рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Дослідження функції на екстремум за заданою ОПР

Дослідження функції на екстремум за заданою ОПР - раздел Спорт, Лінійне програмування. Транспортна задача. Цілочислове програмування Найбільше Та Найменше Значення Функції Знаходиться: - У Критичних То...

Найбільше та найменше значення функції знаходиться:

- у критичних точках ОПР;

- у критичних точках на границях ОПР;

- у вершинах ОПР

Критичні точки за необхідною умовою існування екстремуму функції це точки, в яких частинні похідні функції дорівнюють нулю.

 

 

6. МОДЕЛЬ ЛЄОНТЬЄВА БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ (БАЛАНСОВИЙ АНАЛІЗ)

Мета балансового аналізу – відповісти на питання: яким повинен бути обсяг виробництва кожної з п галузей, щоб задовольнити всі потреби в продукції цієї галузі? При цьому кожна галузь виступає, з однієї сторони, як виробник деякої продукції, а з другої – як споживач продукції і своєї, і виробленої іншими галузями.

Зв’язок між галузями, як правило, відображається у таблицях міжгалузевого балансу, а математична модель, яка їх аналізує, розроблена у 1936 році американським економістом В. Леонтьєвим.

Розглянемо процес виробництва за деякий період часу (наприклад, рік).

Введемо наступні позначення: - загальний (валовий) обсяг продукції -ї галузі (); - обсяг продукції -ї галузі, який споживає -та галузь у процесі виробництва (); - обсяг кінцевого продукту -ї галузі для невиробничого споживання.

Тоді

, .

Система рівнянь називається співвідношеннями балансу. Будемо розглядати вартісний міжгалузевий баланс, коли всі величини, які входять до системи рівнянь мають вартісний вираз.

Введемо коефіцієнти прямих витрат

,

які показують витрати продукції -ї галузі на виробництво одиниці продукції -ї галузі.

.

Тоді співвідношення балансу буде мати вигляд

 

.

 

Позначимо,, ,

 

де - матриця валового випуску; - матриця прямих витрат (технологічна або структурна матриця); - матриця кінцевого продукту.

Тоді співвідношення балансу набуде вигляду

.

Матриця (обернена матриця) називається матрицею повних витрат.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Лінійне програмування. Транспортна задача. Цілочислове програмування

Криворізький технічний університет.. кафедра економіки організації та управління підприємствами.. методичні вказівки кривий ріг..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Дослідження функції на екстремум за заданою ОПР

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни „Оптимізаційні методи та моделі” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” напрямку підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”

Загальні положення
Вивчення дисципліни „Оптимізаційні методи та моделі” базується на раніше засвоєних математичних дисциплінах „Вища математика” та „Теорія ймовірностей і математична статистика”, що у комплексі дозво

Основи оптимального управління
При прийнятті обґрунтованих рішень вирішального значення набувають вміння чітко формулювати задачі, математично описувати процеси і явища, які розглядаються. Необхідно з усіх можливих шляхів, що ве

Загальна постановка задачі
Лінійне програмування – наука про методи дослідження і знаходження екстремальних (найбільших і найменших) значень лінійної функції, на невідомі якої накладаються лінійні обмеження.

Види математичних моделей
Математична модель задачі лінійного програмування може бути представлена у канонічній і неканонічній формі. Якщо всі обмеження системи задано рівняннями і змінні

Графічний розв’язок систем т лінійних нерівностей з двома змінними
Дано систему т лінійних нерівностей з двома змінними   (3.1) &nb

Графічний метод
Найбільш простим і наочним методом лінійного програмування є графічний метод. Він застосовується для розв’язання задач лінійного програмування, які задано у неканонічній формі і багатьма змінними у

Симплексний метод
Симплексний метод є універсальним, оскільки дозволяє розв’язати практично будь-яку задачу лінійного програмування, яка записана у канонічному вигляді. Ідея симплекс-методу або методу послі

Загальна постановка задачі
Деякі задачі лінійного програмування вимагають цілочислового розв’язку. До них відносяться задачі з виробництва і розподілу не діленої продукції (випуск верстатів, телевізорів, автомобілів тощо). У

Метод Гоморі
Метод Гоморі полягає у наступному. Симплексним методом знаходять оптимальний розв’язок задачі. Якщо розв’язок цілочисловий, тоді задача розв’язана. Якщо ж він вміщує хоча б

Графічний метод
При наявності у задачі лінійного програмування двох змінних, а в системі обмежень – нерівностей, вона може бути розв’язана графічним методом. У системі координат з

Загальна постановка задачі
Математична модель задачі нелінійного програмування у загальному вигляді формулюється наступним чином: знайти вектор

Дробово-лінійне програмування
Дробово-лінійне програмування відноситься до методів лінійного програмування, тому що має цільову функцію, записану у нелінійному вигляді. Задача дробово-лінійного програмування у загальному вигляд

Метод множників Лагранжа
Нехай задано задачу нелінійного програмування при обмеженнях

Загальна постановка задачі
  Динамічне програмування – один із розділів оптимального програмування, у якому процес прийняття рішення і управління може бути розбитий на окремі етапи (кроки). Економічний

Оптимальна стратегія заміни обладнання
Проблема своєчасної заміни застарілого обладнання новим – одна із нагальних проблем будь якої сфери виробничої діяльності. З часом обладнання зношується і фізично і моральн

Оптимальний розподіл ресурсів
Нехай керівництво підприємства розглядає пропозицію про вкладання коштів у п структурних підрозділів. Запропоновано вкласти Х коштів у ці напрямки так, щоб од

Оптимізаційна модель управління товарними запасами
  Для побудови економіко-математичної моделі, введемо наступні змінні: - випуск товарної

Контрольні завдання
Задача 1. Розв’язати графічним методом 1.

Список використаних джерел
  1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – 2-ге вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 408 с. 2. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги