рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Порядок виконання роботи

Порядок виконання роботи - раздел Физика, ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ ДИНАМІКИ НА МАШИНІ 1. Визначити, Як Проходять Головні Осі Інерції Досліджуваного Тіла. Виміряти ...

1. Визначити, як проходять головні осі інерції досліджуваного тіла. Виміряти розміри ax, ay тіла (див. рис. 4.1).

2. Визначити масу m тіла і за формулою (4.1) обчислити момент інерції тіла відносно осі Oz Iz.

3. Натиснувши клавішу „СЕТЬ”, включити живлячу напругу. На цифрових індикаторах з’являться цифри "0".

4. Натиснути клавішу „СБРОС”, що підготує секундомір до виміру.

5. Повертаючи рамку без досліджуваного тіла, зафіксувати її в заданому положенні електромагнітом.

6. Натиснути клавішу “ПУСК”. Це відключає електромагніт, звільняє рамку і включає секундомір.

7. Під час дев’ятого коливання натиснути клавішу “СТОП” – закінчення виміру. Зробити вимір часу t0 , за який відбудуться n=10 коливань рамки без досліджуваного тіла.

8. Повторити п. 4 – 7 двічі і знайти середнє значення часу t0 . Визначити період коливань T0 за формулою . Результат занести в табл.4.1.

9. У рамці приладу закріпити досліджуване тіло так, щоб вісь обертання збігалася з віссю Oz. Як зазначено у п. 4 – 8 три рази виміряти час tz, обчислити величини tz сер і Tz . За формулою (4.2) розрахувати момент інерції I0 ненавантаженого маятника.

10. Закріплюючи кожного разу досліджуване тіло в рамці приладу так, щоб його вісь обертання збігалася з одною з головних та діагональних осей, згідно з п. 4 – 8 по три рази виміряти значення часу tx , ty , txy , txz , tyz , txyz , знайти середні значення tx сер , ty сер , txy сер , txz сер , tyz сер , txyz сер , а також відповідні періоди коливань Tx , Ty , Txy , Txz , Tyz , Txyz .

11. За формулами (4.3) – (4.5) розрахувати головні та діагональні моменти інерції Ix , Iy , Ixy , Ixz , Iyz , Ixyz , а також обчислити з цих величин.

Таблиця 4.1

Індекс при I або T M ax ay t tсер T I
1 2 3
                   
z              
x              
y              
xy              
xz              
yz              
xyz              

12. На міліметровому папері побудувати головні і діагональні перетини еліпсоїда інерції досліджуваного тіла.

4.6 Контрольні запитання.

1. Що називається моментом інерції:

матеріальної точки;

твердого тіла?

2. У чому полягає фізичний зміст моменту інерції?

3. Напишіть основне рівняння динаміки обертального руху.

4. Що називається головними осями і головними моментами інерції прямокутного паралелепіпеда?

5. Що називається еліпсоїдом інерції прямокутного паралелепіпеда?

6. Як реєструється число коливань у досліді?

7. Як визначити момент інерції ненавантаженого маятника?

8. Виведіть формулу для розрахунку еліпсоїда інерції твердого тіла.

4.7 Література

1. Савельев И.В. Курс общей физики: В 2 т. – М.: Наука. 1989. – T.I.

2. Базакуца В.А. и др. Лабораторный практикум по физики. – Харьков: Изд. ХГУ, 1969.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ ДИНАМІКИ НА МАШИНІ

ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ ДИНАМІКИ НА МАШИНІ... АТВУДА... Мета роботи Визначити прискорення вільного падіння за допомогою законів поступального руху тіл...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Порядок виконання роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Порядок виконання роботи
1. Встановити потрібну довжину шляху S рівномірного руху. Для цього пересунути середній кронштейн на задану висоту над нижнім і встановити обидва кронштейни таким чином, щоб великий правий в

Мета роботи
Вивчення закону збереження імпульсу при пружному і непружному центральному ударі куль. 2.2 Загальні положення Удар твердих тіл – сукупність явищ, що виникають при

Опис установки
На рис 2.1 у двох проекціях зображена установка, яка являє собою підставку 2 з регульованими ніжками 1. На підставці закріплена колона 3 з нижнім 4 і верхнім 5 кронштейнами. На верхньому кронштейні

Порядок виконання роботи
1. Відхилити праву кулю на потрібний кут a1 . Для цього необхідно прикласти її до електромагніта, відпустити болти 15 і 16; установити електромагніт на обраній відстані від початк

Мета роботи
Вивчити обертальний рух маятника Обербека, визначити момент інерції хрестовини Iкр, масу вантажів mo і їхній момент інерції Io

Опис установки
Прилад, за допомогою якого проводять дослідження, схематично зображений на рис. 3.1 і встановлений на підставці 1. На вертикальній колоні 2 прикріплено два кронштейни: нижній нерухомий 3 і верхній

Порядок виконання роботи
1. До кінця нитки 9 підвісити тіло m відомої маси. 2. Встановити потрібну висоту падіння вантажу H (значення величини H задається викладачем). З. Залежно від

Мета роботи
Побудова головних і діагональних перетинів еліпсоїда інерції досліджуваного тіла. 4.2 Загальні положення Моментом інерції матеріальної точки відносно осі z

Опис установки
Будова установки показано на рис. 4.4. На оснащеній ніжками 1 підставці 2 маятника крутильних коливань закріплений електронний секундомір 3 і стійка 4, на якій установлені два кронштейни 5. Кронште

Мета роботи
Визначити кутову швидкість, момент інерції обертального балістичного маятника і швидкості польоту снаряду. 5.2 Загальні положення Для визначення лінійної швидкост

Опис установки
Загальний вигляд, обертального балістичного маятника представлено на рис. 5.1. На оснащеній ніжками 1 підставці 2 закріплений електронний секундомір 3 і стійка 4, на якій установлені два кро

Порядок виконання роботи
1. Виставити необхідну відстань R вантажів 12 від осі обертання математичного маятника. Набір значень R взяти у викладача. 2. На аналітичних терезах визначити масу m т

Мета роботи
Вивчити рух маятника Максвела і визначити з його допомогою момент інерції кільця. 6.2 Загальні положення Моментом інерції матеріальної точки відносно осі z

Порядок виконання роботи
1. Визначити масу маятника Максвела m0, яка є сумою мас стержня і диска. Значення останніх вибиті на маятнику. 2. Виміряти за допомогою штангенциркуля радіус r сте

Мета роботи
Вивчити вільні та вимушені коливання маятника, явища резонансу і коливань двох зв'язаних маятників. 7.2 Загальні положення Математичний маятник – коливальна систе

Порядок виконання роботи
1. Від’єднати пружини першого маятника. 2. Виставити необхідну відстань l вантажу 3 від осі обертання математичного маятника. Набір значень l взяти у викладача. 3. Н

Мета роботи
Визначити прискорення сили ваги шляхом вивчення руху математичного і фізичного маятників. 8.2 Загальні положення Математичним маятником називається матеріальна то

Завдання 1
1. Виставити необхідну довжину l математичного маятника – відстань від нижньої точки кульки до точки підвісу. Набір значень l взяти у викладача. 2. Натиснути клавішу „СЕТЬ”,

Завдання 2
1. Закріпити на фізичному маятнику опорні призми 10, 13 (див. рис. 8.2) і вантаж 11 нерухомо. Вантаж 9 у процесі виконання роботи пересувається. Його положення відносно кінця стержня визначається в

Мета роботи
Ознайомлення з методикою визначення коефіцієнта тертя кочення. 9.2 Загальні положення Для дослідження тертя кочення в даній роботі використовується метод похилого

Порядок виконання роботи
1. Вставити у кронштейн зразок і закріпити на нитці відповідну кульку. Пари "Зразок – кулька" задає викладач. 2. Натиснути кнопку "Сеть" і переконатися y тому, що індик

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги