рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Типи констант

Типи констант - раздел Программирование, Середовище програмування Delphi Тип Констант Визначається За Їх Виглядом: Константи Цілого Типу – Це Цілі Чис...

Тип констант визначається за їх виглядом: Константи цілого типу – це цілі числа, що не мають десяткової точки, константи дійсного типу – дійсні числа, логічні константи – True або False, символьні – або рядки довжиною у один символ, або конструкції вигляду #K або ^K та ін.

 

Переліковий тип

Переліковий тип є обмеженою впорядкованою послідовністю однотипних скалярних констант, що і складають цей тип. Значення кожної константи задається її ім’ям. Імена окремих констант відокремлюють одне від одного комами, а вся сукупність констант, що складає переліковий тип, обмежується круглими дужками.

Програміст об’єднує до однієї групи за якоюсь ознакою всю сукупність значень, що складають переліковий тип.

Наприклад, переліковий тип turn (поворот) об’єднує скалярні значення left, right; cube (кубик) об’єднує значення с1, с2, с3, с4, с5, с6; move (рух) об’єднує значення left, right, backward, forward.

Переліковий тип описується у блоці опису типів, що починається зі службового слова type. Наприклад:

 

Type

turn = ( left, right );

cube = ( c1, c2, c3, c4, c5, c6 );

Кожне значення є константою свого типу і може належати тільки одному з перерахованих типів, що задані у програмі. Наприклад типи turn не може бути визначеними у одній програмі з типом move через те, що обидва типи містять однакові константи left та right.

Далі, після опису типу, його можна використовувати, як звичайний стандартний тип для опису змінних.

Впорядкована послідовність значень, що становить переліковий тип, автоматично нумерується, починаючи з 0 і далі через 1. Звідси випливає, що до перелікових змінних та констант можна застосовувати стандартні функції Pred, Succ та Ord.

Змінні перелікового типу не можуть бути елементами списків входу або виходу.

 

Інтервальний тип.

Відтинок довільного порядкового типу може бути визначеним як інтервальний або обмежений тип. Відтинок задається діапазоном від найменшого до найбільшого значення констант, розділених двома крапками “..”. Константи можуть використовуватись цілого, символьного, логічного (булевського) та перелікового типів. Скалярний тип, на якому базується відтинок, називається базовим типом.

Найменше та найбільше значення констант називають нижньою та верхньою границями відтинка, що визначають інтервальний тип. Нижня границя має бути меншою за верхню.

Наприклад:

 

Type

interval = 1..100;

Над змінними інтервального типу можуть виконуватись всі операції та застосовуватись всі стандартні функції стосовні відповідного базового типу.

При застосуванні у програмах інтервальний типів даних можу здійснюватись контроль над тим, щоб значення змінних не виходили за межі, встановлені у описі інтервального типу.

 

Ініціалізація змінних.

У відкомпільованій програмі (тобто робочій програмі, файл якої має розширення ехе) для всіх змінних виділено місце у пам’яті та всім змінним присвоєно нульове значення.

 

Для задання початкових значень (ініціалізація змінних) Delphi дозволяє присвоювати значення змінним одночасно з їх описом. Для цього використовується конструкція

Ім’я_змінної : тип = значення;

 

Наприклад

 

i : integer = 5;

Зауважимо, що тип змінної та тип значення має співпадати.

Змінні перелікового типу можуть бути описані у блоці (розділі) опису змінних. Наприклад:

 

Var

Turn : ( left, right );

При цьому імена типів відсутні, а змінні визначаються сукупність значень, що складають даний переліковий тип. До змінних перелікового типу можна застосовувати оператор присвоєння.

 

Turn := left;

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Середовище програмування Delphi

Масиви... Масив це обмежена впорядкована сукупність однотипних величин Кожна окрема... Рядки...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Типи констант

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Середовище програмування Delphi
Borland Delphi - це об’єктно-орієнтоване середовище візуального програмування (RAD - Rapid Application Development). Delphi призначено для прискореної розробки високопродуктивних 32-бітних програм,

Поняття проекту
В Delphi проект – це сукупність усіх файлів, що створюють програму, включаючи форми, модулі, графіку, елементи управління.   Типи файлів, що викорис

Структура модуля
Кожній формі в проекті відповідає свій програмний модуль (unit), що містить всі пов'язані з формою оголошення і методи обробки подій, написані на мові Delphi. Програмні модулі розміщуються в окреми

Типи, що визначаються користувачем
· перерахований · інтервальний   Структуровані типи · масиви · множини · записи · файли · рядки символі

Навчальна частина

Завдання для самоконтролю
Обчислити вираз 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Обчислит

Приклад
Написати програму, яка при натисканні на клавішу Button1, зчитує з рядку редагування Edit1 текст і, якщо цим текстом є рядок “автотекст”, то надпис на клавіші міняється на “введіть свій текст”, у п

Приклад.
На формі розмістимо компоненти: Edit, Lebal і Button. У полі Edit ми будемо заносити число і програма проаналізувавши буде давати відповідь за коштами Label. При значенні вхідному в діапаз

Навчальна частина
Прикладна область: Калькулятор математичних функцій Постановка задачі:Створити форму з назвою “ Калькулятор математичних функцій ”, на якій

Тема 3. Цикли
Цикли використовуються у випадку, коли якась дія або група дій повторюється певну кількість раз. Кожне виконання усіх дій, що вказані у циклі називається ітерацією. Кожен цикл повинен мати умову, з

Цикл for
Як вже зазначалось вище, цикл for – to ‑ do відноситься до циклів зі скінченною фіксованою кількістю ітерацій. Внаслідок цього для роботи циклу необхідна змінна, яка буде «відповідати» за ном

Приклад
Обчислити суму чисел від 1 до 100. Для цього, розмістивши на формі кнопку, створимо такий обробник: procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject); var

Приклад.
Створимо додаток в якому будемо розраховувати суму перших десяти чисел 1 2 3...10. Розташуємо на формі кнопку і Label для виведення інформації. Для кнопки зробимо такий обробник: proced

Цикл repeat
Створюючи додатки, досить часто доводиться стикатися з необхідністю повторення однієї і тієї ж послідовності дій.   Delphi нам пропонує ще одну форму умовного оператора циклу

Until умова;
  де repeat, until - зарезервовані слова; тіло циклу - послідовність операторів мови Delphi умова - логічна умова.  

Приклад.
Створимо додаток в якому будемо розраховувати суму чисел які знаходяться між числами a та b. Розташуємо на формі кнопку, Edit1, Edit2 для введення меж і Label для виведення інформації. Для кнопки з

Навчальна частина
Прикладна область: Циклічні операції Постановка задачі:Створити програму виконання циклічних операцій. Рекомендації

Запрограмуйте команди PopupMenu2.
procedure TForm1.N7Click(Sender: TObject); begin CheckBox1.Checked:=False; CheckBox2.Checked:=False; CheckBox3.Checked:=False; end; procedure TForm1.N8Click(Se

Завдання для самоконтролю
Задано дійсні величини . Розробити програму, яка обчислює значення суми з заданою точністю і вказує кількість врахованих доданків:   1.2.3.

Тема 4. Масиви
Масив – це структурований тип даних, який складається із фіксованої кількості елементів одного і того ж типу. Описати масив у програмі можна за допомогою ідентифікатора ти

Наприклад,
  Type Tm= array[1..10] of integer; Var a, b: array[1..100] of real; r: array[1..100] of real; s: array[1..100] of real c, d: Tm; x: array

Наприклад,
    Масив констант.Описується у розділі Const у вигляді типізованої константи. Компоненти кожної розмірності масиву заключаються в окремі круглі дужки і

Навчальна частина
Прикладна область: Операції з масивами Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над одновимірними масивами.

Завдання на самоконтроль
1. Задано дійсні величини і масив чисел , . Розробити програму, яка обчислює суму всіх ,добуток всіх і знаходить та серед ,Якщо чисел ,

Тема 5. Методи упорядкування даних
Одним із важливих є клас задач – упорядкування файлів, тобто розміщення елементів даних у певному порядку, що дозволяє значно прискорити пошук і обробку інформації. Упорядкування даних може бути за

Навчальна Частина.
Прикладна область: Метод упорядкування даних Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над одновимірними масивами.

Завдання на самоконтроль
1. Задано два масиви цілих чисел , і , . Розробити програму, яка будує симетричну різницю і впорядковує її елементи за зростанням. Різниця це елементи масиву , що не містяться в ма

Навчальна Частина.
Прикладна область: Алгоритми обробки багатовимірних масивів. Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над Багатовимірними мас

Завдання для самоконтролю
1. Задані дійсні число та матриця , , . Розробити програму, яка перетворює цю матрицю вилученням тих рядків в яких розміщений елемент (таких елементів у матриці може бути декілька)

Тема 7. Множини
Множина – це структурований тип даних, елементами якого є всі підмножини, побудовані на основі елементів базового типу. Наприклад, множина, базовими для якої є елементи ,

Навчальна Частина.
Прикладна область: Алгоритми побудови множин. Постановка задачі:Створити програму побудови множин. Рекомендації

Завдання для самоконтролю
1. Задано два символьних масиви із малих латинських літер та розділових знаків , і , . Розробити програму, яка друкує в алфавітному порядку літери першого масиву, що не належать др

Навчальна Частина.
Прикладна область: Робота з символьними рядками. Постановка задачі:Створити програму для роботи з символьними рядками. Рекомендаці

Завдання для самоконтролю
1. Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка вилучає з цього тексту всі слова з подвоєнням літер і записує їх в окремий рядок,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги