рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Самостійна робота

Самостійна робота - раздел Юриспруденция, Права та кримінології Творчо- Аналітичне Завдання Студентам Пропонується Розв’Язати...

Творчо- аналітичне завдання

Студентам пропонується розв’язати задачі

1.Бригадир комплексної бригади сільськогосподарського під­приємства Тинчук, відповідальний за додержання правил техніки безпеки в бригаді, послав робітниць Марущенко і Віреник виноси­ти картоплю із земляного льоху, який перебував в аварійному ста­ні. Під час їх роботи стеля льоху завалилась. Робітниць засипалоземлею. Марущенко було заподіяно середньої тяжкості тілесні уш­кодження, а Віреник від заподіяних тілесних ушкоджень померла.

2.Капітан катера Ампілогов та його помічник Дяченко визнані винуватими в тому, що всупереч правилам техніки безпеки на суд­нах флоту рибної промисловості України намагались ривком зняти з мілини сейнер "Вогник". Внаслідок цього буксирний трос обір­вався і кінцем ударив матроса Панова, який від заподіяних йому тілесних ушкоджень помер.

3.Диспетчер порту і виконавець робіт Горяч на порушення техніки безпеки в морських портах не проінструктував зміну ван­тажників про порядок розвантаження пароплава "Чкаловськ", а також призначив сигнальником вантажника Андрюка, не обізнано­го з правилами сигналізації. Останній, всупереч цим самим прави­лам, подав кранівникові неточну команду, не супроводжуючи її жестами рук, — підвести грейфер у бік вантажників, що знаходи­лися в трюмі пароплава. Внаслідок цього грейфером, поданим за сигналом Андрюка на значно більшу, ніж було потрібно, відстань,

були притиснуті" до перегородки трюму вантажники, одному з яких при цьому було заподіяно тяжкі, а іншому — середньої тяжкості тілесні ушкодження.

4.Комендант будинку Уткін не забезпечив необхідної безпеки під час скидання снігу з даху будинку, внаслідок чого скинутою крижиною було смертельно травмовано Саніну. Скидав сніг Чебак, який, виконуючи цю роботу, не виявив належної уваги.

5.Начальник транспортного цеху Фрумкін без технічної доку­ментації і необхідних креслень переобладнав машину ЗИЛ-164 на смоловозку та дозволив її експлуатацію без приймання спеціаль­ною комісією і дозволу головного інженера заводу. Не забезпече­ний спецодягом і необхідними захисними засобами шофер Гура, зливаючи відходи через недосконалу трубу смоловозки, дістав опі­ки другого ступеня,

6.Бригада монтажників міняла опори контактної мережі на за­лізниці. За інструкцією про це слід було доповісти черговому дис­петчеру, однак прораб діяльниці Єнченко дав вказівку зростити дроти і закріпити їх на опорах до ізоляторів. З'єднуючи дроти без гумових рукавиць, яких не виявилось в бригаді, монтер Магдика був смертельно уражений струмом.

Варіант. Магдика одержав легке тілесне ушкодження, що ви­кликало короткочасний розлад здоров'я.

7.На одному з суден у морському порту м. Керчі отруїлось кілька чоловік. їх у тяжкому стані було доставлено в лікарню. Роз­слідуванням встановлено, що за два дні до цього на судні здійсню­валася фумігація (знезаражування) від небезпечного карантинного шкідника — карпового жука. При цьому було порушено спеціальні правила: не було організовано достатню вентиляцію приміщень, наявність бромметилу визначалась без урахування погодних умов, балони з ним не прогрівали, а фумігацію проводили аварійним спо­собом, розливаючи фумігант. Не встановивши наявності отрутохі­мікатів, начальник фумігаційного загону держінспекції з карантину рослин Лункевич, який керував роботами, дав дозвіл на заселення судна. Коли було включено опалювальну систему судна, бромме-тил почав випаровуватись, що й стало причиною отруєння деяких членів команди судна.

8.Прораб асфальтобетонного заводу Марчук грубо порушив правила техніки безпеки при будівництві, ремонті й утриманні ав­томобільних шляхів, не виконав вказівки інспектора держсільелектронагляду та головного механіка тресту огородити трансфор­матор та навісити замки на розподільчий прилад і хвіртку огорожі. Марчук, давши завдання теслі заводу Савенку відремонтувати ого­рожу трансформатора, не проінструктував його щодо особливос­тей роботи на цьому об'єкті, не сповістив електромонтера заводу Тищенка про ремонтні роботи і необхідність зняття напруги з трансформатора на час цих робіт. Савенко, не знаючи правил тех­ніки безпеки, підняв матеріал на площадку трансформатора і був смертельно уражений електрострумом. Хто і за вчинення якого злочину повинен нести відповідаль­ність?

9. Як інженер-електрик промислового об'єкта, Карпов був зо­бов'язаний контролювати дотримання правил техніки безпеки пра­цівниками бригади електромонтерів, які забезпечують роботу трансформаторної будки, розташованої поблизу житлового маси­ву, б-літній Боря Маїлов, граючись біля трансформаторної будки, закинув іграшковий пістолет на дах розташованих біля задньої стінки статичних конденсаторів. Він виліз на огорожу, встановле­ну навколо будки, намагаючись палицею з вбитим у неї цвяхом діс­тати іграшку, пробивши при цьому ізоляцію. Боря Маїлов був смертельно уражений електрострумом.

10.На заводських шляхах азотнотукового заводу формувався ешелон цистерн з нашатирем. Внаслідок порушення правил руху під час цих робіт ешелон зіткнувся з вагоном, що перебував під на­вантаженням. Вагон змістився, зрушивши транспортер, з допомо­гою якого здійснювалось навантаження, а той зачепив опорну цегляну колону навантажувальної площадки і зруйнував її. Цегли­нами з колони було смертельно травмовано вантажника. Зіткнен­ня допустив машиніст локомотива Шевчук.

11.Під час бурі вітер зірвав електричний провід, який провис біля заводської огорожі. Пройшло п'ять годин. Робітник Кушнір після закінчення роботи, щоб скоротити шлях додому, намагався перелізти через огорожу. В темряві він доторкнувся до проводу і був смертельно уражений електрострумом. Чи повинен відповідати за смерть Кушніра начальник дільниці електричної мережі й підстанції Борисов?

Теми рефератів:

1. Відповідальність посадових осіб за порушення правил охорони праці

2. Кримінально-правова охорона безпеки праці.

.

Методичні рекомендації.

При вивчені даної теми певну увагу необхідно приділяти поняттю та загальній характеристиці злочинів проти безпеки виробництва, як найважливішим питанням при розгляді вказаних злочинів.

В сучасних умовах важливе значення має охорона безпеки виробництва. Відступи від нормативних приписів вимог безпеки, що є на підприємствах, шахтах, будовах, в сільському господарстві, заподіюють серйозну шкоду життю і здоров’ю працівників виробництва, сторонніх осіб, власності, довкіллю.

Родовим об’єктом злочинів проти безпеки виробництва є відносини, що забезпечують безпеку виробництва. Виробництво - це складна соціально-економічна і технічна відносно замкнута система, в основі функціонування якої лежить праця людини, спрямована на отримання суспільно корисного результату. Складовим елементом такої системи є технічні та правові норми.

У ході виробничої діяльності або використання її результатів людина зазнає або може бути піддана небезпечним чи шкідливим впливам виробничих факторів самого різного характеру і ступеня: механічним, хімічним, тепловим, електричним, електромагнітним тощо. Наявність на виробництві небезпечних та шкідливих факторів зумовлює потребу в станах (умовах), що необхідні для охорони життя, здоров’я, збереження майна, довкілля. Таким станом на виробництві є його безпека. Безпека виробництва - це такий технічний стан, при якому нейтралізується можливість поражаючого впливу на людей, майно і довкілля небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Для забезпечення безпеки виробництва використовуються закони та підзаконні акти, що відносяться до різних галузей права (трудового, природоохоронного, цивільного, господарського, адміністративного, кримінального та ін.), а також технічні норми. В цій системі норми кримінального права охороняють відносини безпеки виробництва від найбільш небезпечних посягань.

Безпосередні об’єкти окремих злочинів проти безпеки виробництва входять в систему відносин родового об’єкта, хоч і мають свої особливості. Вони залежать, передусім, від видів безпеки виробництва, рівнів безпеки, характеру можливої шкоди та сфер її поширення.

Необхідною складовою безпеки будь-якого виробництва є безпека праці, яка поділяється на технічну і санітарну, а за рівнями - на безпеку звичайних і підвищено небезпечних робіт. Деякі виробництва (як технічне ціле), окремі речовини (що є предметами праці) мають виняткову небезпечність, що вимагає особливих організаційно-технічних режимів їх функціонування (використання), включаю­чи правове забезпечення. Такими є: вибухонебезпечні виробництва, а також виробництва, в яких використовуються ядерні та радіоактивні матеріали. Нарешті, ряд виробництв здатний заподіяти шкоду поза виробничим інтересам, у зв'язку з використанням готової промислової продукції, її напівфабрикатів, а також експлуатацією збудованих будівель та споруд.

Основним безпосереднім об’єктом цих злочинів є безпека окремих видів виробництв. Додатковими обов’язковими об’єктами всіх злочинів, що посягають на безпеку виробництва, виступають життя і здоров’я людини, а додатковими факультативними об’єктами злочинів, передбачених статтями 272 - 275, - власність і довкілля (екологічна безпека).

Потерпілими від цих злочинів можуть бути або тільки працівники виробництва (статті 271 і 272), або і працівники виробництва, і сторонні особи (статті 273 і 274), або тільки сторонні особи (ст. 275).

З об’єктивної сторони злочини проти безпеки виробництва сконструйовані однотипно. Всі вони описані в законі як злочини з так званим матеріальним складом, і тому вимагають встановлення діяння, наслідків і причинного зв’язку.

Суспільно небезпечне діяння як ознака об’єктивної сторони проявляється в порушенні шляхом протиправної дії або бездіяльності вимог безпеки, що містяться в правилах безпеки праці та виробництва. При цьому порушення звичайно виглядає не як одиничний акт дії (бездіяльності), а представляє сукупність таких актів, систему, де порушується не одна, а різні вимоги безпеки. Під порушенням слід розуміти недотримання або неналежне дотримання вимог безпеки, передбачених правилами, або здійснення в ході виробничої діяльності дій, прямо заборонених правилами.

Злочини проти безпеки виробництва являють собою порушення виключно писаних правил безпеки. Диспозиції статей, що розглядаються є бланкетними, у зв'язку з чим для їх застосування слід звернутися до інших нормативних актів (правил, інструкцій, стандартів тощо).

Обов'язковою ознакою цих злочинів є наслідки. Вони можуть бути двох видів. Перший вид наслідків закон пов’язує зі створенням загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків (частини перші статей 272 - 275). Другий вид наслідків складають ті, настання яких пов’язане з спричиненням реальної шкоди. Це: «шкода здоров’ю потерпілого» (частини перші статей 271 - 275); «загибель людей» (частини другі статей 271 - 275) та «інші тяжкі наслідки» (частини другі статей 271 - 275).

Створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків має бути реальним, свідчити про появу в конкретному виробничому процесі або внаслідок його такого небезпечного стану (погрози), коли із необхідністю можуть настати вказані в законі наслідки.

Шкода здоров’ю потерпілого охоплює види виробничого травматизму або нещасних випадків із сторонніми виробництву, пов’язані із заподіянням одній особі середньої тяжкості тілесного ушкодження або заподіянням одній чи кільком особам легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності.

Загибель людей - це випадки смерті однієї або кількох осіб.

Під іншими тяжкими наслідками слід розуміти випадки заподіяння тяжких тілесних ушкоджень хоч би одній людині або середньої тяжкості тілесних ушкоджень двом і більш особам. Злочини, передбачені статтями 272 - 275, охоплюють також випадки заподіяння значної матеріальної шкоди підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форми власності та видів їх діяльності, окремим громадянам, а також довкіллю. Однак саме по собі заподіяння значної матеріальної шкоди недостатнє для визнання його наслідком злочинів, що розглядаються. Необхідно, щоб такий наслідок був результатом порушення вимог безпеки на виробництві та супроводжувався створенням загрози для життя або здоров’я людей чи заподіянням ним різного ступеню тяжкості тілесних ушкоджень. В іншому випадку мова може йти про злочини проти власності, у сфері господарської або службової діяльності.

Обов’язковою ознакою об'єктивної сторони злочинів, що розглядаються, є причинний зв’язок між допущеними порушеннями правил безпеки і реальною шкодою, що наступила, або можливістю її настання. Причинний зв'язок у цих злочинах має ряд особливостей. Так, у більшості випадків має місце опосередкований, а не прямий розвиток причинного зв'язку. Крім того, настання наслідку може бути зумовлено порушенням кількох вимог безпеки. Такі порушення можуть бути допущені одним або кількома суб’єктами. Тому, у справах такої категорії для встановлення причинного зв’язку призначаються експертизи.

Суб’єктивна сторона злочинів визначається їх об'єктивною стороною. Щодо порушення правил безпеки можуть мати місце умисел або необережність, щодо наслідків - тільки необережність (тобто змішана форма вини або необережність у чистому вигляді). Відношення суб'єкта до наслідків є визначальним, тому загалом злочини проти безпеки виробництва є необережними.

Суб'єкт злочинів проти безпеки виробництва - спеціальний. Це особи, які зобов'язані дотримуватися правил безпеки виробництва. За правовим статусом вони можуть поділятися на три групи: службові особи і громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності, що прямо вказується в ст. 271, в інших випадках це випливає із закону (статті 272 - 275); робітники і службовці (статті 272 - 275); сторонні для виробництва особи (статті 273 і 274). Виходячи з виняткової небезпеки вибухонебезпечних підприємств (цехів), виробництв, де використовуються ядерні та радіаційні матеріали, сторонні особи, які знаходилися з дозволу на таких підприємствах (екскурсанти, працівники інших підприємств, установ, організацій тощо) зобов’язані у встановленому нормативними актами порядку дотримуватися правил безпеки, зміст яких можна сприйняти без спеціальної підготовки. Наприклад, на вибухонебезпечному виробництві - «курити заборонено».

Виходячи з викладеного, під злочинами проти безпеки виробництва потрібно розуміти суспільно небезпечні винні діяння, що порушують встановлені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами вимоги безпеки виробництва, що призвели до настання передбачених кримінальним законом суспільно небезпечних наслідків, вчинені суб’єктом злочину.

 

Студентам треба приділити увагу родовому та безпосереднім об'єктам вказаних посягань. Родовим об'єктом цих злочинів є відносини, що забезпечують безпеку виробництва. Безпосередні об'єкти цих посягань залежать від видів безпеки виробництва, рівнів безпеки, характеру можливої шкоди.

Потерпілими від вказаних злочинів можуть бути або тільки працівники виробництва (ст. ст. 271, 272 КК) або і працівники виробництва і сторонні особи (ст. 275 КК).

Диспозиції статей, передбачених розділом X Особливої Частини КК є бланкетними, у зв’язку з чим для їх застосування слід звертатися до інших нормативних актів.

Суб’єкт розглядуваних злочинів за видом спеціальний. Щодо порушення правил безпеки виробництва має місце умисна вина чи необережна вина, що до наслідків – тільки необережна.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Права та кримінології

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ... Навчально науковий інститут фінансово економічної безпеки і права...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Самостійна робота

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ОДЕСА – 2011
Пояснювальна записка Методичні матеріали з Кримінального права (Особливої частини) підготовлені з урахуванням специфіки діяльност

Самостійна робота
Творчо-аналітичне завдання:   1.Використовуючи Кримінальний кодекс України, студенти повинні знайти різні види норм кримінального права та розібратися, чому вони відно

Методичні рекомендації.
При підготовці до даної теми необхідно звернути увагу на те, що Особлива частина кримінального права захищає весь комплекс (сукупність) суспільних відносин які склалися у суспільстві, керуючись Кон

Контрольні запитання
1.Дайте поняття Особливої частини кримінального права України. 2.В чому полягає взаємозв’язок та взаємодія Особливої та Загальної частин кримінального права? 3.Дайте поняття дивер

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання ЗАДАЧІ: 1.Ревнуючи дружину, Корнієнко вирішив з нею розправитись.У себе на квартирі він облив її окропом, щ

Контрольні запитання
1.Дайте поняття вбивству та його видам. 2.Класифікуйте тілесні ушкодження за ступенем тяжкості. 3.Дайте характеристику побоям,мордуванням та катуванням. 4.В чому полягає

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання 1.Складіть схему системи злочинів, які передбачені ІІІ розділом --Особливої частини Кримінального кодексу України. 2.Прокоментуйте цю схему, зв

Контрольні запитання
Студентам необхідно акцентувати увагу на наступні питання: 1. Поняття незаконного позбавлення волі та викрадення людини. Відмінність цих злочинів. 2.Особливості кваліфікації вищев

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Розв’язати задачі: 1.Самусенко познайомився з Мажевською і запросив її до се­бе в гості. Пізно ввечері

Методичні рекомендації.
Одним із показників набуття Україною ознак сучасної цивілізованої держави є нормативне визначення пріоритетів в ієрархії тих соціальних цінностей, які становлять основу життєдіяльності людського су

Контрольні запитання
1.Дайте поняття статевих злочинів та охарактеризуйте їх. 2.Систематизуйте ці злочини. 3.Визначте ознаки зґвалтування та вкажіть на їх зміст. 4.Дайте поняття розбещення не

Методичні рекомендації.
При вивченні даної теми певну увагу необхідно приділяти уясненню загальної характеристики злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав та свобод людини і громадянина та безпеки виробни

Контрольні запитання
1.Дайте загально кримінально-правову характеристику та систематизуйте злочини проти виборчих та інших особистих прав і свобод людини та громадянина. 2.Дайте характеристику порушення недото

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання 1.Студенти повинні засвоїти відмінність безпосереднього об'єкту викрадання та предмета викрадання, а також уяснити, які речі та предмети матеріального св

Методичні рекомендації
При вивченні теми необхідно звертати увагу на те, що у КК 2001 р. відповідальність за злочини проти власності визначена в одному самостійному розділі VІ “Злочини проти власності”. При цьому рівним

Контрольні запитання
1. Поняття та система злочинів проти власності. Значення цього питання у правозастосовчій діяльності ОВС. 2. Родове поняття викрадення майна. Значення цього питання для кваліфікації.

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Для закріплення вказаних питань треба уяснити соціально-економічну характеристику господарських злочинів та задачі правової боротьби з цими діяннями. Слі

Методичні рекомендації.
Об’єднуючи в самостійний розділ Особливої частини КК (VII розділ) злочини, які вчиняються у сфері господарської діяльності, законодавець виходить із спільності їх родового об’єкта, яким є су

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері господарської діяльності. 2. Значення боротьби зі злочинами у сфері господарської діяльності. 3. Кримінально-

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання 1.Студентам треба визначити види складів екологічних злочинів за критерієм їх закінчення. 2.Необхідно визначити вид суб’єкта цих злочинів та зве

Контрольні запитання
1.Кримінально-правова характеристика складів злочинів проти довкілля . 2.Порушення ветеринарних правил. 3.Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв’язати задачі 1. Брати Володимир та Георгій Коровіни, Петрушко і Щекальов вбили працівника міліції Шаронова і заволод

Контрольні запитання
1.Поняття та загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки. 2.Система злочинів проти громадської безпеки. 3.Створення злочинної організації. Аналіз складу злочину. Оз

Контрольні запитання
1.Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва. 2.Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері безпеки праці. 3.Кримінально-правова характеристика інших злочинів у сфе

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Для закріплення матеріалу студентам пропонуються задачі ЗАДАЧА №1 Шиманський, рухаючись на технічно справном

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (транспортних злочинів). 2.Транспортні злочини, пов’язані з порушенням правил бе

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання 1. Вкажіть об’єктивну сторону злочину – створення або утримання місць розпусти, і звідництво. (ст.302 КК) 2. Вкажіть

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти громадського порядку та моральності. 2.Злочини проти громадського порядку. 3.Групове порушення громадського пор

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання   Студентам треба звернути увагу на об’єкт вищевказаних злочинів, їх предмет, від точного встановлення яких зале

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері обороту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення.

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується скласти схему системи злочинів, які вивчаються та прокоментувати її. Крім того, студенти повин

Контрольні запитання
  1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 2

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв'язати задачі, які виконуються письмово в окремих зошитах з практичних занять з кримінального права. Рішення задач повинне бут

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. 2. Відмінність цих злочинів

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв’язати задачі: 1.Іванченко, співробітник ТОВ "Темп", з хуліганських мотивів запровадив у к

Контрольні запитання
1.Поняття та види злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 2.Кримінально-правова характеристика скл

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується письмово розв’язати задачі, проаналізувати склади злочинів та обґрунтувати рішення. ЗАДАЧА №1 Інженер Сухий прац

Методичні рекомендації.
При підготовці до заняття необхідно підкреслити, що традиційно доктрина кримінального права при створенні Особливої частини КК виходить з відповідної системи об’єктів злочину, У цьому розумінні слу

Контрольні запитання
1.Конституція України про регламентацію діяльності службових (посадових) осіб. 2.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері службової діяльності (посадових злочині

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студенти повинні систематизувати злочини проти правосуддя з метою відокремлення різних видів злочинів проти правосуддя, визначити характеристику окремих

Методичні рекомендації.
При підготовці до заняття необхідно підкреслити, що традиційно доктрина кримінального права при створенні Особливої частини КК виходить з відповідної системи об’єктів злочину. Злочини прот

Контрольні запитання
1.Конституція України про здійснення правосуддя. 2.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти правосуддя. 3.Злочини проти правосуддя, що вчиняються службови

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв’язати задачі 1.Книш і Рак, які були у відпустці, вирішили до місця військо­вої служби не повертатись. Вони виїхали д

Теми рефератів.
1. Поняття військового злочину 2. Законодавство про кримінальну відповідальність за військові злочини в історії України. Методичні ре

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини). 2.Кримінально-правова характеристика складу злочині

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студенти повинні чітко визначати родовий та безпосередній об’єкти вищевказаних злочинів, та вміти їх відрізняти від злочинів, передбачених іншими розділа

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 2.. Кримінально-правова характеристика складів злочинів: пропаганда в

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
1.Кваліфікація злочину як логічна форма юридичної оцінки. 2. Роль психічного та фізичного примусу для кваліфікації злочинів. 3. Поняття та форми диверсії. 4. Бандитизм та

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги