рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Права та кримінології

Права та кримінології - раздел Юриспруденция, Мвс України ...

МВС УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

Навчально-науковий інститут фінансово-економічної безпеки і права

Кафедра кримінального права та кримінології

 

ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник кафедри кримінального права та кримінології полковник міліції   В.Я.Конопельський     ‘‘____’’ ______________ 2011 р.  

 

Методичні матеріали з курсу «Кримінальне право.Особлива частина» для студентів 3 курсу денної форми навчання

 

Для студентів денної форми навчання

навчально - наукового інституту фінансово-економічної безпеки і права

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр.

Галузь знань 0304 «Право».

Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство».

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри

кримінального права та кримінології

«31» серпня 2011 р.

Протокол № 1

ОДЕСА – 2011

Методичні матеріали з Кримінального права (Особливої частини) підготовлені з… Вивчення Кримінального права України слід починати з уважного ознайомлення з програмою курсу “Кримінальне право” та…

Плани семінарських занять

ТЕМА № 24.Поняття Особливої частини кримінального права України .

Тема№25.Злочини проти основ національної безпеки України.-2год.

1.Поняття та система Особливої частини кримінального права.

2.Взаємозвязок Загальної та Особливої частин Кримінального права.

3.Поняття та види кваліфікації злочинів. Поняття процесу кваліфікації.

4.Кваліфікація при сукупності злочинів та конкуренції кримінально-правових норм.

5.Значення Особливої частини Кримінального права України для правозастосовчої діяльності.

6. Поняття та система злочинів проти основ національної безпеки України.

7. Відмінність державної зради від шпигунства.

8. Поняття диверсії. Особливості кваліфікації.

9. Поняття посягання на життя державного чи громадського діяча. Аналіз складу.

Самостійна робота

  1.Використовуючи Кримінальний кодекс України, студенти повинні знайти різні… 2.Студентам належить розібратися у системі Особливої частини Кримінального кодексу України. З цією метою треба…

Методичні рекомендації.

Необхідно акцентувати увагу на схожість, взаємозв’язок та значення Загальної та Особливої частини кримінального права. Норми Особливої частини… Після набуття Україною незалежності розвиток її кримінально-правової науки… Значний науковий потенціал нашої держави пов’язується, перш за все, з певними науковими центрами та провідними вченими…

Контрольні запитання

2.В чому полягає взаємозв’язок та взаємодія Особливої та Загальної частин кримінального права? 3.Дайте поняття диверсії. 4.Проаналізуйте склади державної зради та шпигунства.

Самостійна робота

ЗАДАЧІ: 1.Ревнуючи дружину, Корнієнко вирішив з нею розправитись.У себе на квартирі… 2.Оленюк мав відомості, що у Верченко, яка проживає одна,є багато грошей, що їх вона виграла в лотерею. Він…

Контрольні запитання

2.Класифікуйте тілесні ушкодження за ступенем тяжкості. 3.Дайте характеристику побоям,мордуванням та катуванням. 4.В чому полягає специфіка злочинів,пов’язаних з зараженням невиліковною інфекційною хворобою,венеричною хворобою?

Самостійна робота

1.Складіть схему системи злочинів, які передбачені ІІІ розділом --Особливої частини Кримінального кодексу України. 2.Прокоментуйте цю схему, звертаючи увагу на об’єкт цих злочинів. 3.Законспектувати, проаналізувати та прокоментувати зміст положень Конституції України, які закріплюють характеристики…

Контрольні запитання

1. Поняття незаконного позбавлення волі та викрадення людини. Відмінність цих злочинів. 2.Особливості кваліфікації вищевказаних злочинів, якщо вони супроводжуються… 3.Відмінність цих злочинів від захоплення заручників.

Самостійна робота

Розв’язати задачі: 1.Самусенко познайомився з Мажевською і запросив її до се­бе в гості. Пізно… 2. Заєць познайомився з односельчанкою Дунайською, вони зустрічались. Довідавшись, що Дунайська почала зустрічатися з…

Методичні рекомендації.

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи об'єднані в розділ IV Особливої частини КК. У порівнянні з раніше діючим… Об’єктами злочинів цієї групи є полова воля і полова недоторканість особи, а… Об’єктивна сторона злочинів проти половою волі і половою недоторканості особи характеризується протиправними активними…

Контрольні запитання

2.Систематизуйте ці злочини. 3.Визначте ознаки зґвалтування та вкажіть на їх зміст. 4.Дайте поняття розбещення неповнолітніх.

Самостійна робота

Творчо- аналітичне завдання

1.Студентам треба засвоїти систему злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина.

2.З метою закріплення цього питання студентам пропонується скласти схему, яка відображає систему вказаних злочинів.

3.Розібратись в її сутності, прокоментувати її, дати характеристику злочинам кожної групи в цілому, акцентувати при цьому увагу на безпосередній об’єкт цих злочинів (систематизуються ці злочини за безпосереднім об’єктом).

Теми рефератів:

1.Кримінально-правова охорона виборчих прав громадян України.

2.Злісне ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Кримінально - правовий аспект

Методичні рекомендації.

Стаття 3 Конституції України проголошує, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою… Родовим об’єктом цих злочинів є суспільні відносини, що забезпечують… Залежно від їх безпосереднього об’єкта, всі злочини, передбачені п'ятим розділом Особливої частини КК, можна поділити…

Контрольні запитання

2.Дайте характеристику порушення недоторканості приватного жаття та порушення права на отримання освіти. 3.В чому полягає грубе порушення законодавства про працю?

Самостійна робота

1.Студенти повинні засвоїти відмінність безпосереднього об'єкту викрадання та предмета викрадання, а також уяснити, які речі та предмети… 2. Студент повинен вивчити специфічні ознаки кожної з форм викрадання, а також… 3.Студентам слід також звернути увагу на поняття виду викрадення майна і розуміти значення відмежування форми та виду…

Методичні рекомендації

Така нерозбіжність в законі щодо оцінки правового захисту власника майна не суперечить закріпленому в ч. 4 ст. 13 Конституції України положенню,… Виходячи з цього і враховуючи, що і в чинних нормах КК Укр. (вони зазнали… Студенти повинні пам'ятати, що всі викрадання, крім розбою та вимагання, відносяться до злочинів з матеріальним…

Контрольні запитання

2. Родове поняття викрадення майна. Значення цього питання для кваліфікації. 3. Загальна характеристика злочинів проти власності. 4. Поняття крадіжки, її відмінність від грабежу, шахрайства.

Самостійна робота

Для закріплення вказаних питань треба уяснити соціально-економічну характеристику господарських злочинів та задачі правової боротьби з цими… Студентам треба добре засвоїти суб’єкта вказаних злочинів, звернути увагу на… З об’єктивної сторони більшість злочинів у сфері господарської діяльності вчиняються шляхом дії (наприклад, фіктивне…

Методичні рекомендації.

Безпосереднім об’єктом цих злочинів виступають конкретні суспільні відносини, що складаються у певній сфері господарської діяльності. Так,… З об’єктивної сторони більшість злочинів у сфері господарської діяльності… Велику частину злочинів у сфері господарської діяльності слід віднести до злочинів з формальним складом. Тому такі…

Контрольні запитання

2. Значення боротьби зі злочинами у сфері господарської діяльності. 3. Кримінально-правова характеристика злочинів, що посягають на встановлений… 4. Відмежування порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю від фіктивного підприємництва.

.

1. Загальна характеристика злочинів проти довкілля.

2. Кримінально-правова характеристика складів злочину.

3. Порушення правил екологічної безпеки;

4. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення;

5. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення.

6.Забруднення або псування земель, порушення правил охорони надр, забруднення атмосферного повітря, порушення правил охорони вод, забруднення моря.

7. Порушення законодавства про континентальний шельф

Самостійна робота

1.Студентам треба визначити види складів екологічних злочинів за критерієм їх закінчення. 2.Необхідно визначити вид суб’єкта цих злочинів та звертати увагу на форми… 3. Студентам необхідно відмежовувати екологічні злочини від адміністративних правопорушень та від злочинів проти…

Контрольні запитання

2.Порушення ветеринарних правил. 3.Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та… 4.Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля. 5.Безгосподарське використання земель.

Самостійна робота

Студентам пропонується розв’язати задачі 1. Брати Володимир та Георгій Коровіни, Петрушко і Щекальов вбили працівника… Погрожуючи зброєю, Галоян і Гогідзе неодноразово вчиняли напади на водіїв таксі та забирали грошову виручку. Пістолет,…

При підготовці до заняття необхідно звернути увагу на те, що у розділі IX Особливої частини КК встановлена відповідальність за злочини, що посягають на громадську безпеку.

Злочини проти громадської безпеки є загально небезпечними діяннями, що порушують загальну безпеку, ставлячи ряд цінностей, передусім життя та здоров’я невизначеного кола осіб, під загрозу заподіяння їм істотної шкоди.

Об’єктом цих злочинів є громадська безпека - стан захищеності суспільства - таких його цінностей, як життя та здоров’я людей, власності, довкілля, нормальної діяльності підприємств, установ та організацій від загально небезпечних посягань.

Предметом багатьох злочинів проти громадської безпеки є зброя, боєприпаси, вибухові речовини, вибухові пристрої, радіоактивні матеріали та інші предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення.

Об’єктивна сторона злочинів проти громадської безпеки полягає у суспільно небезпечному, протиправному діянні (дії або бездіяльності), що порушує громадську (загальну) безпеку і створює загальну небезпеку для життя людей чи заподіяння істотної шкоди здоров’ю і/або власності, довкіллю, нормальній діяльності підприємств, установ та організацій.

Більшість злочинів проти громадської безпеки відносяться до злочинів з формальним складом і можуть бути вчинені лише шляхом дії, а злочини з матеріальним складом (статті 264, 267 і 270) вчиняються як шляхом дії, так і бездіяльності. Засобами вчинення багатьох злочинів проти громадської безпеки є або можуть бути предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення.

Суб’єктивна сторона багатьох цих злочинів - прямий умисел або змішана форма вини, що передбачає умисел щодо діяння (наприклад, щодо порушення певних правил) і необережність щодо наслідку (наприклад, до загибелі людей).

Суб’єкт злочинів проти громадської безпеки, як правило, - будь-яка особа, а за деякі злочини, наприклад, терористичний акт - особа, яка досягла 14-ти років.

У багатьох випадках кваліфікуючими або особливо кваліфікуючими ознаками злочинів проти громадської безпеки є загибель людей або настання інших тяжких наслідків. Загибель людей означає загибель однієї або кількох осіб. Під іншими тяжкими наслідками необхідно розуміти заподіяння тяжкого тілесного ушкодження одній або кільком особам, середньої тяжкості двом чи більше особам, заподіяння майнової шкоди у великому або в особливо великому розмірі тощо.

Виходячи з послідовності злочинів, вказаних у дев’ятому розділі Особливої частини КК, всі злочини проти громадської безпеки можуть бути поділені на три групи:

1) створення злочинної організації, терористичної групи та інших злочинних об’єднань, участь в них та у злочинах, що вчиняються ними чи пов’язаних з ними (статті 255 - 261);

2) незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами (статті 262 - 266);

3) порушення різних правил, що забезпечують громадську безпеку (статті 267 - 270).

Суспільна небезпека діянь, що розглядаються у цьому розділі, полягає в тому, що вони заподіюють або ставлять під загрозу запо­діяння істотної шкоди громадському порядку і моральним основам життя суспільства. Сукупність цих відносин і є родовим об’єктом зазначених злочинів.

Студенти повинні звернути увагу на об’єкт злочинів проти громадської безпеки, на систему цих злочинів. Крім того, курсанти повинні засвоїти необхідні ознаки злочинної організації, які передбачені ст. 28 КК України і розібратись у їх змісті.

Вивчаючи Загальну частину кримінального права, курсанти повинні пам’ятати ознаки банди. Ці знання вони повинні застосувати при аналізі складу бандитизму.

Також студенти повинні засвоїти, що більшість злочинів проти громадської безпеки відносяться до злочинів з формальним складом і можуть бути вчинені лише шляхом дії, а злочини з матеріальним складом (ст.ст. 264, 267, 270 КК) вчиняються як шляхом дії так і бездіяльності. Засобами вчинення багатьох злочинів проти громадської безпеки є або можуть бути предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення.

Студенти повинні систематизувати злочини проти громадської безпеки. Систему цих злочинів можна уявити таким чином, а саме:

 

Перша група.Створення злочинної організації, терористичної групи та інших злочинних об’єднань, участь у них та у злочинах, що вчиняються ними чи пов’язаних з ними (ст.ст.255-261 КК України);

 

Друга група. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами (ст.ст.262-266 КК України);

 

Третя група. Порушення різних правил, що забезпечують громадську безпеку (ст.ст.267-270 КК України).

Контрольні запитання

2.Система злочинів проти громадської безпеки. 3.Створення злочинної організації. Аналіз складу злочину. Ознаки злочинної… 4.Поняття банди, її ознаки. Відмежування банди від злочинної групи. Значення цього питання для кваліфікації.

Самостійна робота

Студентам пропонується розв’язати задачі 1.Бригадир комплексної бригади сільськогосподарського під­приємства Тинчук,… 2.Капітан катера Ампілогов та його помічник Дяченко визнані винуватими в тому, що всупереч правилам техніки безпеки на…

Контрольні запитання

2.Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері безпеки праці. 3.Кримінально-правова характеристика інших злочинів у сфері безпеки…

Самостійна робота

Для закріплення матеріалу студентам пропонуються задачі ЗАДАЧА №1 Шиманський, рухаючись на технічно справному автомобілі "Мазда", належному формокологічній фірмі…

Контрольні запитання

2.Транспортні злочини, пов’язані з порушенням правил безпеки функціонування транспорту особами, які керують транспортними засобами. 3. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи… 4.Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами.

Самостійна робота

1. Вкажіть об’єктивну сторону злочину – створення або утримання місць розпусти, і звідництво. (ст.302 КК) 2. Вкажіть предмет наруги над могилою (ст.297 КК). Яке значення має це питання… 3. Вкажіть об’єктивну сторону злочину – створення або утримання місць розпусти, і звідництво. (ст.302 КК)

Контрольні запитання

2.Злочини проти громадського порядку. 3.Групове порушення громадського порядку. 4. Масові заворушення.

Самостійна робота

  Студентам треба звернути увагу на об’єкт вищевказаних злочинів, їх предмет,… Крім того, студентам повинні добре засвоїти, що наркотичні засоби – це включені до Переліку наркотичних засобів,…

Контрольні запитання

2.Злочини, що посягають на встановлений порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 3.. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або… 4. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів,…

Самостійна робота

Студентам пропонується скласти схему системи злочинів, які вивчаються та прокоментувати її. Крім того, студенти повинні пам’ятати, що об’єктом посягань злочинів першої… Також студенти повинні знати, що особа, яка здійснює, організацію незаконного переправлення осіб через державний…

Контрольні запитання

1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення… 2.Злочини у сфері охорони державної таємниці. 3. Розголошення державної таємниці. Втрата документів, що містять державну таємницю.

Самостійна робота

Студентам пропонується розв'язати задачі, які виконуються письмово в окремих зошитах з практичних занять з кримінального права. Рішення задач… Задача№1 Гришко увечері 24 серпня зірвав Державний прапор України з будинку школи, кинув його на землю та замарив його у…

Контрольні запитання

2. Відмінність цих злочинів від господарських, службових (посадових) злочинів та злочинів проти правосуддя. 3.Злочини, що посягають на авторитет держави 4.. Наруга над державними символами.

Самостійна робота

Студентам пропонується розв’язати задачі: 1.Іванченко, співробітник ТОВ "Темп", з хуліганських мотивів… Варіант. Програмно-технічною експертизою було встановле­но, що на відновлення файлів, інформації в яких було завдано…

Контрольні запитання

2.Кримінально-правова характеристика складів злочинів: незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та…    

Самостійна робота

Студентам пропонується письмово розв’язати задачі, проаналізувати склади злочинів та обґрунтувати рішення. ЗАДАЧА №1 Інженер Сухий працював на одному з заводів міста. Використавши підроблений диплом про закінчення ВУЗу, він влаштувався…

Методичні рекомендації.

Отже, в чинному КК в основу визначення групи злочинів, які названі “Злочини у сфері службової діяльності”, покладено два критерії: 1) спеціальний… Студенти повинні засвоїти поняття службової особи і розуміти, що всі службові… Для закріплення теоретичних питань теми студентам пропонується скласти схему системи злочинів у сфері службової…

Контрольні запитання

2.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері службової діяльності (посадових злочинів). 3.Поняття службового (посадового) злочину та його ознаки. 4.Поняття та ознаки службової (посадової) особи.

Самостійна робота

Студенти повинні систематизувати злочини проти правосуддя з метою відокремлення різних видів злочинів проти правосуддя, визначити характеристику… Для закріплення теоретичного матеріалу студентам пропонується виконати… ЗАДАЧА №1

Теми рефератів

1. Кримінальна відповідальність за приховування злочину.

2. Втеча з місць позбавлення волі або з-під варти.

Методичні рекомендації.

Злочини проти правосуддя - це передбачені кримінальним законом суспільне небезпечні діяння, які порушують нормальну діяльність суду, а також… Ми знаємо, що до таких органів належить крім судів, органів дізнання,… Об’єктом цих злочинів є нормальна, яка ґрунтується на законі, діяльність органів дізнання, попереднього слідства,…

Контрольні запитання

2.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти правосуддя. 3.Злочини проти правосуддя, що вчиняються службовими (посадовими) особами. 4. Завідомо незаконні затримання, привід або арешт.

Самостійна робота

Студентам пропонується розв’язати задачі 1.Книш і Рак, які були у відпустці, вирішили до місця військо­вої служби не… 2.Панчоха і Оріх проходили військову службу в Києві. Вони вирішили зустріти Новий рік у Львові, де проживали їхні…

Теми рефератів.

2. Законодавство про кримінальну відповідальність за військові злочини в історії України. Методичні рекомендації. Під час вивчення теми слід звернути увагу на наступні питання:

Контрольні запитання

2.Кримінально-правова характеристика складу злочинів: злочини проти порядку підлеглості і військової честі; 3. Злочини проти порядку проходження військової служби; 4. Злочини проти порядку користування військовим майном і експлуатації техніки

Самостійна робота

Студенти повинні чітко визначати родовий та безпосередній об’єкти вищевказаних злочинів, та вміти їх відрізняти від злочинів, передбачених іншими… Студентам пропонується скласти схему системи злочинів проти миру, безпеки… Для закріплення теоретичного матеріалу по темі “Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку”,…

Теми рефератів

1. Відповідальність за піратство за Кримінальним кодексом України.

2. Поняття злочинів міжнародного характеру

Методичні рекомендації для підготовки до семінарського заняття.

Особливістю цих злочинів також є їх зв’язок з міжнародним кримінальним правом, за яким ці діяння також визнаються злочинами. Поява у КК цієї групи злочинів безпосередньо пов’язана з багаторічними зусиллями світового співтовариства щодо виділення у міжнародному кримінальному праві групи злочинів, найбільш небезпечних для всього людства, і встановлення особливих умов відповідальності за їх вчинення (незалежно від того, чи є дії порушенням внутрішнього права країни, в якій вчинений злочин, а також від місця вчинення злочину, поширення на них юрисдикції Міжнародного кримінального суду або судів інших держав тощо). Основними джерелами норм про такі злочини у міжнародному праві є: статути Нюрнбергського (1945 р.) і Токійського (1946 р.) військових трибуналів, статути міжнародних кримінальних трибуналів по Югославії (1993 р.) і по Руанді (1994 р.). Римський Статут Міжнародного кримінального суду (1998 р.), численні конвенції і резолюції ООН. З 1947 р. Комісія міжнародного права ООН готує Кодекс про злочини проти миру та безпеки людства. При кваліфікації злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку у багатьох випадках слід звертатися до міжнародно-правових джерел для з’ясування змісту норм або окремих понять.

Більшість злочинів, передбачених у розділі XX КК, вважаються закінченими з моменту вчинення суспільно небезпечних дій. Суб’єктивна сторона всіх злочинів характеризується умислом. Відповідальність за посягання на життя представника іноземної держави (ст. 443) настає з 14 років, а за інші злочини - з 16 років. Згідно з ч. 5 ст. 49 давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437 - 439 і частині 1 статті 442.

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку можна поділити на три групи, виходячи з їх об’єктів: 1) злочини проти миру (статті 436, 437, 438 і 447); 2) злочини проти безпеки людства (статті 439, 440, 441 і 442); 3) злочини проти міжнародного правопорядку (статті 443, 444, 445 і 446).

 

Контрольні запитання

2.. Кримінально-правова характеристика складів злочинів: пропаганда війни; порушення законів та звичаїв війни. Рекомендована література до теми

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

2. Роль психічного та фізичного примусу для кваліфікації злочинів. 3. Поняття та форми диверсії. 4. Бандитизм та особливості кваліфікації цього злочину.

– Конец работы –

Используемые теги: права, кримінології0.044

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Права та кримінології

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Разграничение понятий конституционного права как системы правовых норм отрасли права, как науки и как учебной дисциплины.. 2 2. Источники конституционного права в зарубежных странах. 2
Источники конституционного права в зарубежных странах... Материальная и формальная фактическая и юридическая конституция в... Принятие изменение и отмена конституций в зарубежных странах...

План лекции №1: Часть 1: предмет горного права, метод горного права, основные источники горного права. Часть 2: Этапы развития Российского законодательства о недрах
Часть предмет горного права метод горного права основные источники горного права... Часть Этапы развития Российского законодательства о недрах... формирование и развитие горного права Российской Империи начала го века...

Понятие отрасли конст. права, её предмет и метод, структура. Место конституционного права в системе Рос. права
Следует различать межд дог ры и соглаш я закл РФ с др суверенными гос вами и внутр дог ры и соглаш я закл м у Фед й и ее суб тами или м у... Юр прецедент также относится к числу исторически устоявшихся ист ков права... Под обычаем как разновид ю соц нормы понимается правило повдения сложившееся на основе пост и единообразного...

Понятие трудового права как отрасли права. Предметом любой отрасли права являются общественные отношения
Предметом любой отрасли права являются общественные отношения специфические именно для данной отрасли Благодаря предмету формируется отрасль... Если человек трудится единолично самостоятельно определяя основные параметры... Предмет трудового права отвечает на вопрос какие виды общественных отношений им регулируются...

Б1. 1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права РФ. Соотношение уголовного права с другими отраслями права
Действие уголовного закона в пространстве это вопрос определения территории на которой применяется уголовный закон определения места совершения... Территориальный принцип действия уголовного закона в котором находит... Исключение согласно УК представляют лица пользующиеся дипломатическим иммунитетом Вопрос об уголовной...

Понятие арбитражного процессуального права. Предмет, метод и система арбитражного процессуального права как отрасли права
Источники арбитражного процессуального права разнообразны и делятся на два основных вида законы и подзаконные нормативные акты В соответствии со... Выделяют несколько видов источников... Основания и формы участия прокурора в арбитражном процессе Основания и цель участия в арбитражном процессе органов...

Предмет и метод административного права, его соотношение с другими отраслями права. Система административного права
Данная проблема актуальна и для административного права, которое переживает существенные изменения в последние годы. Закрепление в Конституции… Таким образом термин латинского происхождения (администрация - управление)… Регулированием отношений, возникающих в процессе этой деятельности и занимается административное право.

Президент РФ, Правительство РФ и органы исполнительной власти как субъекты административного права: правовой статус, полномочия и правовые отношения
Это самая многочисленная из числа организаций группа субъектов административного права. Специфику любого органа государственной власти составляет то, что он… Орган исполнительной власти – это организация, которая являясь частью государственного аппарата, имеет свою…

Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности
Там же, где закон владыка над правителями, а они его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага какие только могут даровать государствам… Без издания законов и других НПА государство не могло бы управлять поведением… Правовое государство не нашло полной реализации ни в древности, ни в средние века, ни в новейшее время. Идея о…

Имущественные права как объекты гражданских прав. Понятие и виды объектов гражданских прав
Понятие и виды объектов гражданских прав...

0.042
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам