рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ДОДАТОК Е

ДОДАТОК Е - раздел Математика, Прикладної статистики Приклади Оформлення Бібліографічного Опису   У Таблиці...

Приклади оформлення бібліографічного опису

 

У таблиці Е.1 наведені приклади бібліографічного опису посилань. Вони побудовані на основі ГОСТ 7.1-84. “Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”. Перелік, наведений у таблиці Е.1, є прикладом, що наведений у Правилах оформлення дисертацій на здобутті вчених ступенів Вищої Атестаційної комісії України і має силу офіційного документу.

У відповідності до ГОСТ 7.1 назви джерел вказуються мовою оригіналу. Виключення складають назви робіт на мовах, що використовують ієрогліфи. У цьому випадку назва джерела пишеться у перекладі на російську або англійську мову, а назва журналу транслітерується на ці мови.

 

Таблиця Е.1 – Приклади оформлення бібліографічного опису

 

Характеристика джерела Приклад оформлення
Книги (один, два або три автори) Василенко М.В. Теорія коливань: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 430 с. Хомяков В.І., Бакум І.В. Управління потенціалом підприємства. – К.: Кондор, 2009. – 400 с.
П’ять та більше авторів Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ін.; За ред. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.
Багатотомні видання Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. Овалева И.В., Рубцова Е.Ю.; ред. Иванов В.Л.] – Львов: НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005. – (Серия «Нормативная база предприятия»). – Т.1. – 2005. – 277 с.
Перекладні видання Менар К. Экономика организации: Пер. с франц. / Под. ред. А.Г. Худокормова. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 160 с.
Словники Библиотечное дело: терминол. словарь / Сост. И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. – 2-е изд. – М.: Книга, 1986. – 224 с.
Законодавчі та нормативні документи Господарський кодекс України. Від 16 січня 2003 р. № 436-IV з подальшими змінами // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст.144. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. № 959-XII з подальшими змінами // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 29. – Ст. 377.
Стандарти ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – Введ. 01.01.96. – К.: Держстандарт України, 1995. – 37 с.

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Прикладної статистики

Східноукраїнський національний університет.. імені Володимира Даля.. Факультет хімічних та інформаційних систем..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ДОДАТОК Е

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Та їх електронні версії
  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ     Текстові документи та їх електронні версії. Загальні вимоги / Укл. Логвінова О.П., Будрик О.І., Татарченко О.М., Хох

Перелік чинних нормативних документів, що регламентують вимоги до оформлення наукових (текстових) документів в україні
1.1 Міждержавні стандартиГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.ГОСТ 7.32-91. Система стандартов по информации, библиотечному и издательско

Загальні вимоги до наукового (текстового) документу
    2.1 Навчальні текстові документи друкують на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210´290 мм) без рамок і штампів. Текст документу друкують тільки чо

Вимоги до побудови текстового матеріалу
    3.1 Текстовий матеріал при необхідності розділяють на розділи й підрозділи. Розподіл на складові здійснюється відповідно до логіки побудови документу його у

Вимоги до тексту документу
    4.1 Загальні вимоги викладення тексту документу: чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу; грамотність та дотримання вимог сучасної с

Вимоги до оформлення ілюстрацій
    5.1 Рисунки, графіки, схеми, блок-схеми, діаграми, розміщені у роботі, мають відповідати вимогам чинних стандартів [1]. Кількість ілюстрацій (блок-схем, схе

Вимоги до побудови й оформлення таблиць
    6.1 Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць (рисунок 6.1), які застосовують у текстовому матеріалі для кращої наочності й зручності порівняння по

Список використаних джерел
    1 Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії Укр

ДОДАТОК Б
Приклад виконання текстового документу з формулою   РОЗДІЛ 3 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІ

ДОДАТОК В
Приклад виконання текстового документу з ілюстрацією   Беззбитковий обсяг продажів і зона безпеки підприємства є

ДОДАТОК Г
Приклад виконання текстового документу з таблицею   Зміна об'єму товарної продукції обумовлена впливом наступн

ДОДАТОК Д
Приклад оформлення списку використаних джерел   СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ Джерел   1 Батенко Л.П. Управління п

Продовження додатку Е
  Продовження таблиці Е.1   Тези доповідей Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжн

ДОДАТОК Ж
Приклад оформлення реферату     РЕФЕРАТ Дипломна робота: ___ стор., ___ табл., ___ рис., ___ джерел, ___ додатки.    

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги