рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Структура модуля

Структура модуля - раздел Программирование, Середовище програмування Delphi Кожній Формі В Проекті Відповідає Свій Програмний Модуль (Unit), Що Містить В...

Кожній формі в проекті відповідає свій програмний модуль (unit), що містить всі пов'язані з формою оголошення і методи обробки подій, написані на мові Delphi. Програмні модулі розміщуються в окремих файлах з розширенням PAS. Їх кількість може перевищувати кількість форм.

Кожен модуль має жорстко задану структуру, яка зазвичай автоматично генерується системою Delphi при його створенні. Модуль складається з чотирьох частин: інтерфейсної частини, частини реалізації (обов'язкові частини), частини ініціалізації і частини завершення (необов'язкові частини).

 

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs;

type

TForm1 = class(TForm)

private

{ Private declarations } //коментар

public

{ Public declarations } //коментар

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

end.

 

Спочатку вказується заголовок модуля - ключове слово Unit, за ним довільну назву модуля (вона має співпадати з назвою файлу, в якому модуль зберігається).

Інтерфейсна частина (interface) описує інформацію, яка доступна з інших частин програми: з інших модулів і головної частини.

За допомогою ключового слова uses можна додатково вказати модулі, що підключаються до даного модулю. За замовчуванням там вже є підключені стандартні модулі бібліотеки VCL.

У розділі опису типів (type) оголошено клас форми. За замовчуванням він називається TForm1 і породжений від стандартного класу TForm.

Для зручності в класі форми заздалегідь оголошені порожні секції private і public, в яких ви можете розміщувати будь-які допоміжні поля, методи і властивості. Ви можете поміщати в секцію private атрибути, які потрібні тільки самій формі, а в секцію public – атрибути, які потрібні ще й іншим формам і модулям.

Після опису класу йде оголошення власне об'єкту форми:

var

Form1: TForm1;

На цьому зміст інтерфейсної секції модуля закінчується і починається розділ реалізації (implementation). Спочатку в ньому підключається файл опису форми:

{$R *.dfm}

Далі починається реалізація методів обробки подій. Порожні заготовки для них середовище Delphi створює сама одночасно з додаванням заголовків у клас форми.

Коментарі у програмах

Коментарі – це спосіб задокументовування коду. Коментарі варто записувати під час змін коду або додавання певних функціональних можливостей. Крім того, слід супроводжувати коментарями ті частини коду, які важко зрозуміти або які відповідають за надзвичайно складні обчислення. У мові Delphi коментарі починаються із подвійного слешу (//) – однорядковий коментар, або обмежені символами (* коментар *) чи {коментар} – багаторядковий коментар. Будь-який рядок коду, що починається із символу //, інтерпретується як коментар, і не буде компілюватися та виконуватися під

час запуску програми.

Вище вже використовувалися коментарі (багаторядковий та однорядковий відповідно):

{ Private declarations } //коментар

Окрім документування коду, у коментарів є й інша функція: вони можуть забезпечити невиконання рядків справжнього коду. Такий процес називають «закоментовуванням» коду.

 

Порядок розв’язування задач

Комп’ютери застосовуються в різних сферах людської діяльності. Задачі, які розв’язуються надзвичайно різнопланові та різної складності, але їх розв’язання на комп’ютері має ряд спільних етапів:

1. Постановка задачі та визначення вимог до програми.

2. Побудова математичної моделі.

3. Вибір або розробка методики розв’язання задачі.

4. Побудова алгоритму.

5. Складання програми.

6. Налагодження програми.

7. Тестування програми.

8. Експлуатація програми.

Постановка задачі та визначення вимог до програми.На цьому етапі здійснюється словесна постановка задачі. Формулюються умови до програми, чітко описуються початкові дані та вимоги до результатів, а також вимоги до інтерфейсу користувача з програмою.

Побудова математичної моделі.На цьому етапі формалізується словесна постановка задачі. Задача записується у вигляді рівнянь, математичних формул, таблиць, графіків та інше.

Вибір або розробка методики розв’язання задачі.Якщо задача записана за допомогою відомої математичної моделі для якої існують методи її розв’язання, то потрібно вибрати відповідний метод. Із відомих методів вибирається той, який задовольняє вимоги до точності і легко програмується. Якщо методів розв’язання задачі не існує, то їх потрібно розробляти.

Побудова алгоритму.За вибраним методом слід розробити алгоритм.

Алгоритм – це строга, чітка і скінчена система правил, яка визначає послідовність дій над деякими об’єктами і після скінченої кількості кроків приводить до поставленої мети.

Алгоритм володіє такими властивостями:

· Дискретність. Будь-який алгоритм складається з окремих дій.

· Скінченність. Кожна дія алгоритму повинна бути сформульована так, що після її виконання була б можливість перейти до наступної дії.

· Однозначність. Усі дії визначаються так, щоб різні виконавці розуміли їх однозначно.

· Масовість. Алгоритм повинен працювати з різними наборами початкових даних.

· Результативність. Виконання алгоритму повинно приводити до отримання певного результату.

 

Рис.1. Символи зображення блок-схем

Розрізняють такі типи алгоритмів:

· Лінійні алгоритми.

· Розгалужені алгоритми.

· Циклічні алгоритми.

· Допоміжні алгоритми (підпрограми).

Алгоритм розв’язання задачі може бути представлений у вигляді словесного опису або графічно у вигляді блок-схеми. При зображенні алгоритму у вигляді блок-схеми використовуються символи наведені на Рис. 1.

Складання програми.Цей етап вимагає знання відповідної алгоритмічної мови.

Налагодження програми.Це пошук і виправлення алгоритмічних помилок.

Тестування програми.Для впевненості і гарантії що програма видає достовірні результати її потрібно протестувати на якомога більшій кількості наборів початкових даних, щоб перевірити роботу всіх віток.

Експлуатація програми.Після тестування програми можна розв’язувати задачі даного класу. Для тиражування програми її потрібно доповнити відповідною документацією (вимоги до апаратури, інструкція користувача, тестові приклади).

Приклад. Розробити алгоритм розв’язання квадратного рівняння

.

Словесний опис алгоритму:

1. Ввести початкові дані .

2. Обчислити дискримінант .

3. Якщо , то обчислити і вивести значення коренів за формулами

.

Перейти до пункту 5.

4. Якщо , то вивести повідомлення “Коренів немає”. Перейти до пункту 5.

5. Кінець.

Блок-схема алгоритму розв’язання квадратного рівняння наведена на Рис.2.

 

Рис.2. Блок-схема алгоритму розв’язання квадратного рівняння

Приклад.Розробити програму для розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома невідомими

.

Для розв’язання цієї системи використаємо правило Крамера. За правилом Крамера слід обчислити дискримінант системи

 

 

Якщо то система немає розв’язків, в іншому випадку розв’язки обчислюються за формулами

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Блок-схема алгоритму розв’язання системи двох лінійних рівнянь

 

 

Тема1: Типи даних та елементарні оператори

У кожній алгоритмічній мові кожна константа, змінна, вираз чи функція є певного типу.

У існує правило: тип явно вказується при описі змінної чи функції до їх використання.

Тип визначає:

· можливі значення змінних, констант, функцій, виразів, що належать даному типу;

· формат внутрішнього подання даних у пам’яті комп’ютера;

· операції та функції, які можуть виконуватись з величинами даного типу.

 

У мові Pascal існують скалярні та структуровані типи даних. До скалярних типів стосуються стандартні типи і типи, що визначаються користувачем.

 

Стандартні

· цілі

· дійсні

· символьний

· логічний

· адресний

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Середовище програмування Delphi

Масиви... Масив це обмежена впорядкована сукупність однотипних величин Кожна окрема... Рядки...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Структура модуля

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Середовище програмування Delphi
Borland Delphi - це об’єктно-орієнтоване середовище візуального програмування (RAD - Rapid Application Development). Delphi призначено для прискореної розробки високопродуктивних 32-бітних програм,

Поняття проекту
В Delphi проект – це сукупність усіх файлів, що створюють програму, включаючи форми, модулі, графіку, елементи управління.   Типи файлів, що викорис

Типи, що визначаються користувачем
· перерахований · інтервальний   Структуровані типи · масиви · множини · записи · файли · рядки символі

Типи констант
Тип констант визначається за їх виглядом: Константи цілого типу – це цілі числа, що не мають десяткової точки, константи дійсного типу – дійсні числа, логічні константи – True або False, символьні

Навчальна частина

Завдання для самоконтролю
Обчислити вираз 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Обчислит

Приклад
Написати програму, яка при натисканні на клавішу Button1, зчитує з рядку редагування Edit1 текст і, якщо цим текстом є рядок “автотекст”, то надпис на клавіші міняється на “введіть свій текст”, у п

Приклад.
На формі розмістимо компоненти: Edit, Lebal і Button. У полі Edit ми будемо заносити число і програма проаналізувавши буде давати відповідь за коштами Label. При значенні вхідному в діапаз

Навчальна частина
Прикладна область: Калькулятор математичних функцій Постановка задачі:Створити форму з назвою “ Калькулятор математичних функцій ”, на якій

Тема 3. Цикли
Цикли використовуються у випадку, коли якась дія або група дій повторюється певну кількість раз. Кожне виконання усіх дій, що вказані у циклі називається ітерацією. Кожен цикл повинен мати умову, з

Цикл for
Як вже зазначалось вище, цикл for – to ‑ do відноситься до циклів зі скінченною фіксованою кількістю ітерацій. Внаслідок цього для роботи циклу необхідна змінна, яка буде «відповідати» за ном

Приклад
Обчислити суму чисел від 1 до 100. Для цього, розмістивши на формі кнопку, створимо такий обробник: procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject); var

Приклад.
Створимо додаток в якому будемо розраховувати суму перших десяти чисел 1 2 3...10. Розташуємо на формі кнопку і Label для виведення інформації. Для кнопки зробимо такий обробник: proced

Цикл repeat
Створюючи додатки, досить часто доводиться стикатися з необхідністю повторення однієї і тієї ж послідовності дій.   Delphi нам пропонує ще одну форму умовного оператора циклу

Until умова;
  де repeat, until - зарезервовані слова; тіло циклу - послідовність операторів мови Delphi умова - логічна умова.  

Приклад.
Створимо додаток в якому будемо розраховувати суму чисел які знаходяться між числами a та b. Розташуємо на формі кнопку, Edit1, Edit2 для введення меж і Label для виведення інформації. Для кнопки з

Навчальна частина
Прикладна область: Циклічні операції Постановка задачі:Створити програму виконання циклічних операцій. Рекомендації

Запрограмуйте команди PopupMenu2.
procedure TForm1.N7Click(Sender: TObject); begin CheckBox1.Checked:=False; CheckBox2.Checked:=False; CheckBox3.Checked:=False; end; procedure TForm1.N8Click(Se

Завдання для самоконтролю
Задано дійсні величини . Розробити програму, яка обчислює значення суми з заданою точністю і вказує кількість врахованих доданків:   1.2.3.

Тема 4. Масиви
Масив – це структурований тип даних, який складається із фіксованої кількості елементів одного і того ж типу. Описати масив у програмі можна за допомогою ідентифікатора ти

Наприклад,
  Type Tm= array[1..10] of integer; Var a, b: array[1..100] of real; r: array[1..100] of real; s: array[1..100] of real c, d: Tm; x: array

Наприклад,
    Масив констант.Описується у розділі Const у вигляді типізованої константи. Компоненти кожної розмірності масиву заключаються в окремі круглі дужки і

Навчальна частина
Прикладна область: Операції з масивами Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над одновимірними масивами.

Завдання на самоконтроль
1. Задано дійсні величини і масив чисел , . Розробити програму, яка обчислює суму всіх ,добуток всіх і знаходить та серед ,Якщо чисел ,

Тема 5. Методи упорядкування даних
Одним із важливих є клас задач – упорядкування файлів, тобто розміщення елементів даних у певному порядку, що дозволяє значно прискорити пошук і обробку інформації. Упорядкування даних може бути за

Навчальна Частина.
Прикладна область: Метод упорядкування даних Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над одновимірними масивами.

Завдання на самоконтроль
1. Задано два масиви цілих чисел , і , . Розробити програму, яка будує симетричну різницю і впорядковує її елементи за зростанням. Різниця це елементи масиву , що не містяться в ма

Навчальна Частина.
Прикладна область: Алгоритми обробки багатовимірних масивів. Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над Багатовимірними мас

Завдання для самоконтролю
1. Задані дійсні число та матриця , , . Розробити програму, яка перетворює цю матрицю вилученням тих рядків в яких розміщений елемент (таких елементів у матриці може бути декілька)

Тема 7. Множини
Множина – це структурований тип даних, елементами якого є всі підмножини, побудовані на основі елементів базового типу. Наприклад, множина, базовими для якої є елементи ,

Навчальна Частина.
Прикладна область: Алгоритми побудови множин. Постановка задачі:Створити програму побудови множин. Рекомендації

Завдання для самоконтролю
1. Задано два символьних масиви із малих латинських літер та розділових знаків , і , . Розробити програму, яка друкує в алфавітному порядку літери першого масиву, що не належать др

Навчальна Частина.
Прикладна область: Робота з символьними рядками. Постановка задачі:Створити програму для роботи з символьними рядками. Рекомендаці

Завдання для самоконтролю
1. Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка вилучає з цього тексту всі слова з подвоєнням літер і записує їх в окремий рядок,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги