рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку

Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку - Конспект, раздел Образование, Управлінський облік Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню Цільова Спрямованість: Провести Порівняльний Аналіз Управлінського І Ф...

Цільова спрямованість: провести порівняльний аналіз управлінського і фінансового обліку з відокремленням схожих і відмінних рис.

 

Взаємодія управлінського і фінансового обліку досягається на основі:

– спадкоємності й комплексного використання первинної облікової інформації;

– єдності норм і нормативів, а також нормативно-довідкової інформації в цілому з доповненням інформації одного виду обліку даними іншого;

– одноразової фіксації всієї початкової змінної інформації в первинному обліку;

– взаємопроникнення методів або їх елементів;

– єдиного підходу до розробки завдань управлінського і фінансового обліку виробництва при проектуванні або удосконаленні систем автоматизованого управління виробництвом.

Більшість елементів фінансового обліку можна знайти і в управлінському обліку:

– в обох системах обліку розглядаються однакові господарські операції (наприклад, поелементно відображені в системі фінансового обліку дані про види витрат також використовуються і в управлінському обліку);

– на основі виробничої або повної собівартості, розрахованої в системі управлінського обліку, встановлюється балансова вартість виготовлених на підприємстві активів у системі фінансового обліку;

– загальноприйняті принципи фінансового обліку можуть діяти і в управлінському обліку, оскільки адміністрація не може керуватися в своїй діяльності виключно суб'єктивнимі не перевіреними оцінками;

– оперативна інформація використовується не тільки в управлінському обліку, але й для складання фінансових документів, отже, обидва види обліку використовують загальну інформаційну систему;

– дані фінансового обліку разом з інформацією управлінського обліку можуть бути використані при прийнятті управлінських рішень;

– обидва види обліку базуються на концепції підзвітності менеджерів, але фінансовий облік дає змогу оцінити результати діяльності підприємства в цілому, а управлінський – в межах окремих сегментів діяльності;

– обидва види обліку несуть в собі елементи системи, що передбачає наявність прямих і зворотних зв'язків при виконанні функцій спостереження, вимірювання різних характеристик виробництва або його окремих частин, обробки інформації за даними первинної документації (наприклад, рух звітної документації між підрозділами і службами підприємства і бухгалтерією).

Характерні відмінності управлінського і фінансового обліку представлені в табл. 1.1.

 

Таблиця 1.1– Відмінності між управлінським і фінансовим обліком

Ознаки Управлінський облік Фінансовий облік
Мета обліку Підготовка інформації для менеджерів різних рівнів управління Ведення обліку та складання форм встановленої звітності
Ступінь регламентації Ведення управлінського обліку не обов’язкове, рішення про його ведення приймає керівництво підприємства Ведення фінансового обліку обов’язкове і регламентується законами й нормативними актами
Ступінь надійності інформації обліку Містить оперативну, поточну та прогнозну інформацію, тому може мати приблизні дані, орієнтовані показники Містити фактичну інформацію, що обумовлює достатню точність інформації
Масштаби охоплення обліковою інформацією Центри відповідальності, центри затрат, сегменти діяльності, види продукції Підприємство в цілому
Методологічне забезпечення Розробляється на підприємстві та затверджується керівником Розробляється та затверджується законодавчими актами в загальноприйнятому порядку

 

Користувачі інформації Споживачі, які входять до складу управлінського персоналу підприємства Зовнішні споживачі інформації та менеджери підприємства
Термін складання звітності За вимогою: щоденно, щодекади, щомісяця або заздалегідь до початку звітного періоду З інтервалом в кілька днів, тижднів, місяців після закінчення звітного періоду
Методи здійснення обліку Існує варіантність здійснення обліку за допомогою подвійного запису або статистичних методів За допомогою прийомів подвійного запису на кореспондуючих рахунках
Характеристика даних звітності Бажані величини в поточному та майбутньому періодах Фактичні дані
Вимірники, які використовуються в обліку Грошові й натуральні Грошові
Структура обліку Принцип “затрати – результат” Активи = зобов’язання + власний капітал
Ступінь відповідальності дисциплінарна відповідальність штрафні санкції
Відкритість даних Комерційна таємниця Широкий доступ

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Управлінський облік Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню

Конспект лекцій з курсу Харківська національна академія.. Міського господарства.. Конспект лекцій з курсу Управлінський облік..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Управлінський облік як складова частина інформаційної системи підприємства
Цільова спрямованість: розглянути роль і місце єдиної системи обліку в процесі управління підприємством, види облікової інформації, що застосовується в процесі господарської діяльності та

Інструментарій управлінського обліку
  Цільова спрямованість: вивчити об'єкти і предмет управлінського обліку, а також особливості застосування різноманітних прийомів даного виду обліку, які в сукупності складають

Основні принципи класифікацій витрат
Цільова спрямованість: дать определение и проиллюстрировать объект затрат, научиться классифицировать затраты в зависимости от целей и задач, стоящих перед управленческим учетом, определи

Класифікація витрат для оцінки запасів і визначення фінансового результату
Вичерпані й невичерпні. Невичерпні витрати – це засоби, витрачені на придбання будь-яких ресурсів, які в майбутнє принесуть прибуток.   Наприклад,

Класифікація витрат на виробництво для оцінки запасів і визначення фінансового результату
Релевантні й нерелевантні витрати. Такой розподіл витрат застован на аналізі залежності витрат від специфіки, рішень які ухвалюються керівництвом підприємства. Релевантними

Класифікація витрат для здійснення процесу контролю і регулювання
  Для контролю діяльності окремих підрозділів і оцінки роботи їх керівників усі витрати можуть бути розділено на контрольовані й неконтрольовані. Контрольовані витр

Порівняльний аналіз обліку витрат на промислових і торговельних підприємствах
Більшість методів обліку витрат можуть застосовуватися у різних галузях господартва незалежно від цілей їх функціонування: у промисловості, транспорті, держбюджетних установах. Проте існують пев

Методи і принципи калькуляції
  Процес калькуляції є розрахунком собівартості продукції з використанням прийомів обліку витрат на виробництво. Результатом калькуляції як процесу є складання калькуляції

Позамовная калькуляція собівартості
  Позамовная калькуляція застосовується в індивідуальному виробництві при виготовленні видів продукції, що не повторюються або мало повторюються. Позамовная калькуляція викорис

Облік і розподіл виробничих накладних витрат
Одним з найскладніших моментів при здійсненні калькуляції собівартості є розподіл накладних витрат на відповідні види продукції або замовлення. Одним з основних видів накладних витрат, що

Приклад
Вихідні дані Підрозділ – споживач послуг Сума накладних витрат підрозділу, грн. Розподіл послуг обслуговуючих підрозділів

Продовження прикладу
Розподілені витрати Підрозділи Разом О1 О2 О3 П1 П2

Продовження прикладу
Розподілені витрати Підрозділи Разом О1 О2 О3 П1 П2

Витрат Загальне значення бази розподілу
  Ставка може бути розрахована виходячи з фактичних або бюджетних (планових) показників. Розподіл витрат на підставі фактичних показників може бути ускладнений при сезонному і циклічн

Відмінність між калькуляцією собівартості з повним розподілом витрат і калькуляцією собівартості за змінними витратами
Калькуляція собівартості з повним розподілом витрат (абзорпшен-костінг) - це метод калькуляції собівартості продукції з розподілом всіх виробничих витрат між реалізованою продукцією і зал

Приклад
Звіт про прибутки й збитки (з повним розподілом витрат), грн. Доходи від реалізації 1 000 мінус Собівартість реалізованої п

Порівняння впливу калькуляції собівартості за змінними витратами і калькуляції з повним розподілом витрат на величину прибутку
  Вплив на величину прибутку Виробництво рівне продажу Якщо вся вироблена продукція реалізується в кожному пе

Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і дірект-костінгу
Переваги директ-костінгу: 1. Надає інформацію, яка більш значуща для прийняття рішень. Розподіл витрат на постійні й змінні дозволяє одержати інформацію про витрати, необхідн

Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і дірект-костінгу
Переваги директ-костінгу: 1. Надає інформацію, яка більш значуща для прийняття рішень. Розподіл витрат на постійні й змінні дозволяє одержати інформацію про витрати, необхідн

Міцності
Маржинальний (Фактична виручка – Порогова виручка) запас = міцності Фактична вир

Приклад
Звіт про прибутки і збитки підприємства "Нарус"   Всього, грн. У % Дохід 200 000,

Операційний важіль
Операційний важіль (виробничий леверідж) – це співвідношення постійних і змінних витрат, яке забезпечує більший відсоток зростання ніж відповідний відсоток росту обсягу продажу. З його до

Продовження прикладу
Збільшення ціни реалізаціїна 10 % (до 2750 грн. за одиницю) приведе до:   збільшенню обсягу продажу до: 2 000,0 × 2 750 грн. = 5 500,0 тис. грн.;

Застосування методу "витрати – обсяг - прибуток" для визначення бажаного рівня обсягу реалізації і прибутку
Метод "витрати – обсяг - прибуток" крім розрахунку раніше наведених показників дозволяє також спрогнозувати обсяг реалізації, необхідний для отримання бажаного прибутку, і прибуток при пе

Основні чинники, що впливають на вибір шляхів організації системи управлінського обліку на підприємстві
Організація управлінського обліку є внутрішньою справою підприємства, що дозволяє керівництву самостійно вирішувати питання: - як класифікувати витрати; - наскільки деталізувати м

Типи організації управлінського обліку в системі рахунків
  Виходячи з впливу вищеперелічених чинників, можна виділити такі ознаки класифікації підсистем управлінського обліку: – за формою зв'язку рахунків управлінської і фінансової

Поняття і принципи виділення відповідальності
  Під центром відповідальності розуміють структурний підрозділ організації, на чолі якого стоїть керівник (менеджер), контролюючий у визначеному підрозділі ступінь витрат, дохо

Класифікація центрів відповідальності
Виділяють дві основні класифікаційні ознаки центрів відповідальності: – за обсягом повноважень і обов'язків менеджерів; – за функціональною ознакою. Залежно від обсягу

Планування господарської діяльності як одна з функцій управлінського обліку
  Сучасний бізнес у нашій країні дуже динамічний і досить суворий. Посилення конкуренції призводить до зниження підприємницького прибутку. З іншого боку, сам бізнес стає все більш ста

Принципи розробки структури основного бюджету підприємства і окремих його складових
  В основі бюджетування лежить основний бюджет (майстер-бюджет), який скоординований по всіх підрозділах або функціях плану роботи для підприємства в загалі. Процес створення

Контроль і оцінка результатів діяльності
  Контроль і оцінка результатів діяльності структурних підрозділів і підприємства в цілому грунтується на розрахунку відхилень між фактичними і плановими даними про діяльність.

Приклад
Фактична кількість відпрацьованих годин 450 год. Нормативний час для фактичного випуску продукції 500 год.

Методика составления бюджетов
  Крок 1. Складання бюджету продаж   Найменування виробів 2003 р. (факт) Місяці 2004 р.

Навчальне видання
  Конспект лекцій з курсу “Управлінський облік” (для студентів спец. 7.050106 “Облік та аудит”) / Укл.: Олена Євгенівна Власова: ХНАМГ, – Харків: 2005. – 87 с. Методичні вказ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги