рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Навчальна частина

Навчальна частина - раздел Программирование, Середовище програмування Delphi Прикладна Область: Циклічні Операції ...

Прикладна область: Циклічні операції

Постановка задачі:Створити програму виконання циклічних операцій.

Рекомендації

Під час розробки програмного засобу слід використовувати наступні об’єкти:

· поле ре­да­гування (Edit)

· Мітка (Label)

· Кнопки (Button)

· Флажки (CheckBox)

· Поле (Memo)

· Компонент (GroupBox)

· Меню (Menu)

Хід роботи

1. Завантажте середовище візуального програмування Delphi.

2. Змініть заголовок (Caption) форми з “Form1” на “Використання циклів” (без лапок) і збільшіть розміри форми у вертика­льно­му нап­рямку.

3. Збережіть виконану на даний момент форму у своїй власній пап­ці (FileÞSave All).

4. Розташуйте у формі поле редагування Edit1 і відповідне йому текстове поле “Межа”.

5. Вставте у форму панель групи об’єктів (об’єкт типу GroupBox).

Для цього використайте компоненту GroupBox із закладки Standard. Змініть значення властивості Caption (підпис) цього об’єкта на слово “Виведення” (без лапок). Розмір, стиль і колір шрифту виберіть на власний розсуд. Збільшіть панель групи.

6. Вставте у панель три прапорці (об’єкти типу CheckBox).

Для цього використайте компоненту CheckBox із закладки Stan­dard палітри компонентів Delphi. Вирівняйте прапорці, зазда­легідь виокремивши їх. Змініть значення влас­ти­вос­ті Caption (підпис) цих об’єктів на такі, як показано на рис. 1. Стиль і колір шрифтів виберіть на власний розсуд.

7. Встановіть прапорець “Цикл For” у положення “увімкнено”.

Для цього виокремте цей об’єкт та змініть значення його властивості Checked (контроль вибору) на True.

8. Вставте у форму багаторядкове поле редагування (об’єкт Memo).

Для цього використайте компоненту Memo із закладки Standard палітри компонентів Delphi. Збільшіть розміри поля. Властивість ScrollBars (наявність смуг прокручування) цього об’єкта задайте як ssBoth (будуть обидві смуги - вертикальна і горизонтальна). File Þ Save All.

9. Задайте початкове значення для поля редагування межі,

наприклад, такі, як на рис. 1.

Для цього змініть властивість Text цього об’єкта. Для набору символу десяткової крапки використайте символ, передбачений операційною системою комп’ютера.

 

Рис. 1.

10. Витріть слово Memo1 у багаторядковому полі редагування (див. пояснення нижче).

Для цього у вікні Object Inspector змініть значення властивості Lines (рядки) об’єкта Memo1. Вик­лич­те вікно редагування цієї властивості (вікно String list editor ¾ ре­дактор багаторядкового поля). Витріть слово Memo1 та закін­чіть роботу з цим вікном, клацнувши на кнопці Ok.

11. Вставте у форму головне і 2 контекстові меню (об’єкти типу MainMenu i PopupMenu).

Для цього використайте компоненти MainMenu і PopupMenu із закладки Standard. Розташуйте піктограми в довільному місці форми, на етапі виконання програми вони будуть неви­ди­ми­ми.

12. Введіть назви команд головного меню форми (див. рис. 2 і рис. 3).

Для цього виберіть об’єкт MainMenu1 і двічі клацніть на значенні його властивості Items. Інший шлях ¾ двічі клацніть на са­мо­му об’єкті.. У вікні, яке відкриється (Form1.MainMenu1), вибирайте мишею рамку команди і записуйте назву команди, наприклад, “Обчислення”, як значення властивості Caption у вікні Object Ispector. Закрийте вікно створення команд головного меню Form1.MainMenu1.

 

Рис. 2.

 

 

Рис. 3.

 

 

Рис. 4.

 

 

Рис. 5.

 

13. Введіть назви команд контекстового меню форми.

Для цього аналогічно змініть значення властивості Items об’єкта PopupMenu1 за допомогою вікна Form1.PopupMenu1 (виклик цього вікна див. у п. 14). У вікні Object Ispector введіть текст “Очистити поле виведення” без лапок як значення властивості Caption (Рис. 4). За бажанням можете придумати ще якусь команду. Закрийте вікно Form1.PopupMenu1. Збережіть форму (Save All).

14. Запрограмуйте команду “Очистити поле виведення” головного меню, скориставшись методом Сlear об’єкта Memo1.

Методи об’єкта ¾ це набір процедур та функцій, які, аналогічно до властивостей, застосовують до об’єкта. Як і у випадку влас­ти­вос­ті, ім’я об’єкта від імені його метода відокремлюється крап­кою. Виконайте команду меню “Очистити поле виведення”, не за­пус­каючи програму на виконання. З’явиться заготовка про­це­ду­ри реакції на подію виклику цієї команди. У ній запишіть команду виклику методу Clear для очистки поля виведення об’єкта Memo1:

procedureTForm1.N3Click(Sender: Tobject); {Тут N3 ¾ ім’я команди “Очистити поле виведення””, у вас може бути інший номер, його не виправляйте} begin Memo1.Clear; {Викликаємо метод об’єкта Memo1, який очищає багаторядкове поле редагування} end;{Тепер клацніть на формі}

15. Запрограмуйте команду “Кінець” головного меню, скорис­тав­шись стандартною процедурою Сlose.

procedure TForm1.N5Click(Sender: TObject); {Тут N6 ¾ ім’я команди “Кінець”} begin Сlose; {Закриваємо вікно програми} end;{Тепер клацніть на формі}

Збережіть виконану на даний момент форму у своїй власній папці (FileÞSave All).

16. Запрограмуйте команду “Очистити поле виведення” контекстового меню.

Двічі клацніть на команді контекстового меню “Очистити поле виведення” у вікні Form1.PopupMenu1. Текст процедури очистки, ¾ такий же, як і у команди головного меню, а саме: Memo1.Clear.

17. Прив’яжіть” контекстове меню PopupMenu1 до форми Form1, а PopupMenu2 до компонента GroupBox1.

Клацніть на формі і задайте властивість форми PopupMenu як PopupMenu1. Зауваження. Значення властивості форми Menu автоматично встановлюється як MainMenu1 у момент створення головного меню.

18. Запустіть створену програму та дослідіть її ро­бо­ту.

Поекспериментуйте з багаторядковим полем редагування Memo1, вводячи та коректуючи у ньому будь-який текст. Звер­ніть увагу на те, що в цьому вікні можна виконувати такі ж дії з текс­том, як і в текстовому редакторі: виокремлювати фрагмент текс­ту, копіювати, переносити чи вилучати цей фрагмент. Вит­ріть текст за допомогою команди головного меню “Очистити поле виве­дення”. Ще раз введіть текст і витріть його за допомогою кон­текстового меню (для виклику контекстового меню форми пот­ріб­но клацнути правою клавішею миші на вільному місці фор­ми). За­кінчіть роботу програми, клацнувши на команді меню “Кінець”.

19. Запрограмуйте команду “Виконати”.

Властивість Lines об’єкта типу Memo є комплексною, тобто також є об’єктом зі своїми властивостями та методами. Результат роботи даної програми – це таблиця, що складається з декількох рядків. Щоб долучити (додати) у поле Memo1 новий рядок до таблиці, треба змінити значення комплексної властивості Lines (рядки) за допомогою її метода Add (додати) з одним аргументом ¾ символьним рядком: Memo1.Lines.Add(рядок символів). Виконайте команду “Виконати” з головного меню, клацнувши на ній один раз. З’явиться заготовка до процедури, яку заповніть так:

var fib, fac, i, a, b, sum1, sum2, n:integer; begin {Зчитуємо межу обчислень з поля Edit1} n:=StrToInt(Edit1.Text); {Перевіряємо чи встановлений флажок Checkbox1} {якщо так то обчислюємо числа фібоначі} if Checkbox1.Checked then begin Memo1.Lines.Add('Побудова чисел фібоначі'); Memo1.Lines.Add('за допомогою цикла FOR'); a:=1; b:=1; for i:=3 to n do begin fib:=a+b; a:=b; b:=fib; Memo1.Lines.Add(IntToStr(i)+'-->'+IntToStr(fib)); end; end; {Перевіряємо чи встановлений флажок Checkbox2} {якщо так то обчислюємо факторіал числа } if Checkbox2.Checked then begin Memo1.Lines.Add('Побудова Факторіала'); Memo1.Lines.Add('за допомогою цикла WHILE'); fac:=1; i:=1; while i<=n do begin fac:=fac*i; Memo1.Lines.Add(IntToStr(i)+'-->'+IntToStr(fac)); i:=i+1; end; end; {Перевіряємо чи встановлений флажок Checkbox3} {якщо так то обчислюємо суму парних чисел та добуток непарних} if Checkbox3.Checked then begin sum1:=0; sum2:=0; Memo1.Lines.Add('Побудова суми парних та'); Memo1.Lines.Add('добутку непарних чисел'); Memo1.Lines.Add('за допомогою цикла REPEAT'); i:=1; repeat if i mod 2 = 0 then sum1:=sum1+i else sum2:=sum2+i; i:=i+1; until i>n; Memo1.Lines.Add('Сума парних чисел -->'+IntToStr(sum1)); Memo1.Lines.Add('Сума непарних чисел -->'+IntToStr(sum2)); end;

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Середовище програмування Delphi

Масиви... Масив це обмежена впорядкована сукупність однотипних величин Кожна окрема... Рядки...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Навчальна частина

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Середовище програмування Delphi
Borland Delphi - це об’єктно-орієнтоване середовище візуального програмування (RAD - Rapid Application Development). Delphi призначено для прискореної розробки високопродуктивних 32-бітних програм,

Поняття проекту
В Delphi проект – це сукупність усіх файлів, що створюють програму, включаючи форми, модулі, графіку, елементи управління.   Типи файлів, що викорис

Структура модуля
Кожній формі в проекті відповідає свій програмний модуль (unit), що містить всі пов'язані з формою оголошення і методи обробки подій, написані на мові Delphi. Програмні модулі розміщуються в окреми

Типи, що визначаються користувачем
· перерахований · інтервальний   Структуровані типи · масиви · множини · записи · файли · рядки символі

Типи констант
Тип констант визначається за їх виглядом: Константи цілого типу – це цілі числа, що не мають десяткової точки, константи дійсного типу – дійсні числа, логічні константи – True або False, символьні

Навчальна частина

Завдання для самоконтролю
Обчислити вираз 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Обчислит

Приклад
Написати програму, яка при натисканні на клавішу Button1, зчитує з рядку редагування Edit1 текст і, якщо цим текстом є рядок “автотекст”, то надпис на клавіші міняється на “введіть свій текст”, у п

Приклад.
На формі розмістимо компоненти: Edit, Lebal і Button. У полі Edit ми будемо заносити число і програма проаналізувавши буде давати відповідь за коштами Label. При значенні вхідному в діапаз

Навчальна частина
Прикладна область: Калькулятор математичних функцій Постановка задачі:Створити форму з назвою “ Калькулятор математичних функцій ”, на якій

Тема 3. Цикли
Цикли використовуються у випадку, коли якась дія або група дій повторюється певну кількість раз. Кожне виконання усіх дій, що вказані у циклі називається ітерацією. Кожен цикл повинен мати умову, з

Цикл for
Як вже зазначалось вище, цикл for – to ‑ do відноситься до циклів зі скінченною фіксованою кількістю ітерацій. Внаслідок цього для роботи циклу необхідна змінна, яка буде «відповідати» за ном

Приклад
Обчислити суму чисел від 1 до 100. Для цього, розмістивши на формі кнопку, створимо такий обробник: procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject); var

Приклад.
Створимо додаток в якому будемо розраховувати суму перших десяти чисел 1 2 3...10. Розташуємо на формі кнопку і Label для виведення інформації. Для кнопки зробимо такий обробник: proced

Цикл repeat
Створюючи додатки, досить часто доводиться стикатися з необхідністю повторення однієї і тієї ж послідовності дій.   Delphi нам пропонує ще одну форму умовного оператора циклу

Until умова;
  де repeat, until - зарезервовані слова; тіло циклу - послідовність операторів мови Delphi умова - логічна умова.  

Приклад.
Створимо додаток в якому будемо розраховувати суму чисел які знаходяться між числами a та b. Розташуємо на формі кнопку, Edit1, Edit2 для введення меж і Label для виведення інформації. Для кнопки з

Запрограмуйте команди PopupMenu2.
procedure TForm1.N7Click(Sender: TObject); begin CheckBox1.Checked:=False; CheckBox2.Checked:=False; CheckBox3.Checked:=False; end; procedure TForm1.N8Click(Se

Завдання для самоконтролю
Задано дійсні величини . Розробити програму, яка обчислює значення суми з заданою точністю і вказує кількість врахованих доданків:   1.2.3.

Тема 4. Масиви
Масив – це структурований тип даних, який складається із фіксованої кількості елементів одного і того ж типу. Описати масив у програмі можна за допомогою ідентифікатора ти

Наприклад,
  Type Tm= array[1..10] of integer; Var a, b: array[1..100] of real; r: array[1..100] of real; s: array[1..100] of real c, d: Tm; x: array

Наприклад,
    Масив констант.Описується у розділі Const у вигляді типізованої константи. Компоненти кожної розмірності масиву заключаються в окремі круглі дужки і

Навчальна частина
Прикладна область: Операції з масивами Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над одновимірними масивами.

Завдання на самоконтроль
1. Задано дійсні величини і масив чисел , . Розробити програму, яка обчислює суму всіх ,добуток всіх і знаходить та серед ,Якщо чисел ,

Тема 5. Методи упорядкування даних
Одним із важливих є клас задач – упорядкування файлів, тобто розміщення елементів даних у певному порядку, що дозволяє значно прискорити пошук і обробку інформації. Упорядкування даних може бути за

Навчальна Частина.
Прикладна область: Метод упорядкування даних Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над одновимірними масивами.

Завдання на самоконтроль
1. Задано два масиви цілих чисел , і , . Розробити програму, яка будує симетричну різницю і впорядковує її елементи за зростанням. Різниця це елементи масиву , що не містяться в ма

Навчальна Частина.
Прикладна область: Алгоритми обробки багатовимірних масивів. Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над Багатовимірними мас

Завдання для самоконтролю
1. Задані дійсні число та матриця , , . Розробити програму, яка перетворює цю матрицю вилученням тих рядків в яких розміщений елемент (таких елементів у матриці може бути декілька)

Тема 7. Множини
Множина – це структурований тип даних, елементами якого є всі підмножини, побудовані на основі елементів базового типу. Наприклад, множина, базовими для якої є елементи ,

Навчальна Частина.
Прикладна область: Алгоритми побудови множин. Постановка задачі:Створити програму побудови множин. Рекомендації

Завдання для самоконтролю
1. Задано два символьних масиви із малих латинських літер та розділових знаків , і , . Розробити програму, яка друкує в алфавітному порядку літери першого масиву, що не належать др

Навчальна Частина.
Прикладна область: Робота з символьними рядками. Постановка задачі:Створити програму для роботи з символьними рядками. Рекомендаці

Завдання для самоконтролю
1. Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка вилучає з цього тексту всі слова з подвоєнням літер і записує їх в окремий рядок,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги