рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вимоги до побудови текстового матеріалу

Вимоги до побудови текстового матеріалу - раздел Математика, Прикладної статистики     3.1 Текстовий Матеріал При Необхідності Розді...

 

 

3.1 Текстовий матеріал при необхідності розділяють на розділи й підрозділи.

Розподіл на складові здійснюється відповідно до логіки побудови документу його укладачем.

Новий розділ завжди слід починати з нової сторінки, незалежно від того, скільки місця залишилось після закінчення попереднього розділу. Рекомендується розміщувати текст таким чином, щоб на останній сторінці розділу містилося не менш, ніж три рядки тексту.

Не допускається розміщувати назву підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї може бути розміщено менш, ніж два рядки тексту. В цьому разі підрозділ починають з наступної сторінки.

3.2 Заголовки структурних частин роботи «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «Вступ», назви розділів, «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ Джерел», «ДОДАТКИ» друкують (пишуть) великими літерами симетрично до тексту (посередині рядка). Заголовки підрозділів – маленькими буквами (крім першої великої) – з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовках не допускаються.

Якщо заголовок великий і не вміщується в одному рядку, він продовжується у наступному рядку з абзацного відступу. При розміщенні заголовків на кількох рядках рекомендується їх поділ на логічно закінчені частини.

 

Наприклад:

 

1.3 Оборотні фонди: поняття, структура та шляхи підвищення ефективності їх використання

 

Структурні елементи «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДжереЛ», «ДОДАТКИ», якщо вони передбачені, не нумерують, а їх найменування слугують заголовками структурних елементів.

Номери основних розділів дипломних робіт пишуть після слова «РОЗДІЛ».

 

Наприклад:

 

РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 

3.3 Розділи повинні мати порядкові номери в межах усього матеріалу, позначені арабськими цифрами без крапки. Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу (частини) і підрозділу, розділених крапкою. Наприкінці номера підрозділу крапка не ставиться (наприклад «1.2»). Розділи (частини), як і підрозділи, можуть складатися з одного або декількох пунктів.

Номери та найменування початкових сторінок всіх розділів та підрозділів роботи містяться у змісті. Приклад оформлення змісту наведено у додатку А.

3.4 Якщо текстовий матеріал поділяється тільки на пункти, вони нумеруються порядковими номерами в межах тексту, за винятком додатків.

Кожний пункт і підпункт записують з абзацного відступу.

3.5 Розділи (частини), підрозділи повинні мати заголовки. Пункти, як правило, заголовка не мають. Заголовки повинні чітко й стисло відображати зміст розділів (частин), підрозділів.

3.6 Відстань між заголовком і підзаголовком, між текстом та наступним підзаголовком повинна складати два вільних рядки, а між підзаголовком і текстом – один вільний рядок (додаток Б).

3.7 Кожний розділ (частину) текстового матеріалу рекомендується починати з нового аркуша (сторінки).

 

3.8 Список використаних джерел

Наприкінці текстового матеріалу необхідно наводити список джерел, які були використані при його написанні. Список використаних джерел включається до змісту текстового матеріалу.

При складанні списку використаних джерел можливі різні способи їх розстановки: у порядку появи посилань у тексті, в абетковому порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Найбільш зручний для користування та рекомендований при написанні курсових, дипломних робіт і звітів з практики спосіб розміщення використаних літературних джерел – в абетковому порядку прізвищ перших авторів або назв джерел.

Бібліографічний опис джерел (список використаних джерел) складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Приклад оформлення бібліографічного опису наведено у додатку Е.На всі джерела, використані при виконанні роботи, мають бути зроблені посилання. Не слід включати до переліку ті джерела, на які не були зроблені посилання в роботі. Крім того, не рекомендується включати енциклопедичні словники, газети та науково-популярні книги.

Опис кожного джерела починають з абзацного відступу. Далі йде порядковий номер, після нього – назва джерела у відповідності до правил. Крапка між номером посилання та назвою не ставиться. Порядковий номер не береться у дужки.

Приклади оформлення таких частин роботи, як «ЗМІСТ» та «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ Джерел», наведено у додатку А та додатку Д.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Прикладної статистики

Східноукраїнський національний університет.. імені Володимира Даля.. Факультет хімічних та інформаційних систем..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вимоги до побудови текстового матеріалу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Та їх електронні версії
  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ     Текстові документи та їх електронні версії. Загальні вимоги / Укл. Логвінова О.П., Будрик О.І., Татарченко О.М., Хох

Перелік чинних нормативних документів, що регламентують вимоги до оформлення наукових (текстових) документів в україні
1.1 Міждержавні стандартиГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.ГОСТ 7.32-91. Система стандартов по информации, библиотечному и издательско

Загальні вимоги до наукового (текстового) документу
    2.1 Навчальні текстові документи друкують на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210´290 мм) без рамок і штампів. Текст документу друкують тільки чо

Вимоги до тексту документу
    4.1 Загальні вимоги викладення тексту документу: чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу; грамотність та дотримання вимог сучасної с

Вимоги до оформлення ілюстрацій
    5.1 Рисунки, графіки, схеми, блок-схеми, діаграми, розміщені у роботі, мають відповідати вимогам чинних стандартів [1]. Кількість ілюстрацій (блок-схем, схе

Вимоги до побудови й оформлення таблиць
    6.1 Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць (рисунок 6.1), які застосовують у текстовому матеріалі для кращої наочності й зручності порівняння по

Список використаних джерел
    1 Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії Укр

ДОДАТОК Б
Приклад виконання текстового документу з формулою   РОЗДІЛ 3 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІ

ДОДАТОК В
Приклад виконання текстового документу з ілюстрацією   Беззбитковий обсяг продажів і зона безпеки підприємства є

ДОДАТОК Г
Приклад виконання текстового документу з таблицею   Зміна об'єму товарної продукції обумовлена впливом наступн

ДОДАТОК Д
Приклад оформлення списку використаних джерел   СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ Джерел   1 Батенко Л.П. Управління п

ДОДАТОК Е
Приклади оформлення бібліографічного опису   У таблиці Е.1 наведені приклади бібліографічного опису посилань. Вони побудовані на основі ГОСТ 7.1-84. “Библиографическое описан

Продовження додатку Е
  Продовження таблиці Е.1   Тези доповідей Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжн

ДОДАТОК Ж
Приклад оформлення реферату     РЕФЕРАТ Дипломна робота: ___ стор., ___ табл., ___ рис., ___ джерел, ___ додатки.    

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги