рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ВИДИ ПОМЕЛІВ

ВИДИ ПОМЕЛІВ - раздел Высокие технологии, Технологія борошномельного виробництва Для Виробництва Борошна Різного Асортименту І Якості Застосовують Різні Види ...

Для виробництва борошна різного асортименту і якості застосовують різні види помели. Помел зерна – це технологічний процес виробництва борошна (ДСТУ 2209-93 Борошно, побічні продукти і відходи. Терміни та визначення), тобто – це сукупність взаємопов’язаних в певній послідовності процесів і операцій обробки зерна для перетворення його у борошно заданого виходу і асортименту. Вид помелу - це помел, який здійснюється за різними тенологічними схемами і арактеризується нормованим виодом борошна певного асортимету і якості (ДСТУ 2209-93). Кожен вид помелу характеризується структурою (побудовою), а також включає характеристику і режим систем і етапів, які складають даний помел. Під системою технологічного процесу (помелу) розуміють його окрему його частину, що обслуговується окремою машиною або групою машин, які виконують задану технологічну операцію (ДСТУ 2209-93) . Режим системи визначається виходом і якістю продуктів , що добуваються характерних даній системі (ДСТУ 2209-93). Системи, які обробляють однорідні продукти з визначеним характером їх подрібнення, сортування або збагачення поєднують в етапи. Сукупність етапів складає загальний технологічний процес виробництва борошна [5].

Різноманітність технологічних процесів виробництва борошна різного асортименту та якості викликала необхідність їх групової класифікації. В основі структури різних помелів пшениці і жита лежать відмінності ха­рактеру процесу подрібнення зернових продуктів. Прості помели використовують метод простого подрібнення (послідовного або послідовно-паралельного), при якому всі ана­томічні частини зернівки руйнуються з максимальним виходом борошна на кожному проході крізь подрібнюючу машину. Складні помели використовують метод вибір­кового подрібнення, під час якого виділяється ендосперм у найбільш чистому вигляді з подальшим його подрібненням в борошно. Класифікація помелів за наявністю і розвинутістю процесу збагачення, яка запропонована С. І. Щербаковим і І. А. Наумовим, найбільш вдало і повно віддзеркалює їх суть (рис. 3.1) [5].

В основу даної класифікації покладені наступні ознаки: метод подрібнення (простий або вибірковий), обробка зернових продуктів (послідовна або послідовно - паралельна), на­явність і розвиненість процесу збагачення проміжних продуктів. Використовуючи дану класифікацію, можна розподілити існуючі помели таким чином: до простих помелів з послідовним подрібненням зернових продуктів можна віднести обойні помели пшениці і жита; до простих помелів з послідовно-паралельним подрібненям - односортний 87 % - ний помел жита (обдирний помел); до складних помелів без збагачення проміжних продуктів - одно­сортний 63 % - ний та двосортний 80 % - ний помели жита; до складних помелів із ско­роченим процесом збагачення проміжних продуктів - односортний 85 %- ний і двосортні: 75 %- ний і 78 % - ний помели пшениці за ско­роченою структурою; до складних помелів з розвинутим етапом (процессом) збагачення проміжних продуктів - одно, дво- і трисортні помели пшениці з виходом борошна 75 % і 78 %. Особливе місце у кла­сифікації займають макаронні помели, які істотно відрізняються від розглянутих хлібопекарських помелів. Ці помели мають найбільш розвинутий процес збагачення проміжних продуктів на ситовійних і шліфувальних системах [5].

Рис. 3.1. Класифікація помелів [3, 5]

 

Рекомендовані види помелів зерна пшениці й жита наведені в табл. 3.1 – 3.3.

 

Таблиця 3.1 – Види хлібопекарських помелів м’якої пшениці і норми виходу продукції

Продукти помелу Помели по розвиненим технологічним схемам Помели по скороченим технологічним схемам Обойний
трисортні двосортні односортні двосортні односортні
Борошно всього, в тому числі ---
вищого сорту 25-50 15-40 30-40 55-65 --- --- --- --- ---
першого сорту 20-45 20-50 35-45 --- --- --- 55-65 40-50 --- ---
другого сорту 5-10 13-18 --- 13-23 --- --- 10-20 28-38 --- ---
Обойне --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Побічні продукти:                      
мучка кормова --- --- --- --- ---
висівки 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 12,1 1,0
відходи І і ІІ категорії 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0
Відходи ІІІ категорії з механічними втратами (без миття зерна) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Усушка --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,3
Разом:

 

Таблиця 3.2 – Види хлібопекарських помелів жита, суміші жита та пшениці

Продукти помелу Види помелів
сортові обойні
двосортні односортні житній житньо-пшеничний пшенично-житній
Борошно всього, в тому числі
сіяне --- --- --- ---
обдирне --- --- --- ---
обойне --- --- ---
Побіні продукти:            
висівки 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
відходи І та ІІ категорії 2,4 2,4 2,4 2,0 2,0 2,0
Відходи ІІІ категорії з механічними втратами (без миття зерна) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Усушка 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Разом:

 

 

Таблиця 3.3 – Види помелів з виробництвом борошна для макаронних виробів

Продукти помелу Макаронні помели твердої пшениці Макаронні помели скловидної м’якої пшениці Хлібопекарські помели м’якої пшениці з відбором макаронної крупки
двосортні трисортні трисортні трисортні
Борошно усього, в тому числі
вищого сорту (крупка) 55-60 40-50 20-25 5-20
першого сорту (напівкрупка) --- 10-20 25-30 ---
вищого сорту (хлібопекарське) --- --- --- 10-30
першого сорту (хлібопекарське) --- --- --- 20-45
другого сорту 15-20 20-25 5-20
Побічні продукти:        
мучка кормова
висівки 19,1 19,1 19,1 19,1
відходи І і ІІ категорії 2,2 2,2 2,2 2,2
Відходи ІІІ категорії з механічними втратами (без миття зерна) 0,7 0,7 0,7 0,7
Разом:

 

В останні роки іноземні (PROKOP, GOLFETTO, OCRIM тощо) та вітчизняні (Станкінпром, Олис тощо) виробники обладнання почали впроваджувати схеми технологічного процесу зі скороченим розмельним процесом помелу та скороченим етапом збагаченням проміжних продуктів. При цьому помели передбачаються як двох- так і трьохсортними.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технологія борошномельного виробництва

Національний університет.. харчових технологій.. м а перегуда..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ВИДИ ПОМЕЛІВ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
для студентів спеціальності 6.091701 „Технологія зберігання та переробки зерна” (Напрям підготовки - 6.051701 „Харчові тенології та інженерія”) для всіх форм навчання

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Техніка і технологія виробництва борошна тісно пов'язані з роз­витком цивілізації, тому історію розвитку борошномельного вироб­ництва доцільно розглядати за етапами розвитку людського сус­пільства.

Класифікація та контроль відходів
Відходи, які отримують при очищенні зерна необхідно контролювати, так як вони можуть містити у своєму складі значну кількість доброякісного зерна. При наявності в побічному продукті зернової домішк

Запитання для самоперевірки
1. Які вимоги встановлені до якості очищеного зерна перед помелом ? 2. Які вимоги всановлені до підготовки зерна до помелу ? 3. Яка мета поперед­нього очищення зерна в елеваторі ? 4. Які особливост

Обойні помели пшениці та жита
Обойні помели пшениці і жита відносять до простих помелів. Існують чотири однакових за побудовою обойних помели: пшеничний, житній, житньо-пшеничний (60 % жита і 40 % пшениці) та пшенично-житній (7

Сортові помели жита
  До таких помелів відносять двохсортний 80 %-ний помел та односортний 63 %-ний помел жита. Ці помели сожі як за структурою, так і за характеристикою систем. Помели об’єднують в одну

Помели пшениці без збагачення проміжних продуктів
  Технологічний процес помелу пшениці в борошно без застосування процесу збагачення та скороченою вальцьовою лінією розмелювального процесу характерний для борошномельних заводів поту

Структура складних сортових помелів пшениці
Принципова схема складних хлібопекарських помелів пшениці із розвиненим технологічним процесом включає сім процесів [4, 5]: драний процес; процес сортування проміжних продуктів;

Хлібопекарські помели пшениці за скороченою схемою технологічного процесу
До складних помелів за скороченою схемою технологічного процесу відносять: односортний 85 %-ий помел пшениці, який включає збагачення проміжних продуктів у ситовійних машинах; двосортний 75 %-ний т

Хлібопекарські помели пшениці з розвиненою схемою технологічного процесу
Зерно пшениці переробляється, головним чином, в борошно високих сортів. Підвищені вимоги до якості борошна, визначають необхідність більш складної організації технологічної схеми помелу. Особливе з

Помели пшениці в борошно для макаронних виробів
До борошна для макаронних виробів висувають інші вимоги і за крупністю і за якістю клейковини. Традиційно це борошно отримують при помелі ярої твердої пшениці Дурум, але в теперішній час широко вик

Технологія спеціальних сортів борошна
Для виробництва деяких дієтичних продуктів та борошняних кондитерських виробів необхідне борошно з особливими властивостями: з підвищеним або зниженим вмістом білка, клітковини, мінеральних речовин

Формування сортів борошна і контроль готової продукції
  Борошномельні заводи, які обладнані високопродуктивним комплектним обладнанням мають гнучку схему формування сортів борошна. Цех формування сортів борошна, безтарного зберігання і в

Вітамінізація борошна
За умовами ведення технологічного процесу на борошномельних заводах сортового помелу проходить розділення периферійної частини зерна та ендосперму. Біологічна природа зерна така, що основна кількіс

Особливості помелу зерна пшениці на комплектному високопродуктивному обладнанні
Досвід експлуатації борошномельних заводів, які обладнані комплектним високопродуктивним обладнанням виготовленим за ліцензією фірми «BUHLER», показав, що досягається стійкий та високий ефект викор

Сортові помели пшениці на обладнанні нового покоління
Удосконалення технології виробництва борошна відбувається на основі використання обладнання нового покоління. Один із напрямів – це підвищення одиничної потужності основного обладнання, що призводи

Запитання для самоперевірки
1. Призначення та роль «Правил організації і веден­ня технологічного процесу на борошномельних заводах» ? 2. Основні процеси помелу ? 3. Поняття характеристики системи та її режиму ? 4. Структура о

УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА
Основні задачі управління технологічними процесами пе­реробки зерна Борошномельні заводи сортових помелів відзначаються високою складністю технологічних процесів, яка проявляється в

Управління технологічними процесами помелу і сортуван­ня зернових продуктів
Управління процесом подрібнення В процесі помелу зерна і зернових продуктів змінюється їх фізико-технологічна характеристика. Процес подрібнення є визна­чальним серед чинників, що в

Управління виходом і якістю борошна і висівок
Управління виходами різних сортів борошна та їх якістю зводить­ся до додержання вказаних норм як за кількістю одержаного борошна, так і за його якістю. . Виробницт­ву борошна вищого сорту

Баланс помелу
Контроль і аналіз технологічного процесу виробництва борошна найбільш повно можна провести на основі балансу помелу. Під балансом помелу розуміють рівність кількості (і якості) продуктів, які надхо

Баланс борошна
Баланс борошна містить відомості про величину добутка борошна з кожної із технологічних систем і зольність кожного потоку. Він може бути розроблений на основі кількісно-якісного балансу помелу або

Поняття про технологічний режим
Під режимом системи розуміють вихід і якість продуктів, що здобуваються, характерних даній системі (ДСТУ2209-93). Вибір режиму системи технологічного процесу залежить від структурно-механі

Додаткова
7. Бутковский В.А., Галкина Л.С., Птушкина Г.Е. Современная техника и технология производства муки. – М.: ДеЛи принт, 2006. – 319 с. 8. Верещинский А.П. Обработка поверхности зерна на мель

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги