рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Середовище програмування Delphi

Середовище програмування Delphi - раздел Программирование, Середовище програмування Delphi Borland Delphi - Це Об’Єктно-Орієнтоване Середовище Візуального Програмування...

Borland Delphi - це об’єктно-орієнтоване середовище візуального програмування (RAD - Rapid Application Development). Delphi призначено для прискореної розробки високопродуктивних 32-бітних програм, які можуть працювати в середовищі Windows або Linux. В склад Delphi входять засоби, необхідні для розробки, тестування та встановлення програм, включаючи велику за обсягом бібліотеку компонентів (VCL - Visual Components Library), засоби візуального проектування, шаблони програм і форм. Середовище проектування Delphi є відкритою системою і дозволяє використовувати як компоненти VCL, так і компоненти від сторонніх розробників, або власні компоненти. Також, сильною стороною Delphi є можливість використання функцій WinAPI.

В системі Delphi використовується мова програмування Object Pascal, яка постійно вдосконалюється.

 

Основні елементи середовища

Інтегроване середовище Delphi складається з чотирьох основних елементів: головне вікно, вікно інспектора об’єктів, вікно форми та вікно коду (редактор коду).

 

 

 

Головне вікно

Головне вікно містить головне меню, панель інструментів і палітру компонент.

· Головне меню (Main Menu) – стандартне меню в стилі Windows. Це меню дозволяє керувати всіма аспектами роботи в Delphi. Головне меню складається з таких елементів: File, Edit, Search, View, Project, Run, Component, DataBase, Tools, Help. Рядок меню можна налаштувати за власним бажанням, наприклад, додати власні елементи до пункту меню інструментів Tools.

 

 

 

 

· Панель інструментів (Toolbar). Тут зосереджені так звані “швидкі” кнопки, які забезпечують доступ до найбільш вживаних команд головного меню. За замовчуванням є 14 кнопок. Серед них є кнопки для компіляції і запуску програм, для перегляду вихідного коду рядок за рядком тощо. Цей список можна змінювати. Для цього потрібно правою кнопкою мишки викликати локальне меню і вибрати команду Configure. Більша частина найнеобхідніших функцій середовища Delphi також має гарячі клавіші, які можна натиснути замість відповідної кнопки чи то пункту меню.

 

 

 

 

· Палітра компонентів – це каталог візуальних і невізуальних об’єктів (компонентів), які можна включати до власних форм и програм. Всі компоненти згруповані за змістом і призначенням. Кожна з цих груп представлена на окремій сторінці палітри компонент.

 

На палітрі компонентів розміщуються піктограми вибраної сторінки. об помістити компонент у центрі вікна форми, двічі клацають на його піктограмі. Якщо потрібно розташувати компонент десь на формі, клацають один раз на піктограмі і один раз у потрібному місці форми. Вибраний компонент можна переміщати на формі, а також змінювати його розміри, перетягуючи маркери.

Вікно форми

Форма (Form) є основним елементом управління при розробці проекту в Delphi. Саме на формі розміщують потрібні компоненти, задають для них потрібні властивості тощо. Вона має всі признаки головного вікна традиційних Windows–програм.

 

 

 

Форма є основою при створенні проекту в середовищі Delphi. Вікно форми можна переміщати по екрані, збільшувати, зменшувати, змінювати його властивості у вікні властивостей об’єктів, упорядковувати на ньому поставлені об’єкти. Деякі елементи у вікні форми (лінії сітки, невізуальні компоненти) не будуть видимими під час виконання програми.

 

Вікно коду

Вікно редактора коду (Code Editor) призначене для написання коду програми, який реалізує процедуру опрацювання певної події. Під час відкривання нового проекту в модуль Unit1.pas, який відповідає формі Form1, редактор автоматично заносить програмний код опису цієї форми. Під час додавання нових компонентів у вікно форми у програму автоматично заносяться коди з описами параметрів цих компонентів (висота, ширина, розташування, стиль тощо).

 

 

 

Це вікно працює аналогічно до простого текстового редактора. Можна використовувати клавіши PgUp i PgDn, клавіши курсору, мишу, можна виділити, скопіювати, вставити текст за допомогою меню EDIT і відповідних гарячих клавіш.

Переключення між формою і редактором коду здійснюється клавішею F12. Редактор коду можна настроювати за допомогою контекстного меню, яке викликається правою кнопкою мишки.

Інспектор об’єктів

За допомогою інспектора об’єктів можна задавати початкові значення властивостей об’єкта та їхню реакцію на стандартні події. Вікно інспектора об’єктів містить список компонентів поточної форми, а також дві закладки: сторінку властивостей (Properties) та сторінку подій (Events).

 

 

Кожна закладка складається з двох стовпців: лівий містить назви властивостей або подій, а правий – їхні значення або назву процедури-реакції на подію. Активізувати вікно інспектора об’єктів можна за допомогою клавіші F11 або мишкою.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Середовище програмування Delphi

Масиви.. масив це обмежена впорядкована сукупність однотипних величин кожна окрема.. рядки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Середовище програмування Delphi

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття проекту
В Delphi проект – це сукупність усіх файлів, що створюють програму, включаючи форми, модулі, графіку, елементи управління.   Типи файлів, що викорис

Структура модуля
Кожній формі в проекті відповідає свій програмний модуль (unit), що містить всі пов'язані з формою оголошення і методи обробки подій, написані на мові Delphi. Програмні модулі розміщуються в окреми

Типи, що визначаються користувачем
· перерахований · інтервальний   Структуровані типи · масиви · множини · записи · файли · рядки символі

Типи констант
Тип констант визначається за їх виглядом: Константи цілого типу – це цілі числа, що не мають десяткової точки, константи дійсного типу – дійсні числа, логічні константи – True або False, символьні

Навчальна частина

Завдання для самоконтролю
Обчислити вираз 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Обчислит

Приклад
Написати програму, яка при натисканні на клавішу Button1, зчитує з рядку редагування Edit1 текст і, якщо цим текстом є рядок “автотекст”, то надпис на клавіші міняється на “введіть свій текст”, у п

Приклад.
На формі розмістимо компоненти: Edit, Lebal і Button. У полі Edit ми будемо заносити число і програма проаналізувавши буде давати відповідь за коштами Label. При значенні вхідному в діапаз

Навчальна частина
Прикладна область: Калькулятор математичних функцій Постановка задачі:Створити форму з назвою “ Калькулятор математичних функцій ”, на якій

Тема 3. Цикли
Цикли використовуються у випадку, коли якась дія або група дій повторюється певну кількість раз. Кожне виконання усіх дій, що вказані у циклі називається ітерацією. Кожен цикл повинен мати умову, з

Цикл for
Як вже зазначалось вище, цикл for – to ‑ do відноситься до циклів зі скінченною фіксованою кількістю ітерацій. Внаслідок цього для роботи циклу необхідна змінна, яка буде «відповідати» за ном

Приклад
Обчислити суму чисел від 1 до 100. Для цього, розмістивши на формі кнопку, створимо такий обробник: procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject); var

Приклад.
Створимо додаток в якому будемо розраховувати суму перших десяти чисел 1 2 3...10. Розташуємо на формі кнопку і Label для виведення інформації. Для кнопки зробимо такий обробник: proced

Цикл repeat
Створюючи додатки, досить часто доводиться стикатися з необхідністю повторення однієї і тієї ж послідовності дій.   Delphi нам пропонує ще одну форму умовного оператора циклу

Until умова;
  де repeat, until - зарезервовані слова; тіло циклу - послідовність операторів мови Delphi умова - логічна умова.  

Приклад.
Створимо додаток в якому будемо розраховувати суму чисел які знаходяться між числами a та b. Розташуємо на формі кнопку, Edit1, Edit2 для введення меж і Label для виведення інформації. Для кнопки з

Навчальна частина
Прикладна область: Циклічні операції Постановка задачі:Створити програму виконання циклічних операцій. Рекомендації

Запрограмуйте команди PopupMenu2.
procedure TForm1.N7Click(Sender: TObject); begin CheckBox1.Checked:=False; CheckBox2.Checked:=False; CheckBox3.Checked:=False; end; procedure TForm1.N8Click(Se

Завдання для самоконтролю
Задано дійсні величини . Розробити програму, яка обчислює значення суми з заданою точністю і вказує кількість врахованих доданків:   1.2.3.

Тема 4. Масиви
Масив – це структурований тип даних, який складається із фіксованої кількості елементів одного і того ж типу. Описати масив у програмі можна за допомогою ідентифікатора ти

Наприклад,
  Type Tm= array[1..10] of integer; Var a, b: array[1..100] of real; r: array[1..100] of real; s: array[1..100] of real c, d: Tm; x: array

Наприклад,
    Масив констант.Описується у розділі Const у вигляді типізованої константи. Компоненти кожної розмірності масиву заключаються в окремі круглі дужки і

Навчальна частина
Прикладна область: Операції з масивами Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над одновимірними масивами.

Завдання на самоконтроль
1. Задано дійсні величини і масив чисел , . Розробити програму, яка обчислює суму всіх ,добуток всіх і знаходить та серед ,Якщо чисел ,

Тема 5. Методи упорядкування даних
Одним із важливих є клас задач – упорядкування файлів, тобто розміщення елементів даних у певному порядку, що дозволяє значно прискорити пошук і обробку інформації. Упорядкування даних може бути за

Навчальна Частина.
Прикладна область: Метод упорядкування даних Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над одновимірними масивами.

Завдання на самоконтроль
1. Задано два масиви цілих чисел , і , . Розробити програму, яка будує симетричну різницю і впорядковує її елементи за зростанням. Різниця це елементи масиву , що не містяться в ма

Навчальна Частина.
Прикладна область: Алгоритми обробки багатовимірних масивів. Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над Багатовимірними мас

Завдання для самоконтролю
1. Задані дійсні число та матриця , , . Розробити програму, яка перетворює цю матрицю вилученням тих рядків в яких розміщений елемент (таких елементів у матриці може бути декілька)

Тема 7. Множини
Множина – це структурований тип даних, елементами якого є всі підмножини, побудовані на основі елементів базового типу. Наприклад, множина, базовими для якої є елементи ,

Навчальна Частина.
Прикладна область: Алгоритми побудови множин. Постановка задачі:Створити програму побудови множин. Рекомендації

Завдання для самоконтролю
1. Задано два символьних масиви із малих латинських літер та розділових знаків , і , . Розробити програму, яка друкує в алфавітному порядку літери першого масиву, що не належать др

Навчальна Частина.
Прикладна область: Робота з символьними рядками. Постановка задачі:Створити програму для роботи з символьними рядками. Рекомендаці

Завдання для самоконтролю
1. Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка вилучає з цього тексту всі слова з подвоєнням літер і записує їх в окремий рядок,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги