рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Полімолекулярна адсорбція

Полімолекулярна адсорбція - раздел Химия, Предмет і задачі фізико-хімічної механіки. Навколишній світ та дисперсні системи Поряд З Ізотермою Адсорбції, Що Наведено На Рис. 3.3, Часто На Практиці Зустр...

Поряд з ізотермою адсорбції, що наведено на рис. 3.3, часто на практиці зустрічаються ізотерми без прямолінійної ділянки, що паралельна осі абсцис і відповідає насиченню поверхні адсорбенту молекулами адсорбтиву
(рис. 3.4).

 

 
 

 

    Рис.3.4. Загальний вигляд ізотерми адсорбції, характерної для полімолекулярної адсорбції  

У 1915 році Поляні запропонував теорію полімолекулярної адсорбції, що ґрунтується на наступних положеннях.

– Адсорбція обумовлена чисто фізичними силами – на поверхні адсорбенту немає активних центрів. Адсорбційні сили на поверхні утворюють безперервне силове поле.

– Адсорбційні сили діють на порівняно великі відстані – більше, ніж розміри молекул, – тому існує адсорбційний об’єм; дія адсорбційних сил при віддаленні від поверхні зменшується і на деякій відстані практично стає рівною нулю.

– Притягання даної молекули поверхнею не залежить від наявності в адсорбційному просторі інших молекул, унаслідок чого можлива полімолекулярна адсорбція.

– Адсорбційні сили не залежать від температури і, отже, з її зміною адсорбційний об’єм не змінюється. Адсорбційне поле багато в чому є подібним гравітаційному полю. Насиченість поля не залежить від температури і діючих у полі сил. Для адсорбційного об’єму застосовне рівняння стану газу.

Із розгляду положень теорії полімолекулярної адсорбції витікає, що силове поле, яке виникає біля поверхні адсорбенту, подібне гравітаційному полю (здатність до насичення поля молекулами адсорбтиву адсорбенту; незалежність сил, що діють у полі, від температури).

На рис. 3.5 схематично показано розріз адсорбційного об’єму, що відповідає уявленням теорії полімолекулярної адсорбції. Як у всякому силовому полі, в адсорбційному полі можна уявити еквіпотенціальні поверхні (поверхні з рівним адсорбційним потенціалом). Під адсорбційним потенціалом вважають роботу, що виконується проти адсорбційних сил при переміщенні 1 моля адсорбтива (пари) із даної точки поля у газову фазу. Таким чином, максимальний адсорбційний потенціал повинен бути на межі адсорбент – адсорбційний об’єм. Тобто там, де закінчується дія адсорбційних сил, потенціал повинен бути рівним нулю.

Теорія полімолекулярної адсорбції допускає, що для адсорбційного об’єму можна використати рівняння стану газу. Тому ізотерми, що характеризують залежність щільності адсорбтиву δ від адсорбційного об’єму φ для різних температур, нагадують ізотерми р, V.

Рис.3.5. Схема адсорбційного об’єму згідно з уявленням полімолекулярної теорії адсорбції  

Зміну щільності адсорбтиву в адсорбційному просторі, що відповідає різним умовам досліду, показано на рис. 3.6. Діаграма побудована так, що вісь ординат збігається з границею адсорбент – адсорбційний об’єм. Для простоти поверхню вважають плоскою.

 
 

 


Рис.3.6. Щільність газу в адсорбційному об’ємі при різних температурах:

1 – температура значно нижча від критичної;

2 – температура значно вища від критичної;
3 – температура близька до критичної

 

Теорія мономолекулярної адсорбції Ленгмюра і теорія полімолекулярної адсорбції Поляні обмежені у використанні. Залежно від умов адсорбції в одних умовах придатна перша, а в інших – друга теорія адсорбції. Теорія Поляні придатна тільки до явищ фізичної адсорбції. Однак теорія Ленгмюра не може бути придатна для пояснення адсорбції на тонкопористих адсорбентах, що мають звужені пори. В місцях більш вузьких капілярів внаслідок адитивності дисперсійних сил, адсорбційний потенціал більш високий, і у таких місцях має місце більш інтенсивна адсорбція. Це особливо помітно при температурах нижче від критичної температури адсорбтиву, тобто при адсорбції пари молекули, які в цих умовах заповнюють найбільш вузькі місця капілярів у виді рідини. Використання рівняння Ленгмюра до адсорбції тонкопористими адсорбентами, що мають пори, більш вузькі утруднено.

Спробою об’єднання уявлень Ленгмюра і Поляні є теорія БЕТ.

Теорія БЕТ – (Брунауер, Еммет, Теллер) заснована на наступних положеннях:

- на поверхні є визначене число рівноцінних в енергетичному відношенні центрів, здатних утримати молекули адсорбтиву;

- кожна молекула першого шару являє собою потенційний центр для адсорбції в другому шарі; кожна молекула другого шару є можливим центром адсорбції в третьому, і т.д.

- передбачається, що всі молекули в другому і більш далеких шарах мають таку ж суму статистичних станів, що й у кожному стані (у цілому, що відрізняється від суми станів першого шару).

- адсорбована фаза – сукупність полімерних ланцюжків, що починаються молекулами першого шару, причому ці ланцюжки енергетично не взаємодіють один з одним.

Таким чином, адсорбована фаза може бути представлена як сукупність адсорбційних комплексів – молекулярних ланцюжків, що починаються молекулами першого шару, безпосередньо пов'язаних з поверхнею адсорбенту. При цьому ланцюжки енергетично не взаємодіють один з одним. Схема будови адсорбційного шару за теорією БЕТ показана на рис. 3.7.

 

Рис.3.7. Схема полімолекулярної адсорбції, згідно із теорією БЕТ

 

Всі ці передумови достатньо умовні. Зокрема, згідно з теорією БЕТ, допускається, що кожна молекула рідини має тільки два ближні сусіди (тобто зверху і знизу в ланцюжку), тоді як у молекули реальної рідини набагато більше найближчих сусідів. Проте ця теорія виявилася в деяких відношеннях досить плідною. Теорія Поляні не дозволяє вивести рівняння ізотерми адсорбції. Теорія БЕТ, як і теорія Ленгмюра, дає аналітичне рівняння для ізотерми, яка в цьому випадку має S – подібну форму (рис. 3.4). Теорія БЕТ, так само, як і теорія Ленгмюра, указує шлях для визначення питомої поверхні адсорбенту. Наприклад, знайшовши Гmax для пари простих речовин N2, Ar, Kr при низьких температурах і знаючи площу, займану молекулою адсорбтиву S0, легко обчислити питому поверхню адсорбенту Sпит (3.6):

 

Sпит = Гmax × NASo (3.6)

де: NA – число Авогадро.

Фізична і хімічна адсорбція розрізняються між собою наступним. Фізична адсорбція оборотна. Теплота фізичної адсорбції складає 2-8 ккал×моль-1 і порівнянна з теплотою конденсації. Теплота хімічної адсорбції може досягати 200 ккал×моль-1, тобто порівнянна з теплотою хімічної реакції. Відбувається хемосорбція звичайно при порівняно високих температурах. Десорбція здійснюється внаслідок розкладання хемосорбційної сполуки, що утворилася на поверхні в результаті з'єднання.

Енергія активації зростає з підвищенням ступеня покриття поверхні хемосорбованими молекулами. Це пояснюють існуванням активних центрів з різними енергіями активації.

Типовий приклад хемосорбції – кисень на вугіллі. До адсорбції на поверхні вугілля знаходяться атоми вуглецю з вільними валентностями, що можна представити схематично так:

Тому на поверхні вугілля може адсорбуватися кисень

Якщо десорбувати адсорбтив нагріванням, з поверхні видаляється не кисень, а оксиди вуглецю. Це вказує на те, що зв'язок між атомами кисню і вуглецю міцніше, ніж зв'язок між атомами вуглецю.

Розділяють інтегральну і диференціальну теплоти адсорбції.

Інтегральна теплота адсорбції являє собою загальну кількість тепла, що видаляється при адсорбції, віднесена до 1 г адсорбенту (3.7):

 

(3.7)

 

де: q – загальна кількість тепла, що виділилася, кал.; m – кількість адсорбенту, г.

Диференціальна теплота адсорбції ддіф являє собою відношення додатково виділеного тепла до додатково адсорбованої кількості адсорбтиву.

 

ддіф (3.8)

 

Звідси: диференціальною теплотою адсорбції називається тепло, що виділилося при додатковій адсорбції малої кількості адсорбтиву і розраховане на 1 моль його.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Предмет і задачі фізико-хімічної механіки. Навколишній світ та дисперсні системи

Предмет і задачі фізико хімічної механіки.. Навколишній світ та дисперсні системи.. Фізико хімічна механіка як наукова дисципліна її задачі..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Полімолекулярна адсорбція

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Навколишній світ та дисперсні системи
Навколишній світ існує багато в чому завдяки існуванню тіл, що створені сполученням, злипанням, зростанням найтонших часток (їх коагуляції) або, навпаки, здатності цих часток знаходитись у завислом

Дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем з позицій фізико-хімічної механіки композиційних матеріалів
1.3.1. Дисперсними (мікрогетерогенними) системами називаються системи, що складаються з двох чи декількох фаз, одна з яких представлена окремими дрібними часточка

Особливості властивостей колоїдних систем
1.4.1. Всі колоїдні системи здатні розсіювати світло (опалесціювати). Якщо через колоїдну систему пропустити пучок проміння, що сходиться, поставивши між джерелом світла

Короткий історичний огляд
Перша робота, яка згодом послужила народженню фізико-хімічної механіки, відноситься до 1928 р. і пов'язана з адсорбційним пониженням міцності твердих тіл. П.О. Ребіндер встановив, що розколювання н

Поверхнева енергія і її природа
Поверхневі шари на межах тіл поводяться абсолютно інакше, ніж в об'ємі кожного граничного тіла.  

Змочування і набухання
Явище змочування спостерігається на межі розділу трьох фаз, одна з яких звичайно є твердим тілом (3), інша рідиною, наприклад водою (1) і третя газом (2) (рис. 2.3). При неповному змочуванні рідка

Спонтанні процеси на межі розділу фаз
З термодинаміки відомо – система знаходиться в стійкій рівновазі, якщо її вільна енергія мінімальна в даних умовах:   F = Fmin (2.21)   Якщо над

Теорія мономолекулярної адсорбції Ленгмюра
Розглянуто на прикладі газ – тверде тіло – Г/Т. Передбачається: тверда поверхня однорідна, тобто активні центри поверхні мають залишкові валентності і здатні зв'язати кожний по одній молек

Рівняння Гіббса. Двомірний тиск
Величина адсорбції Г (моль∙см-2) визначається як надлишок маси даного (адсорбованого) компонента, що припадає на одиницю площі поверхневого шару:  

Правило Дюкло-Траубе
  Адсорбція та орієнтація молекул поверхнево-активних речовин на поверхні розділу фаз – це самовільні процеси, що приводять до мінімуму вільної енергії системи. Знаходячись

Адсорбція на межі тверде тіло – розчин
Кількість речовини a, молекулярно адсорбованої з розчину, обчислюють за рівнянням (3.16.):   (3.16)  

Правило зрівнювання полярності П.О. Ребіндера
Відповідно до цього правила речовина С може бути сорбованою на поверхні розподілу фаз А і В, якщо вона в результаті своєї присутності в поверхневому шарі буде вирівнювати різницю полярності цих фаз

Склад і фізико-хімічна природа ПАР
Речовини, що при розчиненні навіть у дуже малих концентраціях здатні різко знижувати поверхневий натяг розчинника, називають поверхнево-активними речовинами (ПАР), а їх властивість знижувати поверх

Класифікація ПАР за хімічною будовою
У хімічному відношенні ПАР розділяють нанеіоногенні і іоногенніречовини. Молекули неіоногенних

А. Мила карбонових кислот
1. Карбоксильна група пов’язана безпосередньо з гідрофобним радикалом. Надалі розподілення залежить від характеру гідрофобного радикала (наприклад, мила жирних кислот, каніфольні мила і ін.).

Катіоноактивні ПАР
Катіоноактивні ПАР підрозділяються на наступні основні групи: аміни різного ступеня заміщення і четвертичні амонієві основи, азотвмісні основи (гуанідини, гідрадини, гетероциклічні сполуки і т. ін.

Класифікація ПАР за механізмом дії
За механізмом дії ПАР поділяються на чотири основні групи: 4.5.1. До першої групи відносяться речовини, поверхнево-активні на границі рідина – газ, і насамперед

Класифікація ПАР за механізмом дії
За механізмом дії ПАР поділяються на чотири основні групи: 4.5.1. До першої групи відносяться речовини, поверхнево-активні на границі рідина – газ, і насамперед

Використання пар в техніці
На даний час ПАР широко використовують у багатьох галузях господарства. Наприклад, у текстильній і паперовій промисловості, у виробництві косметики, фармацевтичних, бактерицидних, фунгіцидних і зас

Будова колоїдних міцел
Частки дисперсної фази ліозолів несуть на своїй поверхні заряд, що обумовлений наявністю на їх поверхні подвійного електричного шару, який представляє собою тонкий поверхневий шар із просторово роз

Стійкість і коагуляція дисперсних систем
Існує два поняття – агрегативна і кінетична нестійкість дисперсних систем. Агрегативна нестійкість виявляється в самовільному утворенні агрегатів з часток дисперсної фази системи з наступним їхнім

Молекулярно-адсорбційна стабілізація дисперсних систем
У неполярному дисперсійному середовищі частки дисперсної фази позбавлені електричного заряду. Електричний фактор стабілізації відсутній. Між дисперсними частками діють тільки сили взаємного притяга

Процеси стабілізації дисперсних систем і їхня роль у техніці
  Типові колоїдні системи чуттєві до дії електролітів. Однак при введенні в них незначних концентрацій високомолекулярних речовин і утворенні на поверхні часточок відповідного ад

Поняття про структурно-механічні властивості
Найважливіші властивості фізичних тіл, насамперед твердих тіл, їх механічні властивості: в'язкість, пружність, пластичність, міцність. Вони визначають здатність тіл чинити опір руйнуванню під дією

Загальні відомості про структуроутворення в дисперсних системах
Згідно з уявленнями П.О. Ребіндера, структури в колоїдних і мікрогетерогенних системах можна розділити на коагуляційні (тиксотропно-оборотні) і конденсаційно-кристалізаційні (необоротно руйнуються)

Деформації і течії
Реологія – наука про деформації і течії різноманітних реальних тіл. Реологія – це наука про поведінку матеріалів (систем, тіл) з вра

Методи реологічного моделювання
Для характеристики тіл з комплексними властивостями використовують класичний для реології спосіб механічного моделювання. Структурними елементами реологічних моделей є пружина, поршень (або куля) т

Методи реологічного моделювання
Для характеристики тіл з комплексними властивостями використовують класичний для реології спосіб механічного моделювання. Структурними елементами реологічних моделей є пружина, поршень (або куля) т

Методика побудови реологічних кривих
В'язкість можна вимірити при постійному крутильному моменті (постійне навантаження), прикладеному до однієї з поверхонь, чи при постійній швидкості обертання однієї з поверхонь

Моделі і рівняння течії структурованих дисперсних систем
У світлі молекулярно-кінетичних уявлень процес течії структурованих рідин, на відміну від ньютонівських, складається з декількох елементарних актів. Якщо немає зовнішньої зрушувальної сили, тиксотр

Моделі і рівняння течії структурованих дисперсних систем
У світлі молекулярно-кінетичних уявлень процес течії структурованих рідин, на відміну від ньютонівських, складається з декількох елементарних актів. Якщо немає зовнішньої зрушувальної сили, тиксотр

Моделі і рівняння течії структурованих дисперсних систем
У світлі молекулярно-кінетичних уявлень процес течії структурованих рідин, на відміну від ньютонівських, складається з декількох елементарних актів. Якщо немає зовнішньої зрушувальної сили, тиксотр

Моделі і рівняння течії структурованих дисперсних систем
У світлі молекулярно-кінетичних уявлень процес течії структурованих рідин, на відміну від ньютонівських, складається з декількох елементарних актів. Якщо немає зовнішньої зрушувальної сили, тиксотр

Основні закономірності кінетики кристалізації нової фази з пересичених розчинів і фазовий склад цементного каменю
В ідеалізованому випадку процеси кристалізації складаються з послідовно елементарних актів виникнення зародків нової фази і їхнього росту. Теорія виникнення зародків кристалізації дана в п

Формування структури цементного каменю
За сучасними поглядами, у початковий період (перша стадія гідратації) при змішуванні цементу з водою в процесі гідролізу трикальцієвого силікату виділяється гідроксид

Фізичні основи ущільнення і формозміни бетонних сумішей
Свіжоприготовлена бетонна суміш має пухку нестабільну структуру з високою пористістю (П0 до 15%) і значним об'ємом залученого повітря (особливо при низькому водоутриманні суміші). Необхі

Основні параметри вібраційного ущільнення бетонної суміші
Ущільнення суміші як пружньов’язкопластичного тіла може відбутися, якщо енергетичні параметри зовнішніх впливів достатні для подолання граничного опору зсуву бетонної суміші. При відповідності пара

Вібродиспергування та виброперемішування суміші
Вібродиспергування. Робота, що необхідна для руйнування твердого тіла, не залежить від того, яка машина буде використана для подрібнення. Роботу руйнування можна підраховувати

Шляхи інтенсифікації ущільнення сумішей
9.4.1. Принциповий зміст процесу перемішування сумішей Технологія виробництва асфальтових та дьогтевих бетонних сумішей і бетонів складається з двох осно

Шляхи інтенсифікації ущільнення сумішей
9.4.1. Принциповий зміст процесу перемішування сумішей Технологія виробництва асфальтових та дьогтевих бетонних сумішей і бетонів складається з двох осно

Бітумополімерні в’яжучі і асфальтобетони на їх основі
Органічні в'яжучі речовини являють собою групу природних чи штучних термопластичних твердих, в’язкопластичних чи рідких речовин, що складаються із суміші органічних, від

Бітумополімерні в’яжучі і асфальтобетони на їх основі
Органічні в'яжучі речовини являють собою групу природних чи штучних термопластичних твердих, в’язкопластичних чи рідких речовин, що складаються із суміші органічних, від

Склад, структура і властивості нафтових дорожніх бітумів
Під терміном «бітум» розуміють суміш рідких, напівтвердих чи твердих сполук вуглецю і водню, що містять у невеликій кількості кисень-, сірку- й азотовмісні речовини і метали, а також значну кількіс

Галузь застосування
10.3.1. Визначення. Склад. Класифікація. – Дорожні бітумні емульсії являють собою дисперсні системи з двох не розчинних одна в одній рідин. Перша

Бітумні емульсії – мікрогеторогенні дисперсні системи
Дослідники розглядають емульсію як дисперсну мікрогетерогенну стабілізовану систему рідина – рідина. У емульсії виділяють дві фази: дисперговану (переривну) і диспергуючу (або непереривну). На пове

Технологія виробництва
Процес утворення емульсії складається з розподілення однієї рідини в іншій і утворення стійких крапель при наявності ПАР у системі, яка знижує поверхневий натяг середовища. Рідина з низьким поверхн

Технічна характеристика триступеневого диспергатора
  Продуктивність, м3/с (т/ч) …………………………16,7×10-4 (5) Ширина робочих зазорів, мм ……………..……….0,5 – 4 Частота обертання вала, хв-1

Приготування аніонної і катіонної емульсій
Температуру бітуму і розчину емульгатору визначають таким чином, щоб сума цих двох температур не перевищувала 2000С. В противному випадку може відбутися закипання суміші бітуму і розчину

Фізико-механічні властивості та технологічні вимоги
Згідно з вимогами ДСТУ БВ.2.7-2005 “Емульсії бітумні дорожні” вони повинні відповідати наступним вимогам (табл. 10.8). Емульсії повинні бути стійкими при транспортуванні, тобто не повинно

Галузі застосування
Таблиця 10.9 Клас емульсії Вид роботи ЕА - Ш ЕАМ – Ш Доглядання за свіжоукладеним цементобетоном і цементогрун

Водостійкість асфальтополімербетонів
Використання бітумів, що модифіковані полімерами (БМП) у промислово розвинених країнах набирає усе більш широкі масштаби. Близько 10 % всіх застосовуваних у дорожньому будівництві бітумів модифікую

Роль матриці асфальто- і дьогтебетону у формуванні властивостей бетонів
Структура асфальто- і дьогтебетону - багатокомпонентного, полідисперсного, композиційного матеріалу, характеризується кількістю, формою, співвідношенням зерен різної крупності, складом, структурою

Дьогтебетон
Дьогтебетон – це штучний будівельний матеріал, одержуваний ущільненням перемішаної до однорідного стану при оптимальній температурі суміші дьогтю, щебеню, піску і мінерального поро

Асфальтобетон
Відповідно до ДСТУ Б В. 2. 7 – “Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний” асфальтобетонні суміші підрозділяються на щебеневі, гравійні і піщані. За температурою уклад

Утомленісна довговічність асфальтобетонів і роль агресивних середовищ
Довговічність – здатність матеріалу забезпечувати працездатність конструкції при заданих режимах експлуатації. Довговічність – це узагальнена властивість матеріалу, яка може характ

Дьогтебетони і асфальтобетони з комплексно-модифікованою мікроструктурою
Властивості бетонних сумішей на органічних в’яжучих, що призначені для будівництва конструктивних шарів нежорстких дорожніх одягів, визначаються насамперед якістю органічного в’яжучого і процесами

Рекомендована література до вивчення теоретичного матеріалу
1. Баженов Ю.М. Технология бетона. – М.: Высш. шк., 1987.– 415 с. 2. Берлин А.А., Басин В.Е. Основы адгезии полимеров. М.: Химия, 1969. – 319 с. 3. Братчун В.И., Золотарёв В.А. Мо

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги