рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основні чинники, що впливають на вибір шляхів організації системи управлінського обліку на підприємстві

Основні чинники, що впливають на вибір шляхів організації системи управлінського обліку на підприємстві - Конспект, раздел Образование, Управлінський облік Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню Організація Управлінського Обліку Є Внутрішньою Справою Підприємства, Що Дозв...

Організація управлінського обліку є внутрішньою справою підприємства, що дозволяє керівництву самостійно вирішувати питання:

- як класифікувати витрати;

- наскільки деталізувати місць виникнення витрат і як їх пов'язувати з центами відповідальності;

- як вести облік фактичних і планових (нормативних), повних і часткових (змінних, прямих, обмежених) витрат.

Проте, незважаючи на таку свободу вибору способів організації управлінського обліку на підприємстві, необхідно враховувати вплив таких чинників:

- економічний стан підприємства;

- організаційні принципи створення підприємства;

- технико-технологічні чинники.

Економічний стан підприємства. Його вплив на організацію управлінського обліку виявляється в тому, що побудова такої системи є завданням, що вимагає серйозних витрат фінансових ресурсів і часу. Причому витрат потребує не тільки залучення фахівців, але і створення повноцінної здатної до постійних змін і вдосконалення матеріальної бази (придбання спеціальних програмних засобів).

 

Організаційні принципи створення підприємства. Вибір і побудова організаційної структури управління підприємством є створенням схеми взаємодії і взаємозв'язку різних структурних підрозділів з метою найбільш ефективного вирішення покладених на них завдань і визначення порядку їх підпорядкованості й підзвітності.

Існує велика кількість організаційних структур управління підприємством, кожна з яких має свої особливості побудови. До них відносяться:

– дивізійна (лінійна);

– функціональна;

– лінійно-функціональна;

– матрична;

Дивізійні структури це структури, засновані на виділенні великих автономних виробничо-господарських підрозділів (структурних підрозділів, відділень) і відповідних їм рівнів управління з наданням таким підрозділам оперативно-виробничої самостійності і з перенесенням на цей рівень відповідальності за понесені витрати і отримані доходи, внаслідок чого вище керівництво концентрується на вирішенні стратегічних завдань, пов'язаних із зростанням і розвитком підприємства в цілому (додаток 1).

Поділ компанії по підрозділах (дивізіонах) проводиться, як правило, за одним з трьох принципів:

– за продуктовим - з урахуванням особливостей продукції, що випускається, або послуг, що надаються;

– залежно від орієнтації на конкретного споживача;

– за регіональним - залежно від обслуговуваних територій.

Функціональні структури засновані на поділі функцій між структурними підрозділами (фахівцями) з підпорядкуванням їм всіх нижчестоящих підрозділів (додаток 1). Даний вид організаційної структури передбачає підпорядкування одного працівника декільком вищестоящим керівникам, що реалізовують свої функції. При цьому внутрішня структура підрозділів, як правило, будується за лінійним принципом. Наприклад, начальник ділянки одночасно підпорядкову заступникам директора з виробництва, комерції і економіки.

Лінійно-функціональні структури є найбільш поширеними і засновані на побудові структури підприємства з використанням переплетення виконання вузькоспеціалізованих функцій із системою підзвітності й відповідальності за безпосереднє виконання поставлених завдань (додаток 1).

Матричні структури відображають закріплення в організаційній побудові підприємства двох напрямів керівництва:

– вертикального - управління структурними підрозділами підприємства;

– горизонтального - управління окремими проектами або програмами.

Особливістю таких структур є те, що вони часто використовуються, коли вибрана організацією стратегія акцентує увагу на отримання високоякісного результату з великої кількості проектів у області високих технологій (розробка програмних продуктів).

 

Технико-технологічні чинники. Організація системи управлінського обліку на підприємстві тісно пов'язана із специфікою його діяльності, технологіями, використовуваними при виробництві продукції або наданні послуг.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Управлінський облік Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню

Конспект лекцій з курсу Харківська національна академія.. Міського господарства.. Конспект лекцій з курсу Управлінський облік..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основні чинники, що впливають на вибір шляхів організації системи управлінського обліку на підприємстві

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Управлінський облік як складова частина інформаційної системи підприємства
Цільова спрямованість: розглянути роль і місце єдиної системи обліку в процесі управління підприємством, види облікової інформації, що застосовується в процесі господарської діяльності та

Інструментарій управлінського обліку
  Цільова спрямованість: вивчити об'єкти і предмет управлінського обліку, а також особливості застосування різноманітних прийомів даного виду обліку, які в сукупності складають

Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку
Цільова спрямованість: провести порівняльний аналіз управлінського і фінансового обліку з відокремленням схожих і відмінних рис.   Взаємодія управлінського і фінанс

Основні принципи класифікацій витрат
Цільова спрямованість: дать определение и проиллюстрировать объект затрат, научиться классифицировать затраты в зависимости от целей и задач, стоящих перед управленческим учетом, определи

Класифікація витрат для оцінки запасів і визначення фінансового результату
Вичерпані й невичерпні. Невичерпні витрати – це засоби, витрачені на придбання будь-яких ресурсів, які в майбутнє принесуть прибуток.   Наприклад,

Класифікація витрат на виробництво для оцінки запасів і визначення фінансового результату
Релевантні й нерелевантні витрати. Такой розподіл витрат застован на аналізі залежності витрат від специфіки, рішень які ухвалюються керівництвом підприємства. Релевантними

Класифікація витрат для здійснення процесу контролю і регулювання
  Для контролю діяльності окремих підрозділів і оцінки роботи їх керівників усі витрати можуть бути розділено на контрольовані й неконтрольовані. Контрольовані витр

Порівняльний аналіз обліку витрат на промислових і торговельних підприємствах
Більшість методів обліку витрат можуть застосовуватися у різних галузях господартва незалежно від цілей їх функціонування: у промисловості, транспорті, держбюджетних установах. Проте існують пев

Методи і принципи калькуляції
  Процес калькуляції є розрахунком собівартості продукції з використанням прийомів обліку витрат на виробництво. Результатом калькуляції як процесу є складання калькуляції

Позамовная калькуляція собівартості
  Позамовная калькуляція застосовується в індивідуальному виробництві при виготовленні видів продукції, що не повторюються або мало повторюються. Позамовная калькуляція викорис

Облік і розподіл виробничих накладних витрат
Одним з найскладніших моментів при здійсненні калькуляції собівартості є розподіл накладних витрат на відповідні види продукції або замовлення. Одним з основних видів накладних витрат, що

Приклад
Вихідні дані Підрозділ – споживач послуг Сума накладних витрат підрозділу, грн. Розподіл послуг обслуговуючих підрозділів

Продовження прикладу
Розподілені витрати Підрозділи Разом О1 О2 О3 П1 П2

Продовження прикладу
Розподілені витрати Підрозділи Разом О1 О2 О3 П1 П2

Витрат Загальне значення бази розподілу
  Ставка може бути розрахована виходячи з фактичних або бюджетних (планових) показників. Розподіл витрат на підставі фактичних показників може бути ускладнений при сезонному і циклічн

Відмінність між калькуляцією собівартості з повним розподілом витрат і калькуляцією собівартості за змінними витратами
Калькуляція собівартості з повним розподілом витрат (абзорпшен-костінг) - це метод калькуляції собівартості продукції з розподілом всіх виробничих витрат між реалізованою продукцією і зал

Приклад
Звіт про прибутки й збитки (з повним розподілом витрат), грн. Доходи від реалізації 1 000 мінус Собівартість реалізованої п

Порівняння впливу калькуляції собівартості за змінними витратами і калькуляції з повним розподілом витрат на величину прибутку
  Вплив на величину прибутку Виробництво рівне продажу Якщо вся вироблена продукція реалізується в кожному пе

Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і дірект-костінгу
Переваги директ-костінгу: 1. Надає інформацію, яка більш значуща для прийняття рішень. Розподіл витрат на постійні й змінні дозволяє одержати інформацію про витрати, необхідн

Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і дірект-костінгу
Переваги директ-костінгу: 1. Надає інформацію, яка більш значуща для прийняття рішень. Розподіл витрат на постійні й змінні дозволяє одержати інформацію про витрати, необхідн

Міцності
Маржинальний (Фактична виручка – Порогова виручка) запас = міцності Фактична вир

Приклад
Звіт про прибутки і збитки підприємства "Нарус"   Всього, грн. У % Дохід 200 000,

Операційний важіль
Операційний важіль (виробничий леверідж) – це співвідношення постійних і змінних витрат, яке забезпечує більший відсоток зростання ніж відповідний відсоток росту обсягу продажу. З його до

Продовження прикладу
Збільшення ціни реалізаціїна 10 % (до 2750 грн. за одиницю) приведе до:   збільшенню обсягу продажу до: 2 000,0 × 2 750 грн. = 5 500,0 тис. грн.;

Застосування методу "витрати – обсяг - прибуток" для визначення бажаного рівня обсягу реалізації і прибутку
Метод "витрати – обсяг - прибуток" крім розрахунку раніше наведених показників дозволяє також спрогнозувати обсяг реалізації, необхідний для отримання бажаного прибутку, і прибуток при пе

Типи організації управлінського обліку в системі рахунків
  Виходячи з впливу вищеперелічених чинників, можна виділити такі ознаки класифікації підсистем управлінського обліку: – за формою зв'язку рахунків управлінської і фінансової

Поняття і принципи виділення відповідальності
  Під центром відповідальності розуміють структурний підрозділ організації, на чолі якого стоїть керівник (менеджер), контролюючий у визначеному підрозділі ступінь витрат, дохо

Класифікація центрів відповідальності
Виділяють дві основні класифікаційні ознаки центрів відповідальності: – за обсягом повноважень і обов'язків менеджерів; – за функціональною ознакою. Залежно від обсягу

Планування господарської діяльності як одна з функцій управлінського обліку
  Сучасний бізнес у нашій країні дуже динамічний і досить суворий. Посилення конкуренції призводить до зниження підприємницького прибутку. З іншого боку, сам бізнес стає все більш ста

Принципи розробки структури основного бюджету підприємства і окремих його складових
  В основі бюджетування лежить основний бюджет (майстер-бюджет), який скоординований по всіх підрозділах або функціях плану роботи для підприємства в загалі. Процес створення

Контроль і оцінка результатів діяльності
  Контроль і оцінка результатів діяльності структурних підрозділів і підприємства в цілому грунтується на розрахунку відхилень між фактичними і плановими даними про діяльність.

Приклад
Фактична кількість відпрацьованих годин 450 год. Нормативний час для фактичного випуску продукції 500 год.

Методика составления бюджетов
  Крок 1. Складання бюджету продаж   Найменування виробів 2003 р. (факт) Місяці 2004 р.

Навчальне видання
  Конспект лекцій з курсу “Управлінський облік” (для студентів спец. 7.050106 “Облік та аудит”) / Укл.: Олена Євгенівна Власова: ХНАМГ, – Харків: 2005. – 87 с. Методичні вказ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги