рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Порядок виконання роботи

Порядок виконання роботи - раздел Транспорт, АВТОМАТИЗАЦІЯ СКЛАДАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ   1. Визначити Частоту Обертання Захоплювального Органа, Карман...

 

1. Визначити частоту обертання захоплювального органа, карманчикового та крючкового БЗП (рис. 2.1, 2.2).

2. Визначити кількість захоплювальних органів .

3. Завантажити заготовки в бункери відповідних БЗП.

4. Включити відповідні БЗП і відрегулювати їх роботу.

5. Визначити шляхом трьох вимірювань за секундоміром (табл. 2.1, 2.2).

6. Визначити за формулою (2.3) для заданого значення n.

7. Порівняти експериментальні дані з теоретичними, які наведені в літературі.

 

 

Рис. 2.1 – Схема карманчикового БЗП

 

Рис. 2.2 – Схема крючкового БЗП

 

Таблиця 2.1 – Результати вимірювань (для карманчикового БЗП)

                 
                 

 

 

Таблиця 2.2 – Результати вимірювань (для крючкового БЗП)

                 
                 

 

 

2.3. Порядок оформлення звіту

 

1. Вказати мету роботи.

2. Зробити теоретичний розрахунок продуктивності і коефіцієнта заповнення пристроїв, що захоплюють заготовки.

3. Накреслити схеми відповідних БЗП.

4. Визначити експериментальні значення і відповідних БЗП.

5. Визначити розбіжність між теоретичними та експериментальними даними у відсотках.

 

2.4. Контрольні запитання

 

1. Назвіть способи живлення заготовками верстатів-автоматів.

2. Назвіть різновиди БЗП та їх складові вузли.

3. Основні принципи побудови БЗП.

4. Як визначити коефіцієнт заповнення?

5. Як визначити продуктивність БЗП?

6. Які залежності існують між продуктивністю і частотою обертання органа БЗП, що захоплює заготовки?

 


 

Лабораторна робота 3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ГРАНИЧНОГО КУТА ПІДЙОМУ ЛОТКА ВІД ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ ВІБРОТРАНСПОРТУВАННЯ

 

Мета роботи

1. Ознайомитись з конструкцією вібраційного лотка-транспортера.

2. Експериментально визначити граничні кути підйому для різних матеріалів при різних значеннях параметра режиму і побудувати криву .

 

Прилади та обладнання

Вібраційний лоток-транспортер з електромагнітним приводом.

1. Платформа зі змінним кутом нахилу до горизонту, з шкалою кутів нахилу.

2. Оптичний пристрій для виміру поздовжньої складової амплітуди коливань лотка-транспортера.

3. Зразки різних матеріалів прямокутної форми.

 

3.1. Загальні положення

 

Якщо лоток (рис. 3.1) коливається за синусоїдальним законом під деяким кутом до горизонту, то за певних умов виникає спрямоване переміщення виробу, що лежить на лотку. Процес вібраційного переміщення складається з ряду чергових етапів: розгону, спільного руху виробу з лотком, вільного польоту і гальмування. Кількість і порядок проходження етапів якісно визначають режим вібраційного переміщення. Середня швидкість транспортування виробу залежить від наступних параметрів: – амплітуди коливань лотка (– нормальна складова; – поздовжня складова); – кругової частоти коливань (, де – частота коливань, Гц); – кута нахилу вектора амплітуди коливань до горизонту; – кута нахилу лотка до горизонту; – коефіцієнта тертя виробу по лотку.

Середню швидкість вібротранспортування виробу зручно подати у вигляді безрозмірної величини – коефіцієнта швидкості , що показує, яку частку максимальної швидкості у поздовжньому напрямку лоток віддає виробу.

Коефіцієнт швидкості є критерієм ефективності режиму вібро­транспортування: чим ближче до одиниці, тим більш ефективний режим. Коефіцієнт виражається через деякі параметри, як лотка так і режиму, що можуть бути подані у безрозмірній формі.

 

Рис. 3.1 – Схема переміщення деталі на вібраційному лотку

 

Коефіцієнт швидкості визначається за формулою:

 

. (3.1)

 

Параметр режиму визначається за формулою:

 

. (3.2)

 

Параметр режиму показує, в скільки разів максимальне значення нормаль­ного прискорення лотка більше складової прискорення вільного падіння у тому самому напрямку. При режими вібропереміщення безвідривні, при , має місце етап вільного польоту виробу (відрив­ні режими).

Параметр показує співвідношення кута кидання і кута (коефіцієнта) тертя, що дозволяє узагальнено розглядати режими вібротранспортування, і визначається за формулою:

 

, (3.3)

 

де .

 

З виразів (3.1) і (3.3) випливає, що:

 

. (3.4)

Параметр показує співвідношення кута нахилу лотка та кута (коефіцієнта) тертя і визначається за формулою:

 

. (3.5)

 

Для випадку абсолютно непружного удару теоретична залежність зображена графічно на рис. 3.2 і 3.3.

 

 

Рис. 3.2 – Графіки залежності від при деяких значеннях

 

Рис. 3.3 – Графіки залежності від при зміні і постійному значенні

З графіків випливає, що для малих величин зі збільшенням коефіцієнт зменшується, асимптотично наближаючись до деякого постійного значення, яке збільшується при зменшенні .

Зі збільшенням , коефіцієнт починає різко зменшуватись (див. рис. 3.3) і при деякому граничному значенні коефіцієнт = 0.

Це пояснюється тим, що зі збільшенням кута (і тим самим ), поздовжня складова сила ваги , що перешкоджає переміщенню виробу вгору по лотку, збільшується, а нормальна складова – зменшується, зменшуючи при цьому і силу тертя на етапі розгону (див. рис. 3.1), хоча при цьому і зменшується сила тертя на етапі гальмування. Однак це зменшення не може компенсувати збільшення поздовжньої складової , спрямованої проти руху виробу, і зменшення сили тертя на етапі розгону.

З графіків (див. рис. 3.2 і 3.3) випливає, що внаслідок збільшення при збільшенні для фіксованого значення повинне збільшитися. Але з фізичних розумінь, при обмеженому значенні коефіцієнта тертя, не може безмежно рости. При значеннях починається ковзання вниз і, отже при (реально ). Тому варто очікувати, що експериментальна крива залежності при постійному буде зі збільшенням рости, асимптотично наближаючись до деякої межі. При цьому, як випливає з графіків чим більше , тим нижче повинна проходити крива .

 

3.2. Експериментальна установка

 

Експериментальна установка для визначення залежності граничного кута підйому від параметрів режиму вібротранспортувания (рис. 3.4) складається з вібраційного лотка-транспортера 5, розташованого на похилій платформі 3. Кут нахилу лотка до горизонту a відраховується за кутовою шкалою 2. Амплітуда коливань лотка транспортера регулюється автотрансформатором 1. Амплітуда поздовжніх коливань вимірюється за допомогою пристрою 4.

Вібраційний лоток-транспортер 5 виконаний за одномасовою схемою і настроєний на дорезонансний режим роботи. Частота коливань лотка транспортера n = 50 Гц.

Для вимірювання амплітуди коливань лотка застосо­вується оптичний пристрій – відліковий мікроскоп.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

АВТОМАТИЗАЦІЯ СКЛАДАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

АВТОМАТИЗАЦІЯ... СКЛАДАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ Методичні вказівки до лабораторних робіт...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Порядок виконання роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Хмельницький 2006
  Автоматизація складальних процесів. Методичні вказівки до лаборатор­них робіт для студентів спеціальності “Технологія машинобудування” / Р.І. Сілін, Я.Ф. Стаднік, В.В. Третько. – Хм

Загальні положення
Принцип дії електроконтактних датчиків полягає у перетворенні переміщень вимірювального штока в замикання чи розмикання електричних контактів. Датчики відносяться до групи елементів автоматики, що

Порядок виконання роботи
  1. Вивчити схеми і конструкції електроконтактних датчиків за схемами і моделями, що є в лабораторії, вивчити конструкцію лабораторного стенда. 2. Установити на стенді датчи

Таблиця 1.1 – Результати вимірювань
№ п/п Показник мікрометричного гвинта, мм Переміщення вимірювального стрижня, мкм Відхилення

Контрольні питання
  1. Принцип дії та характеристики електроконтактних датчиків. 2. Конструктивні особливості датчика моделі 228. 3. Відмінність граничних датчиків від амплітудних.

Загальні положення
БЗП являє собою групу механізмів, що приймають заготовки навалом і видають їх орієнтованими у просторі і часі на верстат. У загальному випадку БЗП складається з наступних основних вузлів:

Загальна будова РТК
РТК складається з вузлів, виконаних у вигляді самостійних конструк­цій (рис. 4.1). 1. Блок електропневматичних клапанів (БЕК); 2. Модуль горизонтального переміщення, лівий (МГП

Технічні дані робота РФ-202М
  1. Робот працює при живленні електрострумом напругою 220 ± 15 В, частотою 50 ± 1 Гц та тиском пневмомережі 0,4–0,6 МПа (4–6 кГ/см2). 2. Потужність, що споживаєть

Будова та робота системи керування СУ-202М
СУ призначена для керування роботою РТК в таких режимах роботи. 1. У режимі навчання, СУ забезпечує: - керування та програмування рухом рухомих ланцюгів МА. Максимальна кількість

Продовження таблиці 4.1
1 2 3 4 МЛД1 вгору час

Порядок роботи
1. РТК може працювати в наступних режимах: режим навчання і режим автоматичної роботи. 2. Режим навчання характеризується послідовним записом в СУ інформації про відтворені в МА рухи.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги