рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Річна трудомісткість

Річна трудомісткість - Дипломный Проект, раздел Производство, Важливою частиною дипломного проекту, або дипломної роботи є технологічна частина, де обґрунтовуються технологічні заходи № Найменування Деталей, Що Виготовляються ...

Найменування деталей, що виготовляються Річна програма, шт. Трудові затрати за видами обробки Усього річний обсяг робіт, год.
Токарська фрезерна
норма часу на 1 шт./хв. річний обсяг робіт, год.  
1. Колесо    

 

Визначення або характеристика типу виробництва приводяться тому, що розробка технологічного процесу механічної обробки, вибір устаткування, пристосування залежать від типу виробництва.

Для орієнтованого визначення типу виробництва потрібно виходити з річної програми випуску деталей, їхньої номенклатури, маси, часу обробки на основних операціях.

Слід зазначити, що при масовому виробництві на одному верстаті обробляється одна деталь, при серійному – кілька деталей.

У механічному цеху можуть бути верстати з різною кількістю прикріплених деталей. Тип виробництва визначається, виходячи з того, який характер завантаження переважає. Якщо більша частина верстатів має масове завантаження, то й цех відноситься до масового виробництва. Якщо більша частина верстатів має багатосерійний характер завантаження, то й цех відноситься до багатосерійного виробництва.

Характер завантаження верстатів визначається по операціях технологічного процесу. Наприклад, штучна норма часу однієї деталі на даній операції дорівнює 0,1 г, річна програма 38000 деталей, тоді верстат на використання даної операції буде завантажений 3800 годин. При двозмінному й сорок одногодинному робочому тижневі верстат буде працювати 4015 годин. Виходить, робота верстата при досить високому коефіцієнті завантаження буде відноситися до масового виробництва.

Якщо ж прикріплення однієї деталі до верстата не забезпечує достатнього його завантаження, то до нього прикріплюється ще кілька деталей, щоб досягти більш повного його використання.

Прийнято, що робота верстатів вважається багатосерійною при закріпленні за ними до 10 деталей, серійної – від 10 до 20 деталей, дрібносерійної – більше 25 деталей. Основним показником, що характеризує тип виробництва, є його спеціалізація, обумовлена коефіцієнтом серійності (Кс):

,

де А – число деталь операцій, одержуване множенням кількості оброблюваних деталей на число операцій технологічного процесу;

С – число встановлених одиниць устаткування.

Тип виробництва може відповідати наступним значенням коефіцієнта серійності:

а) масовий – до 3;

б) багатосерійний – 3-5;

в) серійний – 5-20;

г) дрібносерійний – 20-40;

д) одиничний більше 40.

Для масового виробництва визначають такт (ритм) випуску деталей з потокової лінії за формулою:

[хв.],

де Fq – річний фонд часу роботи устаткування, який дорівнює 4015 год.;

N – річна програма випуску деталей.

Крім того, визначають темп виробництва потокової лінії, що є величиною, зворотної тактові. Темп характеризує кількість виробів, що виготовляються за одиницю часу. Його розраховують:

[шт./год.],

Кількість робочих місць або верстатів на потоковій лінії складає:

,

де – штучний час обробки, хв.

Ця величина визначається по кожній операції окремо.

Величину партії деталей для серійного виробництва визначають:

[шт.],

де Nрічна програма випуску деталей з урахуванням запасних частин;

h – необхідний запас деталей на складах у днях;

Фчисло робочих днів у році.

Для вибору числа днів запасу деталей потрібно керуватися даними табл.4.

Таблиця 4.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Важливою частиною дипломного проекту, або дипломної роботи є технологічна частина, де обґрунтовуються технологічні заходи

Дипломне проектування починається після вивчення всього циклу дисциплін... Робота над дипломним проектом складається з ряду етапів переддипломної практики аналізу зібраних матеріалів...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Річна трудомісткість

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Консультації та контроль за виконанням технологічної частини дипломних проектів і дипломних робіт
Питання, що виникають в процесі розробки технологічної частини проекту вирішуються разом з консультантом кафедри техніки і технології. Після одержанні завдання на виконання технологічної ч

Методичні рекомендації до технологічної частини дипломних робіт, що виконуються за даними машинобудівних підприємств
Структура технологічної частини дипломних робіт Пояснювальна записка з технологічної частини повинна включати наступну інформацію: а) загальну характеристику виробничого процесу ц

В аналітичній частині виконується загальна характеристика виробничого процесу підприємства
  У загальній характеристиці виробничого процесу вказують: існуючу організацію виробництва в цеху, на заводі; річну програму, норми часу і річну трудомісткість; характеристику деталей

Норми часу на обробку
№   Найменування деталей, що виготовляються Норми часу в хв. за видами обробки Усього, хв. токарська

Запас деталей
Розмір деталей Одиниця виміру Число днів запасу деталей на складі (h) Великі деталі Дні 2–3

Вибір і обґрунтування технологічного процесу механічної обробки деталей
Вивчений під час переддипломної практики діючий технологічний процес механічної обробки заготовок і деталей дипломник має як вихідний матеріал у виді креслень деталей, програми їх випуску, маршрутн

Маршрутний технологічний процес виготовлення деталі
№ операц. Найменування і короткий зміст операцій Тип і модель верстата пристрої, різальний інструмент Норма часу на одну деталь, х

Обґрунтування заготовок для одержання деталей
Насамперед дають характеристику конфігурації деталі, вказують масу деталі, матеріал, масштаб виробництва, розміри, точність і якість поверхонь деталі. При обґрунтуванні заготовок необхідно

Визначення припусків на механічну обробку
Розміри заготовки назначають по таблицям ГОСТ [1]. Для обробки поверхонь заготовки з метою досягнення розмірів і шорсткості готових деталей необхідно по кожному переходу визначитися з режи

Вибір і обґрунтування устаткування, верстатних пристроїв, різальних інструментів, засобів технічного контролю
При виборі верстатів керуються техніко-економічними міркуваннями. Обрані верстати повинні відповідати типові виробництва, розмірам оброблюваної деталі, змістові операцій, розмірові програм

Технічне нормування операцій технологічного процесу
Визначення норм часу ведуть розрахунково-аналітичним методом [8]. При цьому враховують оптимальні режими різання, своєчасне постачання робочого місця всім необхідним. Розрахунок технічних

Норми часу за технологічним заходом проекту та за даними підприємства
№ п/п Найменування Операцій За технологічним заходом Штучно-калькуляційний час підприємства, Тш.к., пред. хв..

Річний обсяг часу за видами робіт
№ п/п. Найменування деталей Види робіт Усього Токарські Фрезерні Норми часу на 1

Уточнення потреби кількості одиниць устаткування
Для розрахунку кількості устаткування необхідно мати фонд часу роботи устаткування. Фонд часу роботи устаткування може бути номінальний і дійсний. Номінальний річний фонд часу уст

Розрахунок потрібної кількості устаткування
№ п/п. Види робіт Річний обсяг робіт, год. Дійсний річний фонд часу устаткування, г. Кількість обладнання Примітка

Оцінка ефективності технологічних заходів
Якщо технологічний захід пов'язаний з розробкою всього технологічного процесу або його окремих операцій, то проводять оцінку впроваджуваного процесу. Показником, що визначає ефективність т

При роботі на автоматичних лініях
Спочатку в технологічній частині дається обґрунтування необхідності застосування автоматичної лінії для виробництва товару. Далі приводять порівняльну характеристику масштабів випуску дета

Коротка характеристика технологічних заходів, спрямованих на удосконалення процесу виготовлення виробу
Найбільш розповсюдженими технологічними заходами дипломних проектів, виконуваних за даними підприємств, є заходи, що спрямовані: а) на удосконалення технологічної системи виготовлення виро

Виконуваних за даними підприємств і організацій інших галузей
Технологічна частина проектів і робіт по вихідних даних металургійних, хімічних, будівельних виробництв, а також організацій по забезпеченню послугами фізичних і юридичних осіб повинна включати нас

Приклади технологічних заходів, спрямованих на раціональне використання енергоресурсів і удосконалення технологічних процесів
Важливим завданням є раціональне використання енергетичних ресурсів. У зв'язку з цим набувають важливого значення технологічні заходи, що сприяють формуванню енергозберігаючих технологій. Серед так

Методичні рекомендації до складання графічної частини дипломних робіт
Графічна частина є обов'язковою частиною дипломних робіт. Її матеріали повинні бути безпосередньо пов'язані з технологічним розділом роботи і наочно характеризувати сутність технологічних процесів

Перелік устаткування
Назн. Найменування Кількість Примітка        

Специфікація устаткування
Поз. Наймену- вання Кількість,шт. Маса 1 шт. Найменування і марка матеріалу Примітка  

Режими роботи верстата
№ інструмента Найменування інструмента Матеріал частини різального інструмента Режим обробки N,кВт  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги