рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Завдання на самоконтроль

Завдання на самоконтроль - раздел Программирование, Середовище програмування Delphi 1. Задано Два Масиви Цілих Чисел , І , . Розробити Програму,...

1. Задано два масиви цілих чисел , і , . Розробити програму, яка будує симетричну різницю і впорядковує її елементи за зростанням. Різниця це елементи масиву , що не містяться в масиві і взяті по одному разу, аналогічно визначається . Для впорядкування використати метод вибору.

2. Задані цілі і масив . Розробити програму, яка впорядковує масив за неспаданням елементів, вилучає з упорядкованого масиву елемент (якщо такий є) і вставляє елемент так, щоб залишився упорядкованим. Пошук елемента у масиві здійснити методом поділу масиву навпіл.

3.Задано масиви цілих чисел , і , . Розробити програму, яка будує об’єднання і впорядковує його елементи за зростанням. Об’єднання – це множина елементів масиву і , взятих по одному разу. Для впорядкування використати метод вставки.

4. Таблиця виграшів грошової лотереї задана масивом виграшних номерів і масивом виграшів в гривнях , ( - виграш, який випав на номер). Розробити програму, яка обчислює сумарний виграш, який випав на білети з номерами , . (Для пошуку виграшів застосувати алгоритм поділу масиву навпіл).

5.Задано два упорядкованих за неспаданням елементів масиви цілих чисел , і , . Розробити програму, яка зливає ці масиви в один упорядкований за незростанням масив .

6. Задано масиви цілих: упорядкований за незростанням чисел , неупорядкований – , , . Розробити програму, яка елементи масиву вставляє в масив так, щоб залишився впорядкованим. Для впорядкування використати метод вставки.

7. Задано два масиви цілих чисел , і , . Розробити програму, яка будує впорядкований за неспаданням елементів масив з тих елементів масиву , які не є елементами масиву . Для впорядкування використати метод обміну.

8. Задано два масиви дійсних чисел , і , . Розробити програму, яка будує впорядковану за зростанням множину елементів , де – елементи перерізу . (Переріз – це множина елементів , які містяться в і взяті по одному разу). Для впорядкування використати метод вибору.

9. Задано два масиви дійсних чисел і , , . Розробити програму, яка будує впорядковану за зростанням множину елементів , де – елементи об’єднання . (Об’єднання – це множина елементів і , взятих по одному разу). Для впорядкування використати метод вставки.

10. Задано масив цілих чисел , . Розробити програму, яка знаходить в цьому масиві найдовший ланцюжок чисел, упорядкованих за зростанням.

11. Задано масив цілих чисел , . Розробити програму, яка перетворює цей масив так, щоб у кожній десятці спочатку розміщувалися від’ємні числа, а потім невід’ємні, які є в цій десятці, із збереженням порядку їх наступності.

12. Задано масив цілих чисел , . Розробити програму, яка перетворює цей масив так, щоб у кожній двадцятці спочатку розміщувалися числа, які діляться на 3, потім числа, які діляться на 3 з остачею 1 і наостанку числа, які діляться на 3 з остачею 2.

13. Задано масив цілих чисел , . Розробити програму, яка створює масив , елементами якого є всі непарні числа із масиву , упорядковані за незростанням. Для впорядкування використати метод обміну.

14. Задано масив цілих чисел , . Розробити програму, яка створює масив , елементами якого є числа із масиву , впорядковані за спаданням, тобто всі повторення чисел вилучені. Для впорядкування використати метод вставки.

15. Задано впорядковані за неспаданням дійсні числа , і невпорядковані , . Розробити програму, яка визначає цілі числа , де – номери тих , після яких можна вставити не порушуючи впорядкованості одержуваного масиву.

Тема 6. Алгоритми обробки багатовимірних масивів

До традиційних багатовимірних масивів належать таблиці і матриці.

Описати багатовимірний масив у програмі, як і одновимірний, можна за допомогою ідентифікатора типу, визначеного в розділі Type, або безпосередньо у розділі Var.

Наприклад,

 

Type Tvec= array[1..20] of integer;

Tmatr= array[1..10,1..10] of integer;

Var a, b: array[1..10,1..30] of real;

c: Tmatr;

d: array[1..5] of Tvec;

c, d: Tm;

x: array[1..10, 1..10] of integer;

 

тут матриці a, b описані безпосередньо у розділі Var і мають по 10 рядків і 30 стовпчиків. Матриця c описана за допомогою ідентифікатора типу Tmatr і має 10 рядків і 10 стовпчиків. Матриця d описана специфічно за допомогою ідентифікатора типу Tvec і має 5 рядків по 10 елементів у кожному.

Для звернення до елемента матриці використовується ім’я та два індекси у квадратних дужках наприклад, a[3,4] або a[3][4]. Ці форми ідентичні, але частіше використовується a[3,4].

Форма опису матриці d дозволяє звернення з одним індексом d[4], тобто це звернення до всіх елементів 4 рядка. Така форма опису є зручною при маніпулюванні рядками (перестановка рядків, вилучення рядків та інше), також при зверненні до підпрограм.

Для введення та виведення елементів таблиць і матриць зручно використовувати компонент StringGrid з такими основним функціями:

· Cels(ACol,ARow:integer):string – вміст комірки з координатами ACol, ARow;

· Cols(Index:integer): Tstrings – вміст колонки Index;

· Rows(Index:integer): Tstrings – вміст рядка Index;

та властивостями:

· Name: string – ім’я компонента;

· Col: longint – номер поточного стовпця;

· Row: longint – номер поточного рядка;

· ColCount: longint – кількість стовпців;

· RowCount: longint – кількість рядків;

· FixedCols: longint – кількість стовпців фіксованої зони;

· FixedRows: longint – кількість рядків фіксованої зони;

· DefaultColWidth – ширина колонки;

· DefaultRowHeight – висота рядка;

· ScrollBars – лінії прокрутки;

· Font – тип і розміри шрифту;

· Options.goEditing: Boolean – дозвіл на редагування;

· Options.goTabs: Boolean – переміщення курсору клавішею Tab.

Ці властивості можна встановлювати як в Інспекторі об’єктів так і програмно.

До обчислювальних алгоритмів обробки багатовимірних масивів належать: алгоритми пошуку максимальних і мінімальних елементів та індексів їх розміщення у масиві; обчислення сум і добутків рядків і стовпчиків матриць; перестановки місцями рядків і стовпчиків матриць; вилучення рядків і стовпчиків матриць; обчислення суми, різниці та добутку матриць; транспонування матриць та інші.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Середовище програмування Delphi

Масиви.. масив це обмежена впорядкована сукупність однотипних величин кожна окрема.. рядки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Завдання на самоконтроль

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Середовище програмування Delphi
Borland Delphi - це об’єктно-орієнтоване середовище візуального програмування (RAD - Rapid Application Development). Delphi призначено для прискореної розробки високопродуктивних 32-бітних програм,

Поняття проекту
В Delphi проект – це сукупність усіх файлів, що створюють програму, включаючи форми, модулі, графіку, елементи управління.   Типи файлів, що викорис

Структура модуля
Кожній формі в проекті відповідає свій програмний модуль (unit), що містить всі пов'язані з формою оголошення і методи обробки подій, написані на мові Delphi. Програмні модулі розміщуються в окреми

Типи, що визначаються користувачем
· перерахований · інтервальний   Структуровані типи · масиви · множини · записи · файли · рядки символі

Типи констант
Тип констант визначається за їх виглядом: Константи цілого типу – це цілі числа, що не мають десяткової точки, константи дійсного типу – дійсні числа, логічні константи – True або False, символьні

Навчальна частина

Завдання для самоконтролю
Обчислити вираз 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Обчислит

Приклад
Написати програму, яка при натисканні на клавішу Button1, зчитує з рядку редагування Edit1 текст і, якщо цим текстом є рядок “автотекст”, то надпис на клавіші міняється на “введіть свій текст”, у п

Приклад.
На формі розмістимо компоненти: Edit, Lebal і Button. У полі Edit ми будемо заносити число і програма проаналізувавши буде давати відповідь за коштами Label. При значенні вхідному в діапаз

Навчальна частина
Прикладна область: Калькулятор математичних функцій Постановка задачі:Створити форму з назвою “ Калькулятор математичних функцій ”, на якій

Тема 3. Цикли
Цикли використовуються у випадку, коли якась дія або група дій повторюється певну кількість раз. Кожне виконання усіх дій, що вказані у циклі називається ітерацією. Кожен цикл повинен мати умову, з

Цикл for
Як вже зазначалось вище, цикл for – to ‑ do відноситься до циклів зі скінченною фіксованою кількістю ітерацій. Внаслідок цього для роботи циклу необхідна змінна, яка буде «відповідати» за ном

Приклад
Обчислити суму чисел від 1 до 100. Для цього, розмістивши на формі кнопку, створимо такий обробник: procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject); var

Приклад.
Створимо додаток в якому будемо розраховувати суму перших десяти чисел 1 2 3...10. Розташуємо на формі кнопку і Label для виведення інформації. Для кнопки зробимо такий обробник: proced

Цикл repeat
Створюючи додатки, досить часто доводиться стикатися з необхідністю повторення однієї і тієї ж послідовності дій.   Delphi нам пропонує ще одну форму умовного оператора циклу

Until умова;
  де repeat, until - зарезервовані слова; тіло циклу - послідовність операторів мови Delphi умова - логічна умова.  

Приклад.
Створимо додаток в якому будемо розраховувати суму чисел які знаходяться між числами a та b. Розташуємо на формі кнопку, Edit1, Edit2 для введення меж і Label для виведення інформації. Для кнопки з

Навчальна частина
Прикладна область: Циклічні операції Постановка задачі:Створити програму виконання циклічних операцій. Рекомендації

Запрограмуйте команди PopupMenu2.
procedure TForm1.N7Click(Sender: TObject); begin CheckBox1.Checked:=False; CheckBox2.Checked:=False; CheckBox3.Checked:=False; end; procedure TForm1.N8Click(Se

Завдання для самоконтролю
Задано дійсні величини . Розробити програму, яка обчислює значення суми з заданою точністю і вказує кількість врахованих доданків:   1.2.3.

Тема 4. Масиви
Масив – це структурований тип даних, який складається із фіксованої кількості елементів одного і того ж типу. Описати масив у програмі можна за допомогою ідентифікатора ти

Наприклад,
  Type Tm= array[1..10] of integer; Var a, b: array[1..100] of real; r: array[1..100] of real; s: array[1..100] of real c, d: Tm; x: array

Наприклад,
    Масив констант.Описується у розділі Const у вигляді типізованої константи. Компоненти кожної розмірності масиву заключаються в окремі круглі дужки і

Навчальна частина
Прикладна область: Операції з масивами Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над одновимірними масивами.

Завдання на самоконтроль
1. Задано дійсні величини і масив чисел , . Розробити програму, яка обчислює суму всіх ,добуток всіх і знаходить та серед ,Якщо чисел ,

Тема 5. Методи упорядкування даних
Одним із важливих є клас задач – упорядкування файлів, тобто розміщення елементів даних у певному порядку, що дозволяє значно прискорити пошук і обробку інформації. Упорядкування даних може бути за

Навчальна Частина.
Прикладна область: Метод упорядкування даних Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над одновимірними масивами.

Навчальна Частина.
Прикладна область: Алгоритми обробки багатовимірних масивів. Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над Багатовимірними мас

Завдання для самоконтролю
1. Задані дійсні число та матриця , , . Розробити програму, яка перетворює цю матрицю вилученням тих рядків в яких розміщений елемент (таких елементів у матриці може бути декілька)

Тема 7. Множини
Множина – це структурований тип даних, елементами якого є всі підмножини, побудовані на основі елементів базового типу. Наприклад, множина, базовими для якої є елементи ,

Навчальна Частина.
Прикладна область: Алгоритми побудови множин. Постановка задачі:Створити програму побудови множин. Рекомендації

Завдання для самоконтролю
1. Задано два символьних масиви із малих латинських літер та розділових знаків , і , . Розробити програму, яка друкує в алфавітному порядку літери першого масиву, що не належать др

Навчальна Частина.
Прикладна область: Робота з символьними рядками. Постановка задачі:Створити програму для роботи з символьними рядками. Рекомендаці

Завдання для самоконтролю
1. Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка вилучає з цього тексту всі слова з подвоєнням літер і записує їх в окремий рядок,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги