рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Маршрутний технологічний процес виготовлення деталі

Маршрутний технологічний процес виготовлення деталі - Дипломный Проект, раздел Производство, Важливою частиною дипломного проекту, або дипломної роботи є технологічна частина, де обґрунтовуються технологічні заходи № Операц. Найменування І Короткий Зміст Операцій ...

№ операц. Найменування і короткий зміст операцій Тип і модель верстата пристрої, різальний інструмент Норма часу на одну деталь, хв. Примітка

 

За допомогою маршрутної карти, дається оцінка досконалості технологічного процесу, відповідності його базовому варіанту обробки однотипних деталей, проводиться вибір баз, виявляються вузькі місця, де можливо провести технологічні заходи.

Проектування технологічного процесу обробки деталей йде в наступній послідовності [1]:

а) аналізують технологічність деталей для механічної обробки з урахуванням масштабу виробництва та типу виробництва;

б) розробляють технологічний маршрут механічної обробки деталей, тобто послідовність операцій з попереднім підбором устаткування;

в) обґрунтовують можливість застосування існуючого способу одержання заготовок або вибирають нові способи;

г) визначають припуски на обробку розрахунково-аналітичним способом для 1-2 поверхонь деталей;

д) установлюють зміст кожної операції при розчленуванні її на установки, переходи;

е) для кожної операції вибирають устаткування по каталогам;

ж) для кожного переходу операції вибирають ріжучий і вимірювальний інструмент;

з) за нормативами вибирають і розраховують режими обробки поверхонь;

и) визначають розрахунково-технічні норми часу на кожну операцію, а також норми виробітку.

У випадку введення в діючий технологічний процес нових операцій, або істотної зміни вже наявних операцій у технологічній частині проекту розкриваються наступні питання:

а) указують порядковий номер операції, її мету, призначення;

б) найменування операції та короткий її зміст;

в) указують поверхні деталі, що є в даній операції технологічними базами, їхню характеристику відповідно до прийнятої класифікації цих баз;

г) структуру операції, тобто кількість установів, позицій, переходів, їхній зміст;

д) обґрунтовують необхідні верстати для даної операції;

е) вибирають і обґрунтовують верстатні пристрої для даної операції;

ж) вибирають різальні інструменти для даної операції;

з) вибирають засоби операційного контролю;

и) визначають режими різання;

к) установлюють норми часу на даній операції;

л) визначають розряд роботи, що може бути використаний для встановлення розцінок.

Слід зазначити, що найменування операції визначається за-довідниками технолога. Від правильного вибору технологічної бази залежить якість обробки деталей. При виборі прагнуть до поєднання баз, сталості баз.

Структура операції залежить від типу виробництва, точності розмірів і шорсткості поверхонь, кількості оброблюваних поверхонь, режимів різання, прийнятого устаткування, пристроїв та різального інструменту.

На кожну удосконалену операцію складають операційну карту обробки поверхонь деталей [1]. Такі карти складаються і для інших операцій. Операційні карти обробки є основним технологічним документом. На карті зображують операційний ескіз із вказівкою оброблюваних поверхонь. Положення заготовки на ескізі повинне відповідати її положенню на верстаті з боку оператора (робочого місця). На ескізі відзначають технологічні бази та місця затисків робочих елементів пристроїв.

Кожна операція записується в графах детально по кожному установу, позиціях, переходах. Зміст переходу включає інформацію про спосіб обробки, найменування й умовний номер оброблюваної поверхні. Вказується кількість одночасно оброблюваних деталей і одночасність виконання переходів (при сполученні переходів у часі). У відповідних графах приводяться також дані про розміри оброблюваних поверхонь, розрахунку довжини обробки, зведення про верстат, інше технологічне оснащення, режими різання, норми часу, що розташовуються далі у відповідних графах [1]. Операційні карти підписуються дипломником. На основі даних операційних карт уточнюються маршрутні карти обробки деталей [1].

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Важливою частиною дипломного проекту, або дипломної роботи є технологічна частина, де обґрунтовуються технологічні заходи

Дипломне проектування починається після вивчення всього циклу дисциплін... Робота над дипломним проектом складається з ряду етапів переддипломної практики аналізу зібраних матеріалів...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Маршрутний технологічний процес виготовлення деталі

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Консультації та контроль за виконанням технологічної частини дипломних проектів і дипломних робіт
Питання, що виникають в процесі розробки технологічної частини проекту вирішуються разом з консультантом кафедри техніки і технології. Після одержанні завдання на виконання технологічної ч

Методичні рекомендації до технологічної частини дипломних робіт, що виконуються за даними машинобудівних підприємств
Структура технологічної частини дипломних робіт Пояснювальна записка з технологічної частини повинна включати наступну інформацію: а) загальну характеристику виробничого процесу ц

В аналітичній частині виконується загальна характеристика виробничого процесу підприємства
  У загальній характеристиці виробничого процесу вказують: існуючу організацію виробництва в цеху, на заводі; річну програму, норми часу і річну трудомісткість; характеристику деталей

Норми часу на обробку
№   Найменування деталей, що виготовляються Норми часу в хв. за видами обробки Усього, хв. токарська

Річна трудомісткість
№ Найменування деталей, що виготовляються Річна програма, шт. Трудові затрати за видами обробки Усього річний обсяг робіт, год.

Запас деталей
Розмір деталей Одиниця виміру Число днів запасу деталей на складі (h) Великі деталі Дні 2–3

Вибір і обґрунтування технологічного процесу механічної обробки деталей
Вивчений під час переддипломної практики діючий технологічний процес механічної обробки заготовок і деталей дипломник має як вихідний матеріал у виді креслень деталей, програми їх випуску, маршрутн

Обґрунтування заготовок для одержання деталей
Насамперед дають характеристику конфігурації деталі, вказують масу деталі, матеріал, масштаб виробництва, розміри, точність і якість поверхонь деталі. При обґрунтуванні заготовок необхідно

Визначення припусків на механічну обробку
Розміри заготовки назначають по таблицям ГОСТ [1]. Для обробки поверхонь заготовки з метою досягнення розмірів і шорсткості готових деталей необхідно по кожному переходу визначитися з режи

Вибір і обґрунтування устаткування, верстатних пристроїв, різальних інструментів, засобів технічного контролю
При виборі верстатів керуються техніко-економічними міркуваннями. Обрані верстати повинні відповідати типові виробництва, розмірам оброблюваної деталі, змістові операцій, розмірові програм

Технічне нормування операцій технологічного процесу
Визначення норм часу ведуть розрахунково-аналітичним методом [8]. При цьому враховують оптимальні режими різання, своєчасне постачання робочого місця всім необхідним. Розрахунок технічних

Норми часу за технологічним заходом проекту та за даними підприємства
№ п/п Найменування Операцій За технологічним заходом Штучно-калькуляційний час підприємства, Тш.к., пред. хв..

Річний обсяг часу за видами робіт
№ п/п. Найменування деталей Види робіт Усього Токарські Фрезерні Норми часу на 1

Уточнення потреби кількості одиниць устаткування
Для розрахунку кількості устаткування необхідно мати фонд часу роботи устаткування. Фонд часу роботи устаткування може бути номінальний і дійсний. Номінальний річний фонд часу уст

Розрахунок потрібної кількості устаткування
№ п/п. Види робіт Річний обсяг робіт, год. Дійсний річний фонд часу устаткування, г. Кількість обладнання Примітка

Оцінка ефективності технологічних заходів
Якщо технологічний захід пов'язаний з розробкою всього технологічного процесу або його окремих операцій, то проводять оцінку впроваджуваного процесу. Показником, що визначає ефективність т

При роботі на автоматичних лініях
Спочатку в технологічній частині дається обґрунтування необхідності застосування автоматичної лінії для виробництва товару. Далі приводять порівняльну характеристику масштабів випуску дета

Коротка характеристика технологічних заходів, спрямованих на удосконалення процесу виготовлення виробу
Найбільш розповсюдженими технологічними заходами дипломних проектів, виконуваних за даними підприємств, є заходи, що спрямовані: а) на удосконалення технологічної системи виготовлення виро

Виконуваних за даними підприємств і організацій інших галузей
Технологічна частина проектів і робіт по вихідних даних металургійних, хімічних, будівельних виробництв, а також організацій по забезпеченню послугами фізичних і юридичних осіб повинна включати нас

Приклади технологічних заходів, спрямованих на раціональне використання енергоресурсів і удосконалення технологічних процесів
Важливим завданням є раціональне використання енергетичних ресурсів. У зв'язку з цим набувають важливого значення технологічні заходи, що сприяють формуванню енергозберігаючих технологій. Серед так

Методичні рекомендації до складання графічної частини дипломних робіт
Графічна частина є обов'язковою частиною дипломних робіт. Її матеріали повинні бути безпосередньо пов'язані з технологічним розділом роботи і наочно характеризувати сутність технологічних процесів

Перелік устаткування
Назн. Найменування Кількість Примітка        

Специфікація устаткування
Поз. Наймену- вання Кількість,шт. Маса 1 шт. Найменування і марка матеріалу Примітка  

Режими роботи верстата
№ інструмента Найменування інструмента Матеріал частини різального інструмента Режим обробки N,кВт  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги