжуваності. Сучасний її стан такий, що забезпечується лише половина потрібного для відтворення населен

Демографічний перехід в Україні. Природний рух населення України. Народжуваність, смертність, тривалість життя.
Природний рух населення — зміна кількості і складу населення в результаті народжуваності і смертності (без урахування його механічного переміщення). Якщо в певному році народилося більше дітей, ніж

НАРОДЖУВАНІСТЬ, СМЕРТНІСТЬ ТА ПРИРОСТ НАСЕЛЕННЯ.
Погіршення стану здоров’я населення України яскравіше проявляється в медико-демографічних показниках. Народжуваність продовжує катастрофічно падати: з 1991 до 1996 р. - з 12,1 до 9,1 народжень на 1

Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року
За результатами Всеукраїнського перепису населення, кількість чоловіків становила 22 млн. 441 тис. осіб, або 46,3%, жінок - 26 млн. 16 тис. осіб, або 53,7%. Cтатевий склад населенн

Структура населення за віком
Вікова структура населення — розподіл його за віковими групами і віковими контингентами з метою вивчення демографічних і соціально-економічних процесів. У віковій структурі населення зазвичай розпо

Графічні методи аналізу статево-вікової структури населення. Піраміда.
1. Висота піраміди. Вона характеризує тривалість життя населення. 2. Ширина основи. Показує забезпеченість контингентом новонароджених. 3. Кути нахилу при основі

Старіння населення
Старіння населення - це процес, який характерний для всіх європейських держав, але висока частка старих людей там досягається, головним чином, високою тривалістю життя, т.з. старіння “знизу”, а в У

Сімя, як визначальна соціальна клітина суспільства. Функції сімї.
Сім’я – головний осередок суспільства. Вона відіграє надзвичайну роль у його життєдіяльності – через фізичну і соціокультурну зміну поколінь забезпечую можливість існування суспільства. У сім’ї ств

Шлюбний стан населення. Закономірності шлюбності
Вивчення відтворення населення, й у першу чергу народжуваності, підводить демографію до категорій шлюбу, шлюбності та розлучуваності. Дослідження цього процесу практично неможливе у відриві від вив

Шлюбність і шлюбний стан
У широкому розумінні слова під шлюбністю розуміють усі процеси, що характеризують укладання та припинення шлюбів, або, інакше кажучи, всю сукупність випадків зміни шлюбного стану. Шлюбність — це пр

Аналіз шлюбності й розлучуваності
Процесам шлюбності та розлучуваності присвячені дослідження науковців багатьох наукових напрямів – юристів, медиків, істо- риків, філософів, психологів і педагогів, со-

III. Результати
У роботі проведено порівняльний аналіз процесів шлюбності та розлучуваності за 2004 й 2010 рр. та з’ясовано, що інтенсив- ність шлюбності зросла як у жінок, так і в

Дані шлюбності населення Запорізької області за 2000–2010 рр. помісячно
Кількість Місяці шлюбів, укладених у Запорізькій області за роками 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 січень 525 590 563 566 463 535 542 539 425 535 473 лютий

Коефіцієнти сезонності шлюбності
Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 % 50 62 69 80 35 109 109 154 183 144 113 92 З табл. 2 видно, що найменша кількість шлюбів відбувається в травні – 35% від се- р

Причини розлучень
Відсоток розлучень на загальне число створених сімейних пар неухильно зростає і в Україні, і в усьому світі, що підриває багатовікові моральні принципи суспільства. У чому основні причини р

Якими є зараз причини розлучень?
Матеріальні , побутові проблеми [ 144 ] [20.48%] Послаблення цінності сім'ї для сучасного покоління [ 117 ]

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги