рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Інструментарій управлінського обліку

Інструментарій управлінського обліку - Конспект, раздел Образование, Управлінський облік Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню   Цільова Спрямованість: Вивчити Об'єкти І Предмет Управ...

 

Цільова спрямованість: вивчити об'єкти і предмет управлінського обліку, а також особливості застосування різноманітних прийомів даного виду обліку, які в сукупності складають його метод; визначити принципи управлінського обліку.

Предметом управлінського обліку є сукупність процесів виробничо-господарської діяльності, які відображаються в системі узагальнення облікової інформації виходячи з вимог контролю, аналізу, планування, прогнозування, забезпечення ухвалення обґрунтованих і ефективних управлінських рішень на всіх етапах управління.

Об'єктами управлінського обліку виступають витрати й результати, що реєструються у процесі виробничо-господарської діяльності підприємства.

Під методом управлінського обліку розуміється сукупність прийомів і способів оперативного, статистичного і бухгалтерського обліку, що відповідають специфіці та потребам системи контролю і управління діяльністю підприємства.

Сукупність прийомів і процедур може змінюватися залежно від цілей управління. Проте можна виділити наступні основні й найважливіші інструменти управлінського обліку: документація, контроль, оцінка, калькуляція, рахунки, аналіз, прогнозування, бюджетне планування, звітність, інформування.

Документація як інструмент бухгалтерського обліку в системі управлінського обліку виконує функцію носія інформації. На основі документації відбуваються аналіз і систематизація первинної інформації, встановлення взаємозв'язку між об'єктами обліку в системі управлінської бухгалтерії.

Контроль як інструмент управлінського обліку забезпечує взаємозв'язок і взаємодію різних операцій і процесів у системі виробничих відносин. Він покликаний забезпечувати ефективність результатів діяльності як окремих служб і підрозділів підприємства, так і їх керівників. На основі своєчасного виявлення причин і винуватців відхилень від встановлених норм і нормативів управлінський контроль виявляє несприятливі умови або явища, оцінює доцільність і законність рішень, які ухвалюються, і результатів їх виконання.

Оцінка покликана визначити і затвердити вартість об'єкта, що облікується, на певних етапах виробничої діяльності. Вона встановлює вартість кінцевого готового продукту (товарів, робіт, послуг), виходячи з його споживацької вартості, яка складається із значущості та необхідності продукту на ринку, купівельної спроможності, якості продукту і суми витрат (собівартості) на його виготовлення. Наприклад, прибуток як кінцевий фінансовий результат виробничої діяльності враховується протягом кожного звітного періоду протягом року наростаючим підсумком.

Калькуляція є особливим інструментом управлінського обліку, оскільки забезпечує розподіл витрат з метою оцінки і управління. Її об'єктом є конкретні види діяльності (продукція, роботи, послуги). Облік витрат по статтях калькуляції дає можливість розділити всю сукупність витрат конкретного об'єкта на певні види, що дозволяє ефективно управляти не тільки витратами, собівартістю продукції, технікою, технологією, але й економічними відносинами, що складаються як всередині, так і поза підприємством.

Рахунки обліку дозволяють забезпечити систематизацію всієї облікової інформації виходячи з поставлених внутрішньогосподарських та виробничих завдань.

Аналіз забезпечує можливість дослідження і прогнозування планів, результатів і відхилень минулої, нинішньої і майбутньої виробничої діяльності, дослідження складних економічних взаємозв'язків і взаємодій між окремими структурними підрозділами. За допомогою управлінського аналізу можна точно розрахувати вплив будь-якого рішення на результати діяльності підприємства в цілому і окремих його підрозділів.

Бюджетне планування як інструмент управлінського обліку забезпечує поетапну розробку бюджетів окремих економічно відособлених структурних підрозділів. Бюджети, що розробляються на основі програм виробничої діяльності, формують внутрішню систему фінансового управління. Роль планування у системі управлінського обліку набуває таким чином особливого значення при складанні бюджетів витрат і доходів, виборі асортименту продукції, встановленні рівня обсягів продажу.

Звітність у системі управлінського обліку розглядається як інструмент передачі облікової інформації користувачам для цілей прийняття управлінських рішень, контролю і управління. Створення умов своєчасного надання підсумкових показників діяльності — завдання всієї системи управлінського обліку.

Застосування будь-яких процедур у процесі управлінського обліку фінансово-господарської діяльності неможливе, якщо не дотримуються принципи даного виду обліку, до яких можна віднести:

– безперервність діяльності організації;

– використання єдиних для планування і обліку одиниць вимірювання;

– оцінка результатів діяльності підрозділів організації;

– спадкоємність і багаторазове використання первинної і проміжної інформації для цілей управління;

– формування показників внутрішньої звітності як основи комунікаційних зв'язків між рівнями управління;

– застосування бюджетного (кошторисного) методу управління;

– повнота та аналітичність, що забезпечує вичерпну інформацію про об'єкти обліку;

– періодичність, що відображає виробничий і комерційний цикли організації, встановлені обліковою політикою.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Управлінський облік Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню

Конспект лекцій з курсу Харківська національна академія.. Міського господарства.. Конспект лекцій з курсу Управлінський облік..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Інструментарій управлінського обліку

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Управлінський облік як складова частина інформаційної системи підприємства
Цільова спрямованість: розглянути роль і місце єдиної системи обліку в процесі управління підприємством, види облікової інформації, що застосовується в процесі господарської діяльності та

Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку
Цільова спрямованість: провести порівняльний аналіз управлінського і фінансового обліку з відокремленням схожих і відмінних рис.   Взаємодія управлінського і фінанс

Основні принципи класифікацій витрат
Цільова спрямованість: дать определение и проиллюстрировать объект затрат, научиться классифицировать затраты в зависимости от целей и задач, стоящих перед управленческим учетом, определи

Класифікація витрат для оцінки запасів і визначення фінансового результату
Вичерпані й невичерпні. Невичерпні витрати – це засоби, витрачені на придбання будь-яких ресурсів, які в майбутнє принесуть прибуток.   Наприклад,

Класифікація витрат на виробництво для оцінки запасів і визначення фінансового результату
Релевантні й нерелевантні витрати. Такой розподіл витрат застован на аналізі залежності витрат від специфіки, рішень які ухвалюються керівництвом підприємства. Релевантними

Класифікація витрат для здійснення процесу контролю і регулювання
  Для контролю діяльності окремих підрозділів і оцінки роботи їх керівників усі витрати можуть бути розділено на контрольовані й неконтрольовані. Контрольовані витр

Порівняльний аналіз обліку витрат на промислових і торговельних підприємствах
Більшість методів обліку витрат можуть застосовуватися у різних галузях господартва незалежно від цілей їх функціонування: у промисловості, транспорті, держбюджетних установах. Проте існують пев

Методи і принципи калькуляції
  Процес калькуляції є розрахунком собівартості продукції з використанням прийомів обліку витрат на виробництво. Результатом калькуляції як процесу є складання калькуляції

Позамовная калькуляція собівартості
  Позамовная калькуляція застосовується в індивідуальному виробництві при виготовленні видів продукції, що не повторюються або мало повторюються. Позамовная калькуляція викорис

Облік і розподіл виробничих накладних витрат
Одним з найскладніших моментів при здійсненні калькуляції собівартості є розподіл накладних витрат на відповідні види продукції або замовлення. Одним з основних видів накладних витрат, що

Приклад
Вихідні дані Підрозділ – споживач послуг Сума накладних витрат підрозділу, грн. Розподіл послуг обслуговуючих підрозділів

Продовження прикладу
Розподілені витрати Підрозділи Разом О1 О2 О3 П1 П2

Продовження прикладу
Розподілені витрати Підрозділи Разом О1 О2 О3 П1 П2

Витрат Загальне значення бази розподілу
  Ставка може бути розрахована виходячи з фактичних або бюджетних (планових) показників. Розподіл витрат на підставі фактичних показників може бути ускладнений при сезонному і циклічн

Відмінність між калькуляцією собівартості з повним розподілом витрат і калькуляцією собівартості за змінними витратами
Калькуляція собівартості з повним розподілом витрат (абзорпшен-костінг) - це метод калькуляції собівартості продукції з розподілом всіх виробничих витрат між реалізованою продукцією і зал

Приклад
Звіт про прибутки й збитки (з повним розподілом витрат), грн. Доходи від реалізації 1 000 мінус Собівартість реалізованої п

Порівняння впливу калькуляції собівартості за змінними витратами і калькуляції з повним розподілом витрат на величину прибутку
  Вплив на величину прибутку Виробництво рівне продажу Якщо вся вироблена продукція реалізується в кожному пе

Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і дірект-костінгу
Переваги директ-костінгу: 1. Надає інформацію, яка більш значуща для прийняття рішень. Розподіл витрат на постійні й змінні дозволяє одержати інформацію про витрати, необхідн

Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і дірект-костінгу
Переваги директ-костінгу: 1. Надає інформацію, яка більш значуща для прийняття рішень. Розподіл витрат на постійні й змінні дозволяє одержати інформацію про витрати, необхідн

Міцності
Маржинальний (Фактична виручка – Порогова виручка) запас = міцності Фактична вир

Приклад
Звіт про прибутки і збитки підприємства "Нарус"   Всього, грн. У % Дохід 200 000,

Операційний важіль
Операційний важіль (виробничий леверідж) – це співвідношення постійних і змінних витрат, яке забезпечує більший відсоток зростання ніж відповідний відсоток росту обсягу продажу. З його до

Продовження прикладу
Збільшення ціни реалізаціїна 10 % (до 2750 грн. за одиницю) приведе до:   збільшенню обсягу продажу до: 2 000,0 × 2 750 грн. = 5 500,0 тис. грн.;

Застосування методу "витрати – обсяг - прибуток" для визначення бажаного рівня обсягу реалізації і прибутку
Метод "витрати – обсяг - прибуток" крім розрахунку раніше наведених показників дозволяє також спрогнозувати обсяг реалізації, необхідний для отримання бажаного прибутку, і прибуток при пе

Основні чинники, що впливають на вибір шляхів організації системи управлінського обліку на підприємстві
Організація управлінського обліку є внутрішньою справою підприємства, що дозволяє керівництву самостійно вирішувати питання: - як класифікувати витрати; - наскільки деталізувати м

Типи організації управлінського обліку в системі рахунків
  Виходячи з впливу вищеперелічених чинників, можна виділити такі ознаки класифікації підсистем управлінського обліку: – за формою зв'язку рахунків управлінської і фінансової

Поняття і принципи виділення відповідальності
  Під центром відповідальності розуміють структурний підрозділ організації, на чолі якого стоїть керівник (менеджер), контролюючий у визначеному підрозділі ступінь витрат, дохо

Класифікація центрів відповідальності
Виділяють дві основні класифікаційні ознаки центрів відповідальності: – за обсягом повноважень і обов'язків менеджерів; – за функціональною ознакою. Залежно від обсягу

Планування господарської діяльності як одна з функцій управлінського обліку
  Сучасний бізнес у нашій країні дуже динамічний і досить суворий. Посилення конкуренції призводить до зниження підприємницького прибутку. З іншого боку, сам бізнес стає все більш ста

Принципи розробки структури основного бюджету підприємства і окремих його складових
  В основі бюджетування лежить основний бюджет (майстер-бюджет), який скоординований по всіх підрозділах або функціях плану роботи для підприємства в загалі. Процес створення

Контроль і оцінка результатів діяльності
  Контроль і оцінка результатів діяльності структурних підрозділів і підприємства в цілому грунтується на розрахунку відхилень між фактичними і плановими даними про діяльність.

Приклад
Фактична кількість відпрацьованих годин 450 год. Нормативний час для фактичного випуску продукції 500 год.

Методика составления бюджетов
  Крок 1. Складання бюджету продаж   Найменування виробів 2003 р. (факт) Місяці 2004 р.

Навчальне видання
  Конспект лекцій з курсу “Управлінський облік” (для студентів спец. 7.050106 “Облік та аудит”) / Укл.: Олена Євгенівна Власова: ХНАМГ, – Харків: 2005. – 87 с. Методичні вказ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги