рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Завдання для самоконтролю

Завдання для самоконтролю - раздел Программирование, Середовище програмування Delphi 1. Задані Дійсні Число Та Матриця , , . Розробити Програму, ...

1. Задані дійсні число та матриця , , . Розробити програму, яка перетворює цю матрицю вилученням тих рядків в яких розміщений елемент (таких елементів у матриці може бути декілька) Та виводить нову розмірність і матрицю.

2. Задано дві матриці і , . Розробити програму, яка будує матрицю множенням елементів кожного рядка першої матриці на найбільше із значень елементів відповідного рядка другої матриці.

3. Задана матриця , . Розробити програму, яка будує логічний вектор за правилом: , якщо в -му рядку цієї матриці кількість від’ємних елементів більша від кількості додатних, інакше – .

4.Задана квадратна матриця , Розробити програму, яка перестановкою рядків і стовпчиків перетворює цю матрицю так, щоб максимальний елемент матриці (вважається, що він єдиний) розмістився в лівому верхньому куті.

5. Задано дійсну матрицю , . Розробити програму, яка будує вектор за правилом: координати вектора є середніми арифметичними значеннями елементів рядків матриці .

6. Задано дві квадратних матриці і , . Розробити програму, яка будує і друкує вектор за правилом: , якщо елементи -го рядка матриці більші ніж відповідні елементи -го рядка матриці та в інших випадках.

7. Задано дві цілочислові матриці і , . Розробити програму, яка будує і друкує вектор за правилом: , якщо всі елементи -го рядка першої та другої матриць від’ємні та в інших випадках.

8. Задано дві цілочислові матриці і , . Розробити програму, яка будує і друкує вектор за правилом: , якщо кількість від’ємних елементів -го рядка першої матриці дорівнює кількості від’ємних елементів -го рядка другої матриці та в інших випадках.

9. Задано дійсні і матриця , . Розробити програму, яка обчислює значення , де - перший за порядком додатний елемент -го рядка матриці; якщо в -му рядку додатних елементів немає, то . (Для обчислення значення полінома слід скористатися схемою Горнера

).

10. Задана дійсна матриця , . Розробити програму, яка обчислює суму її елементів, розміщених на головній діагоналі і вище неї, які перевищують за величиною всі елементи, розміщені нижче головної діагоналі. Якщо таких елементів немає, то виводить повідомлення про це.

11. Задана цілочислова матриця , . Розробити програму, яка знаходить і друкує номери тих рядків, у яких всі елементи однакові і номери тих стовпчиків, всі елементи в яких парні. Якщо таких рядків або стовпчиків немає, то виводить повідомлення про це.

12. Задана цілочислова матриця , . Розробити програму, яка знаходить і друкує номери тих рядків, елементи яких утворюють симетричні послідовності 1, 2, 3, 3, 2, 1 або 1, 2, 3, 5,3, 2, 1. Якщо таких рядків немає, то виводить повідомлення про це.

13. Задана матриця , . Розробити програму, яка знаходить найменше значення серед тих елементів стовпчиків, сума модулів елементів у яких найбільша. (Стовпчиків з найбільшою сумою модулів елементів може бути декілька).

14. Задана цілочислова матриця , . Розробити програму, яка знаходить і друкує номери тих рядків, елементи яких є сумою відповідних елементів двох попередніх рядків. Якщо таких рядків немає, то виводить повідомлення про це.

15. Задана цілочислова матриця , . Розробити програму, яка здійснює циклічний зсув рядків так, щоб першим став рядок, у якому знаходиться максимальний елемент матриці (вважається, що він єдиний).

16. Задана цілочислова матриця , . Розробити програму, яка здійснює циклічний зсув стовпців так, щоб першим став стовпчик, у якому знаходиться мінімальний елемент матриці (вважається, що він єдиний).

17. Задана дійсна матриця , . Розробити програму, яка будує вектор за правилом: дорівнює сумі модулів тих елементів, які розміщені між першим і останнім включно додатними елементами -го рядка. Якщо додатних елементів у -му рядку немає або є тільки один, або вони розміщені поряд, то .

18. Задана дійсна матриця , . Розробити програму, яка будує вектор за правилом: дорівнює сумі модулів тих елементів, які розміщені за першим включно від’ємним елементом -го рядка. Якщо від’ємного елемента у -му рядку немає, то .

19. Задана дійсна матриця , . Розробити програму, яка будує вектор за правилом: дорівнює сумі модулів тих елементів, які розміщені між першим і останнім включно від’ємними елементами -го рядка. Якщо від’ємних елементів у -му рядку немає або є тільки один, або вони розміщені поряд, то .

20. Задана дійсна матриця , . Розробити програму, яка будує вектор за правилом: дорівнює половині суми модулів максимального і мінімального елементів -го рядка.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Середовище програмування Delphi

Масиви.. масив це обмежена впорядкована сукупність однотипних величин кожна окрема.. рядки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Завдання для самоконтролю

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Середовище програмування Delphi
Borland Delphi - це об’єктно-орієнтоване середовище візуального програмування (RAD - Rapid Application Development). Delphi призначено для прискореної розробки високопродуктивних 32-бітних програм,

Поняття проекту
В Delphi проект – це сукупність усіх файлів, що створюють програму, включаючи форми, модулі, графіку, елементи управління.   Типи файлів, що викорис

Структура модуля
Кожній формі в проекті відповідає свій програмний модуль (unit), що містить всі пов'язані з формою оголошення і методи обробки подій, написані на мові Delphi. Програмні модулі розміщуються в окреми

Типи, що визначаються користувачем
· перерахований · інтервальний   Структуровані типи · масиви · множини · записи · файли · рядки символі

Типи констант
Тип констант визначається за їх виглядом: Константи цілого типу – це цілі числа, що не мають десяткової точки, константи дійсного типу – дійсні числа, логічні константи – True або False, символьні

Навчальна частина

Завдання для самоконтролю
Обчислити вираз 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Обчислит

Приклад
Написати програму, яка при натисканні на клавішу Button1, зчитує з рядку редагування Edit1 текст і, якщо цим текстом є рядок “автотекст”, то надпис на клавіші міняється на “введіть свій текст”, у п

Приклад.
На формі розмістимо компоненти: Edit, Lebal і Button. У полі Edit ми будемо заносити число і програма проаналізувавши буде давати відповідь за коштами Label. При значенні вхідному в діапаз

Навчальна частина
Прикладна область: Калькулятор математичних функцій Постановка задачі:Створити форму з назвою “ Калькулятор математичних функцій ”, на якій

Тема 3. Цикли
Цикли використовуються у випадку, коли якась дія або група дій повторюється певну кількість раз. Кожне виконання усіх дій, що вказані у циклі називається ітерацією. Кожен цикл повинен мати умову, з

Цикл for
Як вже зазначалось вище, цикл for – to ‑ do відноситься до циклів зі скінченною фіксованою кількістю ітерацій. Внаслідок цього для роботи циклу необхідна змінна, яка буде «відповідати» за ном

Приклад
Обчислити суму чисел від 1 до 100. Для цього, розмістивши на формі кнопку, створимо такий обробник: procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject); var

Приклад.
Створимо додаток в якому будемо розраховувати суму перших десяти чисел 1 2 3...10. Розташуємо на формі кнопку і Label для виведення інформації. Для кнопки зробимо такий обробник: proced

Цикл repeat
Створюючи додатки, досить часто доводиться стикатися з необхідністю повторення однієї і тієї ж послідовності дій.   Delphi нам пропонує ще одну форму умовного оператора циклу

Until умова;
  де repeat, until - зарезервовані слова; тіло циклу - послідовність операторів мови Delphi умова - логічна умова.  

Приклад.
Створимо додаток в якому будемо розраховувати суму чисел які знаходяться між числами a та b. Розташуємо на формі кнопку, Edit1, Edit2 для введення меж і Label для виведення інформації. Для кнопки з

Навчальна частина
Прикладна область: Циклічні операції Постановка задачі:Створити програму виконання циклічних операцій. Рекомендації

Запрограмуйте команди PopupMenu2.
procedure TForm1.N7Click(Sender: TObject); begin CheckBox1.Checked:=False; CheckBox2.Checked:=False; CheckBox3.Checked:=False; end; procedure TForm1.N8Click(Se

Завдання для самоконтролю
Задано дійсні величини . Розробити програму, яка обчислює значення суми з заданою точністю і вказує кількість врахованих доданків:   1.2.3.

Тема 4. Масиви
Масив – це структурований тип даних, який складається із фіксованої кількості елементів одного і того ж типу. Описати масив у програмі можна за допомогою ідентифікатора ти

Наприклад,
  Type Tm= array[1..10] of integer; Var a, b: array[1..100] of real; r: array[1..100] of real; s: array[1..100] of real c, d: Tm; x: array

Наприклад,
    Масив констант.Описується у розділі Const у вигляді типізованої константи. Компоненти кожної розмірності масиву заключаються в окремі круглі дужки і

Навчальна частина
Прикладна область: Операції з масивами Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над одновимірними масивами.

Завдання на самоконтроль
1. Задано дійсні величини і масив чисел , . Розробити програму, яка обчислює суму всіх ,добуток всіх і знаходить та серед ,Якщо чисел ,

Тема 5. Методи упорядкування даних
Одним із важливих є клас задач – упорядкування файлів, тобто розміщення елементів даних у певному порядку, що дозволяє значно прискорити пошук і обробку інформації. Упорядкування даних може бути за

Навчальна Частина.
Прикладна область: Метод упорядкування даних Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над одновимірними масивами.

Завдання на самоконтроль
1. Задано два масиви цілих чисел , і , . Розробити програму, яка будує симетричну різницю і впорядковує її елементи за зростанням. Різниця це елементи масиву , що не містяться в ма

Навчальна Частина.
Прикладна область: Алгоритми обробки багатовимірних масивів. Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над Багатовимірними мас

Тема 7. Множини
Множина – це структурований тип даних, елементами якого є всі підмножини, побудовані на основі елементів базового типу. Наприклад, множина, базовими для якої є елементи ,

Навчальна Частина.
Прикладна область: Алгоритми побудови множин. Постановка задачі:Створити програму побудови множин. Рекомендації

Завдання для самоконтролю
1. Задано два символьних масиви із малих латинських літер та розділових знаків , і , . Розробити програму, яка друкує в алфавітному порядку літери першого масиву, що не належать др

Навчальна Частина.
Прикладна область: Робота з символьними рядками. Постановка задачі:Створити програму для роботи з символьними рядками. Рекомендаці

Завдання для самоконтролю
1. Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка вилучає з цього тексту всі слова з подвоєнням літер і записує їх в окремий рядок,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги